hieuluat

Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:09&10-01/2023
  Số hiệu:19/2022/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:08/01/2023
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
  Ngày ban hành:22/12/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/02/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ______________

  Số: 19/2022/TT-BGDĐT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________

  Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

  ___________________

   

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và truờng phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023 và thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học; Giám đốc các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Ủy ban VHGD của Quốc hội;

  - Ban Tuyên giáo Trung ương;

  - Hội đồng GDQPAN Trung ương;

  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

  - Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Như Điều 3 (để thực hiện);

  - Công báo;

  - Cổng TTĐT Chính phủ;

  - Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

  - Lưu: VT, Vụ PC, Cục CSVC, Vụ GDQPAN

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Phúc

   

   

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________

   

   

  DANH MỤC

  Thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

  (Kèm theo Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  I. Trường tiểu học, trung học cơ sở

  1. Trường tiểu học

  TT

  Tên thiết bị

  Đơn vị tính

  Số lượng cần cho 1

  lớp

  Ghi chú

  1.1

  Tài liệu

   

   

   

  1.1.1

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 1

  Bộ

  01

   

  1.1.2

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 2

  Bộ

  01

   

  1.1.3

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 3

  Bộ

  01

   

  1.1.4

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 4

  Bộ

  01

   

  1.1.5

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 5

  Bộ

  01

   

  1.2

  Tranh in hoặc tranh điện tử

   

   

   

  1.2.1

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 1

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 06 tờ

  1.2.2

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 2

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 06 tờ

  1.2.3

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 3

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 06 tờ

  1.2.4

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 4

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 06 tờ

  1.2.5

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 5

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 06 tờ

   

  2. Trường trung học cơ sở

  TT

  Tên thiết bị

  Đơn vị tính

  Số lượng cần cho

  1 trường

  Ghi chú

  2.1

  Tài liệu

   

   

   

  2.1.1

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 6

  Bộ

  02

   

  2.1.2

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 7

  Bộ

  02

   

  2.1.3

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 8

  Bộ

  02

   

  2.1.4

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 9

  Bộ

  02

   

  2.2

  Tranh in hoặc tranh điện tử

   

   

   

  2.2.1

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 6

  Bộ

  02

  Một bộ gầm 06 tờ

  2.2.2

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 7

  Bộ

  02

  Một bộ gồm 06 tờ

  2.2.3

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 8

  Bộ

  02

  Một bộ gồm 06 tờ

  2.2.4

  Bộ tranh GDQPAN Lớp 9

  Bộ

  02

  Một bộ gồm 06 tờ

   

  II. Trường trung học phổ thông

  TT

  Tên thiết bị

  Đơn vị tính

  Số lượng cần cho

  1 trường

  Ghi chú

  1

  Tài liệu

   

   

   

  1.1

  Sách giáo khoa GDQPAN lớp 10, 11,12

  Bộ

   

  Mỗi giáo viên 01 bộ gồm 03 quyển

  1.2

  Sách giáo khoa GDQPAN lớp 10,11,12

  Quyển

   

  Theo nhu cầu của học sinh

  2

  Tranh in hoặc tranh điện tử

   

   

   

  2.1

  Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội ngũ từng người không có súng; Đội ngũ tiểu đội; Một số loại bom, mìn, đạn; Kỹ thuật băng bó, cấp cứu; Các động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.

  Bộ

  02

  Một bộ gầm 10 tờ, theo tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học

  2.2

  Bộ tranh dùng cho lớp 11: Súng trường CKC; Súng tiểu liên AK; Súng chống tăng B40, B41; cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn; Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ và kỹ thuật sử dụng; Tranh mìn bộ binh; Vật cản, vũ khí tự tạo; Tranh về trang bị của bộ đội phòng hóa; Bản đồ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia; Các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trang bị trong Công an nhân dân .

