hieuluat

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt nhanh BRT Tp. Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:20/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
  Ngày ban hành:18/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _________

  Số: 20/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội

  ____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

  Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

  Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

  Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 10/4/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

  Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3237/TTr-SGTVT ngày 28/7/2020 và Công văn số 4484/SGTVT-KHTC ngày 9/9/2020 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Tổ chức thực hiện:

  1. Bộ định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhanh BRT trên địa bàn Thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát các nội dung còn chưa hợp lý (nếu có), tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

  2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xây dựng đơn giá cho loại hình xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội, trình UBND Thành phố ban hành.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

  Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài Chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Giao thông vận tải;
  - Bộ Lao động thương binh và xã hội;
  - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND Thành phố;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - VP UBND TP: CVP, các PC
  VP, TH, KT, ĐT;
  - Lưu: VT, ĐT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Sửu

   

  PHỤ LỤC:

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO LOẠI HÌNH XE BUÝT NHANH BRT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  (Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHO LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ CHỜ XE BUÝT NHANH BRT

  TT

  Chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật

  Đơn vị

  Định mức

  Lái xe

  Nhân viên phục vụ nhà chờ

  1

  Thời gian làm việc một ca

  Phút

  420

  480

  2

  Số ngày làm việc trong năm

  Ngày

  287

  287

  3

  Số ngày làm việc trong tháng

  Ngày

  24

  24

  4

  Số ca xe bình quân/ngày

  Ca/ngày

  2,31

  2,5

  5

  Hành trình BQ một ca xe (từ 01/01/2017 đến hết ngày 19/5/2019)

  Km/ca

  66

  66

  Hành trình BQ một ca xe (từ 20/5/2019 trở đi)

  Km/ca

  71

  71

  6

  Bình quân nhân viên phục vụ nhà chờ/1 nhà chờ

  Người/nhà chờ

  -

  1,6

   

   

  ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ CHỜ XE BUÝT NHANH BRT

   

  TT

  Chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật

  Đơn vị

  Định mức Buýt BRT

  1

  Bậc lương lái xe

  Bậc

  3/4 - 4/4

  2

  Hệ số lương lái xe

   

  4,11 - 4,82

  3

  Bậc lương nhân viên phục vụ nhà chờ xe buýt nhanh BRT

  Bậc

  4/7

  4

  Hệ số lương nhân viên phục vụ nhà chờ xe buýt nhanh BRT

   

  2,71

  5

  Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lái xe

   

  1,8

  6

  Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với nhân viên phục vụ nhà chờ xe buýt nhanh BRT

   

  1,2

  7

  Tiền lương cơ sở

  Theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

  2. Ăn ca

  3. Lương cơ sở

  Theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước

  4. Lương công nhân lái xe, nhân viên phục vụ nhà chờ xe buýt nhanh BRT = Hệ số lương x Mức lương cơ sở x (1 + Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương) + Lương ngày lễ tết.

   

  ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TRUNG BÌNH

   

  TT

  Loại xe

  Đơn vị

  Định mức

  1

  Buýt BRT

  Lít/100 km

  42,2

   

   

  ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH THUÊ ĐẤT

   

  Loại xe

  Buýt BRT

  Diện tích (m2)

  149

   

  ĐỊNH NGẠCH BẢO DƯỠNG CẤP 1

   

  LOẠI XE

  BẢO DƯỠNG CẤP I (Km)

  XE BUÝT BRT

  4.000

   

  QUY ĐỊNH NỘI DUNG BẢO DƯỠNG CẤP I CHO XE BRT

   

  STT

  Nội dung công việc

  1

  Chuẩn bị tác nghiệp: Hồ sơ bảo dưỡng, phân công nhiệm vụ; Dụng cụ, vật tư, phụ tùng.

  2

  Rửa xe: Vỏ xe, gầm xe, dàn nóng dàn lạnh điều hòa; Rửa két nước làm mát.

  3

  Bắt đầu tác nghiệp: Đưa xe vào vị trí theo quy định; kiểm tra sơ bộ sự hoạt động của các hệ thống, tổng thành, cụm thành khi động cơ còn hoạt động; Kê kích xe cẩn thận, chắc chắn theo quy định.

  4

  Kiểm tra, hiệu chỉnh độ kín của các ống dẫn dầu bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát (các ống dẫn chất lỏng) và ống dẫn khí nén.

  5

  Kiểm tra liên kết khoang máy: Phần máy với khung xe (lực xiết theo tiêu chuẩn nhà sản xuất); Kiểm tra, xiết chặt các mối ghép trong khoang máy.

  6

  Tháo vệ sinh lọc gió, kiểm tra sự làm việc bình thường của họng hút.

  7

  Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của các dây đai dây curoa.

  8

  Kiểm tra xiết chặt các liên kết (rô tuyn) của hệ thống lái: Rô tuyn ba ngang, rô tuyn ba dọc (các liên kết hệ thống lái).

  9

  Kiểm tra, xiết chặt hệ thống treo, truyền lực: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của bóng hơi; tình trạng kỹ thuật của các khớp nối cao su liên kết hệ thống treo, chân hộp số (thay thế nếu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật); Kiểm tra xiết chặt mặt bích các đăng, bi chữ thập.

  10

  Kiểm tra, điều chỉnh độ rơ cụm chi tiết điều khiển áp suất bóng hơi tại bốn bánh xe (đảm bảo chiều cao tiêu chuẩn từ mặt đất đến sàn xe ở trạng thái tĩnh 650 mm) Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống nâng, hạ sàn xe; hệ thống nghiêng thân xe trợ giúp người khuyết tật

  11

  Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp phanh, độ nhạy của bàn đạp ga.

  12

  Kiểm tra mức dầu của các tổng thành, cụm tổng thành, hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Động cơ, hộp số, cầu sau, dầu trợ lực lái. Bổ sung nếu thiếu, thay dầu khi đến định ngạch.

  Kiểm tra nước làm mát động cơ, nước rửa kính. Bổ sung nếu thiếu, thay thế khi đến định ngạch.

  13

  Kiểm tra, xả nước ở các vị trí: Lọc tách nước, các bình chứa khí nén trên xe.

  14

  Kiểm tra điều chỉnh tác dụng của phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật chuẩn.

  15

  Kiểm tra chất lượng bình điện (bổ thêm nước cất, nạp điện), rửa sạch mặt bình điện, thông lỗ thoát hơi, đánh sạch các đầu cực bình điện và bôi một lớp mỡ mỏng.

  16

  Kiểm tra độ đảo, độ mòn bất thường của lốp xe, áp suất lốp, điều chỉnh độ chụm bánh xe (nếu cần).

  17

  Kiểm tra và điều chỉnh tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi.

  18

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của nguồn điện: công tắc nguồn, tiếp mát, công tắc đèn trên bảng táp lô.

  Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống điều hòa, vệ sinh lưới lọc điều hòa, mút lọc điều hòa, cửa chia gió. Kiểm tra ga, dầu điều hòa (bổ sung nếu thiếu).

  19

  Bơm mỡ vào các vị trí có vú mỡ và tra mỡ vào các vị trí cần thiết (như con lăn cánh cửa).

