hieuluat

Quyết định 1725/QĐ-BGTVT bổ sung Danh mục tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1725/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành: 19/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 1725/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

  -----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội);

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải (GTVT);

  Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

  Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

  Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngay 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết đnh số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QD-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018, Quyết đnh số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tờ trình số 76/TTr-TCĐBVN ngày 02/8/2019),

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ một số tuyến tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngàY 26/6/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định s 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018, Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Sửa đổi một số tuyến đang khai thác tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định s2548/QĐ-BGTVT, Quyết định s135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định này;

  2. Bổ sung danh mục tuyến đang khai thác vào Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định so 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A của Quyết định s2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định này;

  3. Sửa đổi một số tuyến mới tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT, Quyết định s189/QĐ- BGTVT, Quyết định s2548/QĐ-BGTVT , Quyết định s135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 3 ban hành kèm Quyết định này;

  4. Bổ sung danh mục tuyến mới vào Phụ lục 4 của Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 4 ban hành kèm Quyết định này;

  5. Các tuyến loại bỏ khỏi Phụ lục 5 của Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A và Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 5 ban hành kèm Quyết định này;

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cc trưởng Tổng cc Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vtrực thuộc Bộ, Giám đc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Bộ Công an;
  -
  UBND các tnh, TP trực thuộc Trung ương;
  - Các Thứ trưởng;
  - Cổng TTĐT B
  GTVT;
  - Lưu VT, V.Tải (Phong 5b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Đình Thọ

   

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  -------------------

  Số: 12296/PT

  Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

  ---------------------------------

   

   

  PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

  -------------------

  Kính trình: Thứ trưởng Lê Đình Thọ

   

  1. Cơ quan chủ trì trình(3): Vụ Vận tải, Bộ GTVT

  2. Cơ quan phối hợp(4): Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

  3. Trích yếu nội dung dự thảo văn bản trình(5): Quyết định của Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  4. Tóm tắt nội dung công việc trình (6):

  - Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT và đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Tờ trình số 76/TTr-TCĐBVN ngày 02/8/2019 (gửi kèm theo các Phụ lục danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).

  - Chuyên viên theo dõi (Đỗ Quốc Phong) đã phối hợp với Chuyên viên của Vụ Vận tải thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải Sở GTVT Hà Nội rà soát, tổng hợp các Phụ lục gửi kèm theo Tờ trình số 76/TTr-TCĐBVN ngày 02/8/2019; đồng thời gửi Email xin ý kiến một số Sở GTVT có liên quan để trao đổi phối hp điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là bố trình hành trình chạy xe các tuyến thông qua địa bàn thành phố Hà Nội cho phù hợp hướng tuyến, hạn chế tối đa các tuyến chạy thông qua khu vực đường vành đai 3, các tuyến xuyên tâm thành phố Hà Nội (điều chỉnh hành trình theo điều tiết của Sở GTVT Hà Nội); hoàn thiện Quyết định và các Phụ lục kèm theo Quyết định (chuyên viên rà soát cùng ký lập biểu của các Phụ lục kèm theo); sau đó xin kiến của Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thủy đối với dự thảo nội dung văn bản để trình Thứ trưởng.

  5. Ý kiến của cơ quan chủ trì trình(7): Như đã nêu tại phần trích yếu và đây là Quyết định theo định kỳ (đã ban hành 09 Quyết định, trong đó 08 Quyết định là Quy hoạch, 01 Quyết định gần đây QĐ số 667/QĐ-BGTVT là Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030).

  6. Mức độ khẩn, mật(8):

  - Mức độ khẩn:       Hoả tốc □         Khẩn □      Thượng khẩn □

  - Mức độ mật:               Mật □     Tối mật □           Tuyệt mật □

  + Căn cứ đề xuất mức độ mật của văn bản:

  7.  Tài liệu kèm theo(9):

  TT

  Số, ký hiệu của văn bản

  Ngày tháng năm của văn bản

  Trích yếu nội dung văn bản

  Cơ quan ban hành

  1

  Tờ trình số 76/TTr-TCĐBVN

  Ngày 02/8/2019

  Về việc đề nghị hướng dẫn khó

  khăn vướng mắc về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ.

  Tổng cục

  Đường bộ Việt Nam

  2

  Quyết định số 667/QĐ- BGTVT

  Ngày 19/4/2019

  Điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  Bộ GTVT

  3

   

   

   

   

   

   

  8. Chữ ký của chuyên viên, lãnh đạo cơ quan chủ trì trình(10):

  CHUYÊN VIÊN

   

   

   

  Đỗ Quốc Phong

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Xuân Thủy

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 1:

  SỬA ĐI MỘT S TUYN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC I, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH S667/QD-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ - BGTVT
  (Gửi kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải)

  TT toàn quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cà 2 chiều di)

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lưng (xe xuất bến / tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

   

  7

  1243.1611.A

  Lạng Sơn

  Đà Nng

  Phía Bc Lạng Sơn

  Trung tâm Đà Nng

  BX Trung tâm Đà Nẵng - QL1A - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - đường trên cao Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL4B - BX Phía Bắc Lạng Sơn <A>

  850

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  9

  1243.1611.A

  Lạng Sơn

  Đà Nẵng

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm Đà Nẵng

  BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thng - Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - Cầu Vĩnh Tuy - QL5 - QL4B - BX phía Bắc Lạng Sơn <A>

  850

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  50

  1412.1216.A

  Lạng Sơn

  Quảng Ninh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Móng Cái

  BX Móng Cái - QL18 - Tiên Yên - QL4B - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  190

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  52

  1214.1621.A

  Lạng Sơn

  Quảng Ninh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Tiên Yên

  BX Tiên Yên - QL18 - QL4B - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  100

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  56

  1216.1623.A

  Lạng Sơn

  Hải Phòng

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Thượng Lý

  BX Thượng Lý - QL5 - QL37 - QL18 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  250

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  58

  1217.1711.A

  Lạng Sơn

  Thái Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm TP. Thái Bình

  BX Phía Bắc Lang Sơn - QL1A - QL5 - QL39 - QL10 - BX Trung tâm TP Thái Bình

  239

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  58

  1217.1611.A

  Lạng Sơn

  Thái nh

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm TP. Thái Bình

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL5 - QL39 - QL10 - BX Trung tâm TP Thái Bình

  239

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  60

  1217.1622.A

  Lạng Sơn

  Thái Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Tiền Hải

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL5 - QL39 - BX Tiền Hi <A>

  195

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  60

  1217.1622.A

  Lạng Sơn

  Thái Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Tiền Hải

  BX Phía bắc Lạng Sơn - QL1A - QL5 -QL39 - ĐT458 - QL37B - BX Tiền Hải

  195

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  62

  1218.1611.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Nam Định

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1 - QL21 - BX Nam Định <A>

  235

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  64

  1218.1613.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hải Hậu

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ -QL1 - QL21 - BX Hải Hậu <A>

  260

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  66

  1218.1617.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Quỹ Nhất

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1 - QL21 - QL21B - QL10 - Đ. Lê Đức Thọ - TL490C - Đ. Chợ Gạo - BX Quỹ Nhất <A>

  300

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  67

  1218.1618.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Nghĩa Hưng

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1 - QL21 - BX Nghĩa Hưng <A>

  290

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  68

  1218.1620.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  [Nam Trực]

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1 - QL21 - BX Nam Trực <A>

  255

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  69

  1218.1622.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trực Ninh

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1 - QL21 - BX Trực Ninh <A>

  255

  90

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  70

  1218.1623.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Xuân Trường

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tc Pháp Vân cầu Gi- QL1 - QL21 - BX Xuân Trường <A>

  285

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  75

  1219.1611.A

  Lạng Sơn

  Phú Thọ

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Việt Trì

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL18 - QL2 - BX Việt Trì

  200

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  76

  1219.1612.A

  Lạng Sơn

  Phú Thọ

  Phía Bc Lạng Sơn

  Phú Thọ

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - Bắc Ninh - QL18 - QL2 - ĐT315B - BX Phú Thọ

  230

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  83

  1220.1616.A

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm TP Thái Nguyên

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL37 - BX Trung Tâm TP Thái Nguyên <A>

  170

  540

  Tuyến đang khai thác

   

  85

  1220.1612.A

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Đại Từ

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - Bắc Ninh - QL3 - Ngã 3 viện Lao - QL3 tuyến tránh TP Thái Nguyên - QL37 - BX Đại Từ <A>

  195

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  87

  1220.1614.A

  Lạng Sơn

  Thái Nguyên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Phổ Yên

  QL3, QL3 đoạn đường tránh Thành ph Thái Nguyên, QL1B, TT Đình Cả, ĐT265, Bình Long, Hữu Lũng, QL1A <A>

  190

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  94

  1228.1601.A

  Lạng Sơn

  Hòa Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm Hoà Bình

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL6 - BX Trung tâm Hòa Bình <A>

  230

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  125

  1234.1611.A

  Lạng Sơn

  Hải Dương

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hải Dương

  BX Hi Dương - Đường Quán Thánh - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn <A>

  220

  330

  Tuyến đang khai thác

   

  126

  1234.1612.A

  Lạng Sơn

  Hải Dương

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hi Tân

  BX Hải Tân - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn <A>

  220

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  126

  1234.1613.A

  Lạng Sơn

  Hải Dương

  Phía Bc Lạng Sơn

  Ninh Giang

  BX Ninh Giang - QL37 - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn <A>

  250

  90

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  131

  1235.1611.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Ninh Bình

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Phủ Lý - BX Ninh Bình <A>

  230

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  131

  1235.1611.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Ninh Bình

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Yên Sở - Pháp Vân) - Pháp Vân - Phủ Lý - BX Ninh Bình <A>

