hieuluat

Quyết định 1118/QĐ-BGTVT Lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1118/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành:31/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:31/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 31/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT  về việc ban hành Lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  Theo đó, hiện tại có tổng cộng 34 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang khai thác và 04 trạm đang xây dựng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; có 34 trạm đang xây dựng trên các tuyển quốc lộ ngoài QL1 và đường Hồ Chí Minh.

  Theo lộ trình, sẽ có 06 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ chuyển sang hình thức thu giá điện tử tự dộng không dừng bắt đầu triển khai chẩm nhất là ngày 31/12/2019, bao gồm: trạm thu kín Pháp Vân – Cầu giẽ;  trạm thu kín Hà Nội – Hải Phòng; trạm thu kín Cầu Giẽ - Ninh Bình; Trạm thu kín Nội Bài – Lào Cai; trạm thu kín Tp. HCM – Trung Lương; trạm thu kín Long Thành – Dầu Giây.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 1118/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
  ---------
  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

  Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vsử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ, Doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý khai thác các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc có thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

  Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Đối tác công tư, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
  - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
  - Các Ban QLDA: 2, 6, 7, Thăng Long, Hồ Chí Minh;
  - Các Tổng công ty: VEC, CIPM;
  - Các nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
  - Lưu VT, KHCN (3).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Đình Thọ

   

   

  PHỤ LỤC 1

  LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN QUỐC LỘ 1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận

   ti)

  TT

  Tên trạm

  Dự án

  Cơ quan NNCTQ

  Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án

  Thi gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)

  02 làn trung tâm (tiếp giáp gii phân cách giữa đường)

  Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn hp)

  2 làn hỗn hp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều)

   

  CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC

   

   

  Quốc lộ 1

   

   

   

   

   

   

  1

  Trạm Km152+080 QL1 (Trạm Bắc Ninh)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình ci tạo nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

  Bộ GTVT

  LD Văn Phú Invest + 319 + Đại Dương + TCT CP XNK&XD VN

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  2

  Trạm Km216+600 QL1 (Trạm Nam Giẽ)

  Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Phủ Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn 215+715 - KM235+885 tỉnh Hà Nam

  Bộ GTVT

  FECON + CIENCO1

  31/12/2018

  31/12/2018

  31/12/2018

  3

  Trạm Tào Xuyên

  Dự án xây dựng QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa

  Bộ GTVT

  BOT ĐT Thanh Hóa

  Dừng thu theo Quyết định số 2661/QĐ-TCĐBVN ngày 07/8/2017 của Tổng cục ĐBVN (*)

  4

  Trạm Hoàng Mai

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1A đoạn KM368+400 (Nghi Sơn) - KM402+330 (Cầu Giát) tnh Thanh Hóa và Tỉnh Nghệ An

  Bộ GTVT

  CIENCO4 & TCT 319

  Đã vận hành

  30/08/2018

  31/12/2018

  5

  Trạm Bến Thủy

  Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh - Tnh Nghệ An và Dự án Nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Nam Cầu Bến Thủy-Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

  Bộ GTVT

  CIENCO4

  27/01/2018

  30/08/2018

  31/12/2018

  6

  Trạm Bến Thủy II

  Đã vận hành

  30/08/2018

  31/12/2018

  7

  Trạm Cầu Rác

  Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  Tổng Cty Sông Đà

  Không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)

  8

  Trạm Km604+700, QL1, Quảng Bình (Trạm TASCO Quảng Bình)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 597+549 - KM605+000 và đoạn KM 617+000 - KM641+000 tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  TASCO

  Đã vận hành

  30/06/2018

  31/12/2018

  9

  Trạm Quán Hàu

  Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Đồng Hi - tỉnh Quảng Bình

  Bộ GTVT

  CT TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới

  Đã vận hành

  30/07/2018

  31/12/2018

  Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM672+600-KM704+900 tnh Qung Bình

  Bộ GTVT

  Trường Thịnh

  Đã vận hành

  30/07/2018

  31/12/2018

  10

  Trạm Km763+800 QL1 (Trạm Đông Hà)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị

  Bộ GTVT

  Trường Thịnh

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ KM741 +170-KM756+706 tnh Quảng Tr

  Bộ GTVT

  LD Trường Thịnh+Trường Sơn

  11

  Trạm Bắc Hải Vân

  Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng-Phú Gia QL1 tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  LD Hưng Phát + QK1+699+Việt Thành

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  12

  Trạm Km 943+975, QL 1, Quảng Nam. (Trạm Hòa Phước)

  Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam (Hòa Cầm-Vĩnh Điện), Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  Bộ GTVT

  Cty 545

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn KM947-KM987 theo hình thức hợp đồng BOT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL1A đoạn qua tnh Quảng Nam

  Bộ GTVT

  Cty 545

  13

  Trạm Tam Kỳ

  Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM987- KM 1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (KM942-KM1027)

  Bộ GTVT

  Tổng 5

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  14

  Trạm Km 1064+730 QL1, tỉnh Quảng Ngãi (Trạm Tư Nghĩa)

  Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua thị trấn Đức Ph, Huyện Đức Phổ, Tnh Qung Ngãi

  Bộ GTVT

  LD Thiên Tân + Thành An

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 1063+877-KM1092+577

  Bộ GTVT

  LD Thiên Tân + Thành An

  15

  Trạm Km1148+1300, QL.1, Bình Định (Trạm Bắc Bình Định)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 đoạn KM1125-KM1153, Tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  LD Thành An + Bắc Ái + Long Trung Sơn + Vinaconex PVC

  30/06/2018

  30/09/2018

  31/12/2018

  16

  Trạm Km1212+550 Quốc lộ 1 (Trạm Nam Bình Định)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1212+400 - KM1265+00 Tỉnh Bình Định và Tnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  LD Hoàng Sơn + Kiến Hoàng

  30/06/2018

  30/09/2018

  31/12/2018

  17

  Trạm An Dân

  Dự án xây dựng hầm Đèo Cả

  Bộ GTVT

  Cty Đèo Cả

  31/12/2018

  31/12/2018

  31/12/2018

  18

  Trạm Đèo C

  31/12/2018

  31/12/2018

  31/12/2018

  19

  Trạm Ninh An

  Dự án mở rộng QL1 đoạn KM1374+525 - KM 1392 KM1405 - KM1425 tnh Khánh Hòa

  Bộ GTVT

  Cty Đèo C + Cty Vietinbank + Hải Thạch

  31/12/2018

  31/12/2018

  31/12/2018

  20

  Trạm Cam Thịnh (Km1517, QL1, Khánh Hòa)

  Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 đoạn KM1488 - KM1525 tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  Cty XD 194

  31/03/2018

  30/09/2018

  31/12/2018

  21

  Trạm Km 1584+100, QL1 (Trạm Cà Ná)

  Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua tp Phan Rang Tháp Chàm Tnh Ninh Thuận

  Bộ GTVT

  LD Cty 577 & CII

  31/12/2018

  31/12/2018

  31/12/2018

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 các đoạn Km1525- Km1551+400, Km1563-Km1567+500, Km1573+350- Km1574+500, Km1581+950- Km1584+550, Km1586-Km1588+500 Tỉnh Ninh Thuận

  Bộ GTVT

  Cty CP HTKT TP HCM

  22

  Trạm Km 1661+600 (Trạm Bình Thuận)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1642 -KM1692, Tnh Bình Thuận

  Bộ GTVT

  Cty BOT Bình Thuận

  30/05/2018

  30/07/2018

  31/12/2018

  23

  Trạm Cầu Đồng Nai (Km 1870+150, QL1, tỉnh Đồng Nai)

  Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ Ngã Ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa

  Bộ GTVT

  TCT XD số 1

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  24

  Trạm Sông Phan (Km 1725, QL1, Bình thuận)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình ci tạo nền mt đường QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng Nai

  Bộ GTVT

  TCT 319

  31/12/2018

  31/12/2018

  31/12/2018

  25

  Trạm Km1841+912 QL1, Đồng Nai (Trạm Trng Bom)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

  Bộ GTVT

  Đồng Thuận

  31/12/2018

  31/12/2018

  31/12/2018

  26

  Km1999+300 QL1 Tiền Giang. (Trạm Cai Lậy)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn QL1 tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  Cty XD số 9 + Thi Sơn

  Vận hành khi tổ chức thu lại

  31/12/2018

  27

  Km2079+535, QL1 (Trạm Cần Thơ - Phụng Hiệp)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mrộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  Cty CPĐT Phương Nam + Cty CPĐT PACIFIC

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  28

  Km2123+250 QL1, Sóc Trăng (Trạm Sóc Trăng)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM2118+600 - KM2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh tp Sóc Trăng của QL1, tnh Sóc Trăng

