hieuluat

Quyết định 1777/QĐ-BGTVT thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1777/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành:10/10/2021Hết hiệu lực:21/10/2021
  Áp dụng:13/10/2021Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông, COVID-19
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  _________

  Số: 1777/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

  Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

  Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số: 15/CT-TTg ngày 17/3/2020 về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

  Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số: 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 về tổ chức vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc;

  Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

  Căn cứ các Văn bản của Bộ Y tế số: 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021; 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021; 8167/BYT-MT ngày 29/9/2021; 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương; doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách; bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng hàng không, ga đường sắt; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

  - Văn phòng Trung ương Đảng;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Ủy ban ATGT Quốc gia;

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

  - Các Sở GTVT, Sở GTVT-XD Lào Cai;

  - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

  - Lưu VT, V.Tải (Phongdq, 5b).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Đình Thọ

   

   

   

   

  QUY ĐỊNH TẠM THỜI

  Về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  _____________

   

  Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 năm 2021 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương để khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

  I. MỤC ĐÍCH

  Từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

  II. YÊU CẦU

  Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ giữa Bộ GTVT, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đảm bảo không ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

  III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  1. Phạm vi áp dụng

  a) Quy định tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến nằm trong địa phương/ khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đi, đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc;

  b)  Đối với các địa phương/khu vực nguy cơ và bình thường mới thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.

  2. Đối tượng áp dụng

  a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng hàng không, ga đường sắt;

  b) Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô;

  c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.

  IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH, LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE

  1. Đối với hành khách

  1.1. Đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn:

  a) Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID- 19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19);

  b) Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô;

  c) Tuân thủ “Thông điệp 5K”1; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...);

  d) Trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin theo quy định của Bộ Y tế khi đi cùng người thân trên chuyến xe: phải đáp ứng quy định tại điểm b, điểm c mục này.

  1.2. Đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương/khu vực có nguy cơ cao hơn:

  a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng.);

  b) Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô;

  c) Thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và từng địa phương nơi đến.

  1.3. Kê khai thông tin vào Danh sách hành khách đi xe theo hướng dẫn của lái xe hoặc nhân viên phục vụ trên xe.

  1.4. Khi ở trên phương tiện:

  Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc.

  1.5. Kết thúc chuyến đi:

  a) Trong quá trình di chuyển từ bến xe, điểm đón, trả khách về nơi cư trú, lưu trú: tuân thủ “Thông điệp 5K”, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người;

  b) Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú;

  c) Tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định của Bộ Y tế và cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương; tuân thủ “Thông điệp 5K”;

  d) Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

   

  -----------------------

  1 Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

   

  2. Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe

  2.1. Yêu cầu:

  a) Đã tiêm đủ liều vắc xin (thẻ xanh trên Số Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19);

  b) Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô.

  2.2. Trên xe ô tô:

  a) Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế;

  b) Khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đến cơ sở y tế hoặc bến xe, trạm dừng nghỉ, chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS- CoV-2 theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình.

  2.3. Sau chuyến đi:

  a) Trường hợp lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nhiều vòng chuyến (lượt đi và lượt về) và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 còn hiệu lực thì không cần xét nghiệm khi quay lại điểm đi, tuân thủ “Thông điệp 5K”, tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến đi tiếp theo. Nếu có biểu hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

  b) Trường hợp cư trú, lưu trú tại địa phương của bến xe nơi đến

  - Nếu cư trú tại địa phương: được về nhà, tuân thủ “Thông điệp 5K”, tự theo dõi sức khỏe tại nhà cho đến chuyến đi tiếp theo. Nếu có biểu hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định;

  - Nếu lưu trú tạm thời thì đơn vị vận tải phối hợp với địa phương bố trí nơi lưu trú đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  c) Trường hợp chuyến đi có hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe dương tính với SARS-CoV-2: thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế.