  20

  Kiểm tra tình trạng hoạt động của các đồng hồ hiển thị thường xuyên và đồng hồ cảnh báo trên bảng táp lô. Đọc lỗi bằng máy chuẩn đoán khi có sự cố

  21

  Kiểm tra xiết chặt cột chống, tay vịn, chân ghế, tay gương, bản lề cửa.

  22

  Hệ thống tiếp cận nhà chờ và hệ thống hỗ trợ người tàn tật: Tháo ốp chắn bụi dưới gầm, vệ sinh sơ bộ cơ cấu; Kiểm tra và điều chỉnh sự hoạt động, độ rơ các khớp nối; Kiểm tra bộ phận làm việc gồm: pit tông đẩy, bi trượt; Kiểm tra hệ thống điện điều khiển, hệ thống van từ, đường hơi điều khiển hệ thống; Bơm, tra mỡ vào các vị trí quy định; Lắp ốp chắn bụi dưới gầm và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống.

  23

  Hệ thống đóng mở cửa tự động (đỗ xe chính xác: mắt thần): Vệ sinh hệ thống cảm biến ngoài xe; Kiểm tra sự hoạt động bình thường của nguồn điện, cảm biến.

  24

  Hệ thống camera quan sát: Vệ sinh đầu camera, các giắc nối tín hiệu; Kiểm tra điều chỉnh góc nhìn hệ thống, màn hình hiển thị; sự động bình thường của hệ thống nguồn điện.

  25

  Hệ thống đèn Led, GPS, Loa: Kiểm tra, vệ sinh bảng đèn Led hiển thị; Kiểm tra, vệ sinh giắc cắm; Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống định vị, loa đọc điểm dừng trên xe.

  26

  Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng.

   

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG BẢO DƯỠNG CẤP I

   

  TT

  Nội dung công việc

  Định mức lao động thực hiện (giờ)

  Cấp bậc công việc

  1

  Chuẩn bị tác nghiệp: Hồ sơ bảo dưỡng, phân công nhiệm vụ; Dụng cụ, vật tư, phụ tùng.

  0,5

  3

  2

  Rửa xe: Vỏ xe, gầm xe, dàn nóng dàn lạnh điều hòa; Rửa két nước làm mát.

  2,5

  3

  3

  Bắt đầu tác nghiệp: Đưa xe vào vị trí theo quy định; kiểm tra sơ bộ sự hoạt động của các hệ thống, tổng thành, cụm thành khi động cơ còn hoạt động; Kê kích xe cẩn thận, chắc chắn theo quy định.

  0,5

  3

  4

  Kiểm tra, hiệu chỉnh độ kín của các ống dẫn dầu bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát (các ống dẫn chất lỏng) và ống dẫn khí nén.

  1,0

  4

  5

  Kiểm tra liên kết khoang máy: Phần máy với khung xe (lực xiết theo tiêu chuẩn nhà sản xuất); Kiểm tra, xiết chặt các mối ghép trong khoang máy.

  0,5

  3

  6

  Tháo vệ sinh lọc gió, kiểm tra sự làm việc bình thường của họng hút.

  0,5

  5

  7

  Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của các dây đai dây curoa.

  0,5

  3

  8

  Kiểm tra xiết chặt các liên kết (rô tuyn) của hệ thống lái: Rô tuyn ba ngang, rô tuyn ba dọc (các liên kết hệ thống lái).

  1,0

  3

  9

  Kiểm tra, xiết chặt hệ thống treo, truyền lực: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của bóng hơi; tình trạng kỹ thuật của các khớp nối cao su liên kết hệ thống treo, chân hộp số (thay thế nếu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật); Kiểm tra xiết chặt mặt bích các đăng, bi chữ thập.

  1,5

  4

  10

  Kiểm tra, điều chỉnh độ rơ cụm chi tiết điều khiển áp suất bóng hơi tại bốn bánh xe (đảm bảo chiều cao tiêu chuẩn từ mặt đất đến sàn xe ở trạng thái tĩnh 650 mm) Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống nâng, hạ sàn xe; hệ thống nghiêng thân xe trợ giúp người khuyết tật. (gộp 2 bước công việc 12-13

  1,0

  5

  11

  Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp phanh, độ nhạy của bàn đạp ga.

  0,4

  4

  12

  Kiểm tra mức dầu của các tổng thành, cụm tổng thành, hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Động cơ, hộp số, cầu sau, dầu trợ lực lái. Bổ sung nếu thiếu, thay dầu khi đến định ngạch.

  Kiểm tra nước làm mát động cơ, nước rửa kính. Bổ sung nếu thiếu, thay thế khi đến định ngạch.

  1,0

  4

  13

  Kiểm tra, xả nước ở các vị trí: Lọc tách nước, các bình chứa khí nén trên xe.

  0,5

  3

  14

  Kiểm tra điều chỉnh tác dụng của phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật chuẩn.

  1,0

  4

  15

  Kiểm tra chất lượng bình điện (bổ thêm nước cất, nạp điện), rửa sạch mặt bình điện, thông lỗ thoát hơi, đánh sạch các đầu cực bình điện và bôi một lớp mỡ mỏng.

  0,5

  4

  16

  Kiểm tra độ đảo, độ mòn bất thường của lốp xe, áp suất lốp, điều chỉnh độ chụm bánh xe (nếu cần).

  0,8

  3

  17

  Kiểm tra và điều chỉnh tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi.

  1,0

  4

  18

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của nguồn điện: công tắc nguồn, tiếp mát, công tắc đèn trên bảng táp lô.

  Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống điều hòa, vệ sinh lưới lọc điều hòa, mút lọc điều hòa, cửa chia gió. Kiểm tra ga, dầu điều hòa (bổ sung nếu thiếu).

  3,0

  4

  19

  Bơm mỡ vào các vị trí có vú mỡ và tra mỡ vào các vị trí cần thiết (như con lăn cánh cửa).

  1,0

  3

  20

  Kiểm tra tình trạng hoạt động của các đồng hồ hiển thị thường xuyên và đồng hồ cảnh báo trên bảng táp lô. Đọc lỗi bằng máy chuẩn đoán khi có sự cố

  0,5

  5

  21

  Kiểm tra xiết chặt cột chống, tay vịn, chân ghế, tay gương, bản lề cửa.

  0,5

  3

  22

  Hệ thống tiếp cận nhà chờ và hệ thống hỗ trợ người tàn tật: Tháo ốp chắn bụi dưới gầm, vệ sinh sơ bộ cơ cấu; Kiểm tra và điều chỉnh sự hoạt động, độ rơ các khớp nối; Kiểm tra bộ phận làm việc gồm: pit tông đẩy, bi trượt; Kiểm tra hệ thống điện điều khiển, hệ thống van từ, đường hơi điều khiển hệ thống; Bơm, tra mỡ vào các vị trí quy định; Lắp ốp chắn bụi dưới gầm và kiểm tra sự hoạt động của hệ thống.

  2,0

  3.5

  23

  Hệ thống đóng mở cửa tự động (đỗ xe chính xác: mắt thần): Vệ sinh hệ thống cảm biến ngoài xe; Kiểm tra sự hoạt động bình thường của nguồn điện, cảm biến.