  Bộ GTVT

  BVEC-TRICO

  Đã vận hành

  30/07/2018

  31/12/2018

  29

  Km2171+200 Q1, Bạc Liêu (Trạm Bạc Liêu)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn cửa ngõ phía Bắc tp Bạc Liêu (KM2169+056,65 - KM2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức HĐ BOT

  Bộ GTVT

  Cty CPĐT Phương Nam + Cty CPĐT PACIFIC

  Đã vận hành

  30/07/2018

  31/12/2018

   

  Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14)

   

   

   

   

   

  30

  Trạm km957+400, QL.14, Bình Phước (Trạm số 2 QL14)

  Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài (KM921+025 - KM962+331 QL14) tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  Đức Thành

  Đang làm thủ tục di dời trạm, sẽ triển khai khi tổ chức thu trạm mới

  31

  Trạm Km1610+800, QL.14, Gia Lai
  (Trạm Hàm Rồng)

  Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ PLEIKU-Cầu 110 (KM542 - KM607+850)

  Bộ GTVT

  Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  32

  Trạm Km 1667+570, QL.14, Gia Lai
  (Trạm cầu 110)

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

  33

  Trạm Km 1747, QL.14, Đăk Lăk

  Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM1738+148-KM1763+610, Tnh Đắk Lk

  BGTVT

  LD Quang Đức, Đông Hưng Gia Lai, Sê san 4A

  31/12/2018

  31/12/2018

  31/12/2018

  34

  Trạm Km 1807+500, Q14, Đắk Nông
  (Trạm Toàn Mỹ 14)

  Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM1793+600 - KM1824+000 Tỉnh Đắk Nông

  BGTVT

  LD Toàn Mỹ 14, Băng Dương

  Đã vận hành

  30/09/2018

  31/12/2018

   

  CÁC TRẠM ĐANG XÂY DỰNG

   

   

   

   

  Quốc lộ 1

   

   

   

   

   

   

  1

  Trạm Km24+800

  Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Bắc Giang-Tp.Lạng Sơn đoạn km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn

  Bộ GTVT

  Công ty Đèo Cả

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành (Dự kiến ghép vào trạm Km 193+600)

  2

  Trạm Km193+600

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

  3

  Trạm Nam Hải Vân

  Dự án xây dựng hầm Đèo C

  Bộ GTVT

  Cty Đèo Cả

  Đàm phán đthu chung với trạm Bắc Hải Vân

  4

  Trạm Cù Mông

  Dự án xây dựng hầm Đèo Cả

  Bộ GTVT

  Cty Đèo Cả

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

   

  (*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

   

   

  PHỤ LỤC 2

  LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN CÁC TUYẾN QUỐC LỘ NGOÀI QL1 VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT

  Tên trạm

  Dự án

  Cơ quan NNCTQ

  Nhà đầu tư

  Thời gian chậm nhất chuyn sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)

  02 làn trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)

  Các làn còn lại (tr02 làn hỗn hp)

  2 làn hỗn hp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều)

   

  CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC

   

   

   

   

  Quốc lộ 1K

   

   

   

   

   

   

  1

  Trạm số 1 tại Km5+775 QL1K

  Dự án ci tạo, nâng cấp QL1K đoạn KM2+487 - KM12+971 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh

  Bộ GTVT

  LD Cty194, CIENCO6, Cty TNHH ĐTXD cơ sở hạ tng Phú Thọ

  30/03/2019

  30/06/2019

  31/12/2019

  Trạm số 2 tại Km9+600 QL1K

  30/03/2019

  30/06/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 2

   

   

   

   

   

   

  2

  Bắc Thăng Long- Nội Bài

  Dự án xây dựng QL2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Bộ GTVT

  BOT QL2

  Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)

  3

  Trạm số 1 Km 12 +455 QL2;

  Dự án cải to, nâng cấp QL2 đon Ni Bài - Vĩnh Yên

  Bộ GTVT

  BOT Vietracimex8

  Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)

  Trạm số 2 Km 26 +549 QL2

  4

  Trạm Cầu Hạc Trì

  Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trình mới (Cầu Hạc Trì) Dành riêng cho giao thông đường bộ qua Sông Lô, QL2

  Bộ GTVT

  ClENCO1+Yên Khánh

  30/03/2019

  30/06/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 3

   

   

   

   

   

   

  5

  Trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên

  Quốc lộ 3 đoạn Thái Nguyên - Bắc Kn

  Bộ GTVT

  CIENCO4

  30/06/2019

  30/06/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 5

   

   

   

   

   

   

