hieuluat

Quyết định 1271/QĐ-BGTVT Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1271/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
  Ngày ban hành:18/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 1271/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2019

  ---------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cLuật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kthuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

  Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điều ca Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

  Căn cứ Nghđịnh số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn c Thông tư s 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dng mới tiêu chuẩn;

  Căn c Thông tư s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học v Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

  Căn cứ vào Quyết định số 1157/QĐ-BGTVT ngày 05/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đng xác định nhiệm vụ cập nhật, bsung, xây dựng mi tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận ti năm 2019;

  Căn cứ vào Biên bn họp Hội đồng xác định cập nhật, bsung, xây dựng mi tiêu chuẩn, quy chun của Bộ Giao thông vận tải năm 2019;

  Xét văn bn đề xut nhiệm vụ xây dựng tiêu chun, quy chuẩn năm 2019 của các đơn vị: Cục Hàng không Việt Nam, Tng cục Đường bộ Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vn tải, Cục Đăng kim Vit Nam, Cục Hàng hải Việt Nam.

  Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điu 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mi tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải đđưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2019 (có danh mục kèm theo).

  Điều 2. Vụ Khoa học công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Cục HKVN, TCĐBVN, Viện KH v
  à CNGTVT, Cục ĐKVN, Cục HHVN;
  - Cổng thông tin BGTVT (để th/b);
  - Lưu VT, K
  HCN;

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Đông

   

   

   

  DANH MỤC

  NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2019
  (kèm theo Quyết định số: 1217/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Bộ GTVT)

   

  STT

  Tên nhiệm vụ

  Mã số

  Hình thức phát hành

  Thời gian (tháng)

  Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

  Ghi chú

  1.

  Mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu

  “Porous Asphalt Pavement - Specification for Designing, Construction and Acceptance”

  TC1901

  TCVN

  12

  150

   

  2.

  Bê tông nhựa - Phương pháp thử xác định cường độ và từ biến bằng mô hình kéo gián tiếp.

  TC1902

  TCVN

  12

  120

   

  3.

  Bê tông nhựa - Phương pháp thử xác định độ nhạy ẩm.

  TC1903

  TCVN

  12

  100

   

  4.

  Phương pháp xác định độ cứng và khối lượng thể tích của hn hợp bê tông đầm lăn bằng bàn rung.

  TC1904

  TCVN

  12

  100

   

  5.

  Công trình cảng biển - Yêu cầu về bảo trì (nâng cấp từ TCCS 04:2014/CHHVN)

  TC1905

  TCVN

  12

  150

   

  6.

  Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt (phần 5-phần 10)

  TC1906

  TCVN

  12

  350

   

  7.

  Bentonite polyme - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

  TC1907

  TCVN

  12

  100

   

  8.

  Khe co giãn thép dạng răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  TC1908

  TCVN

  12

  120

   

  9.

  Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô-Thi công và nghiệm thu.

  TC1909

  TCVN

  12

  180

   

  10.

  Tẩy sơn tín hiệu giao thông trên mặt đường-Thi công và nghiệm thu

  TC1910

  TCCS

  12

  120

   

  11.

  Tiêu chuẩn về bản đồ, sơ đồ hàng không

  TC1911

  TCCS

  12

  150

   

  12.

  Bổ sung cập nhật TCVN: TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

  TC1912

  TCVN

  12

  50

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của của Cục ĐKVN35 tr.VNĐ

  13.

  Bổ sung cập nhật TCVN: TCVN 6170-12:2002 Công trình biển cố định - Phần 12: Vận chuyển và Dựng lắp

  TC1913

  TCVN

  12

  50

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 35 tr.VNĐ

  14.

  Bổ sung cập nhật TCVN: TCVN 6170-11:2002 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 11: Chế tạo

  TC1914

  TCVN

  12

  80

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 60 tr.VNĐ

  15.

  TCVN về hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị

  TC1915

  TCVN

  12

  170

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 120 tr.VNĐ

  16.

  Ứng dụng đường sắt - Phương tiện đường sắt đô thị - Thiết bị lấy điện - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

  TC1916

  TCVN

  12

  130

  Trong đó từ quỹ PT  KHCN của Cục ĐKVN 100 tr.VNĐ

  17.