  3. Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú

  a) Quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế và quy định cụ thể của từng địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng;

  b) Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú, lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch (được công bố tại trang thông tin điện tử Bộ Y tế);

  c) Trường hợp phát hiện hành khách có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở... hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính thì triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

  V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BẾN XE, TRẠM DỪNG NGHỈ

  1. Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đón, trả hành khách bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

  2.  Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR.

  3. Bố trí vị trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.

  4. Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ (đối với bến xe), nơi hành khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

  5.  Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách, người làm việc tại bến xe, trạm dừng nghỉ có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi. phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý.

  6. Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng.

  7. Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm 1.1, điểm 1.2 khoản 1 Mục IV của Quy định tạm thời này.

  8. Các trạm dừng nghỉ trên các tuyến Quốc lộ trọng yếu (như: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh...) chủ động bố trí nhân sự, nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân.

  9. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

  VI. YÊU CẦU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ KINH DOANH VẬN TẢI

  1. Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách nêu tại điểm 1.1, điểm 1.2 và điểm 1.3 khoản 1 Mục IV của Quy định tạm thời này.

  2. Bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục IV Quy định tạm thời này.

  3. Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi.

  4. Theo dõi, yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đến cơ sở y tế hoặc bến xe, trạm dừng nghỉ, chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 khi giấy xét nghiệm sắp hết hạn.

  5. Vì điều kiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong giai đoạn thí điểm, yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng, đỗ dọc đường (ăn uống, vệ sinh) và đón, trả khách đúng các địa điểm theo danh sách được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo công khai.

  6. Lập danh sách hành khách đi xe theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; giao cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hướng dẫn hành khách tự kê khai (bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành khách đi xe trên hành trình); sao gửi danh sách hành khách đi xe về Sở GTVT nơi đi, nơi đến; lưu trữ bản chính danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng chống, dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền; bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật.

  7. Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc.

  8. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

  VII. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN

  1. Giai đoạn áp dụng

  a)  Giai đoạn thí điểm: Từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021;

  b)  Trong thời gian thực hiện thí điểm, Bộ GTVT tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Quy định tạm thời này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

  2. Kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm

  a) Thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm);

  b)  Đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.

  VIII. CÁC LOẠI HÌNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ KHÁC VÀ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH ĐẾN, ĐI TỚI CẢNG HÀNG KHÔNG, GA ĐƯỜNG SẮT

  1. Sở GTVT tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên theo Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

  2. Việc vận chuyển hành khách đến, đi tới cảng hàng không, ga đường sắt thực hiện theo Mục VII Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

  IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan quan tâm phối hợp với Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trong thời gian các địa phương thực hiện các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực quản lý.

  2. Đề nghị UBND cấp tỉnh

  2.1. Chỉ đạo Sở GTVT:

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và Quy định tạm thời này để tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách;

  b) Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT đầu tuyến bên kia khẩn trương tham mưu UBND cấp tỉnh cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh đảm bảo theo quy định tại Mục VII Quy định tạm thời này;

  c) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với vận tải hàng không, đường sắt;

  d) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ tổ chức nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân.

  2.2. Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương giám sát, hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-19 khi về đến địa phương.

  3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

  a) Khẩn trương đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT, Báo Giao thông về các quy định hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo Quy định tạm thời này; số điện thoại đường dây nóng để hướng dẫn, tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh;

  b) Chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ khu vực, các Chi cục Quản lý đường bộ phối hợp với các Sở GTVT, các trạm dừng nghỉ trên các tuyến Quốc lộ trọng yếu (như: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh...) bố trí nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân; phối hợp với các Sở GTVT bố trí lực lượng để kiểm soát người và phương tiện tại các điểm dừng đón, trả khách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải;

  c) Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Quy định tạm thời này; trong đó nêu rõ kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tiếp theo; thường xuyên theo dõi việc thực hiện Quy định tạm thời này, báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải) định kỳ trước 16h00 hàng ngày và báo cáo tổng hợp cả giai đoạn trước 16h00 ngày 20/10/2021;

  d) Tổ chức triển khai, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể các nội dung có liên quan trước 11h00 ngày 11/10/2021; rà soát, thông báo công khai danh sách các trạm dừng nghỉ đã được công bố trên các tuyến Quốc lộ trọng yếu (như: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh.) và các điểm dừng đón, trả khách khác trước 12h00 ngày 12/10/2021.

