hieuluat

Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:697&698-08/2021
  Số hiệu:76/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:07/08/2021
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Lê Văn Thành
  Ngày ban hành:28/07/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:10/09/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông, Hàng hải
 • CHÍNH PHỦ

  _______

  Số: 76/2021/NĐ-CP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

   
   

                                                                      

   

  NGHỊ ĐỊNH
  Quy định tiêu chí phân loại cảng biển

  ____________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng cảng biển Việt Nam.

  Điều 3. Tiêu chí phân loại cảng biển

  1. Tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam, gồm: tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển.

  2. Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển

  Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu sau:

  a) Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế;

  b) Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng;

  c) Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng;

  d) Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  3. Tiêu chí về quy mô của cảng biển

  Tiêu chí về quy mô của cảng biển được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau:

  a) Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển;

  b) Cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.

  Điều 4. Phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển

  1. Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí và thể hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

  2. Cảng biển được đánh giá và phân thành 04 loại

  a) Cảng biển đặc biệt: có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm;

  b) Cảng biển loại I: có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm;

  c) Cảng biển loại II: có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm;

  d) Cảng biển loại III: có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

  3. Căn cứ để đánh giá, phân loại hiện trạng cảng biển

  a) Số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  b) Số liệu về quy mô của cảng biển sử dụng số liệu thống kê hàng hóa thông qua cảng biển trung bình trong 03 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt Nam và sử dụng số liệu về cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển theo các quyết định công bố mở bến cảng, cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm gần nhất.

  4. Việc phân loại cảng biển khi lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch cảng biển phải căn cứ vào số liệu về hàng hóa, cỡ trọng tải tàu dự kiến từng thời kỳ quy hoạch và các tiêu chí quy định tại Nghị định này.

  Điều 5. Quy trình đánh giá, phân loại cảng biển

  1. Cục Hàng hải Việt Nam định kỳ 05 năm một lần vào tháng 01 của năm đầu tiên hoặc căn cứ tình hình phát triển thực tế tại cảng biển lập danh mục cảng biển, đánh giá, phân loại cảng biển trình Bộ Giao thông vận tải.

  Hồ sơ trình gồm:

  a) Tờ trình đề nghị xếp loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển;

  b) Dự thảo Quyết định công bố danh mục cảng biển;

  c) Các tài liệu liên quan.

  2. Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, lấy ý kiến các Bộ, Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan có liên quan, tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển.

  Hồ sơ trình gồm:

  a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xếp loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển;

  b) Báo cáo thẩm định của Bộ Giao thông vận tải;

  c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục cảng biển;

  d) Các tài liệu liên quan.

  Điều 6. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2021.

  2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

  3. Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

  Điều 7. Trách nhiệm thi hành

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Cục Hàng hải Việt Nam;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, CN (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Lê Văn Thành

   

   

   

   

  Phụ lục

  BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN

  (Kèm theo Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ)

  _________________________

   

  TT

  Tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển

  Điểm chấm (tối đa)

  A

  Phạm vi ảnh hưởng của cảng biển

  50

   

  Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cả nước, hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cửa ngõ quốc tế

  50

   

  Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng

  40

   

  Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng

  30

   

  Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

  20

  B

  Quy mô cảng biển

  50

  I

  Lượng hàng hóa thông qua cảng biển

  30

  1

  Hàng khô, tổng hợp thông qua cảng biển

  12

   

  Trên 04 triệu Tấn/năm

  12

   

  Từ 02 đến 04 triệu Tấn/năm

  10

   

  Từ 01 đến dưới 02 triệu Tấn/năm

  8

   

  Dưới 01 triệu Tấn/năm

  6

  2

  Hàng container thông qua cảng biển

  10

   

  Trên 04 triệu Tấn/năm

  10

   

  Từ 02 đến 04 triệu Tấn/năm

  8

   

  Từ 01 đến dưới 02 triệu Tấn/năm

  6

   

  Dưới 01 triệu Tấn/năm

  4

  3

  Hàng lỏng thông qua cảng biển

  8

   

  Trên 02 triệu Tấn/năm

  8

   

  Từ 01 đến 02 triệu Tấn/năm

  6

   

  Từ 0,5 đến dưới 01 triệu Tấn/năm

  4

   

  Dưới 0,5 triệu Tấn/năm

  2

  II

  Cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển

  20

  1

  Cảng biển có bến cảng tổng hợp, Container phục vụ thương mại

  10

   

  Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 70.000 DWT trở lên

  10

   

  Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 30.000 DWT đến dưới 70.000 DWT

  8

   

  Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 10.000 DWT đến dưới 30.000 DWT

  6

   

  Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu dưới 10.000 DWT

  4

  2

  Cảng biển có bến cảng chuyên dùng

  10

   

  Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 70.000 DWT trở lên

  10

   

  Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 30.000 DWT đến dưới 70.000 DWT

  8

   

  Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu từ 10.000 DWT đến dưới 30.000 DWT

  6

   

  Tiếp nhận cỡ trọng tải tàu dưới 10.000 DWT

  4

   

  Tổng điểm

  100

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Bộ luật Hàng hải Việt Nam của Quốc hội, số 95/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Bộ luật Hàng hải Việt Nam của Quốc hội, số 95/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
  Ban hành: 10/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định tiêu chí phân loại cảng biển

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:76/2021/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:28/07/2021
  Hiệu lực:10/09/2021
  Lĩnh vực:Giao thông, Hàng hải
  Ngày công báo:07/08/2021
  Số công báo:697&698-08/2021
  Người ký:Lê Văn Thành
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X