  1,0

  5

  24

  Hệ thống camera quan sát: Vệ sinh đầu camera, các giắc nối tín hiệu; Kiểm tra điều chỉnh góc nhìn hệ thống, màn hình hiển thị; sự động bình thường của hệ thống nguồn điện.

  1,0

  5

  25

  Hệ thống đèn Led, GPS, Loa: Kiểm tra, vệ sinh bảng đèn Led hiển thị; Kiểm tra, vệ sinh giắc cắm; Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống định vị, loa đọc điểm dừng trên xe.

  1,0

  5

  26

  Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng.

  0,5

  4

   

  Tổng

  25,2

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO BẢO DƯỠNG CẤP I

  TT

  Tên vật tư phụ tùng

  Đơn vị

  Số lượng

  Định ngạch (km)

  1

  Dầu rửa

  Lít

  1,0

  4.000

  2

  Mỡ bơm ESP2

  Kg

  1,0

  4.000

  3

  Giẻ lau

  Kg

  1,0

  4.000

  Ghi chú: Dầu máy, dầu cầu, dầu hộp số, dầu trợ lực lái được bổ sung thêm 3 - 5% trong kỳ bảo dưỡng cấp 1.

   

  ĐỊNH NGẠCH BẢO DƯỠNG CẤP II

  LOẠI XE

  BẢO DƯỠNG CẤP I (Km)

  XE BUÝT BRT

  12.000

   

  QUY ĐỊNH NỘI DUNG BẢO DƯỠNG CẤP II CHO XE BRT

   

  STT

  Nội dung công việc

  1

  Chuẩn bị tác nghiệp: Hồ sơ bảo dưỡng, phân công nhiệm vụ; Dụng cụ, vật tư, phụ tùng.

  2

  Rửa xe: Vỏ xe, gầm xe, dàn nóng dàn lạnh điều hòa; Rửa két nước làm mát.

  3

  Bắt đầu tác nghiệp: Đưa xe vào vị trí theo quy định; kiểm tra sơ bộ sự hoạt động của các hệ thống, tổng thành, cụm thành khi động cơ còn hoạt động; Kê kích xe cẩn thận, chắc chắn theo quy định.

  4

  Tháo rời cụm bánh xe trước, tháo rời moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi moay ơ, phớt moay ơ, má phanh, đĩa phanh (thay thế má phanh, đĩa phanh nếu mòn hỏng). Thay mỡ moay ơ mới.

  5

  Tháo rời cụm bánh xe sau, tháo rời moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi moay ơ, phớt moay ơ, má phanh, đĩa phanh (thay thế má phanh, đĩa phanh nếu mòn hỏng).

  6

  Kiểm tra khe hở nhiệt xu páp, xiết chặt bu lông mặt máy ở chu kỳ bảo dưỡng cấp 2 có số km đạt: 48.000 km

  7

  Tháo vệ sinh lọc gió (thay thế khi đến định ngạch), kiểm tra sự làm việc bình thường của họng hút.

  8

  Kiểm tra, hiệu chỉnh độ kín của các ống dẫn dầu bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát (các ống dẫn chất lỏng) và ống dẫn khí nén. Kiểm tra cặn bẩn của thùng chứa nhiên liệu (nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ bị bẩn).

  9

  Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của các dây đai dây curoa. Kiểm tra nước làm mát động cơ, nước rửa kính. Bổ sung nếu thiếu, thay thế khi đến định ngạch.

  10

  Kiểm tra, xiết chặt hệ thống treo, truyền lực: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của bóng hơi; tình trạng kỹ thuật của các khớp nối cao su liên kết hệ thống treo, giảm sóc, chân hộp số (thay thế nếu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật); Kiểm tra xiết chặt mặt bích các đăng, bi chữ thập (thay thế nếu hỏng hoặc đến định ngạch).

  11

  Kiểm tra, điều chỉnh độ rơ cụm chi tiết điều khiển áp suất bóng hơi tại bốn bánh xe (đảm bảo chiều cao tiêu chuẩn từ mặt đất đến sàn xe ở trạng thái tĩnh 650 mm). Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống nâng, hạ sàn xe; hệ thống nghiêng thân xe trợ giúp người khuyết tật. Sửa chữa thay thế các chi tiết hỏng

  12

  Kiểm tra xiết chặt các liên kết (rô tuyn) của hệ thống lái: Rô tuyn ba ngang, rô tuyn ba dọc (các liên kết hệ thống lái).

  13

  Thay dầu động cơ và bầu lọc. Kiểm tra mức dầu của các tổng thành, cụm tổng thành, hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: Động cơ, hộp số, lọc dầu hộp số, cầu sau, dầu trợ lực lái, lọc dầu trợ lực lái. Bổ sung nếu thiếu, thay dầu khi đến định ngạch.

  14

  Thay lọc nhiên liệu tinh, lọc nhiên liệu thô khi đến định ngạch

  15

  Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp phanh, độ nhạy của bàn đạp ga. Kiểm tra, xả nước ở các vị trí: Lọc tách nước, các bình chứa khí nén trên xe. Thay lọc khí nén khi đến định ngạch

  16

  Kiểm tra chất lượng bình điện (bổ thêm nước cất, nạp điện), rửa sạch mặt bình điện, thông lỗ thoát hơi, đánh sạch các đầu cực bình điện và bôi một lớp mỡ mỏng.

  17

  Tháo bảo dưỡng máy phát, máy khởi động, đánh sạch cổ góp, kiểm tra than, thay thế khi đến định ngạch.

  18

  Kiểm tra tình trạng hoạt động của các đồng hồ hiển thị thường xuyên và đồng hồ cảnh báo trên bảng táp lô. Chẩn đoán phát hiện hư hỏng.

  Kiểm tra hoạt động của: Hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu, còi, gạt mưa,...

  19

  Kiểm tra liên kết khoang máy: Phần máy với khung xe (lực xiết theo tiêu chuẩn nhà sản xuất); Kiểm tra, xiết chặt các mối ghép trong khoang máy.

  20

  Kiểm tra độ đảo, độ mòn bất thường của lốp xe, áp suất lốp, độ rơ hệ thống lái, điều chỉnh độ chụm bánh xe (nếu cần).

  21

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của nguồn điện: công tắc nguồn, tiếp mát, công tắc đèn trên bảng táp lô,... chẩn đoán phát hiện hư hỏng.

  Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống điều hòa; vệ sinh lưới lọc điều hòa, mút lọc điều hòa, cửa chia gió. Kiểm tra ga, dầu điều hòa (bổ sung nếu thiếu).

  Tháo kiểm tra mô tơ quạt giàn nóng, dàn lạnh. Thay thế chổi than khi hỏng hoặc khi đến định ngạch. Vệ sinh dàn nóng, lạnh của hệ thống điều hòa.

  22

  Bơm mỡ vào các vị trí có vú mỡ và tra mỡ vào các vị trí cần thiết (như con lăn cánh cửa).

  23

  Kiểm tra và điều chỉnh tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi.

  24

  Kiểm tra xiết chặt cột chống, tay vịn, chân ghế, tay gương, bản lề cửa.