  Bộ

  02

  Một bộ gồm 10 tờ, theo tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học

  2.3

  Bộ tranh dùng cho lớp 12: Sơ đồ Tổ chức quân đội và công an; Tổ chức hệ thống nhà trường quân đội, công an; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an.

  Bộ

  02

  Một bộ gầm 10 tờ, theo tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học

  2.4

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN

  Bộ

  02

   

  2.5

  Bản đồ địa hình quân sự

  Bộ

  20

  Một bộ gồm 9 tờ

  3

  Mô hình vũ khí

   

   

   

  3.1

  Mô hình súng tiểu liên AK luyện tập; CKC, AK, B40, B41 cắt bổ

  Khẩu

   

  Theo nhu cầu của từng trường

  3.2

  Súng tiểu liên AK cấp 5 đã hoán cải, vô hiệu hóa

  Khẩu

  25

   

  3.3

  Mô hình lựu đạn cắt bổ

  Quả

  05

   

  3.4

  Lựu đạn luyện tập

  Quả

  50

   

  3.5

  Mô hình thuốc nổ bánh loại 200g

  Bánh

  20

   

  3.6

  Mô hình vũ khí tự tạo

  Hộp

  02

   

  3.7

  Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập

  Bộ

  01

   

  3.8

  Mô hình kíp số 8, nụ xùy

  Cái

  40

  Mỗi loại 20 cái

  3.9

  Mô hình dây cháy chậm (05m)

  Bộ

  02

   

  3.10

  Mô hình lượng nổ khối, lượng nổ dài

  Bộ

  04

  Mỗi loại 02 bộ

  4

  Máy bắn tập

   

   

   

  4.1

  Máy bắn tập: MBT-03; TBS- 19/AK; HLAK-20

  Bộ

  01

  Mỗi trường có thể dùng một trong 3 loại máy bắn tập; Trường có quy mô trên 20 lớp có thể trang bị 02 bộ

  4.2

  Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập

  Bộ

  01

   

  4.3

  Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS -07

  Bộ

  01

   

  5

  Thiết bị khác

   

   

   

  5.1

  Túi đựng hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, túi đựng lựu đạn

  Chiếc

  20

   

  5.2

  Khung và mặt bia số 4

  Bộ

  20

   

  5.3

  Giá đặt bia đa năng

  Chiếc

  20

   

  5.4

  Kính kiểm tra ngắm

  Chiếc

  04

   

  5.5

  Đồng tiền di động

  Chiếc

  02

   

  5.6

  Mô hình đường đạn trong không khí

  Chiếc

  02

   

  5.7

  Hộp dụng cụ huấn luyện

  Bộ

  04

   

  5.8

  Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả

  Bộ

  01

   

  5.9

  Dụng cụ băng bó cứu thương

  Bộ

  15

   

  5.10

  Cáng cứu thương

  Chiếc

  05

   

  5.11

  Giá súng và bàn thao tác

  Bộ

   

  Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

  5.12

  Tủ đựng súng và đựng thiết bị

  Bộ

   

  5.13

  Khung và mặt bia số 6,7,10

  Chiếc

  30

  Mỗi loại 10 chiếc

  5.14

  Bia ngắm trúng, ngắm chụm

  Chiếc

  10

   

  5.15

  Mõ quay

  Chiếc

  10

   

  5.16

  Khí tài phòng hô hấp (Mặt nạ phòng độc MV-5)

  Chiếc

  20

   

  5.17

  Khí tài phòng da L-1

  Bộ

  05

   

  5.18

  Bao tiêu độc cá nhân TCV-10

  Bộ

  05

   

  5.19

  Phòng học bộ môn GDQPAN

  Phòng

  01

   

  5.20

  Kho để trang thiết bị môn học GDQPAN

  Phòng

  01

   

  6

  Trang phục

   

   

   

  6.1

  Trang phục giáo viên GDQPAN

   

  Số lượng cho 1 giáo viên

   

