hieuluat

Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT về hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:15&16-01/2023
  Số hiệu:20/2022/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:14/01/2023
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Ngô Thị Minh
  Ngày ban hành:28/12/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:20/02/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  _________

  S: 20/2022/TT-BGDĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

  THÔNG TƯ

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

  _______________

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học;

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2023.

  Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

  Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này ./.

  Nơi nhận:

  -Văn phòng Quốc hội;

  -Văn phòng Chính phủ;

  -Ủy ban VHGD của Quốc hội;

  -Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;

  -Ban Tuyên giáo Trung ương;

  -Các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơquan thuộc Chính phủ;

  -UBND của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  -Cục Kiểm traVBQPPL(Bộ Tư pháp);

  -Như Điều 3 (để thực hiện);

  -Công báo;

  -Kiểm toán nhà nước;

  -Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

  -Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;

  -Lưu: VT, VụPC,Vụ GDTH.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  Ngô Thị Minh

   

  BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ___________

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

   

   

   

  QUY CHẾ

  Tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BGDĐT ngày28tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  ______________

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, bao gồm: tổ chức bộ máy; hoạt động; giáo viên, nhân viên; trẻ em, học sinh (sau đây gọi chung là học sinh) và học viên; tài chính và tài sản; quan hệ giữa Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập với các cơ quan, tổ chức khác.

  2. Quy chế này áp dụng đối với các Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (sau đây gọi là Trung tâm) và tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Phát hiện sớm là hoạt động nhận ra những dấu hiệu, tín hiệu về sự chậm trễ trong các lĩnh vực phát triển và các giác quan của học sinh để kịp thời can thiệp, hỗ trợ và tư vấn về phương thức giáo dục phù hợp.

  2. Kỹ năng đặc thù là những kỹ năng cần thiết để khắc phục những suy giảm chức năng do khuyết tật gây ra, giúp người khuyết tật thuận lợi hơn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và hòa nhập cộng đồng.

  3. Kế hoạch giáo dục cá nhân là văn bản bao gồm các thông tin về: khả năng, nhu cầu; các đặc điểm cá nhân; mục tiêu năm học và mục tiêu học kỳ; thời gian, nội dung, biện pháp và người thực hiện; kết quả đánh giá và điều chỉnh sau đánh giá đối với người học.

  4. Can thiệp giáo dục sớm là sự tác động sớm có chủ đích, có kế hoạch, có phương pháp của nhà giáo dục để phát huy khả năng và đáp ứng nhu cầu của trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, trẻ em khuyết tật nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những khó khăn do vấn đề khuyết tật gây nên, tạo ra cơ hội để trẻ em phát triển tốt nhất và không làm gián đoạn sự phát triển của trẻ em hoặc phát triển chệch hướng, giúp chuẩn bị tốt cho trẻ em vào môi trường hòa nhập.

  Điều 3. Vị trí pháp lý và các loại hình của Trung tâm

  1. Vị trí pháp lý của Trung tâm

  a) Trung tâm là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;

  b) Trung tâm do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

  2. Trung tâm được tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục

  a) Trung tâm công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;

  b) Trung tâm tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

  Điều 4. Quy định đặt tên của Trung tâm

  1. Việc đặt tên Trung tâm được quy định như sau:

  a) Tên Trung tâm: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập + tên riêng của Trung tâm hoặc tên địa danh;

  b) Tên riêng của Trung tâm phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, không gây hiểu lầm; không gây hiểu sai về tổ chức và hoạt động của Trung tâm; bảo đảm sự trong sáng của ngôn ngữ; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu không phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  2. Tên Trung tâm được ghi trên quyết định thành lập Trung tâm, con dấu của Trung tâm, biển tên và giấy tờ giao dịch của Trung tâm.

  3. Biển tên Trung tâm ghi những nội dung sau:

  a) Góc phía trên, bên trái

  Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và tên tỉnh.

  Dòng thứ hai: Sở Giáo dục và Đào tạo.

  b) Ở giữa ghi tên Trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều này;

  c) Dưới cùng là địa chỉ, số điện thoại, email, website (nếu có) của Trung tâm.

  Điều 5. Nhiệm vụ của Trung tâm

  1. Đánh giá, xác định khả năng và phân loại nhu cầu giáo dục đối với trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, học sinh khuyết tật để can thiệp giáo dục sớm hoặc tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp cho từng đối tượng.

  2. Hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

  3. Tổ chức dạy học và giáo dục cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đối với học sinh khuyết tật để học sinh khuyết tật có thể tham gia giáo dục hòa nhập hoặc hòa nhập cộng đồng.

  4. Bồi dưỡng, tư vấn cho người khuyết tật và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu về tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp.

  5. Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm.

  6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền, học sinh, học viên và xã hội.

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 6. Quyền hạn của Trung tâm

  1. Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật và một số quy định cụ thể sau đây:

  a) Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm;

  b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức theo đề án thành lập Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trung tâm;

  d) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật;

  đ) Tuyển sinh và quản lý học sinh, học viên; phát triển chương trình giáo dục của Trung tâm; tổ chức biên soạn, lựa chọn tài liệu học tập, đồ dùng, đồ chơi, học liệu theo quy định của pháp luật;

  e) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để huy động các nguồn lực về chuyên môn hoặc tài chính để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

  2. Sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức cho giáo viên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nghề nghiệp.

  3. Được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về khuyến khích xã hội hóa trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục.

  4. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   

  Chương II. T CHỨC BMÁY CỦA TRUNG TÂM

   

  Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

  Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: giám đốc, phó giám đốc; các phòng chức năng/chuyên môn (hoặc tổ chuyên môn, tổ hành chính/văn phòng); lớp học (nếu có); tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể (nếu có); hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật, hội đồng tư vấn (nếu có).

  Điều 8. Giám đốc Trung tâm

  1. Giám đốc Trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức bộ máy và chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý cấp trên và pháp luật.

  Giám đốc sở giáo dục và đào tạo bổ nhiệm giám đốc Trung tâm công lập, công nhận giám đốc Trung tâm tư thục.

  2. Giám đốc Trung tâm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  a) Có đủ sức khỏe, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

  b) Có bằng cử nhân trở lên trong lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, trường hợp không tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt thì có thêm chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục hòa nhập hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập hoặc chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  c) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

  3. Nhiệm kỳ giám đốc Trung tâm là 05 năm.

  4. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Trung tâm

  a) Xây dựng, phê duyệt chiến lược và kế hoạch phát triển Trung tâm;

  b) Lập kế hoạch theo năm học và tổ chức thực hiện: kế hoạch hỗ trợ giáo dục hòa nhập; kế hoạch phát hiện sớm và can thiệp giáo dục sớm, phân loại nhu cầu giáo dục; kế hoạch giáo dục của Trung tâm; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện với các cấp có thẩm quyền;

  c) Xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động theo quy định của pháp luật. Tổ chức đánh giá giáo viên, nhân viên và người lao động theo quy định;

  d) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của Trung tâm: bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức của Trung tâm;

  đ) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của Trung tâm. Sử dụng sách giáo khoa, triển khai nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thực hiện quản lý, sử dụng và lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  e) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn trong Trung tâm;

  g) Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý. Tham dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý;

  h) Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và người học trong Trung tâm theo quy định của pháp luật;

  i) Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục khác, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;

  k) Quản lý, tiếp nhận học sinh vào học tại Trung tâm; cho phép học sinh chuyển sang học ở cơ sở giáo dục khác; phê duyệt kết quả đánh giá học sinh, danh sách học sinh lên lớp, lưu ban; tổ chức kiểm tra công nhận hoàn thành và cấp giấy chứng nhận cho người học theo quy định;

  l) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

  m) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động giáo dục, đào tạo của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

  n) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

  o) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn với cơ quan quản lý trực tiếp;

  p) Được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật;

  q) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 9. Phó giám đốc Trung tâm

  1. Phó giám đốc Trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm. Số lượng phó giám đốc của Trung tâm được quy định trong Đề án thành lập Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Giám đốc sở giáo dục và đào tạo bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm công lập, công nhận phó giám đốc Trung tâm tư thục.