  6

  Trạm số 1 Km15+150

  Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

  Bộ GTVT

  VIDIFI

  31/12/2018

  30/06/2019

  31/12/2019

  7

  Trạm số 2 Km82+788

  Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hi Phòng

  Bộ GTVT

  VIDIFI

  31/12/2018

  30/06/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 6

   

   

   

   

   

   

  B

  Trạm Km42+730, QL6,

  Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình

  Bộ GTVT

  LD TCT 36+ Trường Lộc+ HANCO

  30/04/2019

  30/06/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 10

   

   

   

   

   

   

  9

  Trạm Tân Đệ

  Dự án cải tạo nâng cấp QL10 (KM92+900 - KM98+400) đoạn cầu La Uyên Cầu Tân Đệ

  Bộ GTVT

  TASCO

  20/10/2016

  31/12/2018

  31/12/2018

   

  Quốc lộ 18

   

   

   

   

   

   

  10

  Trạm Đại Yên (Km97+050, QL18, Quảng Ninh)

  Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP ng Bí - Hạ Long

  Bộ GTVT

  Đại Dương

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 19

   

   

   

   

   

   

  11

  Trạm Km55+900, QL19, Bình Định

  Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn M14+054,51 - KM50+000 trên địa bàn tỉnh Bình Định và đoạn KM108+00 - KM131+300 trên địa phận tnh Gia Lai

  Bộ GTVT

  TCT 36

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

  12

  Trạm Km124+720, QL19, Gia Lai

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 20

   

   

   

   

   

   

  13

  Trạm Tân Phú

  Dự án sa chữa, nâng cấp QL20 đoạn KM76+000 ÷ KM206+000, Tnh Đồng Nai

  Bộ GTVT

  LD Cty 7/5 & Cty Hùng Phát, Cty Đại Phát

  Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)

  14

  Trạm Liên Đầm, Km 145+500 QL 20, Lâm Đồng

  Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 đoạn KM123+105,17-KM268+000, Tnh Lâm Đồng

  Bộ GTVT

  LD TCT 319+Yên Khánh+Thái Sơn

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 32C

   

   

   

   

   

   

  15

  Trạm Tam Nông Km67+300, QL32

  Đường HCM, đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà

  Bộ GTVT

  LD Hùng Thắng + TASCO

  31/12/2018

  30/06/2019

  30/06/2019

   

  Quốc lộ 38

   

   

   

   

   

   

  16

  Trạm Cầu Yên Lệnh

  Dự án đầu tư xây dựng Cầu Yên Lệnh - QL38-Tnh Hưng Yên- Hà Nam theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  LD Thăng Long & CIENCO4

  31/12/2018

  30/06/2019

  30/06/2019

   

  Quốc lộ 50

   

   

   

   

   

   

  17

  Trạm cầu Mỹ Lợi, Km 34+826, QL50

  Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (KM34+826 QL50) địa bàn Tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  LD Phát Đạt+Cty Cp Bê tông 602 Long An

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 51

   

   

   

   

   

   

  18

  Trạm T1 (Km11+000)

  Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51

  Bộ GTVT

  BVEC

  30/03/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

  19

  Trạm T2 (Km28+480)

  30/03/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

  20

  Trạm T3 (Km56+450)

  30/03/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 60

   

   

   

   

   

   

  21

  Trạm cầu Rạch Miễu

  Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu QL60 Tnh Tiền Giang - Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  BOT Rạch Miễu

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

  22

  Trạm Cầu Cổ Chiên

  Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cổ Chiên, QL60, Tnh Trà Vinh và Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  CIENCO1+ Tuấn Lộc

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 91

   

   

   

   

   

   

  23

  Trạm Km 16+905 QL91 (Trạm T1)

  Dự án đầu tư xây dựng công trình ci tạo, nâng cấp QL91 đoạn KM 14+000 - KM50+889 địa phn TP Cần Thơ

  Bộ GTVT

  LD KCN+ Cường Thuận IDICO

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

  24

  Trạm Km50+050 QL91 (Trạm T2)

  30/06/2019

  30/09/2019

  31/12/2019

   

  CÁC TRẠM ĐANG XÂY DNG

   

   

   

   

  Quốc lộ 3

   

   

   

   

   

   

  25

  Trạm Km76+080 (trên đường QL3 hiện tại)

  Dự án ĐTXD tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT

  Bộ GTVT

  CIENCO4, Trường Lộc, Tuấn Lộc

  31/12/2019

  31/12/2019

  31/12/2019

   

  Quốc lộ 10

   

   

   

   

   

   