  6.1.1

  Trang phục mùa đông

  Bộ

  01

  Dùng cho các trường phía Bắc (Từ đèo Hải Vân trở ra)

  6.1.2

  Trang phục mùa hè

  Bộ

  01

   

  6.1.3

  Trang phục dã chiến

  Bộ

  01

   

  6.1.4

  Mũ kepi

  Chiếc

  01

   

  6.1.5

  Mũ cứng cuốn vành

  Chiếc

  01

   

  6.1.6

  Mũ mềm dã chiến

  Chiếc

  01

   

  6.1.7

  Dây lưng

  Chiếc

  01

   

  6.1.8

  Giầy da

  Đôi

  01

   

  6.1.9

  Giầy vải cao cổ

  Đôi

  01

   

  6.1.10

  Bít tất

  Đôi

  02

   

  6.1.11

  Sao mũ kepi GDQPAN

  Chiếc

  01

   

  6.1.12

  Sao mũ cứng GDQPAN

  Chiếc

  01

   

  6.1.13

  Sao mũ mềm GDQPAN

  Chiếc

  01

   

  6.1.14

  Nền cấp hiệu GDQPAN

  Đôi

  01

   

  6.1.15

  Nền phù hiệu GDQPAN

  Đôi

  01

   

  6.1.16

  Biển tên

  Chiếc

  01

   

  6.1.17

  Ca ra vát

  Chiếc

  01

   

  6.2

  Trang phục học sinh GDQPAN

   

   

  Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

  6.2.1

  Trang phục (Dùng chung hai mùa)

  Bộ

   

  Nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên GDQPAN may liền áo

  6.2.2

  Áo bông

  Chiếc

   

  Dùng cho các trường phía Bắc (Từ đèo Hải Vân trở ra)

  6.2.3

  Mũ cứng cuốn vành

  Chiếc

   

   

  6.2.4

  Mũ mềm

  Chiếc

   

   

  6.2.5

  Giầy vải cao cổ

  Đôi

   

   

  6.2.6

  Bít tất

  Đôi

   

   

  6.2.7

  Dây lưng

  Chiếc

   

   

  6.2.8

  Sao mũ cứng GDQPAN

  Chiếc

   

   

  6.2.9

  Sao mũ mềm GDQPAN

  Chiếc

   

   

  III. Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học

  Áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ giảng dạy và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

  TT

  Tên thiết bị

  Đơn vị tính

  Số lượng cần cho

  1 trường

  Ghi chú

  1

  Tài liệu

   

   

   

  1.1

  Giáo trình GDQPAN (Tập 1)

  Quyển

   

  Mỗi Giảng viên 1 bộ gồm 2 quyển; Sinh viên theo nhu cầu của từng trường

  1.2

  Giáo trình GDQPAN (Tập 2)

  Quyển

   

   

  Tranh in hoặc tranh điện tử

   

   

   

  2.1

  Bộ tranh vũ khí bộ binh (súng tiểu liên AK, CKC, RPĐ, B40, B41)

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 06 tờ

  2.2

  Bộ tranh mìn bộ binh

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 09 tờ

  2.3

  Các tư thế, động tác bắn súng tiểu liên AK

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 02 tờ

  2.4

  Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn

  Tờ

  01

  Một bộ gồm 02 tờ

  2.5

  Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 03 tờ

  2.6

  Sơ đồ Tổ chức quân đội và Tổ chức Công an

  Bộ

  01

  Một bộ gồm 06 tờ

  2.7

  Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN

  Bộ

  02

   

  3

  Bản đồ quân sự

   

   

   

  3.1

  Bản đồ địa hình quân sự

  Bộ

  20

  Một bộ gồm 9 tờ

  3.2

  Ống nhòm

  Chiếc

  20

   

  3.3

  Địa bàn

  Chiếc

  20

   

  3.4

  Thước chỉ huy

  Chiếc

  20

   