  25

  Hệ thống tiếp cận nhà chờ và hệ thống hỗ trợ người tàn tật: Kiểm tra sự hoạt động, tháo hạ hệ thống kiểm tra bi trượt, xi lanh cửa hơi, van từ điều khiển,... tra mỡ vào các khớp trượt. Thay bi khi đến định ngạch hoặc hỏng, lắp lên như ban đầu.

  26

  Hệ thống đóng mở cửa tự động (đỗ xe chính xác: mắt thần): Vệ sinh hệ thống cảm biến ngoài xe; Kiểm tra sự hoạt động bình thường của nguồn điện, cảm biến.

  27

  Hệ thống camera quan sát: Vệ sinh đầu camera, các giắc nối tín hiệu; Điều chỉnh góc nhìn hệ thống (nếu cần), màn hình hiển thị; sự động bình thường của nguồn điện.

  28

  Hệ thống đèn Led, GPS, Loa: Kiểm tra, vệ sinh bảng đèn Led hiển thị; Kiểm tra, vệ sinh giắc cắm; Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống định vị, loa đọc điểm dừng trên xe.

  29

  Kiểm tra nghiệm thu hiệu lực phanh, trượt ngang bằng thiết bị.

  30

  Đi thử nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu khác sau khi bảo dưỡng.

  31

  Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng.

   

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG BẢO DƯỠNG CẤP II

   

  TT

  Nội dung công việc

  Định mức lao động thực hiện (giờ)

  Cấp bậc công việc

  1

  Chuẩn bị tác nghiệp: Hồ sơ bảo dưỡng, phân công nhiệm vụ; dụng cụ, vật tư, phụ tùng.

  0,6

  3

  2

  Rửa xe: Vỏ xe, gầm xe, dàn nóng dàn lạnh điều hòa; Rửa két nước làm mát.

  3,0

  3

  3

  Bắt đầu tác nghiệp; Đưa xe vào vị trí theo quy định; kiểm tra sơ bộ sự hoạt động của các hệ thống, tổng thành, cụm thành khi động cơ còn hoạt động; Kê kích xe cẩn thận, chắc chắn theo quy định.

  1,5

  5

  4

  Tháo rời cụm bánh xe trước, tháo rời moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi moay ơ, phớt moay ơ, má phanh, đĩa phanh (thay thế má phanh, đĩa phanh nếu mòn hỏng). Thay mỡ moay ơ mới.

  7,0

  4

  5

  Tháo rời cụm bánh xe sau, tháo rời moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi moay ơ, phớt moay ơ, má phanh, đĩa phanh (thay thế má phanh, đĩa phanh nếu mòn hỏng).

  7,0

  4

  6

  Kiểm tra khe hở nhiệt xu páp, xiết chặt bu lông mặt máy ở chu kỳ bảo dưỡng cấp 2 có số km đạt: 48.000 km

  2,5

  5

  7

  Tháo vệ sinh lọc gió (thay thế khi đến định ngạch), kiểm tra sự làm việc bình thường của họng hút.

  1,0

  3

  8

  Kiểm tra, hiệu chỉnh độ kín của các ống dẫn dầu bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát (các ống dẫn chất lỏng) và ống dẫn khí nén. Kiểm tra cặn bẩn của thùng chứa nhiên liệu (nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ bị bẩn).

  1

  3

  9

  Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của các dây đai dây curoa.

  Kiểm tra nước làm mát động cơ, nước rửa kính. Bổ sung nếu thiếu, thay thế khi đến định ngạch.

  1,5

  3

  10

  Kiểm tra, xiết chặt hệ thống treo, truyền lực: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của bóng hơi; tình trạng kỹ thuật của các khớp nối cao su liên kết hệ thống treo, giảm sóc, chân hộp số (thay thế nếu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật); Kiểm tra xiết chặt mặt bích các đăng, bi chữ thập (thay thế nếu hỏng hoặc đến định ngạch).

  3,5

  4

  11

  Kiểm tra, điều chỉnh cụm van điều khiển bóng hơi tại 4 bánh xe đảm bảo: Chiều cao sàn xe so với mặt đất 650 mm và bằng phẳng ở trạng thái tĩnh. Sửa chữa thay thế các chi tiết hỏng.

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống nâng, hạ sàn xe; hệ thống nghiêng thân xe trợ giúp người khuyết tật. (GỘP 2 bước 15, 16)

  2,0

  5

  12

  Kiểm tra xiết chặt các khớp nối (rô tuyn) của hệ thống lái: Rô tuyn ba ngang, rô tuyn ba dọc,...

  1,5

  5

  13

  Thay dầu động cơ, bầu lọc. Kiểm tra mức dầu: hộp số, lọc dầu hộp số, cầu sau, dầu trợ lực lái, lọc dầu trợ lực lái. Bổ sung nếu thiếu, thay dầu khi đến định ngạch.

  4,0

  4

  14

  Thay lọc nhiên liệu tinh, lọc nhiên liệu thô khi đến định ngạch

  1,0

  4

  15

  Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp phanh, độ nhạy của bàn đạp ga.

  Kiểm tra, xả nước ở các vị trí: các bình chứa khí nén trên xe. Thay lọc khí nén khi đến định ngạch.

  2,0

  5

  16

  Kiểm tra chất lượng bình điện (bổ thêm nước cất, nạp điện), rửa sạch mặt bình điện, thông lỗ thoát hơi, đánh sạch các đầu cực bình điện và bôi một lớp mỡ mỏng.

  1,0

  4

  17

  Tháo bảo dưỡng máy phát, máy khởi động, đánh sạch cổ góp, kiểm tra than, thay thế khi đến định ngạch.

  3,5

  4

  18

  Kiểm tra tình trạng hoạt động của các đồng hồ hiển thị thường xuyên và đồng hồ cảnh báo trên bảng táp lô. Chẩn đoán phát hiện hư hỏng.

  Kiểm tra hoạt động của: Hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu, còi, gạt mưa,...

  3,5

  5

  19

  Kiểm tra liên kết khoang máy: Phần máy với khung xe (lực xiết theo tiêu chuẩn nhà sản xuất); Kiểm tra, xiết chặt các mối ghép trong khoang máy.

  2,5

  4

  20

  Kiểm tra độ đảo, độ mòn bất thường của lốp xe, áp suất lốp, độ rơ hệ thống lái, điều chỉnh độ chụm bánh xe (nếu cần).

  3,0

  4

  21

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của nguồn điện: công tắc nguồn, tiếp mát, công tắc đèn trên bảng táp lô,... chẩn đoán phát hiện hư hỏng.

  Kiểm tra sự hoạt động của hệ thống điều hòa; vệ sinh lưới lọc điều hòa, mút lọc điều hòa, cửa chia gió. Kiểm tra ga, dầu điều hòa (bổ sung nếu thiếu).

  Tháo kiểm tra mô tơ quạt giàn nóng, dàn lạnh. Thay thế chổi than khi hỏng hoặc khi đến định ngạch. Vệ sinh dàn nóng, lạnh của hệ thống điều hòa.

  5,0

  4

  22

  Bơm mỡ vào các vị trí có vú mỡ và tra mỡ vào các vị trí cần thiết (như con lăn cánh cửa).

