hieuluat

Quyết định 1034/QĐ-BGTVT cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh Bộ GTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1034/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
  Ngày ban hành:27/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  ________

  Số: 1034/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

  Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Thứ trưởng;

  - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

  - Lưu: VT, PC.

  BỘ TRƯỞNG

  Nguyễn Văn Thể

  KẾ HOẠCH

  Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1034/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 5 năm 2020

  ____________

  I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

  1. Lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  2. Cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

  3. Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải

  4. Bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

  II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI THỰC HIỆN

  1. Mục tiêu

  a) Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 được thống kê, tính chi phí tuân thủ và công bố lần đầu (trước ngày 31/10/2020); đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

  b) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

  2. Yêu cầu

  a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch

  b) Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải phải lượng hoá được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định pháp luật.

  c) Thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành văn bản quy định chi tiết liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hướng khuyến khích lồng ghép nhiều nội dung trong một văn bản để giảm tối đa số văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thủ pháp luật.

  d) Đề xuất cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản khi ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trừ những văn bản quy định những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội).

  3. Phạm vi thực hiện: Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thủ tục hành chính bao gồm cả quy định về báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) trong các Nghị định do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

  III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Hoàn thành thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2020; tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi; thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên phần mềm thống kê, rà soát.

  2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2020, từ năm 2021 đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phương án theo hai đợt: đợt một trước ngày 30 tháng 5 và đợt hai trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. Các phương án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua phải gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan (đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phải gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính).

  3. Thường xuyên đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

  4. Xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

  5. Trước ngày 25 tháng 6 và trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trong 6 tháng và một năm, gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  6. Tổ chức thực hiện tuyên truyền để thông tin về những kết quả đạt được tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm của các đơn vị

  a) Vụ Pháp chế

  - Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  - Theo dõi đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

  - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ được giao.

  b) Vụ Khoa học và Công nghệ

  - Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ được giao.

  c) Văn phòng Bộ

  - Là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo.

  - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ được giao.

  - Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm 3 theo Kế hoạch này

  d) Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam

  - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ được giao.

  - Tổng hợp, báo cáo Bộ về kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý

  - Đảm bảo đầy đủ nguồn lực tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

  2. Kinh phí thực hiện: được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Giao thông vận tải và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

   

  Phụ lục

  KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  (Kèm theo Quyết định số 1034/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  ____________

   

  STT

  Nội dung công việc

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan đầu mối

  quan phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  Kết quả

  I

  TRIỂN KHAI THỐNG KÊ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  1

  Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và gửi kết quả về Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

   

  Các biểu mẫu thống kê, tính chi phí tuân thủ đã được hoàn thành theo hướng dẫn (cập nhật trên hệ thống phần mềm)

  1.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Văn phòng Bộ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Trước ngày 15/8/2020

   

  1.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Pháp chế

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Trước ngày 15/8/2020

   

  1.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ KHCN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Trước ngày 15/8/2020

   

  2

  Tổng hợp kết quả thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ gửi về Vụ Pháp chế tổng hợp xin ý kiến Văn phòng Chính phủ

   

   

   

   

  Tình hình, kết quả thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

  2.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  Văn phòng Bộ

   

  TCDBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Trước ngày 01/9/2020

   

  2.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  Vụ Pháp chế

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Trước ngày 01/9/2020

   

  2.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  Vụ KHCN

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Trước ngày 01/9/2020

   

  3

  Tổng hợp gửi xin ý kiến Văn phòng Chính phủ về kết quả thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

  Vụ Pháp chế

  Văn phòng Bộ Vụ KHCN

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN; HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Trước ngày 20/9/2020

  Công văn xin ý kiến về kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

  4

  Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát (sau khi có ý kiến góp ý của Văn phòng Chính phủ)

   

   

   

   

  Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và các Biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được bổ sung, hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

  4.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Văn phòng Bộ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Trước ngày 10/10/2020

   

  4.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Pháp chế

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Trước ngày 10/10/2020

   

  4.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ KHCN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Trước ngày 10/10/2020

   

  5

  Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi

   

   

   

   

  Dữ liệu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

  5.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Văn phòng Bộ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Thường xuyên

   

  5.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Pháp chế

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Thường xuyên

   

  5.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Khoa học Công nghệ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ TTCNTT

  Thường xuyên

   

  6

  Báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính, về báo cáo, về điều kiện kinh doanh, về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải và gửi kết quả về Bộ GTVT