  230

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  132

  1235.1612.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Kim Sơn

  BX Kim Sơn - QL10 - QL1 - BX phía Bắc Lạng Sơn <A>

  250

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  132

  1235.1612.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Kim Sơn

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Yên Sở - Pháp Vân) - Cao tc Pháp Vân cu Giẽ - QL1A - QL10 - BX Kim Sơn <A>

  250

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phn luồng giao thông của Hà Nội

  133

  1235.1612.B

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Kim Sơn

  BX Kim Sơn - Lai Thành - QL12B kéo dài - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn<A>

  285

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  133

  1235.1612.B

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Kim Sơn

  BX Kim Sơn - Lai Thành - QL12B kéo dài - QL1 - Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Pháp Vân - cầu Thanh Trì) - QL1A - BX Phía Bc Lạng Sơn

  285

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  135

  1235.1615.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Khánh Thành

  BX phía Bắc Lạng Sơn -QL1A- QL10 - ĐT481B - ĐT481C - BX Khánh Thành <A>

  230

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  135

  1235.1615.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Khánh Thành

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Yên Sở - Pháp Vân) - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ-QL1A- QL10 - ĐT481B - ĐT481C - BX Khánh Thành <A>

  230

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  138

  1237.1625.A

  Lạng Sơn

  Nghệ An

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Phía Bắc TP Vinh

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1A - Ngã 3 Quán Hành - Đ. Thăng Long - BX Phía Bắc TP Vinh<A>

  420

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  146

  1249.1616.B

  Lạng Sơn

  Lâm Đồng

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Đức Trọng

  BX Đức Trọng - QL1A - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - đường trên cao Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Pháp Vân - cầu Thanh Trì) -Cầu Thanh Trì - QL1A - QL18 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  1,700

  15

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  160

  1288.1612.A

  Lạng Sơn

  Vĩnh Phúc

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Vĩnh Tường

  BX Phía Bắc - QL1A - QL18 - QL2 - BX Vĩnh Tường <A>

  245

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  162

  1288.1615.A

  Lạng Sơn

  Vĩnh Phúc

  Phía Bắc Lạng Sơn

  [Phúc Yên]

  BX Phía Bắc - QL1A - QL18 - QL2 - BX Phúc Yên <A>

  230

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  167

  1289.1611.A

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hưng Yên

  BX Hưng Yên - QL39 - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  210

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  167

  1289.1611.A

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hưng Yên

  BX Hưng Yên - QL39A - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn <A>

  210

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  167

  1289.1611.A

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Hưng Yên

  BX Hưng Yên - QL39 - QL5 - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  210

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  169

  1289.1618.A

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Cống Tráng

  BX Cống Tráng - ĐT382 - ĐT376 - cầu Treo - QL39 - Phố Nối - QL5 -QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  195

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  169

  1289.1618.A

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Cng Tráng

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL5 - QL39 - BX Cng Tráng

  195

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  169

  1289.1618.A

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Cng Tráng

  BX Cống Tráng - ĐT382 - ĐT376 - cầu Treo - QL39 - Phố Nối - QL5 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng n

  195

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  170

  1290.1612.A

  Lạng Sơn

  Hà Nam

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Vĩnh Trụ

  BX Vĩnh Trụ - TP. PhLý - Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn <A>

  245

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  170

  1290.1612.A

  Lạng Sơn

  Hà Nam

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Vĩnh Trụ

  BX Vĩnh Trụ - P.Lý - QL1A - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - đường trên cao Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Pháp Vân - cầu Thanh Trì) - cầu Thanh Trì - QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn <A>

  245

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  172

  2934.1515.A

  Hà Nội

  Hải Dương

  Nước Ngầm

  Bến Trại

  BX Bến Trại - QL5 - cu Thanh Trì - BX Nước Ngầm

  90

  690

  Tuyến đang khai thác

   

  198

  2975.1511.A

  Hà Nội

  Thừa Thiên Huế

  Nước Ngầm

  Phía Bắc Huế

  BX Phía Bắc Huế - QL1A -Cầu Giẽ - Pháp Vân - Giải Phóng - BX Nước Ngầm

  680

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  322

  1434.1319.A

  Quảng Ninh

  Hải Dương

  Cái Rồng

  Thanh Hà

  BX Thanh Hà - Đường tnh 390B - QL5 - QL37 - QL18-BX Cái Rồng

  150

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  433

  4776.1315.A

  Đắk Lk

  Quảng Ngãi

  Buôn Hồ

  Bình Sơn

  BX Buôn Hồ - QL14 - QL19 - QL1 - BX Bình Sơn

  500

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  475

  4976.1111.A

  Lâm Đng

  Quảng Ngãi

  Liên tnh Đà Lạt

  Quảng Ngãi

  BX Đà Lạt - QL20 - QL27C - QL1 - BX Quãng Ngãi <A>

  700

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  503

  1629.1517.A

  Hải Phòng

  Hà Nội

  Vĩnh Bo

  Sơn Tây

  BX Sơn Tây - QL21 - Đại lộ Thăng Long - đường VĐ3 trên cao - cầu Thanh Trì - QL5 - QL39B - TL391 - QL10 - BX Vĩnh Bảo

  165

  56

  Tuyến đang khai thác

   

  503

  1629.1517.B

  Hải Phòng

  Hà Nội

  Vĩnh Bảo

  Sơn Tây

  BX Sơn Tây - QL21 - Đại lộ Thăng Long - đường VĐ3 trên cao - cầu Thanh Trì - QL5 - QL38 - TL392 - QL38B - Gia Lộc - Hải Tân - TL391 - QL10 - BX Vĩnh Bào

  175

   

  Tuyến mới

   

  539

  6269.1114.A

  Long An

  Cà Mau

  Hậu Nghĩa

  Năm Căn

  BX khách Hậu Nghĩa - Đường 3/2 - ĐT825 - ĐT830 - QL1A - BX khách Năm Căn

  410

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  608

  6876.1115.A

  Kiên Giang

  Quảng Ngãi

  Kiên Giang

  Bình Sơn

  BX Kiên Giang - QL80 - QL91 - QL1 - BX Bình Sơn

  1050

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  620

  1720.1817.A

  Thái Bình

  Thái Nguyên

  Kiến Xương

  Định Hóa

  BX Kiến Xương - ĐT458 - QL10 - QL39 - cầu Triều Dương - QL5 - QL3 - QL3C - BX Định Hóa <A>

  230

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  625

  1720.2217.A

  Thái Bình

  Thái Nguyên

  Tiền Hải

  Định Hóa

  BX Tiền Hải - QL37B - ĐT458 - QL10 - QL21 - Cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - Cầu Thanh Trì - QL3 - QL3C - BX Định Hóa <A>

  255

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  691

  1729.1311.A

  Thái Bình

  Hà Nội

  Bồng Tiên

  Giáp Bát

  BX Bồng Tiên - ĐT220B - QL10 - QL21 - QL1A - Pháp Vân Cầu Giẽ - Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

  100

  270

  Tuyến đang khai thác

   

  696

  1729.1511.A

  Thái Bình

  Hà Nội

  Thái Thụy

  Giáp Bát

  BX Thái Thụy - QL39 - QL10 - Đ. Long Hưng - Đ. Trn Thái Tông - Đ. Hùng Vương - QL21 - QL1 - CT. Pháp Vân Cầu Giẽ - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

  123

  450

  Tuyến đang khai thác

   

  720

  1729.1811.A

  Thái Bình

  Hà Nội

  Kiến Xương

  Giáp Bát

  BX Kiến Xương - ĐT458 - Lý Thường Kiệt - Trần Thái Tông - Hùng Vương - QL10 - QL21 - QL1 - Pháp Vân Cu Gi - BX Giáp Bát

  121

  570

  Tuyến đang khai thác

   

  733

  1729.2211.A

  Thái Bình

  Hà Nội

  Tiền Hải

  Giáp Bát

  BX Tiền Hải - QL37B - ĐT458 - QL10 - QL21 - QL1 - CT. Pháp Vân cầu Gi- Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

  130

  450

  Tuyến đang khai thác

   

  736

  1122.1111.A

  Cao Bằng

  Tuyên Quang

  Cao Bằng

  Tuyên Quang

  <A> BX Cao Bằng - QL3 - QL37 - BX Tuyên Quang <B> BX Cao Bằng - QL3 - TP Bắc Kạn - QL3B - Ngã ba Đài Thị, Kéo Mác - QL2C - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL3B - QL2 - BX Tuyên Quang

  296

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  764

  1218.1624.A

  Lạng Sơn

  Nam Định

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Ý Yên

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Cao tốc Pháp Vân cầu Gi - QL1A - QL21 - QL37B - Thị trấn Gôi - QL10 - QL38B - BX TT huyện Ý Yên

  251

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  789

  1235.1612.B

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Kim Đông

  BX Kim Đông - QL10 - QL1 - BX phía Bắc Lạng Sơn <A>

  280

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  789

  1235.1616.A

  Lạng Sơn

  Ninh Bình

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Kim Đông

  BX Kim Đông - QL10 - QL1 - Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Pháp Vân - cầu Thanh Trì) - Cao Tốc QL1A - BX Phía bắc Lạng Sơn

  280

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  792

  1236.1619.B

  Lạng Sơn

  Thanh Hóa

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Cửa Đạt

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Yên Sở - Pháp Vân) - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1A - QL47 - BX Cửa Đạt <B>