  2. Phó giám đốc Trung tâm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  a) Có đủ sức khỏe, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

  b) Có bằng cử nhân trở lên lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, trường hợp không tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt thì có thêm chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục hòa nhập hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập hoặc chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  c) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

  3. Nhiệm kỳ phó giám đốc Trung tâm là 05 năm.

  4. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó giám đốc Trung tâm.

  1. Giúp giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm theo phân công hoặc ủy quyền quản lý; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết công việc do giám đốc giao;

  b) Được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật;

  c) Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về kết quả công việc được giao.

  Điều 10. Các đơn vị chức năng/chuyên môn

  Các đơn vị chức năng/chuyên môn của Trung tâm được giám đốc Trung tâm quyết định thành lập trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và bảo đảm hiệu quả của bộ máy tổ chức.

  Điều 11. Các hội đồng trong Trung tâm

  1. Hội đồng thi đua và khen thưởng

  Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập vào đầu mỗi năm học để giúp giám đốc tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người học khác trong Trung tâm. Hội đồng thi đua khen thưởng do giám đốc thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư (nếu có), đại diện một phó giám đốc (nếu có), một số trưởng hoặc phó các đơn vị chức năng/chuyên môn và đại diện giáo viên, nhân viên.

  2. Hội đồng kỷ luật

  a) Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh (cấp trung học cơ sở trở lên) hoặc người học khác của Trung tâm theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật do giám đốc quyết định thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng gồm: bí thư (nếu có), đại diện một phó giám đốc (nếu có), một số trưởng hoặc phó các đơn vị chức năng/chuyên môn, giáo viên có học sinh hoặc người học khác vi phạm, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của Trung tâm (đối với học sinh học tập tại Trung tâm);

  b) Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thành lập để xét và đề nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  3. Hội đồng tư vấn

  Các Hội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của giám đốc Trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên của các hội đồng tư vấn do giám đốc Trung tâm quyết định.

  Điều 12. Tổ chức chính trị -xã hội và các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm

  1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

  2. Tổ chức đoàn thể trong Trung tâm được thành lập và hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật, có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm.

   

  Chương III. HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

   

  Điều 13. Phát hiện sớm, phân loại nhu cầu giáo dục và can thiệp giáo dục sớm

  1. Trung tâm tổ chức phát hiện sớm thông qua đánh giá, phân loại nhu cầu giáo dục từ đó tư vấn hoặc đưa ra kế hoạch can thiệp giáo dục sớm cho trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, học sinh khuyết tật.

  2. Trung tâm tổ chức can thiệp giáo dục sớm cho trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, học sinh khuyết tật theo kế hoạch đã được xây dựng.

  3. Hằng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch phát hiện sớm, phân loại nhu cầu giáo dục và can thiệp giáo dục sớm trên địa bàn được giao phụ trách, trình sở giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với Trung tâm công lập, báo cáo sở giáo dục và đào tạo đối với Trung tâm tư thục để tổ chức thực hiện.

  Điều 14. Hỗ trợ giáo dục hòa nhập

  1. Trung tâm thực hiện các hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo, cơ sở trợ giúp xã hội trong địa bàn phụ trách:

  a) Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật;

  b) Hỗ trợ học sinh khuyết tật học hòa nhập học tập và rèn luyện kỹ năng đặc thù, kỹ năng sống phù hợp với khả năng và nhu cầu;

  c) Tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật;

  d) Tham gia huy động học sinh khuyết tật đến trường;

  đ) Hỗ trợ, tư vấn cho cơ sở giáo dục, gia đình và cộng đồng về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật.