   

   

   

   

   

  6.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Văn phòng Bộ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 15/10/2020

   

  6.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Pháp chế

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 15/10/2020

   

  6.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Khoa học Công nghệ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 15/10/2020

   

  7

  Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính, về báo cáo, về điều kiện kinh doanh, về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải gửi về Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ

   

   

   

   

  Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  7.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  Văn phòng Bộ

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Trước ngày 20/10/2020

   

  7.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  Vụ Pháp chế

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Trước ngày 20/10/2020

   

  7.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  Vụ KHCN

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Trước ngày 20/10/2020

   

  8

  Tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính, về báo cáo, về điều kiện kinh doanh, về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải

  Vụ Pháp chế

  Văn phòng Bộ Vụ KHCN

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Trước ngày 31/10/2020

  Báo cáo tình hình, kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

  II

  TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ; TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ SAU ĐƠN GIẢN HÓA; ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  1

  Thực hiện rà soát, xây dựng biểu mẫu rà soát, đánh giá; biểu mẫu tính chi phí tuân thủ, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa và gửi kết quả về Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

   

  Các Biểu mẫu rà soát, đánh giá; Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ; dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải

  1.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Văn phòng Bộ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 15/8/2020

   

  1.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Pháp chế

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 15/8/2020

   

  1.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Khoa học Công nghệ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 15/8/2020

   

  2

  Tổng hợp các biểu mẫu rà soát, đánh giá; biểu mẫu tính chi phí tuân thủ, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

   

  Báo cáo tổng hợp các biểu mẫu rà soát, đánh giá; biểu mẫu tính chi phí tuân thủ, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa

  2.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  Văn phòng Bộ

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 01/09/2020

   

  2.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  Vụ Pháp chế

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 01/09/2020

   

  2.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  Vụ Khoa học Công nghệ

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 01/09/2020

   

  3

  Xây dựng dự thảo báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải và gửi xin ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ, các cơ quan liên quan

  Vụ Pháp chế

  Văn phòng Bộ Vụ KHCN

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 15/9/2020

  Văn bản xin ý kiến về dự thảo báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

  4

  Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện biểu mẫu rà soát, đánh giá, biểu mẫu tính chi phí tuân thủ và báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải và gửi kết quả về Vụ Pháp chế tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

   

  Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

  4.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  Văn phòng Bộ

   

  TCDBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 01/10/2020

   

  4.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  Vụ Pháp chế

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 01/10/2020

   

  4.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  Vụ KHCN

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 01/10/2020

   

  4

  Tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  Vụ Pháp chế

  Văn phòng Bộ Vụ KHCN

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 31/10/2020

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

  III

  THỰC THI PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT VÀ SƠ KẾT, TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  1

  Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  - Cơ quan chủ trì soạn thảo: TCĐBVN; Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  - Cơ quan chủ trì trình: Các Vụ tham mưu thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ

   

   

  Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua

  Văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

  2

  Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành.

   

   

   

   

  Biểu thống kê, biểu tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa đã hoàn thành được cập nhật trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

  2.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Văn phòng Bộ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Thường xuyên

   

  2.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Pháp chế

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Thường xuyên

   

  2.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Khoa học Công nghệ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Thường xuyên

   

  3

  Báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

   

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  3.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Văn phòng Bộ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 01/12/2020

   

  3.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Pháp chế

  Các Vụ tham mini thuộc Bộ

  Trước ngày 01/12/2020

   

  3.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Vụ Khoa học Công nghệ

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 01/12/2020

   

  4

  Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải gửi về Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ

   

   

   

   

  Báo cáo tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ GTVT

  4.1

  Các quy định về thủ tục hành chính và quy định về báo cáo

  Văn phòng Bộ

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 10/12/2020

   

  4.2

  Các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh

  Vụ Pháp chế

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 10/12/2020

   

  4.3

  Các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

  Vụ Khoa học Công nghệ

   

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày

  10/12/2020

   

  5

  Tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

  Vụ Pháp chế

  Văn phòng Bộ Vụ KHCN

  TCĐBVN

  Các Cục: HHVN, HKVN, ĐKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN

  Các Vụ tham mưu thuộc Bộ

  Trước ngày 25/6/2020 và Trước ngày 25/12/2020

  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ GTVT

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1034/QĐ-BGTVT cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh Bộ GTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:1034/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:27/05/2020
  Hiệu lực:27/05/2020
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Thể
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X