hieuluat

Quyết định 1188/QĐ-BGTVT thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật với Đề mục Đường sắt

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1188/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
  Ngày ban hành:19/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  -------------

  Số: 1188/QĐ-BGTVT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày  19   tháng  6  năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  đối với Đề mục Đường sắt

  (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

  -----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt  danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

  Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;     

  Căn cứ Quyết định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề 14).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

  - Lưu: VT, PC.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Ngọc Đông

   

   

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt

  (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  1188/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 6  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  Thực hiện Quyết định số định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai Pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14), cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt hiệu quả, đúng quy định.

  - Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện pháp điển đối với đề mục này.

  - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm pháp điển thành công đề mục này.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  Nội dung

  Đơn vị chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  1. Tập hợp, thu thập, rà soát danh mục băn bản pháp điển thuộc Đề mục Đường sắt

  - Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; - Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN);

  - Cục Đăng kiểm Việt Nam (Cục ĐKVN).

   

  - Các Bộ có liên quan

   

  Tháng 5/2020

  2. Gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành thực hiện pháp điển Đề mục Đường sắt với văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền bộ, ngành

  Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải

  Các Bộ có liên quan

  Tháng 6/2020

  3. Tổng hợp kết quả pháp điển và ý kiến các Bộ ngành

  Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải

  - Cục ĐSVN

  - Cục ĐKVN

  Tháng 7/2020

  4. Thực hiện pháp điển theo Đề mục Đường sắt

  - Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; - Cục ĐSVN: đối với các nội dung về Đường sắt do Cục phụ trách; 

  - Cục ĐKVN: đối với các nội dung về liên quan đến Đăng kiểm Đường sắt.  

  Các Bộ có liên quan

  Tháng 6 - 8/2020

  5. Tổ chức lấy ý kiến góp ý và ký xác thực kết quả pháp điển Đề mục Đường sắt

  - Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;

  - Các Bộ có liên quan;

  - Cục ĐSVN;

  - Cục ĐKVN.

   

  Bộ Tư pháp

  Từ 15/8 - 15/10/2020

  6. Xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển theo Đề mục gửi Bộ Tư pháp thẩm định

  - Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; - Cục ĐSVN;

  - Cục ĐKVN

  Bộ Tư pháp

  Tháng 10/2020

  7. Hoàn thiện kết quả pháp điển theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ

  - Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; - Cục ĐSVN

  - Cục ĐKVN

   

  Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  - Đối với các nhiệm vụ do Bộ Giao thông vận tải chủ trì đề nghị Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí thực hiện.

  - Đối với các nhiệm vụ do Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đề nghị các Cục đảm bảo kinh phí thực hiện.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc tiến hành thu thập, rà soát, thực hiện pháp điển đối với những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì soạn thảo thuộc đề mục Đường sắt.

  2. Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì những nội dụng liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.

  3. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

   

   

   

   

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

  DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC ĐƯỜNG SẮT

  (Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm

  pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

   

              I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC

  STT

  Tên văn bản  

  Cơ quan chủ trì soạn thảo

  Nguồn văn bản

  Ghi chú

  1.  

  Luật đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Nghị định số 56/2018/NĐ-CP  ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Nghị định số 75/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư 67/2011/TT-BGTVT ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 24/2015/TT-BGTVT ngày 16/6/2015  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe – Yêu cầu kỹ thuật

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2010 ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn, đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt; yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 20/2018/TT-BGTVT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT ngày 02/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

  Bộ Y tế

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

   

  1.  

  Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kết nối tín hội đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hộ trợ cảnh giới tại các đường giao cắt đường bộ và đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

   

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt.

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 34/2018/TT-BCA ngày 15/10/2018 quy định trình tự điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt của lực lượng cảnh sát giao thông

  Bộ Công An

   

   

  Cơ sở dữ liệu quốc gia

   

  1.  

  Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

  1.  

  Thông tư 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

  Bộ Giao thông vận tải

   

   

   

  Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

   

   

  II. CÁC VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

  STT

  Tên văn bản

  Nguồn văn bản

  Ghi chú

  1.  

  Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013  

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14

   

  Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  1.  

  Thông tư 236/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt

   

  Cơ sở dữ liệu quốc gia

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp điển hệ thống Quy phạm pháp luật
  Ban hành: 16/04/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
  Ban hành: 27/06/2013 Hiệu lực: 15/08/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển
  Ban hành: 29/07/2014 Hiệu lực: 29/07/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục
  Ban hành: 17/07/2019 Hiệu lực: 17/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị quyết 97/2015/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
  Ban hành: 26/06/2015 Hiệu lực: 26/06/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông tư 236/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 35/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1188/QĐ-BGTVT thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật với Đề mục Đường sắt

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:1188/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:19/06/2020
  Hiệu lực:19/06/2020
  Lĩnh vực:Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Ngọc Đông
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X