  Giàn di động trên biển-An toàn và phòng chống cháy (nh thức ban hành là TCVN, thay thế TCVN 5314: 2016 Giàn di động trên biển - Phòng và chữa cháy; TCVN 5319: 2016 Giàn di động trên biển - Trang bị an toàn)

  TC1917

  TCVN

  12

  30

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 30 tr.VNĐ

  18.

  Giàn di động trên biển-Thân và trang thiết bị

  (Hình thức ban hành là TCVN, thay thế TCVN 5310: 2016 Giàn di động trên biển - Thân giàn; TCVN 5311: 2016 Giàn di động trên biển - Trang thiết bị; TCVN 5312: 2016 Giàn di động trên biển - Ổn định; TCVN 5313: 2016 Giàn di động trên biển - Phân khoang.)

  TC1918

  TCVN

  12

  120

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 100 tr.VNĐ

  19.

  Giàn di động trên biển-Vt liệu và hàn

  (Hình thức ban hành là TCVN, thay thế TCVN 5317: 2016 Giàn di động trên biển - Vật liệu; TCVN 5318: 2016 Giàn di động trên biển - Hàn)

  TC1919

  TCVN

  12

  30

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 30 tr.VNĐ

  20.

  Giàn di động trên biển-Máy và hệ thống

  (Hình thc ban hành là TCVN, thay thế TCVN 5315: 2016 Giàn di động trên biển - Hệ thống máy; TCVN 5316: 2016 Giàn di động trên bin - Trang bị điện)

  TC1920

  TCVN

  12

  120

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 100 tr.VNĐ

  21.

  Giàn di động trên biển-Phân cấp

  (Hình thức ban hành là TCVN, thay thế TCVN 5309: 2016 Giàn di động trên biển - Phân cấp)

  TC1921

  TCVN

  12

  150

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 120 tr.VNĐ

  22.

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe

  QC1901

  QCVN

  12

  100

  Trong đó từ quPT KHCN của Cục ĐKVN 80 tr.VNĐ

  23.

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa xe

  QC1902

  QCVN

  12

  100

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 80 tr.VNĐ

  24.

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu chống cháy sử dụng trên đầu máy, toa xe

  QC1903

  QCVN

  12

  100

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 80 tr.VNĐ

  25.

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch QC xx:2019/BGTVT

  QC1904

  QCVN

  12

  80

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 60 tr.VNĐ

  26.

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát và chế tạo phương tiện thủy nội địa vỏ cao su bơm hơi QC xx:2019/BGTVT

  QC1905

  QCVN

  12

  100

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 80 tr.VNĐ

  27.

  Sửa đổi, bổ sung QCVN 54: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc

  QC1906

  QCVN

  12

  80

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 60 tr.VNĐ

  28.

  Sửa đổi, bổ sung QCVN 55:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ ni

  QC1907

  QCVN

  12

  40

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 40 tr.VNĐ

  29.

  Sửa đổi, bổ sung QCVN 60:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa

  QC1908

  QCVN

  12

  40

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 40 tr.VNĐ

  30.

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống đẩy bằng động cơ điện lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa QC xx:2019/BGTVT

  QC1909

  QCVN

  12

  50

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 50 tr.VNĐ

  31.

  Sửa đổi, bổ sung QCVN 73 : 2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển

  QC1910

  QCVN

  12

  40

  Trong đó từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 40 tr.VNĐ

  32.

  Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải

  TC1922

  TCVN

  12

  70

   

  33.

  Tiêu chuẩn về hệ thống thiết bị quan trắc khí tượng hàng không, sân bay

   TC1923

  TCCS

  12

  80

   

  34.

  Tiêu chuẩn về các hệ thống liên lạc thoại hàng không

  TC1924

  TCCS

  12

  80

   

  35.

  Tiêu chuẩn về các hệ thống liên lạc dữ liệu số hàng không

  TC1925

  TCCS

  12

  80

   

  36.

  Tiêu chuẩn kỹ thuật ghi đường sắt (áp dụng cho đường 1000mm - Đường 1435 mm - Đường lồng)

  TC1926

  TCVN

  12

  250

   

  Tổng kinh phí

  3860

  Trong độ từ quỹ PT KHCN của Cục ĐKVN 1340 tr.VNĐ

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  Ban hành: 01/08/2007 Hiệu lực: 03/09/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1271/QĐ-BGTVT Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:1271/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:18/06/2018
  Hiệu lực:18/06/2018
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Ngọc Đông
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X