  370

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  793

  1237.1155.A

  Lạng Sơn

  Nghệ An

  Lạng Sơn

  Con Cuông

  BX Con Cuông - QL7 - QL1A - cầu Thanh Trì - QL1A - BX Lạng Sơn

  503

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  883

  1829.1411.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Giao Thủy

  Giáp Bát

  BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc Ninh Bình - Cầu Gi- Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

  137

  1080

   

   

  885

  1829.1416.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Giao Thủy

  Nước Ngầm

  BX Giao Thủy - ĐT489 - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 QL21 - QL1A - Cầu Gi- Pháp Vân - BX Nước Ngầm

  147

  540

  Tuyến đang khai thác

   

  886

  1829.1416.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Giao Thủy

  Yên Nghĩa

  BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - ĐL Thiên Trường - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ -TL427 - QL1A cũ - Đường Ngọc Hồi - Đường 70 - (Đường Phan Trọng Tuệ - Đường cầu Bươu) - Đường Phúc La, Văn Phú - Đường Quang Trung - QL6 - BX Yên Nghĩa (thực hiện đến khi đường trục phía Nam tnh Hà Tây cũ đi vào khai thác)

  150

  600

  Tuyến đang khai thác

   

  886

  1829.1416.B

  Nam Định

  Hà Nội

  Giao Thủy

  Yên Nghĩa

  BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - ĐL Thiên Trường - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ -TL427 - QL1A cũ - TL427 (qua cầu Chiếc) - Đường trục Phía Nam tnh Hà Tây cũ - Đường Phúc La, Văn Phú - Đường Quang Trung - QL6 - BX Yên Nghĩa (thực hiện sau khi đường trục Phía Nam tnh Hà Tây cũ đi vào khai thác)

   

   

  Tuyến đang khai thác

   

  888

  1829.1511.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Thịnh Long

  Giáp Bát

  BX Thịnh Long - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc Ninh Bình cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Gii Phóng - BX Giáp Bát

  160

  510

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh hành trình phù hợp hiện trạng giao thông trên địa bàn Nam Định

  900

  1829.2011.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Nam Trực

  Giáp Bát

  Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) - TL490C - Đ. Lô Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - cầu Giẽ - Pháp Vân - Giải Phóng - BX. Giáp Bát

  110

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  901

  1829.2012.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Nam Trực

  Gia Lâm

  Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - cầu Giẽ - Pháp Vân - Yên Sở - Cầu Thanh Trì - QL5 - Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm - BX Gia Lâm

  120

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  913

  1829.2411.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Ý Yên

  Giáp Bát

  BX. Ý Yên - ĐT485 (Đ. 57 cũ) - Phố Cà - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX. Giáp Bát

  87

  720

  Tuyến đang khai thác

   

  920

  1829.1111.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Mỹ Lộc

  Giáp Bát

  TT. Mỹ Lộc - QL21 - QL1 A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Giải Phóng - BX Giáp Bát

  87

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1074

  1929.6013.A

  Phú Thọ

  Hà Nội

  Tân Sơn

  Mỹ Đình

  BX Tân Sơn - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

  130

   

  Tuyến đang khai thác

   

  1074

  1929.6013.B

  Phú Thọ

  Hà Nội

  Tân Sơn

  Mỹ Đình

  BX Tân Sơn - đường huyện (đi qua Xóm Mỹ Thuận - Cầu Xóm Mới - xã Mỹ Thuận) - ĐT316E - ĐT316C- - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

  134

  750

  Tuyến mới

   

  1156

  2029.5313.A

  Thái Nguyên

  Hà Nội

  [Định Hóa]

  Mỹ Đình

  BX Định Ha - ĐT268 - QL3 - TP Thái Nguyên - QL3 - Cầu Thăng Long -BX Mỹ Đình

  160

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  1339

  2260.1412.A

  2260.1412.B

  Tuyên Quang

  Đồng Nai

  Sơn Dương

  Biên Hòa

  <B> BX khách Sơn Dương - QL2C - cầu Đông Trù - QL5 - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 trên cao - QL1A-QL14 - QL13 - QL1A - BX Đồng Nai

  1875

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1341

  2261.1211.A

  2261.1211.B

  Tuyên Quang

  Bình Dương

  Chiêm Hóa

  Bình Dương

  <B> BX Bình Dương - QL13 - Ngã tư BP - QL1A - Đường Vành đai 3 trên cao - QL5 - cầu Đông Trù - QL2 - BX Chiêm Hóa

  1900

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  1530

  2226.1111.A

  Tuyên Quang

  Sơn La

  Tuyên Quang

  Sơn La

  BX TP. Sơn La - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao Tốc Hòa lạc - Hòa Bình - QL21 - Sơn Tây - QL2 - QL32C - QL2 - BX TP. Tuyên Quang

  402

  60

  Tuyến đang khai thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  1559

  2326.1511.A

  Hà Giang

  Sơn La

  Phía Nam Hà Giang

  Sơn La

  BX Sơn La - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao Tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - QL21 - Sơn tây - QL32 - QL32C - TT Phong Châu - QL2 - BX Phía Nam Hà Giang

  548

  420

  Tuyến đang khai thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  1612

  2934.1216.A

  Hà Nội

  Hải Dương

  Gia Lâm

  Nam Sách

  BX Nam Sách - QL37 - QL5 - BX Gia Lâm

  70

  540

  Tuyến đang khai thác

   

  1615

  2934.1220.A

  Hà Nội

  Hi Dương

  Gia Lâm

  Kinh Môn

  BX Kinh Môn - QL17B - QL5 - BX Gia Lâm

  90

  510

  Tuyến đang khai thác

   

  1654

  2790.1112.A

  Điện Biên

  Hà Nam

  Điện Biên Ph

  Vĩnh Trụ

  BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - QL21B - Ngã ba Bình Đà - TL.427B - Thường Tín - TL.427 - QL1A - cầu Giẽ - QL1A - Phủ Lý - QL21 - Nút giao Liêm Tuyền - QL21B - Trung Lương- ĐT496B - Nhân Chính - QL38B - BX Vĩnh Trụ <A>

  535

  90

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  1673

  2936.1104.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Phía Tây Thanh Hóa

  BX Phía Tây Thanh Hóa - Đại Lộ Lê Lợi - cầu Nguyệt Viên - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  155

  248

   

   

  1674

  2936.1105.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Phía Bắc Thanh Hóa

  BX Phía Bắc Thanh Hóa - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát TP Hà Nội

  153

  643

   

   

  1678

  2936.1109.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Nga Sơn

  BX Nga Sơn - ĐT508 - QL1 - Ninh Bình - Phủ Lý - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  130

  203

  Tuyến đang khai thác

   

  1680

  2936.1111.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Nông Cống

  BX Nông Cống - QL45 - Đường tránh TP - cầu Nguyệt Viên - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  180

  542

  Tuyến đang khai thác

   

  1687

  2936.1120.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Giáp Bát

  Quán Lào

  BX Quán Lào - QL45 - TP Thanh Hóa QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  180

  498

   

   

  1742

  3475.1111.A

  Hi Dương

  Thừa Thiên Huế

  Hải Dương

  Phía Bắc Huế

  BX Phía Bắc Huế - QL1 (QL48 - Đường HCM) - Cao tốc Pháp Vân - Đường Vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì - QL39 - Phố Nối - QL5 - Đường Quán Thánh - BX Hải Dương

  610

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1845

  2990.1611.A

  Hà Nội

  Hà Nam

  Yên Nghĩa

  Trung tâm Hà Nam

  BX Yên Nghĩa - QL6 - QL21B - Ngã ba Bình Đà - TL.427B - Thường Tín - TL.427 - Cao tốc (Pháp Vân - Cầu Giẽ) - Cao tc (Cầu Giẽ - Ninh Bình) - Nút giao Liêm Tuyền - BX Trung tâm Hà Nam

  70

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  2054

  3699.1911.A

  Thanh Hóa

  Bắc Ninh

  Cửa Đạt

  Bắc Ninh

  BX Cửa Đạt - QL47 - đường HCM - QL21 - Vành đai 3 trên cao - QL18 - BX Bắc Ninh

  240

  150

   

   

  2082

  5075.1417.A

  TP.H Chí Minh

  Thừa Thiên Huế

  An Sương

  [Quảng Điền]

  BX Qung Điền - ĐT11A - Đường Tránh Huế - QL1- BX An Sương

  1130

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2083

  5075.1617.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Thừa Thiên Huế

  Ngã Tư Ga

  [Qung Điền]

  BX Quảng Điền - ĐT11A - Đường Tránh Huế - QL1 - BX Ngã Tư Ga

  1130

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  2147

  3775.1211.A

  Nghệ An

  Thừa Thiên Huế

  Chợ Vinh

  Phía Bắc Huế

  <A> Phía Bắc Huế - QL1A - Nguyễn Du - Lê Duẩn - Trần Phú - Cao Xuân Huy - BX Chợ Vinh

  365

  680

  Tuyến đang khai thác

   

  2176

  6167.1919.B

  Bình Dương

  An Giang

  Bến Cát

  Tri Tôn

  BX Bến Cát - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1A - cầu Mỹ Thuận - QL80 - ĐT942 - Phà An Hòa Vàm Cống - BX Tri Tôn <A>