  2. Trung tâm xây dựng kế hoạch hỗ trợ giáo dục hòa nhập trên địa bàn được giao phụ trách, phù hợp với khả năng đáp ứng của Trung tâm, trình sở giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với Trung tâm công lập, báo cáo sở giáo dục và đào tạo đối với Trung tâm tư thục để tổ chức thực hiện.

  Điều 15. Hoạt động dạy học và giáo dục tại Trung tâm

  1. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp có không quá 12 học sinh. Việc sắp xếp lớp học cho học sinh trên cơ sở xác định khả năng, nhu cầu và kết quả giáo dục trong năm học trước của học sinh (nếu có).

  2. Trung tâm tổ chức dạy học và giáo dục theo kế hoạch giáo dục của Trung tâm:

  a) Kế hoạch giáo dục của Trung tâm là kế hoạch tổ chức dạy học và giáo dục cho học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt.

  b) Kế hoạch giáo dục của Trung tâm được xây dựng trên cơ sở triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các nội dung giáo dục kỹ năng đặc thù phù hợp với khả năng, nhu cầu học sinh khuyết tật; giám đốc Trung tâm phê duyệt, báo cáo sở giáo dục và đào tạo và cơ quan quản lý chuyên môn khác theo quy định để tổ chức thực hiện.

  3. Nội dung giáo dục kỹ năng đặc thù được tổ chức ít nhất 5 tiết (hoạt động học)/tuần, phù hợp với nhu cầu, khả năng của cá nhân học sinh. Căn cứ vào nhu cầu giáo dục của học sinh, Trung tâm có thể bố trí thêm các giờ hỗ trợ giáo dục/can thiệp cá nhân.

  4. Học sinh học tập tại Trung tâm được giáo viên phối hợp với cha mẹ/người giám hộ để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân theo năm học. Trên cơ sở kế hoạch giáo dục cá nhân, giáo viên thiết kế và thực hiện kế hoạch bài dạy, kiểm tra đánh giá học sinh theo các quy định hiện hành của các cấp học tương ứng.

  Điều 16. Tuyển sinh học sinh khuyết tật học tại Trung tâm

  1. Hằng năm, Trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh khuyết tật để tổ chức dạy học và giáo dục tại Trung tâm, trình sở giáo dục và đào tạo phê duyệt. Trung tâm thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh học sinh khuyết tật học tại Trung tâm theo quy định.

  2. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh đảm bảo minh bạch, công bằng, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật.

  3. Báo cáo sở giáo dục và đào tạo về kết quả tuyển sinh theo quy định.

  Điều 17. Thực hiện các hoạt động do sở giáo dục và đào tạo giao

  1. Hằng năm, Trung tâm thực hiện tổng hợp số liệu về người khuyết tật trong độ tuổi đi học trong địa bàn phụ trách.

  2. Huy động, hỗ trợ người khuyết tật ngoài nhà trường được tiếp cận với giáo dục trong địa bàn phụ trách.

  3. Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến giáo dục đối với người khuyết tật khi được sở giáo dục và đào tạo yêu cầu.

  Điều 18. Tổ chức các hoạt động khác

  1. Phát triển và rèn luyện các kỹ năng cho trẻ em có dấu hiệu khiếm khuyết hoặc dấu hiệu suy giảm chức năng, trẻ em khuyết tật trước tuổi đi học tiểu học.

  2. Phục hồi chức năng đáp ứng nhu cầu giáo dục của người khuyết tật tại gia đình và cộng đồng.

  3. Rèn luyện các kỹ năng đặc thù đáp ứng nhu cầu giáo dục của người khuyết tật.

  4. Hướng nghiệp, giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật.

  5. Tổ chức cho người khuyết tật tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đồng.

  6. Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cần thiết khác cho người khuyết tật và học viên khác liên quan đến người khuyết tật.