  1,0

  3

  23

  Kiểm tra và điều chỉnh tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi.

  1,0

  4

  24

  Kiểm tra xiết chặt cột chống, tay vịn, chân ghế, tay gương, bản lề cửa.

  0,5

  3

  25

  Tháo hạ hệ thống tiếp cận nhà chờ kiểm tra xi lanh hơi, bi trượt, van từ,... (thay thế khi hỏng). Tra mỡ vào các khớp trượt.

  8

  4

  26

  Hiệu chỉnh hệ thống cảm biến đỗ xe chính xác. Kiểm tra nguồn điện, vệ sinh các cảm biến định vị.

  1,0

  5

  27

  Hiệu chỉnh góc quay camera. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của nguồn điện, màn hình camera, ổ ghi. Vệ sinh camera, đầu nối truyền tín hiệu.

  1,0

  5

  28

  Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đèn led (màn hình, bảng điều khiển đèn led). Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống định vị GPS, loa đọc điểm dừng.

  1,0

  5

  29

  Kiểm tra hiệu quả lực phanh, độ trượt ngang, góc đặt bánh xe bằng thiết bị chuyên dùng.

  1,5

  4

  30

  Đi thử nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu khác sau khi bảo dưỡng.

  2,0

  5

  31

  Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng.

  1,0

  4

   

  Tổng

  75,6

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CHO BẢO DƯỠNG CẤP II

  TT

  Định mức vật tư bảo dưỡng cấp II

  Tên vật tư phụ tùng

  Đơn vị

  Số lượng

  Định ngạch (1000km)

   

  I. Phần vật tư phụ

  1

  Dầu rửa

  Lít

  4

  -

  2

  Xăng rửa

  Lít

  1

  -

  3

  Dầu chạy thử

  Lít

  3

  -

  4

  Mỡ bơm

  Kg

  1

  -

  5

  Mỡ bi

  Kg

  4

  -

  6

  Băng dính cách điện

  Cuộn

  1

  -

  7

  Giẻ lau

  Kg

  2,5

  -

  8

  Giấy ráp

  m

  0,4

  -

   

  II. Phần vật tư chính

  9

  Lọc gió

  Bộ

  1

  24

  10

  Lọc dầu

  Cái

  1

  12

  11

  Lọc nhiên liệu tinh

  Cái

  1

  12

  12

  Lọc nhiên liệu thô

  Cái

  1

  12

  13

  Lọc tách ẩm khí nén

  Cái

  1

  48

  14

  Lọc dầu trợ lực lái

  Cái

  1

  48

  15

  Lọc dầu hộp số

  Cái

  1

  60

  16

  Dây đai

  Bộ

  1

  48

  17

  Má phanh

  Cái

  8

  36

  18

  Bi trượt cửa tiếp cận nhà chờ

  Bộ

  8

  48

   

  III. Phần vật tư bôi trơn

  19

  Dầu máy

  Lít

  20

  12

  20

  Dầu cầu

  Lít

  18,5

  36

  21

  Dầu hộp số (TE-ML20.110-20F)

  Lít

  42

  60

  22

  Dầu trợ lực lái

  Lít

  7

  48

  23

  Nước làm mát

  Lít

  63

  48

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CHO BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

  TT

  Tên vật tư

  ĐVT

  Số lượng

  Định ngạch (Km)

  1

  Vòng bi quạt giàn nóng + giàn lạnh

  Vòng

  32

  36.000

  2

  Chổi than quạt giàn lạnh

  Bộ

  16

  36.000

  3

  Chổi than quạt giàn nóng

  Bộ

  16

  36.000

  4

  Mút lọc ngoài điều hòa

  Cái

  2

  24.000

  5

  Mút lọc trong điều hòa

  Cái

  2

  24.000

  6

  Lưới lọc điều hòa

  Bộ

  1

  96.000

  7

  Ga bổ sung

  Kg

  1

  12.000

  8

  Dầu lạnh bổ sung

  Lít

  1,5

  12.000

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬA CHỮA LỚN XE VÀ TỔNG THÀNH

  Loại xe

  ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA LỚN LẦN ĐẦU (1000 KM)

  Máy

  Gầm + T/lực

  Điện

  Điều hòa

  Vỏ

  Xe BRT

  300

  300

  300

  300

  360

   

   

  Ghi chú:

  1. Định ngạch sửa chữa các lần tiếp theo bằng 90% định ngạch lần trước liền kề.

  2. Định ngạch sửa chữa lớn điều hòa áp dụng cho chủng loại điều hòa chính hãng, có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG PHỤ TÙNG SỬA CHỮA LỚN

   

  TT

  Tên phụ tùng

  Đơn vị

  Định mức sử dụng

  I

  Phần máy

   

   

  1

  Pistong, xi lanh, séc măng

  bộ

  264.000

  2

  Mặt quy lát

  cái

  264.000

  3

  Bơm cao áp hoàn chỉnh

  cái

  264.000

  4

  Bánh răng bơm cao áp

  bộ

  264.000

  5

  Trục bơm cao áp

  cái

  264.000

  6

  Vỏ ruột lọc dầu nhiên liệu

  cái

  264.000

  7

  Bi bơm cao áp

  bộ

  60.000

  8

  Kim phun (pép phun)

  cái

  180.000

  9

  Bơm tay nhiên liệu

  cái

  180.000

  10

  Bơm hơi

  cái

  300.000

  11

  Bơm nước

  cái

  300.000

  12

  Các loại vòng bi ổ máy

  bộ

  60.000

  13

  Động cơ tổng thành

  cái

  -

  14

  Supáp hút, xả

  cái

  264.000

  15

  Bạc biên, bạc trục cơ

  bộ

  84.000

  16

  Phớt trục cơ

  cái

  60.000

  17

  Két nước

  cái

  264.000

  18

  Bộ điều chỉnh tốc độ cánh quạt két nước tự động

  bộ

  120.000

  19

  Cánh quạt két nước

  cái

  120.000

  20

  Trục cơ cốt 0

  cái

  300.000

  21

  Trục cơ hạ cốt

  cái

  120.000

  22

  Trục cam

  cái

  300.000

  23

  Vành răng bánh đà

  cái

  300.000

  24

  Két làm mát dầu

  cái

  270.000

  25

  Tay biên

  cái

  120.000

  26

  Giàn supáp

  bộ

  270.000

  27

  Cụm tắt máy

  cái

  120.000

  28

  Nắp đậy giàn supáp

  cái

  270.000

  29

  Bơm dầu máy

  cái

  270.000

  30

  Gioăng máy

  bộ

  264.000

  31

  Bộ bánh răng dẫn động

  bộ

  300.000

  32

  Dẫn động supáp (đũa đẩy, con đội)

  cái

  300.000

  33

  Các loại vòng bi ngoài đ/cơ (bi bơm nước, cánh quạt, puly...)

  vòng

  300.000

  34

  Các loại puly

  cái

  300.000

  35

  Turbo tăng áp

  bộ

  100.000

  36

  Cao su chân máy

  bộ

  84.000

  37

  Ống xả mềm

  cái

  150.000

  38

  Bầu giảm thanh

  cái

  300.000

  39

  Bánh đà

  cái

  270.000

  II

  Phần gầm và truyền lực

   