  260

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  2390

  4776.1111.A

  Đắk Lk

  Qung Ngãi

  Phía Bắc Buôn Ma Thuột

  Qung Ngãi

  BX Phía Bắc Buôn Ma Thuột - QL14 - QL19 - QL1 - BX Quảng Ngãi

  480

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2442

  1219.1613.A

  Lạng Sơn

  Phú Thọ

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Thanh Sơn

  BX Thanh Sơn - QL32 - đường Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - đường Bắc Thăng Long Nội Bài - QL18 -QL1 - BX phía Bắc Lạng Sơn

  260

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  2452

  1222.1614.A

  Lạng Sơn

  Tuyên Quang

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Sơn Dương

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL18 - QL2 - BX Sơn Dương

  270

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  2465

  1289.1616.B

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  La Tiến

  BX La Tiến - ĐT386 - Thị trấn Trần Cao - QL38B - Thị trấn Vương - ĐT376 - cầu Treo - QL39 - Phố Nối - QL5 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  220

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  2465

  1289.1616.A

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  La Tiến

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1 - QL5 - Phố Nối - QL39 - Cầu Treo - ĐT376 - Thị trấn Vương - QL38B - Thị trấn Trần Cao - ĐT386 - BX La Tiến

  220

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  2465

  1289.1616.B

  Lạng Sơn

  Hưng Yên

  Phía Bắc Lạng Sơn

  La Tiến

  BX La Tiến - ĐT386 - Thị trấn Trần Cao - QL38B - Thị trấn Vương - ĐT376 - cầu Treo - QL39 - Phố Nối - QL5 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  220

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  2471

  1298.1614.A

  Lạng Sơn

  Bắc Giang

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Lục Ngạn

  BX Phía Bắc Lạng Sơn- QL1A - QL4B - QL31 - BX Lục Ngạn <A>

  150

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  2553

  4950.1112.E

  Lâm Đồng

  TP. Hồ Chí Minh

  Liên tnh Đà Lạt

  Miền Tây

  BX Miền Tây - Kinh Dương Vương - Hồ Ngọc Lâm - Võ Văn Kiệt - Hầm ThThiêm - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - QL1 - QL20 - BX Đà Lạt <E>

  322

  1200

  Tuyến đang khai thác

   

  2553

  4950.1112.E

  Lâm Đồng

  TP. Hồ Chí Minh

  Liên tnh Đà Lạt

  Miền Tây

  BX Miền Tây - Kinh Dương Vương - Hồ Ngọc Lăm - Võ Văn Kiệt - Hầm ThThiêm - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - QL1 - QL20 - BX Đà Lạt <E>

  322

  900

  Tuyến đang khai thác

   

  2648

  5060.1114.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Tân Phú

  BX Miền Đông - QL13 -QL1 - QL20 - BX Tân Phú

  125

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  2649

  5060.1115.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Xuân Lộc

  BX Miền Đông QL13 - QL1 - BX Xuân Lộc

  125

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2650

  5060.1115.B

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Xuân Lộc

  BX Miền Đông QL13 - QL1 - Bảo Bình - BX Xuân Lộc

  120

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2651

  5060.1115.C

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Xuân Lộc

  BX Miền Đông QL13-QL1 - Xuân Bắc - BX Xuân Lộc

  130

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2652

  5060.1115.D

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Xuân Lộc

  BX Miền Đông QL13 - QL1 - Xuân Lữ - BX Xuân Lộc

  130

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2654

  5060.1115.K

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Xuân Lộc

  BX Miền Đông QL13 - QL1 - Gia Ray - BX Xuân Lộc

  110

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2655

  5060.1118.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Bảo Bình

  BX Bảo Bình - Đường Eu (Đ.Bào Định Lâm San) - QL1 - QL13 - BX Miền Đông

  120

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2703

  5064.1212.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Vĩnh Long

  Miền Tây

  Bình Minh

  BX Miền Tây - đường Kinh Dương Vương - QL1 - Cao tốc Trung Lương - QL1 - Đường Nguyễn Văn Thành - BX Bình Minh

  166

  600

  Tuyến đang khai thác

   

  2705

  5064.1214.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Vĩnh Long

  Miền Tây

  Vũng Liêm

  BX Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - QL1 - đường Cao tốc Trung Lương - QL1 - QL53 - ĐT907 - BX Vũng Liêm

  174

  750

  Tuyến đang khai thác

   

  2708

  5064.1218.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Vĩnh Long

  Miền Tây

  Mang Thít

  BX Miền Tây - QL1 - QL53 - TL903 - BX Mang Thít

  160

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2709

  5064.1220.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Vĩnh Long

  Miền Tây

  Tích Thiện

  BX Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - QL1 - Cao tc Trung Lương - QL1 - QL53 - ĐT901 - QL54 - BX Tích Thiện

  205

  450

  Tuyến đang khai thác

   

  2711

  5064.1614.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Vĩnh Long

  Ngã Tư Ga

  Vũng Liêm

  BX Ngã Tư Ga - QL1 - QL53 - ĐT907 - BX Vũng Liêm

  160

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2712

  5064.1620.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Vĩnh Long

  Ngã Tư Ga

  Tích Thiện

  BX Ngã Tư Ga - QL1 - QL53 - ĐT901 - ĐT907 - ĐH 71 - QL54 - ĐT901 - BX Tích Thiện .

  170

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  2776

  5071.1217.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Bến Tre

  Miền Tây

  Chợ Lách

  BX Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - QL1A - QL60 - ĐT882 - QL57 - BX Chợ Lách

  126

  300

  Tuyến đang khai thác

   

  2777

  5071.1219.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Bến Tre

  Miền Tây

  Tiên Thủy

  BX Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - QL1A - QL60 - ĐT884 - BX Tiên Thủy

  94

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  2816

  5075.1113.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Thừa Thiên Huế

  Miền Đông

  Vinh Hưng

  BX Vinh Hưng - QL49B - TL18 - QL1A - BX Miền Đông

  1100

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  2817

  5075.1412.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Thừa Thiên Huế

  An Sương

  Phía Nam Huế

  BX Phía Nam Huế - QL1 - Bến An Sương

  1,070

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  2818

  5075.1612.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Thừa Thiên Huế

  Ngã Tư Ga

  Phía Nam Huế

  BX Phía Nam Huế - QL1 - BX Ngã Tư Ga

  1,085

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  2861

  2975.1517.A

  Hà Nội

  Thừa Thiên Huế

  Nước Ngầm

  [Quảng Điền]

  BX Quảng Điền - ĐT11A - QL1 - BX Nước Ngm <A>

  680

  0

  Tuyến mới

   

  2904

  5086.1119.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Bình Thuận

  Miền Đông

  Liên Hương

  BX Liên Hương - QL1A-QL13 - BX Miền Đông

  300

  900

  Tuyến đang khai thác

   

  2904

  5086.1119.A

  TP. H Chí Minh

  Bình Thuận

  Min Đông

  Liên Hương

  BX Liên Hương - QL1A-QL13 - BX Miền Đông ()

  300

  900

  Tuyến đang khai thác

   

  2981

  4393.1112.A

  Đà Nẵng

  Bình Phước

  Trung tâm Đà Nẵng

  CNBX TX Phước Long

  BX trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL19 - QL14 - ĐT741 - Chi nhánh BX TX Phước Long <A>

  920

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  3053

  5060.1111.B

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Long Khánh

  BX Long Khánh - QL1 - Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Đ.Mai Chi Thọ - XL. Hà Nội - cầu Cát Lái - Đ.Điện Biên Phủ - BX Miền Đông

  75

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  3102

  6164.1116.A

  Bình Dương

  Vĩnh Long

  Bình Dương

  Trà Ôn

  BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1A Tnh Lộ 930 - BX Trà Ôn <A>

  221

  1560

  Tuyến đang khai thác

   

  3267

  1221.1611.B

  Lạng Sơn

  Yên Bái

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Yên Bái

  BX Phía bắc Lạng Sơn - QL1A - QL2 - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút Giao 1C 10 - QL32 C - QL37 - BX Yên Bái

  270

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  3334

  6566.5111.A

  Cần Thơ

  Đồng Tháp

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Cao Lãnh

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL80 - TL848 - BX Cao Lãnh

  89

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  3335

  6566.5115.A

  Cần Thơ

  Đồng Tháp

  Trung tâm TP Cần Thơ

  Tân Hồng

  BX Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL30 - BX Tân Hồng

  178

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  3377

  1721.1112.A

  Thái Bình

  Yên Bái

  Trung tâm TP. Thái Bình

  Lục Yên

  BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - QL39 - QL5 - Cầu Thanh Trì - Đường 5 kéo dài - Đường Hoàng Sa - Đường Tờng Sa - Cu Đông Trù - QL2 - Cao tốc - Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Nút giao IC8 - Phù Ninh - QL2 - QL70 - TL171 - BX Lục Yên .