  3.5

  Thước 3 cạnh

  Chiếc

  20

   

  3.6

  Bàn đạc gỗ 40 X 60 cm

  Chiếc

  20

   

  3.7

  Giá 3 chân cao 70 cm

  Bộ

  20

   

  4

  Mô hình vũ khí

   

   

   

  4.1

  Mô hình súng tiểu liên AK luyện tập; súng tiểu liên AK, CKC, B40, B41 cắt bổ

  Khẩu

   

  Theo nhu cầu của từng trường

  4.2

  Súng tiểu liên AK cấp 5 hoán cải, vô hiệu hóa

  Khẩu

  25

   

  4.3

  Mô hình lựu đạn cắt bổ

  Quả

  05

   

  4.4

  Lựu đạn luyện tập

  Quả

  50

   

  4.5

  Mô hình thuốc nổ bánh loại 200g

  Bánh

  20

   

  4.6

  Mô hình kíp số 8, nụ xùy

  Cái

  40

  Mỗi loại 20 cái

  4.7

  Mô hình dây cháy chậm (05m)

  Bộ

  05

   

  4.8

  Mô hình lượng nổ khối, lượng nổ dài

  Bộ

  10

  Mỗi loại 05 bộ

  4.9

  Mô hình vũ khí tự tạo

  Hộp

  02

   

  4.10

  Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập

  Bộ

  01

   

  4.11

  Lựu đạn tập nổ nhiều lần LĐ-15

  Bộ

  02

   

  4.12

  Mô hình hàng rào chống bộ binh

  Bộ

  01

   

  5

  Máy bắn tập

   

   

   

  5.1

  Máy bắn tập: MBT- 03; TBS-19/AK; HLAK-20

  Bộ

  02

  Mỗi trường có thể dùng 1 trong 3 loại máy

  5.2

  Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập

  Bộ

  02

   

  5.3

  Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS- 07

  Bộ

  02

   

  6

  Thiết bị khác

   

   

   

  6.1

  Túi đựng hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, túi đựng lựu đạn

  Bộ

  20

   

  6.2

  Khung và mặt bia số 4

  Bộ

  20

   

  6.3

  Giá đặt bia đa năng

  Chiếc

  20

   

  6.4

  Kính kiểm tra ngắm

  Chiếc

  04

   

  6.5

  Đồng tiền di động

  Chiếc

  02

   

  6.6

  Mô hình đường đạn trong không khí

  Chiếc

  02

   

  6.7

  Hộp dụng cụ huấn luyện

  Bộ

  04

   

  6.8

  Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả

  Bộ

  01

   

  6.9

  Dụng cụ băng bó cứu thương

  Bộ

  15

   

  6.10

  Cáng cứu thương

  Chiếc

  05

   

  6.11

  Giá súng và bàn thao tác

  Bộ

   

  Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

  6.12

  Tủ đựng súng và đựng thiết bị

  Chiếc

   

   

  6.13

  Khung và mặt bia số 6, 7, 10

  Chiếc

  30

  Mỗi loại 10 chiếc

  6.14

  Bia ngắm trúng, ngắm chụm

  Chiếc

  10

   

  6.15

  Mõ quay

  Chiếc

  10

   

  6.16

  Khí tài phòng hô hấp (Mặt nạ phòng độc MV-5)

  Chiếc

  50

   

  6.17

  Khí tài phòng da L-1

  Bộ

  05

   

  6.18

  Bao tiêu độc cá nhân TCN- 10

  Bộ

  05

   

  7

  Phòng học chuyên dụng

   

   

   

  7.1

  Máy tính, máy chiếu, màn chiếu dùng cho giảng viên giảng dạy

  Bộ

  01

   

  7.2

  Tranh huấn luyện treo tường

  Chiếc

  10

   

  7.3

  Phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập (Simbook)