  4. Sở GTVT theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức thực hiện Quy định tạm thời này và các nhiệm vụ sau:

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và Quy định tạm thời này để tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại địa phương;

  b) Sở GTVT hai đầu tuyến khẩn trương báo cáo UBND cấp tỉnh cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh đảm bảo hoạt động theo quy định tại Mục VII Quy định tạm thời này;

  c) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với vận tải hàng không, đường sắt;

  d) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ tổ chức nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân;

  đ) Hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe khách, trạm dừng nghỉ thực hiện theo Quy định tạm thời này và chỉ đạo của địa phương;

  e) Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT về hoạt động vận tải hành khách theo Quy định tạm thời này; số chuyến khai thác hoạt động vận tải hành khách; số điện thoại đường dây nóng để đơn vị vận tải, đơn vị bến xe khách, lái xe, hành khách biết và thực hiện, đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh theo thẩm quyền;

  g) Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

  - Danh sách các điểm dừng đón, trả khách trên địa bàn trong thời gian thực hiện thí điểm đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước 09h00 ngày 12/10/2021;

  - Tình hình thực hiện Quy định tạm thời này trên địa bàn địa phương định kỳ trước 14h00 hàng ngày và báo cáo tổng hợp cả giai đoạn trước 14h00 ngày 20/10/2021.

  5. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải tại địa phương biết và thực hiện theo Quy định tạm thời này, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đảm bảo hoạt động vận tải hành khách được thông suốt, an toàn và phòng, chống dịch COVID-19.

  6. Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng hàng không, ga đường sắt thực hiện nghiêm Quy định tạm thời này, quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

  7. Vụ Vận tải nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo hàng ngày; tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GTVT để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh./.

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH HÀNH KHÁCH ĐI XE2

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

   

  TT

  Họ và tên

  Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

  Số điện thoại

  Địa chỉ nơi đi3

  Địa chỉ nơi đến3

  Ký/ghi rõ họ tên

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -----------------------

  2 Danh sách hành khách đi trên xe được sử dụng cho từng lượt chuyến.

  3 Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường/tổ dân phố, xã/phường, quận/huyện/thành phố, tỉnh/thành phố.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 27/03/2020 Hiệu lực: 27/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 31/03/2020 Hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  Ban hành: 24/04/2020 Hiệu lực: 24/04/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 20/07/2021 Hiệu lực: 20/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV
  Ban hành: 06/08/2021 Hiệu lực: 28/07/2021 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Công điện 1099/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
  Ban hành: 22/08/2021 Hiệu lực: 22/08/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Công điện 1102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc
  Ban hành: 23/08/2021 Hiệu lực: 23/08/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Quyết định 1740/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
  Ban hành: 30/09/2021 Hiệu lực: 01/10/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Công điện 1322/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
  Ban hành: 10/10/2021 Hiệu lực: 10/10/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Quyết định 1812/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
  Ban hành: 16/10/2021 Hiệu lực: 16/10/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  12
  Công văn 4579/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1777/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 12/10/2021 Hiệu lực: 12/10/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hướng dẫn
  13
  Kế hoạch 1784/KH-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc tổ chức tạm thời hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh trong tình hình mới
  Ban hành: 13/10/2021 Hiệu lực: 13/10/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1777/QĐ-BGTVT thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:1777/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:10/10/2021
  Hiệu lực:13/10/2021
  Lĩnh vực:Giao thông, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Đình Thọ
  Ngày hết hiệu lực:21/10/2021
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (10)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X