  380

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  3416

  1888.1715.A

  Nam Định

  Vĩnh Phúc

  Quỹ Nht

  Phúc Yên

  BX Phúc Yên - QL2 - đường Võ Văn Kiệt - đường Hoàng Sa - đường Tờng Sa - cầu Đông Trù - đường Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Thanh Trì - QL1A - QL21A - QL10 - Lê Đức Thọ - TL490C - Giây Nht - Chợ Gạo - BX Quỹ Nhất

  170

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  3715

  7593.1211.A

  Thừa Thiên Huế

  Bình Phước

  Phía Nam Huế

  Trường Hải BP

  BX Trường Hải BP - đường Phú Riềng Đỏ - QL14 - QL14B- QL1 - BX Phía Nam TP Huế

  850

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  3720

  5060.1122.B

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Phương Lâm

  BX Phương Lâm - QL20 - QL1A - Cao tốc TP.HCM- Long Thành-Dầu Giây - Đ.Mai Chí Thọ - XL.Hà Nội - Cầu Cát Lái - Đ.Điện Biên Phủ - BX Miền Đông

  170

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  3725

  5060.1115.F

  TP. H Chí Minh

  Đồng Nai

  Miền Đông

  Xuân Lộc

  BX Xuân Lộc - QL1A - Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Đ.Mai Chi Thọ - XL.Hà Nội - cầu Cát Lái - Đ.Điện Biên Phủ - BX Miền Đông

  130

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  3888

  1224.1612.A

  Lạng Sơn

  Lào Cai

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm Lào Cai

  BX Trung tâm Lào Cai - Đường Bình Minh - Nút giao 1C18 - Cao tốc NBLC - QL18 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn <A>

  440

  30

  Tuyến đang khai thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  3888

  1224.1612.A

  Lạng Sơn

  Lào Cai

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Trung tâm Lào Cai

  BX Trung tâm Lào Cai - Nút giao IC18 - Cao tốc NBLC - QL18 - QL1 - BX Phía Bắc <A>

  440

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  3898

  1237.1126.A

  Lạng Sơn

  Nghệ An

  Phía Nam Lạng Sơn

  Miền Trung

  BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1 - BX Miền Trung <A>

  415

  30

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  4040

  2049.1616.A

  Thái Nguyên

  Lâm Đồng

  Trung tâm TP Thái Nguyên

  Lâm Hà

  BX Trung tâm TP Thái Nguyên - QL3 - QL1A - đường Lê Khánh - QL27C - đường Huỳnh Tấn Phát - QL20 - đường Hùng Vương - đường Trần Hưng Đạo - đường 3/4 - QL20 - QL27 - BX Lâm Hà

  1660

  30

  Tuyến quy hoạch mới

   

  4066

  2290.1411.A

  Tuyên Quang

  Hà Nam

  Sơn Dương

  Trung tâm Hà Nam

  BX Trung tâm Hà Nam - QL1 - Pháp Vân - Vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì - QL5 - cầu Đông Trù - đường Trường Sa - đường Hoàng Sa - Thị xã Phúc Yên - Thành phVĩnh Yên - QL2 - QL2C - BX Sơn Dương <A>

  250

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  4066

  2290.1411.A

  Tuyên Quang

  Hà Nam

  Sơn Dương

  Trung tâm Hà Nam

  <B> BX khách Sơn Dương - QL2C - QL2 - Thành phố Vĩnh Yên - Thị xã Phúc Yên - cầu Đông Trù - Pháp Vân - Cầu Giẽ - QUA - BX Ph

  250

  120

   

   

  4114

  2936.1623.A

  Hà Nội

  Thanh Hóa

  Yên Nghĩa

  Hồi Xuân

  BX Yên Nghĩa - QL6 - QL15 - BX Hồi Xuân

  200

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  4241

  5075.1413.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Thừa Thiên Huế

  An Sương

  Vinh Hưng

  BX An Sương - QL22 - QL1A - QL49 - BX Vinh Hưng

  1,100

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  4258

  6067.5418. A

  Đồng Nai

  An Giang

  Phú Thạnh

  Tịnh Biên

  BX Phú Thạnh - Đ.25C - ĐT769 - Đ.25B - Đ.Hùng Vương - Đ.Phạm Văn Đồng - Đ.Lê Duẩn - QL51 - Đ.Bùi Văn Hòa - XL.Hà Nội - Đ.Đồng Khởi - ĐT768 - Đ.Huỳnh Văn Nghệ - QL1K - QL1A - Cao tốc Trung Lương - Sa Đéc - Phà Vàm Cống - QL91 - ĐT941 - ĐT948 - BX Tịnh Biên

  420

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  4459

  1236.1102.A

  Lạng Sơn

  Thanh Hóa

  Phía Nam Lạng Sơn

  Minh Lộc

  BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1 - cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 trên cao - QL1 - ĐT526 - ĐT526B - BX Minh Lộc <A>

  250

  90

   

   

  4466

  1236.1123.A

  Lạng Sơn

  Thanh Hóa

  Phía Nam Lạng Sơn

  Hồi Xuân

  BX Hồi Xuân - QL15- đường HCM - QL47 - QL1 - Pháp Vân - Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cao Tốc QL1A - BX Phía Nam Lạng n

  420

  60

  Tuyến đang khai thác

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  4583

  1829.1716. A

  Nam Định

  Hà Nội

  Quỹ Nhất

  Yên Nghĩa

  BX Quỹ Nhất - QL21B - TL490C - Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - QL21 - Phủ Lý - QL1A - QL21B - ĐT76 - QL21B - Đường Hồ Chí Minh - Xuân Mai - QL6 - BX Yên Nghĩa

  150

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  4583

  1829.17I6.A

  Nam Định

  Hà Nội

  Quỹ Nhất

  Yên Nghĩa

  BX Quỹ Nhất - QL21B - TL490C - Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - QL21 - Phủ Lý - QL1A - QL21B - ĐT76 - QL21B- Đường Hồ Chí Minh - Xuân Mai - QL6 - BX Yên Nghĩa

  150

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  5246

  2698.8211.A

  Sơn La

  Bắc Giang

  Mộc Châu

  Bắc Giang

  BX Mộc Châu - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao Tốc Hòa Bình - Hòa Lạc - Đại lộ Thăng Long - Đường Vành đai 3 trên cao (Nút giao BigC - cầu Thanh Trì - QL5 - QL17 - QL38 - Bắc Ninh - QL1 - QL17 - ĐT295B - BX Bắc Giang

  272

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  5523

  1621.1313.C

  Hải Phòng

  Yên Bái

  Cầu Rào

  Nghĩa Lộ

  BX Cầu Rào - QL5 - Đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 trên cao (Đoạn cầu Thanh Trì - BigC) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - QL32 - QL37-BX Nghĩa Lộ

  360

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  5685

  6770.2820.A

  An Giang

  Tây Ninh

  Khánh Bình

  Tân Hà

  <A> BX Tân Hà - Đ. Kà Tum Tân Hà - ĐT785 - 30/4 - QL22B - Thị trấn Trng Bàng - QL22 - QL1A - QL80 - QL91 - Châu Đốc - BX Khánh Bình <B> BX Tân Hà - Đường Kà Tum Tân Hà - ĐT785 - Đường 30/4 - QL22B - QL22A - Ngã tư Hóc Môn - Đường Nguyễn Văn Bứa - Đường Mỹ Hạnh - ĐT830 - Đường Trần Văn Giàu (TL10 cũ) - Đường Cao Tốc TP HCM - Trung Lương - QL1A - QL80 - QL91 - Châu Đốc - BX Khánh Bình

  440

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  1508

  2729.1213.A

  Điện Biên

  Hà Nội

  Mường Chà

  Mỹ Đình

  BX Mỹ Đình - đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long - QL21 - Xuân Mai - Hòa Bình - Mãn Đức - Sơn La - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - Điện Biên - QL12 - BX Mường Chà

  600

  30

  Tuyến mới

   

   

  2934.1520. A

  Hà Nội

  Hải Dương

  Nước Ngm

  Kinh Môn

  BX Kinh Môn -QL17B- QL5 - BX Nước Ngầm

  100

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  3007

  6067.2419. A

  Đồng Nai

  An Giang

  Vĩnh Cửu

  Tri Tôn

  <A> BX Tri Tôn - TL948 - QL91 - Phà An Hòa - TL848 - QL80 - Mỹ Thuận - Cao Tốc (Trung lương) - QL1A - Ngã tư Vũng Tàu - XL.Hà Nội - Ngã tư Amata - Đồng Khởi - ĐT768 - BX Vĩnh Cu

  320

  240

  Tuyến đang khai thác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>,... <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phần biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

   

   

   

  Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

  Người lập biểu

   

   

  Nguyễn Huyền Trang - CV. Vụ Vận tải TCĐBVN

   

  PHỤ LỤC 2:

  BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC VÀO PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 667/QĐ-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-GTVT
  (Gửi kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải)

  TT toàn quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi)

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến /tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

   

  4367

  1118.1817.A

  Cao Bằng

  Nam Định

  Cao Bằng

  Quỹ Nhất

  BX Cao Bằng - QL3 - QL2 - đường Võ Văn Kiệt - đường Hoàng Sa - đường Trường Sa - cầu Đông Trù - đường Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao - Cao tốc (Pháp Vân - cầu Giẽ) - Cao tốc (Hà Nội - Ninh Bình) QL1A - Đường Lê Đức Thọ - TL490C - QL21B-BX Quy Nhất

  420

  60

  Tuyến mới

   

  4368

  1222.1613.A

  Lạng Sơn

  Tuyên Quang

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Na Hang

  BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL18 - Cao tốc Ni Bài Lào Cai - Nút giao IC04 - QL2C - Tp Tuyên Quang - QL2 - QL3B - QL2C - BX Na Hang

  430

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  4369

  1425.1311.A

  Lai Châu

  Quảng Ninh

  Lai Châu

  Cái Rồng

  BX Lai Châu - QL4D - IC18, Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - QL18 - Sao Đỏ - Uông Bí - QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Vân Đồn) - BX Cái Rồng <A>

  630

  30

  Tuyến mới

   

  4370

  1688.1815.C

  Hi Phòng

  Vĩnh Phúc

  Kiến Thụy

  Phúc Yên

  BX Kiến Thụy - Cao tốc (Hà Nội - Hải Phòng) - Đường Nguyễn Văn Linh - cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - BX Phúc Yên