  Điều 19. Hồ sơ của Trung tâm

  1. Hồ sơ kế hoạch hoạt động và tổ chức các hoạt động của Trung tâm bao gồm:

  a) Kế hoạch tổ chức phát hiện sớm, phân loại nhu cầu giáo dục và can thiệp giáo dục sớm;

  b) Kế hoạch hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật;

  c) Kế hoạch giáo dục của Trung tâm;

  d) Hồ sơ tổ chức các hoạt động theo các kế hoạch tại các điểm a, b, c của khoản này và các hoạt động khác (nếu có).

  2. Hồ sơ quản lý hoạt động dạy học và giáo dục của Trung tâm bảo đảm theo quy định hồ sơ trong Điều lệ nhà trường của cấp học tương ứng.

  3. Hồ sơ giáo dục học sinh khuyết tật bao gồm:

  a) Đối với học sinh khuyết tật học tập tại Trung tâm: giấy xác nhận mức độ khuyết tật, giấy tờ xác nhận khác (nếu có); kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh và các hồ sơ liên quan;

  b) Đối với học sinh thực hiện can thiệp giáo dục sớm: sổ theo dõi can thiệp giáo dục sớm của giáo viên (nếu có).

  4. Việc lưu trữ hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 20. Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục

  Trung tâm có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh học tập tại Trung tâm theo kế hoạch giáo dục cá nhân và các quy định của cấp học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Điều 21. Bảo đảm chất lượng giáo dục

  Trung tâm có trách nhiệm duy trì các điều kiện về bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định, trong đó thực hiện các hoạt động cụ thể sau:

  1. Xây dựng kế hoạch bảo đảm chất lượng, mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn và năm học, công khai đến thành viên trong Trung tâm và các bên liên quan để thực hiện và giám sát việc thực hiện.

  2. Tổ chức rà soát, tự đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn, kế hoạch năm học. Duy trì điều kiện đảm bảo chất lượng, có kế hoạch cải tiến để nâng cao chất lượng giáo dục.

  3. Báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát.

  Điều 22. Hợp tác quốc tế

  Trung tâm thực hiện các hình thức và các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

   

  Chương IV. GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI HỌC

   

  Điều 23. Giáo viên

  Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên: có bằng cử nhân trở lên ngành Giáo dục đặc biệt hoặc đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông cùng với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập hoặc chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2. Nhiệm vụ của giáo viên

  a) Thực hiện phát hiện sớm, phân loại nhu cầu giáo dục và can thiệp giáo dục sớm;

  b) Hỗ trợ giáo dục hòa nhập;

  c) Thực hiện dạy học và giáo dục học sinh khuyết tật tại Trung tâm đúng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch;

  d) Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn;

  đ) Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục, phù hợp với đối tượng và điều kiện cụ thể của Trung tâm;

  e) Thực hiện các quyết định của giám đốc Trung tâm; chịu sự kiểm tra của các cấp quản lý giáo dục theo quy định; thực hiện nội quy của Trung tâm và các quy định của Quy chế này;

  g) Thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  h) Tích cực, chủ động tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định.

  3. Quyền của giáo viên

  a) Được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ;

  b) Được hưởng mọi quyền lợi ưu đãi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định đối với nhà giáo trong các trường, lớp dành cho người khuyết tật;

  c) Được tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động chuyên môn khác của Trung tâm; tham gia các cuộc họp xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

  Điều 24. Nhân viên

  1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và trình độ chuẩn được đào tạo

  Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên: thư viện, thiết bị; công nghệ thông tin; kế toán; thủ quỹ; văn thư; y tế; hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; giáo vụ được áp dụng theo quy định hiện hành tương ứng của quy định đối với nhân viên đó của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

  2. Nhân viên cấp dưỡng đối với Trung tâm học sinh học bán trú, nội trú, nhân viên làm công tác vệ sinh, bảo vệ: Giám đốc Trung tâm có thể ký hợp đồng theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ khi có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.