  26

  Trạm Tiên Cựu

  Dự án cải tạo nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn

  Bộ GTVT

  TASCO

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

   

  Quốc lộ 18

   

   

   

   

   

   

  27

  Trạm Phả Lại

  Dự án ci tạo nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí

  Bộ GTVT

  Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

   

  Quốc lộ 26

   

   

   

   

   

   

  28

  Trạm Km8+800

  Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa

  Bộ GTVT

  Cty XD 501

  31/12/2019

  31/12/2019

  31/12/2019

  29

  Trạm 93+770

  Đoạn qua tnh Đắk Lắk

  31/12/2019

  31/12/2019

  31/12/2019

   

  Tuyến nối QL32 vi QL32C

   

   

   

   

   

   

  30

  Trạm cầu Việt Trì

  Dự án BOT đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C

  Bộ GTVT

  Cty CP Tập đoàn Phú Mỹ

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

   

  Quốc lộ 38

   

   

   

   

   

   

  31

  Trạm Km11+625, QL38

  Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tnh Bắc Ninh và tnh Hải Dương

  Bộ GTVT

  Công ty cổ phần BOT38

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

   

  Dự án cầu Thái Hà

   

   

   

   

   

   

  32

  Trạm Cầu Thái Hà

  Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà

  Bộ GTVT

  Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

   

  QL30

   

   

   

   

   

   

  33

  Trạm Km8+300

  QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh

  Bộ GTVT

  Tập đoàn T&T và Phú Mỹ

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

   

  QL53

   

   

   

   

   

   

  34

  Trạm Km 12+400

  Đoạn Long Hồ - Ba Si

  Bộ GTVT

  CTCP HTĐT> - XL Cửu Long - Tùng Trường Sơn - Cty ĐTPT &XD Hà An

  Đang thỏa thuận để dừng triển khai (*)

   

  (*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

   

  PHỤ LỤC 3

  LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG TRÊN CÁC TUYẾN CAO TỐC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT

  Tên trạm

  Dự án

  Cơ quan NNCTQ

  Nhà đầu tư

  Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)

  02 làn trung tâm (tiếp giáp gii phân cách giữa đường)

  Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn hp)

  2 làn hỗn hợp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/ 1 chiều)

   

  Cao tốc đã vận hành khai thác

   

   

   

   

   

  1

  Trạm thu kín Pháp Vân - Cầu Giẽ

  Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

  Bộ GTVT

  Liên danh Cty Minh Phát + CIENCO 1 + Phương Thành

  31/12/2018

  31/12/2019

  31/12/2019

  2

  Trạm thu kín HN-HP

  Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

  Bộ GTVT

  VIDIFI

  31/12/2018

  31/12/2019

  31/12/2019

  3

  Trạm thu kín Cầu Giẽ - Ninh Bình

  Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

  Bộ GTVT

  VEC

  31/12/2018

  31/12/2019

  31/12/2019

  4

  Trạm thu kín Nội Bài - Lào Cai

  Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  Bộ GTVT

  VEC

  30/03/2019

  31/12/2019

  31/12/2019

  5

  Trạm thu kín TP HCM - Trung Lương

  Cao tốc TP HCM - Trung Lương

  Bộ GTVT

  Yên Khánh

  30/06/2019

  31/12/2019

  31/12/2019

  6

  Trạm thu kín HCM Long Thành - Dầu Giây

  Cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây

  Bộ GTVT

  VEC

  31/12/2018

  31/12/2019

  31/12/2019

  7

  Trạm thu kín Đà Nng - Quảng Ngãi

  Cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi

  Bộ GTVT

  VEC

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

  8

  Trạm thu kín Bắc Giang - Lạng Sơn

  Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

  Bộ GTVT

  UDIC+Phương Thành+Cty 468+CPXD số 1+ Cty Mỹ Đà

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

  9

  Trạm thu kín Trung Lương - Mỹ Thuận

  Dự án đường Trung Lương - Mỹ Thuận

  Bộ GTVT

  Tuấn Lộc, Yên Khánh, Thắng Lợi, BMT, CII, B&R, Hoàng An

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

  10

  Trạm thu kín Bến Lức - Long Thành

  Cao tốc Bến Lức - Long Thành

  Bộ GTVT

  VEC

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

  11

  Trạm La Sơn - Tuy Loan

  Dự án xây dựng hầm Đèo Cả

  Bộ GTVT

  Công ty Đèo C

  Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành

   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1118/QĐ-BGTVT Lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:1118/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:31/05/2018
  Hiệu lực:31/05/2018
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Đình Thọ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X