  165

  60

  Tuyến mới

   

  4371

  1690.1314.B

  Hải Phòng

  Hà Nam

  Cầu Rào

  Quế

  BX Cầu Rào - đường Lạch Tray - đường Nguyễn Văn Linh - đường vòng cầu Niệm - ngã 5 Kiến An - QL 10 - cu Thái Hà - ĐT499 - QL38B - ĐT491 - thị trấn Vĩnh Trụ - ĐT491 - nút giao Liêm Tuyền - QL21B - QL1A - cầu Châu Sơn - đường Lý Thường Kiệt - ĐT494 - QL21A - ĐT498 - cầu Khả Phong - QL21B - BX Quế

  110

  60

  Tuyến mới

   

  4372

  1719.1260.A

  Thái Bình

  Phú Thọ

  Hoàng Hà

  Tân Sơn

  BX Hoàng Hà - QL10 - QL21B - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thanh Trì đến nút giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21A - QL32 - BX Tân Sơn

  210

  30

  Tuyến mới

   

  4373

  1861.1319.A

  Nam Định

  Bình Dương

  Hải Hậu

  Bến Cát

  BX Hải Hậu - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - TL763 - QL20 - QL13 - BX Bến Cát

  1.72

  30

  Tuyến mới

   

  4374

  1888.1412.A

  Nam Đnh

  Vĩnh Phúc

  Giao Thủy

  Vĩnh Tường

  BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc Ninh Bình, cầu Giẽ - Pháp Vân - Đường Vành đai 3 trên cao (Đoạn Pháp Vân - cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn cầu Thanh Trì - Đường Nguyễn Văn Linh - Cầu vượt đường 5 - QL5 - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - BX Vĩnh Yên

  190

  60

  Tuyến mới

   

  4375

  1888.1711.A

  Nam Định

  Vĩnh Phúc

  Quỹ Nht

  Vĩnh Yên

  BX Quỹ Nhất - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc Ninh Bình, cầu Giẽ - Pháp Vân - Đường Vành đai 3 trên cao (Đoạn Pháp Vân - cầu Thanh Trì) - cầu Thanh Trì - Đường dẫn cầu Thanh Trì - Đường Nguyễn Văn Linh - Cầu vượt đường 5 - QL5 - cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - BX Vĩnh Yên

  190

  60

  Tuyến mới

   

  4376

  2089.1711.A

  Thái Nguyên

  Hưng Yên

  Định Hóa

  Hưng Yên

  BX Hưng Yên - QL39 - QL5 - ĐT20 - QL3 - QL3C - BX Định Hóa

  195

  120

  Tuyến mới

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  4377

  2089.1713.A

  Thái Nguyên

  Hưng Yên

  Định Hóa

  Ân Thi

  BX Ân Thi - ĐT376 - QL39 - QL5 - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - QL3 - QL3C - BX Định Hóa

  190

  120

  Tuyến mới

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  4378

  2089.1716.A

  Thái Nguyên

  Hưng Yên

  Định Hóa

  La Tiến

  BX La Tiến - ĐT386 - QL38B - ĐT376 - QL5 - QL1 - QL18 - QL3 - QL3C - BX Định Hóa

  230

  120

  Tuyến mới

   

  4379

  2089.1718.A

  Thái Nguyên

  Hưng Yên

  Đnh Hóa

  Cống Tráng

  BX Cống Tráng - ĐT382 - ĐT376 QL39 - QL5 - cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - QL3 - QL3C - BX Định Hóa

  180

  120

  Tuyến mới

   

  4380

  2089.1718.B

  Thái Nguyên

  Hưng Yên

  Định Hóa

  Cống Tráng

  BX Cống Tráng - ĐT382 - ĐT376 - QL39 - QL5 - QL1 - QL18 - QL3 - QL3C - BX Định Hóa

  190

  120

  Tuyến mới

   

  4381

  2089.1721.A

  Thái Nguyên

  Hưng Yên

  Định Hóa

  Triều Dương

  BX Triều Dương - QL39 - QL5 - cầu Đông Trù - đường Trường Sa - QL3 - QL3C - BX Định Hóa

  200

  120

  Tuyến mới

  Điu chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  4382

  2198.1211.A

  Yên Bái

  Bắc Giang

  Lục Yên

  Bắc Giang

  BX Lục Yên - TL152 - Phố Cáo - Ngã ba Vĩnh Tuy - QL2 - Nút giao IC9 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - QL2 - đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - cầu Đông Trù - Đường Nguyễn Văn Linh- QL1A - Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - QL17 - ĐT295B - Đường Than Nhân Trung - Đường Xương Giang - BX Bc Giang

  290

  30

  Tuyến mới

   

  4383

  2435.1325.A

  Lào Cai

  Nghệ An

  Sa Pa

  Phía Bắc Vinh

  BXK kết hợp bãi đỗ xe huyện Sa Pa - QL4D - Nút giao 1C9 - Cao tốc (Nội Bài - Lào Cai) - QL2 - đường Võ Văn Kiệt - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - cầu Đông Trù - Đường Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Thanh Trì - đường Vành đai 3 trên cao - Cao tốc (Pháp Vân - cầu Gi) - Cao tc (Hà Nội - Ninh Bình) QL1A - BX phía Bắc TP Vinh

  610

  180

  Tuyến mới

   

  4384

  2599.1212.A

  Lai Châu

  Bắc Ninh

  Than Uyên

  Quế Võ

  BX Than Uyên - QL32 - QL279 - Nút giao IC16 - Cao tốc (Nội Bài-Lào Cai) - QL18 - (đoạn Bắc Ninh - Hà Nội) - QL1 - QL18 - BX Quế Võ

  300

  120

  Tuyến mới

   

  4385

  2699.1811.A

  Sơn La

  Bắc Ninh

  Mường La

  Bắc Ninh

  BX Mường La - QL279D (Mường Bú) - ĐT110 - Nà Bó - Mai Sơn - QL6 - Mộc Châu - cầu Hòa Bình - QL70B - cầu Đng Quang - ĐT87A - Sơn Tây - cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - QL2 - QL3 - QL1 - Cầu vượt Bồ Sơn - Đường Nguyễn Trãi - Đường Huyền Quang - Đường Ngô Gia Tự- Đường Nguyễn Du - BX Bắc Ninh

  395

  60

  Tuyến mới

   

  4386

  2729.3016.A

  Điện Biên

  Hà Nội

  Mường Luân

  Yên Nghĩa

  BX Mường Luân - QL12 - Chiêng Sơ - ĐT115 - Thị trấn Sông Mã - QL4G - Chiềng Sinh - QL6 - Ngã ba Cò Nòi - QL6 - BX Yên Nghĩa

  450

  30

  Tuyến mới

   

  4387

  2799.1111.B

  Điện Biên

  Bắc Ninh

  Điện Biên Phủ

  Bắc Ninh

  BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuân Giáo - QL6 - TP Hòa Bình - QL21 - Đường Lâm - QL2C - Yên Lạc - QL2A - Thanh Xuân (Sóc Sơn) - Đường Võ Văn Kiệt - Võ Cường - QL1A - QL18 - Đường Nguyễn Trãi - BX Bắc Ninh

  530

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  4388

  3692.0612.A

  Thanh Hóa

  Quảng Nam

  Phía Nam Thanh Hóa

  Phía Bắc Quảng Nam

  BX Phía Bắc Qung Nam - QL1A - BX Phía Nam Thanh Hóa

  622

  30

  Tuyến mới

   

  4389

  3789.2511.A

  Nghệ An

  Hưng Yên

  Phía Bắc TP Vinh

  Hưng Yên

  BX Hưng Yên - QL39 - cầu Yên Lệnh - QL38 - TT Đồng Văn - QL1 - BX Phía Bắc TP Vinh

  295

  120

  Tuyến mới

   

  4390

  4748.2812.A

  Đk Lắk

  Đắk Nông

  Cư Kuin

  Đk R'Lấp

  BX Cư Kuin - QL27 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh phía tây BMT - Đường HCM (QL14 cũ) -BX Đk R'Lấp

  180

  60

  Tuyến mới

   

  4391

  4750.2816.A

  Đắk Lắk

  TP. H Chí Minh

  Cư Kuin

  Ngã Tư Ga

  BX Cư Kuin - QL27 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh phía tây BMT - Đường HCM (QL14 Cũ) - ĐT741 - QL13 - QL1A - BX Ngã Tư Ga

  370

  150

  Tuyến mới

   

  4392

  4772.2812.A

  Đắk Lắk

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Cư Kuin

  Vũng Tàu

  BX Cư Kuin - QL27 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyn Chí Thanh - Đường tránh phía tây BMT - Đường HCM (QL14 cũ) - ĐT741 - ĐT747 - QL51 - Đường Võ Nguyên Giáp - Đường 3/2 - Đường Lê Hồng Phong - Đường NKKN - BX Vũng Tàu

  550

  60

  Tuyến mới

   

  4393

  4777.2811.A

  Đắk Lk

  Bình Định

  Cư Kuin

  Quy Nhơn

  BX Cư Kuin - QL27 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường HCM (QL14 ) - QL19 - QL1A - BX Trung tâm Quy Nhơn

  360

  30

  Tuyến mới

   

  4394

  4950.1112.A

  Lâm Đồng

  TP.H Chí Minh

  Liên tnh Đà Lạt

  Miền Tây

  BX Miền Tây - Kinh Dương Vương - QL1 - QL20 - BX Đà Lạt <A>

  330

  210

  Tuyến mới

   