  3. Nhiệm vụ của nhân viên

  a) Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, hợp đồng và sự phân công của giám đốc Trung tâm;

  b) Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của Trung tâm;

  c) Tuân thủ các quy định về an toàn lao động;

  d) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và Trung tâm. Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp;

  đ) Học tập văn hóa, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ;

  e) Thực hiện nghĩa vụ công dân, quy định của pháp luật và của Trung tâm.

  4. Quyền của nhân viên

  a) Được tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của đơn vị, của Trung tâm và các cấp quản lý giáo dục;

  b) Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định chung đối với nhân viên trường học trong các trường/lớp cho người khuyết tật;

  c) Được tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia các hoạt động phù hợp khác của Trung tâm; tham gia các cuộc họp xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

  Điều 25. Người học

  1. Người học của Trung tâm là học sinh được can thiệp giáo dục sớm theo kế hoạch được phê duyệt, học sinh khuyết tật học tại Trung tâm theo phương thức giáo dục chuyên biệt và học viên đăng ký tham gia một chương trình học tập, bồi dưỡng của Trung tâm.

  2. Nhiệm vụ của người học

  a) Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành theo quy định của Trung tâm;

  b) Thực hiện đầy đủ nội quy của Trung tâm và các quy định của Quy chế này; giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm;

  c) Tôn trọng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của Trung tâm; có hành vi, ngôn ngữ ứng xử phù hợp với đạo đức, văn hóa của cộng đồng; trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại Trung tâm.

  3. Quyền của người học

  a) Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của người học;

  b) Được lựa chọn nội dung, hình thức học phù hợp với điều kiện, khả năng của người học và của Trung tâm; được tạo điều kiện đẻ tiếp tục được hỗ trợ khi chuyển tiếp giữa các cơ sở giáo dục;

  c) Được bảo vệ quyền lợi chính đáng trực tiếp hoặc thông qua người đại diện hợp pháp; được tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến hoạt động dạy học và giáo dục của Trung tâm.

   

  Chương V. TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

   

  Điều 26. Tài chính và nguồn tài chính của Trung tâm

  1. Tài chính

  a) Đối với Trung tâm công lập: thực hiện thu chi tài chính theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước;

  b) Đối với Trung tâm tư thục: được chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí đồng thời thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

  2. Nguồn tài chính của Trung tâm

  a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp theo quy định;

  b) Các nguồn thu từ hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp liên quan đến hỗ trợ giáo dục hòa nhập, các dịch vụ chuyển giao và nhiệm vụ khác trong chức năng nhiệm vụ được giao của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

  b) Các nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

  c) Các nguồn thu hợp pháp khác.

  Điều 27. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính

  1. Tài sản của Trung tâm được đầu tư, cung cấp, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Mọi thành viên trong Trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm. Hằng năm, Trung tâm phải tổ chức kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản của Trung tâm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

  3. Hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm công khai thu, chi và quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

  Điều 28. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và thư viện

  1. Cơ sở vật chất

  a) Trung tâm có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập theo quy định, phù hợp với học sinh khuyết tật; có các phòng học dạy các kỹ năng đặc thù; có khu nội trú phù hợp với học sinh khuyết tật nếu Trung tâm có học sinh nội trú.

  Các công trình xây dựng phục vụ cho học sinh khuyết tật học tập phải bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp lệnh về xây dựng;

  b) Trung tâm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất;

  c) Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm, tránh lãng phí; định kỳ có kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất theo quy định; tuyệt đối không đưa vào sử dụng những cơ sở vật chất đã hết niên hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn khi chưa cải tạo, sửa chữa.