   

  1

  Cầu trước, sau

  bộ

  500.000

  2

  Moay ơ trước, sau

  cái

  300.000

  3

  Nhíp hơi

  cái

  120.000

  4

  Đế nhíp hơi + giảm va đập

  bộ

  300.000

  5

  Tổng phanh

  cái

  120.000

  6

  Cảm biến báo mòn má phanh

  bộ

  120.000

  7

  Cảm biến phanh ABS

  cái

  120.000

  8

  Hộp tay lái

  cái

  300.000

  9

  Vành tay lái + phím còi

  bộ

  300.000

  10

  Bi moay ơ

  vòng

  84.000

  11

  Chữ thập, gối đỡ, bi trung gian các đăng

  bộ

  84.000

  12

  Trục các đăng

  cái

  300.000

  13

  Bơm trợ lực tay lái

  cái

  120.000

  14

  Bánh răng các loại

  bộ

  300.000

  15

  Biến mô men thủy lực

  cái

  300.000

  16

  Xi lanh phanh bánh xe

  bộ

  180.000

  17

  Giảm xóc

  cái

  84.000

  18

  Ngõng trục trước

  cái

  500.000

  19

  Bạc càng chữ A

  cái

  84.000

  20

  Các loại van hơi

  bộ

  120.000

  21

  Xi lanh đóng mở cửa hơi

  cái

  120.000

  22

  Bầu phanh trước, sau

  cái

  300.000

  23

  Cao su bầu phanh

  cái

  60.000

  24

  Hộp số hoàn chỉnh

  Bộ

  500.000

  25

  Bạc lót dẫn hướng giá phanh

  cái

  120.000

  26

  Gioăng phớt tay lái

  bộ

  120.000

  27

  Gioăng phớt cầu sau

  bộ

  60.000

  28

  Phớt moay ơ

  bộ

  24.000

  29

  Bulông tắc kê

  cái

  120.000

  30

  Ắc bạc phi dê

  bộ

  120.000

  31

  Bánh răng vành chậu quả dứa

  cái

  300.000

  32

  Bộ vi sai

  bộ

  300.000

  33

  Trục láp

  cái

  300.000

  34

  Trục ba ngang, ba dọc

  bộ

  300.000

  35

  Rô tuyn lái

  cái

  120.000

  36

  Bộ công tắc điều khiển hộp số

  bộ

  120.000

  37

  Đĩa phanh

  cái

  150.000

  38

  La Jăng

  cái

  500.000

  39

  Séc măng bơm hơi

  bộ

  60.000

  40

  Xi lanh, pistong bơm hơi

  cái

  120.000

  41

  Cụm van đóng mở phanh tay

  Bộ

  300.000

  42

  Các loại bình hơi

  cái

  300.000

  43

  Các loại tuy ô cao su

  cái

  60.000

  44

  Các loại vòng bi cầu

  vòng

  180.000

  45

  Các loại cao su giảm chấn

  cái

  48.000

  46

  Bạc, ắc giằng cầu

  cái

  84.000

  III

  Phần điện

   

   

  1

  Máy phát điện

  cái

  240.000

  2

  Máy đề

  cái

  240.000

  3

  Còi điện

  cái

  50.000

  4

  Tiết chế

  cái

  72.000

  5

  Môtơ gạt mưa

  cái

  100.000

  6

  Thanh giằng gạt mưa

  bộ

  240.000

  7

  Rơ le cắt mát

  cái

  120.000

  8

  Đèn pha, cos, xi nhan trước

  cái

  120.000

  9

  Các đèn sau (phanh, lùi, xi nhan)

  Cái

  120.000

  10

  Bóng đèn các loại

  cái

  24.000

  11

  Rơ le các loại

  cái

  80.000

  12

  Chổi than máy phát, máy đề

  cái

  60.000

  13

  Vòng bi máy phát điện

  cái

  60.000

  14

  Công tắc các loại

  cái

  60.000

  15

  Cáp ắc quy

  cái

  180.000

  16

  Đồng hồ các loại

  cái

  180.000

  17

  Bộ đóng mở cửa điện

  cái

  120.000

  18

  Các loại cảm biến

  cái

  60.000

  19

  Bugi sấy

  cái

  180.000

  20

  Hộp điều khiển gạt mưa, sấy động cơ

  cái

  120.000

  21

  Bi + rãnh trượt cơ cấu tiếp cận nhà chờ

  bộ

  40.000

  22

  Xi lanh đẩy cơ cấu tiếp cận nhà chờ

  cái

  40.000

  23

  Van điện từ điều khiển

  cái

  120.000

  24

  Đèn LED xung quanh xe

  bộ

  240.000

  25

  Bảng điều khiển đèn led

  bộ

  40.000

  26

  Thẻ nhớ của bảng điều khiển

  bộ

  40.000

  27

  Camera

  bộ

  240.000

  28

  Màn hình camera

  cái

  40.000

  29

  Nguồn màn hình camera

  cái

  40.000

  30

  Ổ ghi camera

  cái

  240.000

  31

  Bộ nguồn OBU

  cái

  240.000

  32

  Cảm biến đóng mở cửa nhà chờ (mắt thần)

  cái

  120.000

  33

  Bộ cảm biến đóng mở cửa tự động

  bộ

  240.000

  34

  ECU điều khiển điện thân xe

  bộ

  300.000

  35

  ECU điều khiển động cơ

  bộ

  300.000

  36

  ECU điều khiển hộp số

  bộ

  300.000

  37

  ECU điều khiển ABS

  bộ

  300.000

  38

  Đèn trần

  bộ

  120.000

  39

  Cần, chổi gạt mưa

  bộ

  60.000

  40

  Hệ thống loa thông báo điểm dừng

  bộ

  240.000

  IV

  Phần Điều hòa

   

   

  1

  Bộ dây đai máy kéo nén

  bộ

  48.000

  2

  Máy nén pistong điều hòa

  cái

  240.000

  3

  Vòng bi ly hợp từ

  vòng

  60.000

  4

  Bình lọc, làm khô

  cái

  72.000

  5

  Chổi than quạt dàn nóng, dàn lạnh

  bộ

  132.000

  6

  Môtơ quạt dàn lạnh

  cái

  132.000

  7

  Môtơ quạt dàn nóng

  cái

  132.000

  8

  Lưới lọc

  bộ

  48.000

  9

  Cụm van máy nén

  bộ

  96.000

  10

  Lá thép chữ thập truyền lực

  cái

  96.000

  11

  Lá van máy nén

  bộ

  96.000

  12

  Mặt đế dàn van máy nén

  bộ

  96.000

  13

  Xéc măng máy nén

  bộ

  96.000

  14

  Bạc vòng bi cổ trục, cổ biên hoặc cơ cấu dẫn động với bơm quay

  bộ

  84.000

  15

  Cụm pistong, tay biên

  bộ

  132.000

  16

  Van tiết lưu

  cái

  144.000

  17

  Tuy ô cao su

  bộ

  144.000

  18

  Cánh quạt dàn nóng, lạnh

  cái

  144.000

  19

  Cụm cảm biến điều khiển nhiệt độ

  cái

  96.000

  20

  Bộ rơ le, công tắc điều khiển

  bộ

  132.000

  21

  Máy nén điều hòa

  bộ

  400.000

  22

  Dàn lạnh

  cái

  400.000

  23

  Dàn nóng

  cái

  400.000

  24

  Bảng điều khiển

  bộ

  240.000

  25

  Công tắc áp suất

  cái

  240.000

  26

  Cụm ly hợp từ

  bộ

  240.000

  27

  Cụm đường ống cao áp

  bộ

  400.000

  28

  Cụm đường ống thấp áp

  bộ

  400.000

  29

  Bình chứa

  cái

  400.000

  30

  Thay ga

  kg

  84.000

  31

  Thay dầu máy nén

  ml

  84.000

   

  Ghi chú:

  1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập.