  Bộ

  01

  Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

  7.4

  Mô hình cắt bổ vũ khí bộ binh, mô hình vũ khí tự tạo

  Bộ

  01

   

  8

  Trang phục

   

   

   

  8.1

  Trang phục giảng viên và cán bộ quản lý GDQPAN

   

  số lượng cần cho 1 người

   

  8.1.1

  Trang phục mùa đông

  Bộ

  01

  Dùng cho các tỉnh phía Bắc (Từ đèo Hải Vân trở ra)

  8.1.2

  Trang phục mùa hè

  Bộ

  01

   

  8.1.3

  Trang phục dã chiến

  Bộ

  01

   

  8.1.4

  Mũ kepi

  Chiếc

  01

   

  8.1.5

  Mũ cứng cuốn vành

  Chiếc

  01

   

  8.1.6

  Mũ mềm

  Chiếc

  01

   

  8.1.7

  Dây lưng

  Chiếc

  01

   

  8.1.8

  Giầy da

  Đôi

  01

   

  8.1.9

  Giầy vải cao cổ

  Đôi

  01

   

  8.1.10

  Bít tất

  Đôi

  02

   

  8.1.11

  Sao mũ kepi GDQPAN

  Chiếc

  01

   

  8.1.12

  Sao mũ cứng GDQPAN

  Chiếc

  01

   

  8.1.13

  Sao mũ mềm GDQPAN

  Chiếc

  01

   

  8.1.14

  Nền cấp hiệu GDQPAN

  Đôi

  01

   

  8.1.15

  Nền phù hiệu GDQPAN

  Đôi

  01

   

  8.1.16

  Biển tên

  Chiếc

  01

   

  8.1.17

  Ca ra vát

  Chiếc

  01

   

  8.2

  Trang phục cho sinh viên học GDQPAN

   

  Số lượng cần cho 1 người

  Các trường căn cứ vào quy mô sinh viên mua sắm đủ cho sinh viên mượn khi học môn GDQPAN

  8.2.1

  Trang phục (Dùng chung hai mùa)

  Bộ

  02

   

  8.2.2

  Áo bông

  Chiếc

  01

  Dùng cho các tỉnh phía Bắc ( Từ đèo Hải Vân trở ra)

  8.2.3

  Mũ cứng cuốn vành

  Chiếc

  01

   

  8.2.4

  Mũ mềm

  Chiếc

  01

   

  8.2.5

  Giầy vải cao cổ

  Đôi

  01

   

  8.2.6

  Bít tất

  Đôi

  02

   

  8.2.7

  Dây lưng

  Chiếc

  01

   

  8.2.8

  Ba lô 3 túi

  Chiếc

  01

   

  8.2.9

  Vỏ chăn in loang

  Chiếc

  01

   

  8.2.10

  Ruột chăn sơ pốp

  Chiếc

  01

   

  8.2.11

  Màn tuyn cá nhân

  Chiếc

  01

   

  8.2.12

  Chiếu cói cá nhân

  Chiếc

  01

   

  8.2.13

  Gối mút hơi K12

  Chiếc

  01

   

  8.2.14

  Sao mũ cứng GDQPAN

  Chiếc

  01

   

  8.2.15

  Sao mũ mềm GDQPAN

  Chiếc

  01

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh của Quốc hội, số 30/2013/QH13
  Ban hành: 19/06/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
  Ban hành: 25/02/2014 Hiệu lực: 10/04/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 139/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
  Ban hành: 27/11/2020 Hiệu lực: 15/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực: 01/11/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
  Ban hành: 26/01/2018 Hiệu lực: 14/03/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  07
  Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh của Quốc hội, số 30/2013/QH13
  Ban hành: 19/06/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 19/2022/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:19/2022/TT-BGDĐT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:22/12/2022
  Hiệu lực:06/02/2023
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:08/01/2023
  Số công báo:09&10-01/2023
  Người ký:Nguyễn Văn Phúc
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X