   2. Thiết bị giáo dục

  a) Trung tâm được đầu tư và trang bị thiết bị giáo dục, đồ dùng, đồ chơi (sau đây gọi chung là thiết bị giáo dục) như các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non phù hợp với học sinh khuyết tật; tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong dạy học và giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  b) Trung tâm được đề xuất và mua sắm các trang thiết bị đặc thù phù hợp với học sinh khuyết tật, phục vụ việc học tập và giảng dạy theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  3. Thư viện

  a) Thư viện của Trung tâm được tổ chức, hoạt động căn cứ theo tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với học sinh khuyết tật;

  b) Thư viện của Trung tâm được sắp xếp, bố trí an toàn, khoa học, thuận tiện phù hợp với học sinh khuyết tật;

  c) Khuyến khích xã hội hóa trong phát triển thư viện.

   

  Chương VI. QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM VỚI CÁC QUAN, T CHỨC KHÁC

   

  Điều 29. Quan hệ của Trung tâm với các cơ sở giáo dục có học sinh học hòa nhập, cơ sở trợ giúp xã hội

  Trung tâm phối hợp với các cơ sở giáo dục có học sinh học hòa nhập, cơ sở trợ giúp xã hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập trên cơ sở kế hoạch hỗ trợ giáo dục hòa nhập được sở giáo dục và đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  Điều 30. Quan hệ giữa Trung tâm với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức xã hội tại địa phương

  1. Trung tâm phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức xã hội tại địa phương thực hiện các chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

  2. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; hỗ trợ các hoạt động giáo dục của Trung tâm.

  Điều 31. Quan hệ giữa Trung tâm với gia đình học sinh

  Tư vấn, hỗ trợ và phối hợp với gia đình học sinh trong việc giáo dục học sinh.

  Thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình học sinh, trao đổi thông tin về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

   

  Chương VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC QUAN, T CHỨC

   

  Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  1. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn.

  2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn.

  3. Phê duyệt đề án vị trí việc làm, bố trí biên chế và kinh phí để tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất cho các Trung tâm công lập.

  Điều 33. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

  1. Quản lý, chỉ đạo hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn.

  2. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi có vi phạm.

  3. Công khai danh sách các Trung tâm trên địa bàn, thời gian thành lập, địa điểm được cấp phép hoạt động của các Trung tâm trên cổng thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo để người học và xã hội tham gia giám sát.

  4. Đầu mỗi năm học, sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo và cơ sở giáo dục trực thuộc, các cơ sở trợ giúp xã hội báo cáo hoặc tổng hợp nhu cầu được hỗ trợ giáo dục hòa nhập gửi về Trung tâm để Trung tâm có căn cứ xây dựng kế hoạch hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

  5. Định kỳ hằng năm, phê duyệt kế hoạch của Trung tâm theo thẩm quyền được giao; kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Điều 34. Trách nhiệm của các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn Trung tâm được giao phụ trách

  1. Hằng năm báo cáo nhu cầu cần được hỗ trợ giáo dục hòa nhập với sở giáo dục và đào tạo để Trung tâm có căn cứ xây dựng kế hoạch hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

  2. Thực hiện quản lý việc tổ chức dạy học và giáo dục học sinh khuyết tật (nếu có) đối với cấp học mầm non, cấp học tiểu học và trung học cơ sở của các Trung tâm đặt địa điểm trên địa bàn.

  Điều 35. Trách nhiệm của Trung tâm

  1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

  2. Định kỳ hằng năm, Trung tâm tổ chức đánh giá kết quả hoạt động và báo cáo với sở giáo dục và đào tạo./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Người khuyết tật của Quốc hội, số 51/2010/QH12
  Ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực: 01/11/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
  Ban hành: 28/12/2012 Hiệu lực: 18/02/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  05
  Luật Người khuyết tật của Quốc hội, số 51/2010/QH12
  Ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT về hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu:20/2022/TT-BGDĐT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:28/12/2022
  Hiệu lực:20/02/2023
  Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo:14/01/2023
  Số công báo:15&16-01/2023
  Người ký:Ngô Thị Minh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X