  4395

  5060.1622.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Đồng Nai

  Ngã 4 Ga

  Phương Lâm

  BX Phương Lâm - QL20 - QL1A - XL.Hà Nội - Ngã 4 Vũng Tàu - QL1A - BX Ngã 4 Ga

  160

  120

  Tuyến mới

   

  4396

  5071.1219.B

  TP. H Chí Minh

  Bến Tre

  Miền Tây

  Tiên Thủy

  BX Tiên Thủy - ĐT884 - ĐT883 - QL60 - QL1A - Đường Kinh Dương Vương - BX Min Tây

  94

  180

  Tuyến mới

   

  4397

  6067.2128.B

  Đồng Nai

  An Giang

  Trị An

  Khánh Bình

  BX Khánh Bình - QL91C Châu Đốc - QL91 - Phà Vàm Cống - Sa Đéc - QL80 - QL1A - Cao tốc Trung Lương - Đường Võ Văn Kiệt - Hầm Thủ Thiêm - Phà Cát Lái - ĐT769 Đường Hùng Vương - Đường Phạm Văn Đồng (ĐT769) - Đường Lê Duẩn - QL51 - Ngã Tư Vũng Tàu - Đường Lê Văn Duyệt - cầu An Hảo - ĐT768 - Đường Đồng Khởi - Ngã 4 Atama - XL Hà Nội - QL1A - ĐT767 - BX Trị An

  500

  60

  Tuyến mới

   

  4398

  6067.2428.A

  Đồng Nai

  An Giang

  Vĩnh Cửu

  Khánh Bình

  BX Khánh Bình - QL91C - Châu Đốc - QL91 - Phà Vàm Cống - Sa Đéc - QL80 - QL1A - Cao tốc trung lương - Đ.Võ Văn Kiệt - Hầm Thủ Thiêm - Phà Cát Lái - ĐT769 - Đ.Hùng Vương(ĐT19) - Đ.Lê Duẩn - QL51 - Ngã 4 Vũng Tàu - XL.Hà Nội - ngã 4 Amata - Đ.Đồng Khởi - Đ.Nguyễn Ái Quốc - Đ.Huỳnh Văn Nghệ - ĐT768 - BX Vĩnh Cửu

  500

  60

  Tuyến mới

   

  4399

  6067.2918.A

  Đồng Nai

  An Giang

  Cẩm Mỹ

  Tịnh Biên

  Tịnh Biên - QL91 - Châu Đốc - QL91 - Phà Vàm cống - Sa Đéc - QL80 - QL1A - Đường cao tc Trung Lương di TPHCM - Đường Võ Văn Kiệt - hầm Thủ Thiêm - Phà Cát lái - ĐT769 - Đường Hùng Vương (ĐT19) - ĐT769 - Đ.Phạm Văn Đồng (ĐT769) - Đ.Lê Duẩn - QL51 - Ngã 4 Vũng tàu - Đ.Lê Văn Duyệt (ĐT11) - Cầu An Hảo - Đ.Đặng Văn Trơn - cầu Hiệp Hòa - Đường CMT8 - Đ.Huỳnh Văn Nghệ - ĐT768 - Đ.Đng Khởi - QL1A - QL56 - BX Cẩm Mỹ

  500

  60

  Tuyến mới

   

  4400

  6067.2928.A

  Đồng Nai

  An Giang

  Cẩm Mỹ

  Khánh Bình

  BX Khánh Bình -QL91C - Châu Đốc - QL91 - Phà Vàm Cống - Sa Đéc - QL80 - QL1A - Cao tốc trung lương - Đ.Võ Văn Kiệt - Hầm Thủ Thiêm - Phà Cát Lái - ĐT769 - Đ.Hùng Vương (ĐT19) - Đ.Phạm Văn Đồng (ĐT769) - Đ.Lê Duẩn - QL51 - Ngã 4 vũng tàu - Đ.Lê Văn Duyệt - cầu An Hảo - Đ.Đặng Văn Trơn - cầu Hiệp Hòa - Đ.CMT8 - Đ.Huỳnh Văn Nghệ - ĐT768 - Đ.Đồng Khi - Ngã 4 Amata - XL.Hà Nội - QL1A - QL56 - BX Cẩm Mỹ

  580

  60

  Tuyến mới

   

  4401

  6071.2317.A

  Đồng Nai

  Bến Tre

  Sông Ray

  Chợ Lách

  BX Chợ Lách - QL57 - QL60 - QL1A - ĐT824 - Đ.Cao tốc (TP.HCM - Trung Lương) - Đ. Tân Tạo - Chợ Đệm (Đ.Võ Trần Chí) - QL1A - Đường Xuân Định - ĐT764 - ĐT765 - BX Sông Ray

  260

  60

  Tuyến mới

   

  4402

  6671.1512.A

  Đồng Tháp

  Bến Tre

  Tân Hồng

  Ba Tri

  BX Ba Tri - QL57C - Đường Đồng Văn Cống - QL60 - ĐT882 - QL57 - QL53 - QL1A - QL30 - BX Tân Hồng

  215

  60

  Tuyến mới

   

  4403

  6972.1711.A

  Cà Mau

  Bà Rịa- Vũng Tàu

  Đồng Tâm

  Vũng Tàu

  <A> BX Đng Tâm - Đường 3/2 - QL1A - Cao tốc Trung Lương - Tp. Hồ Chí Minh - QL1A - QL51 - Đường 3/2 - Lê Hồng Phong - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - BX Vũng Tàu

  440

  60

  Tuyến mới

   

  4404

  8889.1211.A

  Vĩnh Phúc

  Hưng Yên

  Vĩnh Tường

  Hưng Yên

  BX La Tiên - ĐT386 - Thị trấn Trn Cao - QL38B - Ngã Tư Chợ Gạo - QL39 - Ngã tư Dân Tiến - ĐT379 - KĐTEcopark - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thanh Trì đến nút giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - QL21 - Đường tránh Quốc lộ 32 (Thị xã Sơn Tây) - Câu Vĩnh Thịnh - QL2C - BX Vĩnh Tường

  150

  300

  Tuyến mới

   

  Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>,... <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

   

   

   

  Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

  Người lập biểu

   

   

  Nguyễn Huyền Trang - CV.Vụ Vận tải TCĐBVN

   

  PHỤ LỤC 3:

  SỬA ĐI MỘT STUYẾN MỚI TẠI PHỤ LỤC 3, PHỤ LỤC 4 TẠI QUYT ĐỊNH S 667/QĐ-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
  (Gửi kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải)

  TT toàn quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận ti hành khách cố đnh liên tnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cà 2 chiều đi)

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bán / tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

   

  3089

  6066.1314.A

  Đồng Nai

  Đồng Tháp

  Đồng Nai

  Tháp Mười

  BX Tháp Mười - ĐT847 - ĐT846 - ĐT865 - ĐT869 - QL1A - Ngã Tư Bình Phước - BX Đng Nai

  171

  120

  Tuyến mới

   

  3690

  4849.1211.B

  Đk Nông

  Lâm Đồng

  Đk R'Lấp

  Liên tỉnh Đà Lạt

  BX Đk R'Lấp -QL14 - Đường 23/3 - QL28 - ĐT725 - QL27 - QL20 - BX Liên tnh Đà Lạt

  230

  60

  Tuyến mới

   

  4219

  4961.1511.A

  Lâm Đồng

  Bình Dương

  Cát Tiên

  Bình Dương

  BX Bình Dương - ĐT741 - QL14 - ĐT721 - BX Cát Tiên

  198

  60

  Tuyến mới

   

  5790

  4849.1811.B

  Đắk Nông

  Lâm Đng

  Tuy Đức

  Liên tnh Đà Lt

  BX Tuy Đức - ĐT681 - ĐT686 - QL14 - QL28 - QL20 - BX Liên tnh Đà Lạt

  250

  60

  Tuyến mới

   

  5850

  6270.0320.A

  Long An

  Tây Ninh

  Đức Huệ

  Tân Hà

  BX Đức Huệ - ĐT822 - Ngã Tư Tân Mỹ - Ngã ba An Ninh - ĐT825 - Ngã ba Lộc Giang - ĐT787A - Trảng Bàng - QL22 - QL22B - Giang Tân - Đ. Tôn Đức Thắng - Đ. Huỳnh Thanh Mừng - Đ. Hùng Vương - Đ. Châu Văn Liêm - Đ. Lý Thường Kiệt - Đ. CMT8 - Đ. 30/4 - ĐT785 - ĐT795 - Suối Ngô - ĐT794 - Đ. Kà Tum Tân Hà - BX Tân Hà

  98

  120

  Tuyến mới

   

  Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; các ký hiệu <A>, <B>,... <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.

