Nghị quyết 09/NQ-CP kết quả pháp điển các chủ đề Bảo hiểm; Giao thông...

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:297&298-02/2021
  Số hiệu:09/NQ-CPNgày đăng công báo: 12/02/2021
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:29/01/2021Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/01/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Bảo hiểm, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 09/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC CHỦ ĐỀ: BẢO HIỂM; GIAO THÔNG, VẬN TẢI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÁC DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC; THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BN VÀ 27 ĐỀ MC

  _____________

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).

  Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

  1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

  2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục nêu trên.

  3. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

  Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, PL (2b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

  DANH MỤC

  CÁC CHỦ ĐỀ BẢO HIỂM; GIAO THÔNG, VẬN TẢI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÁC DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC; THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ 27 ĐỀ MỤC
  (Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)

   

  I. CHỦ ĐBẢO HIỂM1

  STT

  Tên đề mục

  1.

  Bảo hiểm xã hội

  II. CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG, VẬN TẢI

  STT

  Tên đề mục

  1.

  Đường sắt

  2.

  Giao thông đường bộ

  3.

  Giao thông đường thủy nội địa

  4.

  Hàng hải Việt Nam

  5.

  Hàng không dân dụng Việt Nam

  III. CHỦ ĐỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÁC DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC

  STT

  Tên đề mục

  1.

  Thi đua, khen thưởng

  IV. CHỦ ĐTHÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BN2

  STT

  Tên đề mc

  1.

  Xuất bản

  V. 27 ĐỀ MỤC (THUỘC 13 CHỦ ĐỀ KHÁC)

  STT

  Tên đề mục

  Tên chđề

  1.

  Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

  An ninh quốc gia

  2.

  Biển Việt Nam

  3.

  Tần số vô tuyến điện

  Bưu chính, viễn thông

  4.

  Dầu khí

  Công nghiệp

  5.

  Hóa chất

  6.

  Chuyển giao công nghệ

  Khoa học, công nghệ

  7.

  Điều ước quốc tế

  Ngoại giao, điều ước quốc tế

  8.

  Hàm, cấp ngoại giao

  9.

  Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

  10.

  Thủy sản

  Nông nghiệp, nông thôn

  11.

  Dân quân tự vệ3

  Quốc phòng

  12.

  Cảnh sát biển Việt Nam4

  13.

  Lực lượng dự bị động viên5

  14.

  Quốc phòng

  15.

  Quản lý, sử dụng tài sản công

  Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

  16.

  Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

  Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

  17.

  Thuế bảo vệ môi trường

  18.

  Thuế giá trị gia tăng

  19.

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

  20.

  Thuế tiêu thụ đặc biệt

  21.

  Cạnh tranh6

  Thương mại, đầu tư, chứng khoán

  22.

  Quản lý ngoại thương

  23.

  Thương mại

  24.

  Một số hoạt động kinh doanh đặc thù

  25.

  Thanh niên

  Tổ chức chính trị - xã hội, hội

  26.

  Công tác văn thư7

  Văn thư, lưu trữ

  27.

  Phòng, chống tác hại của rượu, bia

  Y tế, dược

   

   

  ___________________

  1 Tổng có 03 đề mục, đã có 02 đề mục đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 16/01/2018 gồm: Bảo hiểm y tế và Kinh doanh bảo hiểm.

  2 Tổng có 03 đề mục, đã có 02 đề mục đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 23/7/2019 và Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 là: Báo chí và Tiếp cận thông tin.

  3 Đề mục được pháp điển lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

  4 Đề mục được pháp điển lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

  5 Đề mục được pháp điển lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

  6 Đề mục được pháp đin lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

  7 Đề mục được pháp đin lại do văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất của đề mục bị thay thế.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp điển hệ thống Quy phạm pháp luật
  Ban hành: 16/04/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
  Ban hành: 27/06/2013 Hiệu lực: 15/08/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 09/NQ-CP kết quả pháp điển các chủ đề Bảo hiểm; Giao thông...

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:09/NQ-CP
  Loại văn bản:Nghị quyết
  Ngày ban hành:29/01/2021
  Hiệu lực:29/01/2021
  Lĩnh vực:Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Bảo hiểm, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: 12/02/2021
  Số công báo:297&298-02/2021
  Người ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới