hieuluat

Quyết định 1228/QĐ-BGTVT bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1228/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành:13/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 1228/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

  ---------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cNghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chc của Bộ Giao thông vn tải;

  Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sđào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

  Căn cứ Tờ trình s27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của Tng cục Đường bộ Việt Nam và Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị bổ sung quy hoạch cơ sđào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

  Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ và Tổng cục Đường Đường bộ Việt Nam,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến 31/12/2018, như sau:

  1. Quy hoạch cơ sở đào tạoi xe cơ giới đường bộ

  Quy hoạch toàn quc có tng số 386 cơ sở đào tạo, trong đó mở mi 43 cơ s; còn lại 343 cơ sở nâng cp đ tăng năng lc, lưu lượng đào tạo, Cụ thtừng vùng như sau:

  - Vùng Đng bằng sông Hồng: Quy hoạch có 107 cơ s, trong đó mở mới 13 cơ sở, tại Hà Nội (07 cơ s), Quảng Ninh (02 cơ sở), Hi Dương (01 cơ sở), Hải Phòng (01 cơ sở), Vĩnh Phúc (01 cơ sở), Hà Nam (01 cơ sở); còn lại 94 cơ sở nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo;

  - Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Quy hoạch có 50 cơ s, trong đó m mi 04 cơ sở, tại Lng Sơn (01 sở), Điện Biên (01 cơ sở), Bắc Giang (02 cơ sở); còn lại 46 cơ sở nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo;

  - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Quy hoạch có 68 cơ sở, trong đó mở mới 08 cơ sở, ti Thanh Hóa (01 cơ s), Hà Tĩnh (01 cơ sở), Qung Nam (03 cơ sở), Quảng Trị (01 cơ sở), Bình Định (01 cơ s), Khánh Hòa (01 cơ sở); còn lại 60 cơ sở nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo;

  - Vùng Tây Nguyên: Quy hoạch có 27 cơ sở, trong đó mở mới 03 cơ sở, tại Gia Lai (03 cơ sở); nâng cấp 24 cơ sở hiện có để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo;

  - Vùng Đông Nam Bộ: Quy hoạch có 95 cơ sở, trong đó mở mới 07 cơ sở, tại Thành phố Hồ Chí Minh (03 cơ sở), Tây Ninh (01 cơ sở), Bình Dương (02 cơ sở), Bà Rịa - Vũng Tàu (01 cơ sở); còn lại 88 cơ sở nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo;

  - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Quy hoạch có 39 cơ sở, trong đó mở mới 08 cơ sở, tại An Giang (01 cơ sở), Đồng Tháp (01 cơ sở), Long An (02 cơ sở), Tiền Giang (02 cơ sở), Hậu Giang (01 cơ sở); còn lại 31 cơ sở nâng cấp để tăng năng lực, lưu lượng đào tạo.

  (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này).

  2. Quy hoạch trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  Quy hoạch toàn quốc có tổng số 155 trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, trong đó mở mới 36 trung tâm. Cụ thể từng vùng như sau:

  - Vùng Đồng bằng sông Hồng: Quy hoạch có 47 trung tâm, trong đó mở mới 08 trung tâm, tại Hà Nội (02 trung tâm), Hải Phòng (01 trung tâm), Quảng Ninh (01 trung tâm), Vĩnh Phúc (01 trung tâm), Hải Dương (02 trung tâm), Hà Nam (01 trung tâm); còn lại 39 trung tâm nâng cấp để tăng quy mô, năng lực sát hạch;

  - Vùng Trung du và min núi phía Bc: Quy hoạch có 24 trung tâm, trong đó mở mới 07 trung tâm, tại Bắc Kạn (01 trung tâm), Yên Bái (02 trung tâm), Phú Thọ (01 trung tâm), Lạng Sơn (01 trung tâm), Bắc Giang (01 trung tâm); Lai Châu (01 trung tâm); còn lại 17 trung tâm nâng cấp để tăng quy mô, năng lực sát hạch;

  - Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: Quy hoạch có 31 trung tâm sát hạch, trong đó mở mi 08 trung tâm, tại Thanh Hóa (01 trung tâm), Hà Tĩnh (01 trung tâm), Quảng Bình (01 trung tâm), Quảng Nam (01 trung tâm), Bình Định (01 trung tâm), Phú Yên (01 trung tâm), Khánh Hòa (01 trung tâm), Ninh Thuận (01 trung tâm); còn lại 23 trung tâm nâng cấp để tăng quy mô, năng lực sát hạch;

  - Vùng Tây Nguyên: Quy hoạch có 09 trung tâm, trong đó mở mới 01 trung tâm tại Đắk Nông (01 trung tâm); còn lại 08 trung tâm nâng cấp để tăng quy mô, năng lực sát hạch;

  - Vùng Đông Nam Bộ: Quy hoạch có 27 trung tâm, trong đó mở mới 07 trung tâm, tại Thành phố Hồ Chí Minh (02 trung tâm), Bình Dương (03 trung tâm), Bà Rịa - Vũng Tàu (01 trung tâm), Đồng Nai (01 trung tâm); còn lại 20 trung tâm nâng cấp để tăng quy mô, năng lực sát hạch;

  - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Quy hoạch có 17 trung tâm, trong đó mở mới 05 trung tâm tại Long An (01 trung tâm), Tiền Giang (01 trung tâm), Cần Thơ (01 trung tâm), Trà Vinh (01 trung tâm), Bạc Liêu (01 trung tâm); còn lại 12 trung tâm nâng cấp để tăng quy mô, năng lực sát hạch.

  (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                       

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - C
  ng TTĐT Chính phủ;
  - Cổng thông tin Bộ GTVT;
  - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
  - Lưu: VT, TCCB (L-05b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Đình Thọ

   

   

  PHỤ LỤC 1

  DANH MỤC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
  (Kèm theo quyết định số: 1228/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT

  Tên vùng, tỉnh

  Hiện trạng đến 2018

  Quy hoạch bổ sung đến 31/12/2018

  I

  Đồng bằng sông Hồng

  94

  13

  1

  Hà Nội

  47

  7

  2

  Vĩnh Phúc

  7

  1

  3

  Bắc Ninh

  6

  0

  4

  Quảng Ninh

  5

  2

  5

  Hải Dương

  5

  1

  6

  Hải Phòng

  8

  1

  7

  Hưng Yên

  3

  0

  8

  Thái Bình

  2

  0

  9

  Hà Nam

  3

  1

  10

  Nam Định

  4

  0

  11

  Ninh Bình

  4

  0

  II

  Trung du và miền núi phía Bắc

  46

  4

  1

  Hà Giang

  2

  0

  2

  Cao Bằng

  2

  0

  3

  Bắc Kạn

  4

  0

  4

  Tuyên Quang

  3

  0

  5

  Lào Cai

  3

  0

  6

  Yên Bái

  1

  0

  7

  Thái Nguyên

  8

  0

  8

  Lạng Sơn

  2

  1

  9

  Bắc Giang

  6

  2

  10

  Phú Thọ

  8

  0

  11

  Điện Biên

  1

  1

  12

  Lai Châu

  1

  0

  13

  Sơn La

  2

  0

  14

  Hòa Bình

  3

  0

  III

  Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

  60

  8

  1

  Thanh Hóa

  6

  1

  2

  Nghệ An

  8

  0

  3

  Tĩnh

  4

  1

  4

  Quảng Bình

  3

  0

  5

  Quảng Trị

  1

  1

  6

  Thừa Thiên - Huế

  4

  0

  7

  Đà Nng

  8

  0

  8

  Quảng Nam

  4

  3

  9

  Quảng Ngãi

  4

  0

  10

  Bình Định

  5

  1

  11

  Phú Yên

  2

  0

  12

  Khánh Hòa

  5

  1

  13

  Ninh Thuận

  3

  0

  14

  Bình Thuận

  3

  0

  IV

  Tây Nguyên

  24

  3

  1

  Kon Tum

  3

  0

  2

  Gia Lai

  5

  3

  3

  Đắc Lắk

  8

  0

  4

  Đắc Nông

  2

  0

  5

  Lâm Đồng

  6

  0

  V

  Đông Nam Bộ

  88

  7

  1

  Bình Phước

  5

  0

  2

  Tây Ninh

  4

  1

  3

  Bình Dương

  9

  2

  4

  Đồng Nai

  11

  0

  5

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  5

  1

  6

  TP. Hồ Chí Minh

  54

  3

  VI

   

  31

  8

   

  Đồng bằng sông Cửu Long

   

   

  1

  Long An

  3

  2

  2

  Tiền Giang

  1

  2

  3

  Bến Tre

  2

  0

  4

  Trà Vinh

  1

  0

  5

  Vĩnh Long

  2

  0

  6

  Đồng Tháp

  1

  1

  7

  An Giang

  2

  1

  8

  Kiên Giang

  2

  0

  9

  Cần Thơ

  8

  0

  10

  Hậu Giang

  3

  1

  11

  Sóc Trăng

  3

  0

  12

  Bạc Liêu

  1

  1

  13

  Cà Mau

  2

  0

   

  Tổng

  343

  43

   

  PHỤ LỤC 2

  DANH MỤC TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
  (Kèm theo quyết định số: 1228/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT

  Tên vùng, tỉnh

  Hin trạng đến 2018

  Quy hoạch bổ sung đến 31/12/2018

  I

  Đồng bằng sông Hồng

  39

  8

  1

  Hà Nội

  10

  2

  2

  Vĩnh Phúc

  5

  1

  3

  Bắc Ninh

  4

  0

  4

  Quảng Ninh

  4

  1

  5

  Hải Dương

  2

  2

  6

  Hải Phòng

  4

  1

  7

  Hưng Yên

  3

  0

  8

  Thái Bình

  1

  0

  9

  Hà Nam

  2

  1

  10

  Nam Định

  2

  0

  11

  Ninh Bình

  2

  0

  II

  Trung du và miền núi phía Bắc

  17

  7

  1

  Hà Giang

  1

  0

  2

  Cao Bằng

  1

  0

  3

  Bắc Kạn

  0

  1

  4

  Tuyên Quang

  1

  0

  5

  Lào Cai

  2

  0

  6

  Yên Bái

  0

  2

  7

  Thái Nguyên

  3

  0

  8

  Lạng Sơn

  1

  1

  9

  Bắc Giang

  1

  1

  10

  Phú Thọ

  3

  1

  11

  Điện Biên

  1

  0

  12

  Lai Châu

  0

  1

  13

  Sơn La

  1

  0

  14

  Hòa Bình

  2

  0

  III

  Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

  23

  8

  1

  Thanh Hóa

  4

  1

  2

  Nghệ An

  3

  0

  3

  Hà Tĩnh

  1

  1

  4

  Quảng Bình

  1

  1

  5

  Quảng Trị

  1

  0

  6

  Thừa Thiên - Huế

  2

  0

  7

  Đà Nng

  2

  0

  8

  Quảng Nam

  1

  1

  9

  Quảng Ngãi

  1

  0

  10

  Bình Định

  2

  1

  11

  Phú Yên

  0

  1

  12

  Khánh Hòa

  3

  1

  13

  Ninh Thuận

  1

  1

  14

  Bình Thuận

  1

  0

  IV

  Tây Nguyên

  8

  1

  1

  Kon Tum

  1

  0

  2

  Gia Lai

  3

  0

  3

  Đắk Lắk

  2

  0

  4

  Đắk Nông

  0

  1

  5

  Lâm Đồng

  2

  0

  V

  Đông Nam Bộ

  20

  7

  1

  Bình Phước

  2

  0

  2

  Tây Ninh

  1

  0

  3

  Bình Dương

  3

  3

  4

  Đồng Nai

  3

  1

  5

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  2

  1

  6

  TP. H Chí Minh

  9

  2

  VI

  Đồng bằng sông Cửu Long

  12

  5

  1

  Long An

  1

  1

  2

  Tiền Giang

  0

  1

  3

  Bến Tre

  1

  0

  4

  Trà Vinh

  0

  1

  5

  Vĩnh Long

  1

  0

  6

  Đồng Tháp

  1

  0

  7

  An Giang

  1

  0

  8

  Kiên Giang

  1

  0

  9

  Cần Thơ

  3

  1

  10

  Hậu Giang

  1

  0

  11

  Sóc Trăng

  1

  0

  12

  Bạc Liêu

  0

  1

  13

  Cà Mau

  1

  0

   

  Tổng

  119

  36

   

  PHỤ LỤC 3

  DANH MỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
  (Kèm theo quyết định số: 1228/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT

  Tên vùng, tỉnh

  Số Văn bản đề nghị

  1.