   

   

   

  Đỗ Quốc Phong - CVC. Vụ Vận tải - Bộ GTVT

  Người lập biểu

   

   

  Nguyễn Huyền Trang - CV.Vụ Vận tải TCĐBVN

   

  PHỤ LỤC 4:

  BSUNG MỘT STUYẾN MỚI VÀO PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH S 667/QĐ-BGTVT, 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ- BGTVT, 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QD-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
  (Gửi kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/09/2019 của Bộ Giao thông vận tải)

  TT toàn quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận ti hành khách cố đnh liên tnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cà 2 chiều đi)

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bán / tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

   

  5892

  1120.1117.A

  Cao Bằng

  Thái Nguyên

  Cao Bằng

  Định Hóa

  BX Cao Bng - QL3 - QL3C - BX Định Hóa

  170

  300

  Tuyến mới

   

  5893

  1120.1614.A

  Cao Bằng

  Thái Nguyên

  Trùng Khánh

  Phổ Yên

  BX Phổ Yên - QL3 - TP Cao Bằng - BX Trùng Khánh

  240

  150

  Tuyến mới

   

  5894

  1126.1811.A

  Cao Bằng

  Sơn La

  Cao Bằng

  Sơn La

  BX Sơn La - QL6 - Mộc Châu - TP. Hòa Bình - Cao Tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì - đường Nguyễn Văn Linh - Cu Vượt đường 5 - cầu Đông Trù - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - QL3 - Thái Nguyên - QL3 - BX Cao Bằng

  600

  30

  Tuyến mới

   

  5895

  1126.1814.A

  Cao Bằng

  Sơn La

  Cao Bằng

  Hồng Tiên

  BX Hồng Tiên - QL279D - QL279 - QL32 - QL279 - QL3 - BX Cao Bằng

  516

  30

  Tuyến mới

   

  5896

  1126.1862.A

  Cao Bằng

  Sơn La

  Cao Bằng

  Cò Nòi

  BX Cò Nòi - QL6 - QL37 - Thị Trấn Phù yên - QL37 - Yên Bái - Tuyên Quang - QL3 - Bắc Kạn - QL3 - BX Cao Bằng

  498

  30

  Tuyến mới

   

  5897

  1129.2113.A

  Cao Bằng

  Hà Nội

  Bo Lâm

  Mỹ Đình

  BX Bo Lâm - QL34B - ĐT212 - ĐT528 - QL3 - Bắc Kạn - Thái Nguyên - cao tốc (Thái Nguyên - Hà Nội) - Nội Bài - Bắc Thăng Long - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đng - BX Mỹ Đình

  456

  30

  Tuyến mới

  Kéo dài tuyến đầu Cao Bng giữ nguyên đầu Mỹ Đình

  5898

  1148.1818.A

  Cao Bng

  Đk Nông

  Cao Bằng

  Tuy Đức

  BX Tuy Đức - ĐT686 - QL14 - QL14B- QL1 - Pháp Vân - Đường vành đai 3 trên cao - cầu Thanh trì - QL1 - QL4A - BX Cao Bằng

  1600

  30

  Tuyến mới

   

  5899

  1214.1614.A

  Lạng Sơn

  Thanh Hóa

  BX, Trạm trung chuyển HK Cửa khẩu Hữu Nghị

  Minh Lộc

  BX Trạm trung chuyn KH cửa khẩu Hữu Nghị - QL1A - QL10 - BX Minh Lộc

  310

  60

  Tuyến mới

   

  5900

  1224.1612.A

  Lạng Sơn

  Lào Cai

  Phía Nam Lạng Sơn

  SaPa

  BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1 - QL18 - Cao tốc (Hà Nội - Lào Cai) - Nút giao IC19 - QL4D - BX kết hợp bãi đỗ xe huyện Sa Pa <A>

  470

  90

  Tuyến mới

   

  5901

  1225.1112.A

  Lạng Sơn

  Lai Châu

  Than Uyên

  Phía Nam Lạng Sơn

  BX Than Uyên - QL32 - QL4D - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - QL2 - Việt Trì - QL18 - QL1 - Bắc Ninh - Bắc Giang - BX Phía Nam Lạng Sơn <A>

  600

  120

  Tuyến mới

   

  5902

  1225.1111.A

  Lạng Sơn

  Lai Châu

  Lai Châu

  Phía Nam Lạng Sơn

  BX TP Lai Châu - QL4D - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - QL18 - QL1 - Bắc Ninh - Bắc Giang - BX Phía Nam Lạng Sơn <A>

  540

  120

  Tuyến mới

   

  5903

  1225.1111.B

  Lạng Sơn

  Lai Châu

  Lai Châu

  Phía Nam Lạng Sơn

  BX Lai Châu - QL4D - QL32 - Nghĩa Lộ - Thanh Sơn - QL2 - QL18 - QL1 - Bắc Ninh - Bắc Giang - BX Phía Nam Lạng Sơn <B>

  640

  120

  Tuyến mới

   

  5904

  1226.1111.A

  Lạng Sơn

  Sơn La

  Phía Nam Lạng Sơn

  Sơn La

  BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1A - QL18 - QL2 - QL2C - cầu Vĩnh Thịnh - QL21 - Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc - TP. Hòa Bình - QL6 - ĐX Sơn La

  455

  90

  Tuyến mới

  Điều chnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  5905

  1226.1911.A

  Lạng Sơn

  Sơn La

  BX, Trạm trung chuyển HK Cửa khẩu Hữu Nghị

  Sơn La

  BX, trạm trung chuyển hành khách quốc tế tại cửa khẩu Hữu Nghị - QL1A - QL2- QL2C - cầu Vĩnh Thịnh - QL21 - Cao tốc Hòa Lạc - TP. Hòa Bình - QL6 - BX Sơn La

  475

  90

  Tuyến mới

  Điều chỉnh theo phần luồng giao thông của Hà Nội

  5906

  1236.1119.A

  Lạng Sơn

  Thanh Hóa

  Phía Nam Lạng Sơn

  Thạch Qung

  BX Thạch Quảng - QL217B - QL1 - Pháp Vân - cầu Thanh Trì - QL1 - BX Phía Nam Lạng Sơn <A>

  290

  60

  Tuyến mới

   

  5907

  1236.1902.A

  Lạng Sơn

  Thanh Hóa

  BX, Trạm trung chuyển HK Cửa khu Hữu Nghị

  Minh Lộc

  BX, Trạm trung chuyển hành khách Cửa khẩu Hữu Nghị - QL1A - cầu Thanh Trì - QL1A- ĐT.526B - ĐT526 - BX Minh Lộc

  310

  60

  Tuyến mới

  Điều chỉnh theo phần lung giao thông của Hà Nội

  5908

  1236.1919.A

  Lạng Sơn

  Thanh Hóa

  BX Trạm trung chuyển HK Cửa khẩu Hữu Nghị

  Thạch, Qung

  BX Thạch Qung - Đường HCM - Hòa Bình - QL21 - Chợ Bến - đường 424 -Tê Tiêu - QL21B - Vân Đình - đường 428 - cầu Giẽ - đường cao tốc Pháp Vân, cu Giẽ - Đường vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì - QL1 - BX Trạm trung chuyển HK Cửa Khẩu Hữu Nghị

  290

  60

  Tuyến mới

   

  5909

  1276.1614.A

  Lạng Sơn

  Quảng Ngãi

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Chín Nghĩa

  BX Chín Nghĩa - QL1 - Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn

  1,052

  90

  Tuyến mới

   

  5910

  1417.1312.B

  Quảng Ninh

  Thái Bình

  Cái Rồng

  Hoàng Hà

  BX Cái Rồng - Cao tốc Hạ Long Vân Đồn - Cao tc Hạ Long Hi Phòng - Cao tốc Hà Nội Hi Phòng - QL10 - BX Hoàng Hà

  150

  600

  Tuyến mới

   

  5911

  1417.1320.B

  Qung Ninh

  Thái Bình

  Cái Rồng

  Hưng Hà

  BX Cái Rồng - Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Cao tốc Hạ Long Hải Phòng - Cao tốc Hà Nội Hi Phòng - QL10 - QL39 - BX Hưng Hà

  170

  150

  Tuyến mới

   

  5912

  1420.1117.A

  Quảng Ninh

  Thái Nguyên

  Bãi Cháy

  Định Hóa

  BX Định Hóa - QL3C - QL3 - Sóc Sơn - Bắc Ninh - Sao Đỏ - QL18 - BX Bãi Cháy <A>

  280

  120

  Tuyến mới

   

  5913

  1420.1217.A

  Quảng Ninh

  Thái Nguyên

  Móng Cái

  Định Hóa

  BX Móng Cái - QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Vân Đồn - Sao Đỏ - Bắc Ninh - QL1 - QL37 - QL3 - QL3C - BX Định Hóa <A>

  450

  90

  Tuyến mới

   

  5914

  1420.1217.B

  Quảng Ninh

  Thái Nguyên

  Móng Cái

  Định Hóa

  BX Định Hóa - QL3C - QL3 - Cao tốc (Hà Nội - Thái Nguyên) - QL18 - BX Móng Cái <B>

  450

  90

  Tuyến mới

   

  5915

  1420.1317.A

  Quảng Ninh

  Thái Nguyên

  Cái Rồng

  Định Hóa

  BX Định Hóa - QL3C - QL3 - Sóc Sơn - Sao Đ- QL18 - Cao tốc (Hạ Long - Vân Đồn) - BX Cái Rồng <A>

  310

  240

  Tuyến mới

   

  5916

  1420.1417.A

  Quảng Ninh

  Thái Nguyên

  Cẩm Phả

  Định Hóa

  BX Cẩm Phả - QL18 - Quang Hanh - đoạn tránh TP Hạ Long (QL279 mới) - QL18 - Uông Bí - Sao Đỏ - Bc Ninh - QL1 - QL37 - QL3 - QL3C - BX Định Hóa

  280

  90

  Tuyến mới

   

  5917

  1427.1317A

  Quảng Ninh

  Điện Biên

  Cái Rồng

  Tủa Chùa

  BX Cái Rồng - QL18 - Uông Bí - QL10 - Quán Toan - QL5 - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn cầu Thanh Trì - Nút Giao Big C) - Đại lộ Thăng Long - cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình - QL6 - Tuần Giáo - QL6 - Huổi Nóng - ĐT40 - BX Tủa Chùa

  690

  30<