  Hà Nội

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018

  2.

  Vĩnh Phúc

  3.

  Quảng Ninh

  4.

  Hải Dương

  5.

  Hải Phòng

  6.

  Hà Nam

  Tờ trình số 1368/TTr-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam và Công văn số 934/BCA-C67 ngày 24/4/2018 của Bộ Công an

  7.

  Lạng Sơn

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

  8.

  Bắc Giang

  9.

  Điện Biên

  10.

  Thanh Hóa

  11.

  Hà Tĩnh

  12.

  Quảng Trị

  13.

  Quảng Nam

  14.

  Bình Định

  15.

  Khánh Hòa

  16.

  Gia Lai

  17.

  Tây Ninh

  18.

  Bình Dương

  19.

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  20.

  TP. Hồ Chí Minh

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

  và Công văn số 2483/UBND-ĐT ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh

  21.

  Long An

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

  22.

  Tiền Giang

  23.

  Đồng Tháp

  24.

  An Giang

  25.

  Hậu Giang

   

  PHỤ LỤC 4

  DANH MỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
  (Kèm theo quyết định số: 1228/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT

  Tên vùng, tỉnh

  Số Văn bản đề nghị

  1.

  Hà Nội

  Công văn số 2122/SGTVT-QLPT&NL ngày 18/4/2018 của Sở GTVT Thành phố Hà Nội gi Tổng cục Đường bộ Việt Nam

  2.

  Vĩnh Phúc

  Công văn 9887/UBND-CN2 ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công văn số 303/2018-HVN/D ngày 18/3/2018 của Công ty Honda Việt Nam

  3.

  Quảng Ninh

  Công văn số 8777/UBND-GT1 ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

  4.

  Hải Dương

  Công văn số 209/UBND-VP ngày 24/01/2018 và Công văn số 1261/UBND-VP ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Hải Dương

  5.

  Hải Phòng

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của TCĐBVN và Công văn số 931/SGTVT-QLPT&NL của UBND Thành phố Hải Phòng

  6.

  Hà Nam

  Tờ trình số 1368/TTr-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam và Công văn số 934/BCA-C67 ngày 24/4/2018 của Bộ Công an

  7.

  Bắc Kạn

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của TCĐBVN và Công văn số 44/UBND-XD ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Yên Bái

  8.

  Yên Bái

  9.

  Lạng Sơn

  10.

  Bắc Giang

  11.

  Phú Thọ

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của TCĐBVN

  và Công văn số 659/UBND-KTN ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

  12.

  Lai Châu

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của TCĐBVN

  13.

  Thanh Hóa

  14.

  Hà Tĩnh

  15.

  Quảng Bình

  16.

  Quảng Nam

  17.

  Bình Định

  18.

  Phú Yên

  19.

  Khánh Hòa

  20.

  Ninh Thuận

  21.

  Đắk Nông

  22.

  Bình Phước

  23.

  Bình Dương

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của TCĐBVN, Công văn số 1136/UBND-KTN ngày 30/3/2017, Công văn số 1235/UBND-KTN ngày 27/3/2018 và Công văn số 1869/UBND-VX ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bình Dương

  24.

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của TCĐBVN và Công văn số 3092/UBND-VP ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  25.

  TP. Hồ Chí Minh

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của TCĐBVN

  26.

  Long An

  Tờ trình số 27/TTr-TCĐBVN ngày 13/4/2018 của TCĐBVN

  27.

  Tiền Giang

  28.

  Trà Vinh

  29.

  Cần Thơ

  30.

  Bạc Liêu

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1228/QĐ-BGTVT bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:1228/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:13/06/2018
  Hiệu lực:13/06/2018
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Đình Thọ
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X