  2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát.

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG SỬA CHỮA LỚN PHẦN MÁY

   

  TT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Định mức lao động (giờ)

  Cấp bậc công việc

  1

  Làm các thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe đưa vào sửa chữa lớn.

  3

  4

  2

  Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: Tờ trình SCL, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh SC kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù VTPT,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

  34

  4

  Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa trang, đồ nghề cầm tay.

  Rửa toàn bộ phần máy, gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô phần máy.

  Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

  3

  Chẩn đoán tình trạng máy bằng thiết bị

  1

  5

  4

  Tháo toàn bộ phần máy ra khỏi xe

  16,1

  4

  5

  Cẩu, rút máy đưa về nơi sửa chữa

  1,7

  4

  6

  Tháo thông rửa két nước và két làm mát khí nạp

  13,6

  4

  7

  Tháo rời các chi tiết phần Máy bao gồm:

  34

   

  -

  Tháo bưởng côn bánh đà

   

  4

  -

  Tháo bộ đầu ra khỏi Block máy

   

  4

  -

  Tháo nắp dàn, cần đẩy supáp

   

  3

  -

  Tháo bơm cao áp, kim phun

   

  3

  -

  Tháo ống hút, ống xả

   

  3

  -

  Tháo bơm nước, đường nước mặt máy, sườn máy

   

  3

  -

  Tháo bơm hơi, hoặc bơm chân không

   

  3

  -

  Tháo mặt qui lát

   

  5

  -

  Tháo chân máy

   

  3

  -

  Tháo cate, tay biên, pistong

   

  5

  -

  Tháo bàn ép, lá côn

   

  Không có

  -

  Tháo biến momen thủy lực

   

  6

  -

  Tháo thớt giữa (áp dụng xe có thớt giữa)

   

  5

  -

  Tháo ống xy lanh

   

  5

  -

  Tháo trục cam, con đội

   

  5

  -

  Tháo bơm dầu, gối đỡ trục cơ

   

  4

  -

  Tháo supáp

   

  4

  -

  Tháo bơm thủy lực

   

  4

  -

  Tháo lọc dầu, lọc khí, két làm mát dầu

   

  4

  -

  Tháo thông rửa kết nước và két làm mát khí nạp

   

  4

  8

  Cạo rửa các chi tiết máy

  34

  3

  9

  Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết

  20,4

  6

  10

  Sửa chữa các chi tiết và lắp tổng thành

  166,1

   

  -

  Kiểm tra cạo rà bạc biên, bạc Palie

  20,4

  5

  -

  Kiểm tra thông rửa đường dầu

  8

  4

  -

  Kiểm tra đo đạc các thông số kỹ thuật cụm Pistong, tay biên, xéc măng

  6,8

  5

  -

  Rà supáp

  20,4

  3

  -

  Lắp supáp vào mặt qui lát

  6,8

  4

  -

  Lắp sơ mi vào thân máy

   

   

  +

  Xi lanh ướt hoặc xi lanh khô thả lỏng

  6,8

  5

  +

  Xi lanh khô ép chặt & doa

  20,4

  5

  -

  Lắp xéc măng vào pistong

  3,4

  5

  -

  Lắp pistong vào tay biên

  3,4

  5

  -

  Kiểm tra, lắp trục cơ, lắp pistong, tay biên vào máy

  13,6

  6

  -

  Lắp bơm dầu

  0,85

  5

  -

  Lắp trục cam, con đội, bánh răng, đầu máy, đuôi máy

  13,6

  5

  -

  Lắp vành răng bánh đà

  1,7

  4

  -

  Lắp mặt quy lát, giàn cò, thớt giữa

  11,9

  4

  -

  Lắp các te, van áp lực dầu

  3,4

  4

  -

  Lắp két làm mát dầu

  1,7

  4

  -

  Lắp cụm bầu lọc dầu

  1,7

  4

  -

  Lắp các loại cảm biến vào thân máy

  0,85

  4

  -

  Lắp bơm nước

  0,85

  4

  -

  Lắp bơm trợ lực lái

  0,85

  4

  -

  Lắp bơm hơi hoặc bơm chân không

  1,7

  5

  -

  Lắp bánh đà, puly đầu trục

  3,4

  4

  -

  Lắp hoàn chỉnh bộ ly hợp, giảm chấn

  1,7

  4

  -

  Lắp, chỉnh supáp

  3,4

  4

  -

  Lắp ống hút, ống xả

  1,7

  4

  -

  Lắp bơm cao áp, kim phun

  6,8

  4

  11

  Lắp máy lên xe hoàn chỉnh

  32,2

  5

  12

  Đổ các loại dầu, nước làm mát

  1,4

  3

  13

  Rà máy, điều chỉnh, vệ sinh xe

  11,6

  4

   

  Kiểm tra tình trạng kỹ thuật động cơ bằng máy chẩn đoán

  5

  14

  Hoàn chỉnh, đi thử, bàn giao

  6,8

  5

   

  Tổng cộng

  375,9

   

   

  Cộng (làm tròn)

  376

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO SỬA CHỮA LỚN PHẦN MÁY

  TT

  Tên vật tư

  ĐVT

  BRT

  1

  Dầu rửa chi tiết

  Lít

  8

  2

  Xăng rửa chi tiết

  Lít

  2

  3

  Dầu (xăng) nổ rà, chạy thử, nghiệm thu

  Lít

  40

  4

  Keo làm kín (keo dán sắt)

  Hộp

  2

  5

  Bột rà supáp

  kg

  0,3

  6

  Giẻ lau

  kg

  5

  7

  Giấy ráp

  Tờ

  5

  8

  Bìa amiang làm kín (loại to)

  m2

  1

  9

  Đá cắt (phục vụ xúc rửa thùng dầu)

  Viên

  3

  10

  Dung dịch làm mát

  Lít

  63

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG SỬA CHỮA LỚN PHẦN GẦM + TRUYỀN LỰC

  TT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Định mức giờ công (giờ)

  Cấp bậc công việc

  1

  Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn.

  3

  4

  2

  Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: Tờ trình SCL, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh SC kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù VTPT,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

  51

  4

  Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa trang, đồ nghề cầm tay.

  Rửa toàn bộ phần gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô.

  Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

   

  Chẩn đoán bằng thiết bị

  1

  5

  3

  Đưa xe vào vị trí sửa chữa, kê kích toàn bộ xe, tháo toàn bộ hệ thống lốp và các cụm tổng thành chi tiết liên quan.

  8,45

  4

  4

  Tháo hạ các cụm tổng thành khỏi xe

  97.4

   

  Tháo, lắp trục các đăng

  1

  4

  Tháo, lắp toàn bộ hệ thống hộp số

  30

  5

  Tháo, lắp các bánh xe

  3,4

  3

  Tháo, lắp moay-ơ

  13,6

  3

  Tháo, lắp dầm cầu sau

  18,4

  4

  Tháo, lắp dầm cầu trước

  17

  4

  Tháo, lắp hệ thống phanh, tổng phanh, cụm phanh tay, trợ lực phanh, bầu phanh trước, sau

  6

  4

  Tháo hạ hệ thống lái, trợ lực lái

  8

  4

  5

  Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết

  40,8

   

  6

  Sửa chữa, thay thế các chi tiết trục các đăng

  3

  4

  Thay bi chữ thập các đăng

  3

  4

  7

  Thay mới hộp số

  15

  4

  8

  Sửa chữa cụm ly hợp, dẫn động và trợ lực

  9,8

  4

  Tháo bi bánh đà

  1,7

  4

  Thay thế, lắp lại hoàn chỉnh

  5,1

  4

  Sửa chữa hệ thống dẫn động và trợ lực

  3

  4

  9

  Sửa chữa cụm truyền lực chính

  40,8

  4

  10

  Sửa chữa các cụm moay-ơ và liên quan

  34,4

  4

  Thay vòng bi moay-ơ

  4

  4

  Sửa chữa ổ ren, thay bu lông tắc kê

  13,6

  4

  Thay cao su cupben phanh

   

  4

  Thay xy lanh phanh bánh xe, bầu phanh

  10

  4

  Sửa chữa, thay mâm phanh

  3,4

  4

  Thay má phanh

  3,4

  4

  11

  Sửa chữa, thay thế hệ thống lái và trợ lực lái:

  57

   

  - Thay bộ bạc + ắc trụ tay lái (ắc phi nhê)

  13,6

  4

  - Thay rô tuyn ba ngang

  2,55

  4

  - Thay ba dọc

  6,8

  4

  - Thay đòn quay trung gian

  3,4

  4

  - Thay bơm trợ lực lái

  3,4

  5

  - Thay tuy ô trợ lực lái

  10,2

  4

  - Thay ổ bi chữ thập trục tay lái

  3,4

  5

  - Thay ổ bi và sửa chữa giá đỡ trục tay lái

  13,6

  5

  - Thay bộ điều khiển đi số

   

   

  12

  Sửa chữa hệ thống nhíp, giảm sóc, giảm chấn trước

  8

  4

  Thay nhíp hơi và đế nhíp hơi

  8

  4

  13

  Sửa chữa, thay thế hệ thống dẫn động phanh

  27,8

   

  - Thay tuy ô phanh

  6,8

  4

  - Thay tổng phanh hoặc cupben tổng phanh

  5,1

  5

  - Thay bầu trợ lực phanh

  3,4

  4

  - Thay bộ chia dòng phanh

  3,4

  5

  - Thay rơ le hoặc van hơi các loại

  5,1

  5

  - Sửa chữa thay thế cụm phanh tay

  4

  4

  14

  Đổ dầu

  1,4

   

  15

  Kiểm tra toàn bộ độ đảo, độ méo, độ mòn không đồng đều của hệ thống lốp, cân bằng động hệ thống lazang bánh xe, lắp toàn bộ hệ thống lốp, (thay lốp nếu đến định ngạch), hạ kích

  23,2

  4

  Hoàn chỉnh toàn bộ, đi thử, bàn giao

   

  Tổng cộng

  422,05

   

   

  Cộng (làm tròn)

  422

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO SỬA CHỮA LỚN PHẦN GẦM + TRUYỀN LỰC

  TT

  Tên vật tư

  ĐVT

  Xe BRT

  1

  Dầu rửa chi tiết

  Lít

  30

  2

  Xăng rửa chi tiết

  Lít

  10

  3

  Dầu (xăng) nổ rà, chạy thử, nghiệm thu

  Lít

  10

  4

  Keo làm kín (keo dán sắt)

  Hộp

  2

  5

  Giẻ lau

  Kg

  5

  6

  Giấy ráp

  Tờ

  5

  7

  Mỡ moay ơ

  Kg

  7

  8

  Mỡ bơm

  Kg

  1

   

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG SỬA CHỮA LỚN PHẦN ĐIỆN

  TT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Định mức giờ công (giờ)

  Cấp bậc công việc

  1

  Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

  3

  4

  2

  Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô

  4

  3

  3

  Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: Tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

  24

  4

  Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa trang, đồ nghề cầm tay.

  Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

  Kiểm tu và lập phương án sửa chữa.

  4

  Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe.

  131

   

   

  - Tháo, lắp máy phát

  1,5

  4

   

  - Tháo, lắp máy đề

  1,5

  4

   

  - Tháo, lắp các cụm đèn trước

  2

  4

   

  - Tháo, lắp các cụm đèn sau

  2

  4

   

  - Tháo, lắp đèn nóc

  2

  4

   

  - Tháo, lắp các đèn trong xe

  24

  4

   

  - Tháo, lắp loa, radio, micro

  3

  4

   

  - Tháo, lắp khoang táp lô

  3

  4

   

  - Tháo, lắp bộ sấy kính, sưởi

  2

  4

   

  - Tháo, lắp bộ gạt mưa

  2

  4

   

  - Tháo, lắp hệ thống quạt thông gió

  2

  4

   

  - Tháo, lắp hệ thống đóng mở cửa

  2

  4

   

  - Tháo, lắp bó dây đầu xe, bảng cầu chì

  4

  5

   

  - Tháo, lắp bó dây trần xe (kế tháo ốp trần, ốp sườn)

  20

  5

   

  - Tháo, lắp bó dây satxi

  24

  5

   

  - Tháo, lắp bó dây đuôi xe

  12

  5

   

  - Tháo, lắp bó dây khoang động cơ

  16

  5

   

  - Tháo, lắp hệ thống điều khiển rơle, cầu chì, ắc quy

  8

  4

  5

  Sửa chữa máy phát điện

  6

  4

   

  + Thay bộ chổi than

  1

  4

   

  + Thay vòng bi

  1

  4

   

  + Thay điốt

  2

  4

   

  + Sửa chữa cổ góp

  1

  4

   

  + Đo kiểm roto, stato, các điốt, tiết chế

  1,0

  4

  6

  Sửa chữa máy đề

  6

  4

   

  + Thay bộ chổi than

  1,5

  4

   

  + Thay vòng bi hoặc bạc

  2

  4

   

  + Thay bộ côn, giảm tốc

  1,5

  4

   

  + Đo kiểm roto, stato, rơ le đề

  1,0

  4

  7

  Sửa chữa bó dây đầu xe, thay dây mới

  18

  5

  8

  Sửa chữa bó dây trần xe, thay dây mới

  18

  5

  9

  Sửa chữa bó dây sát xi, thay dây mới

  18

  5

  10

  Sửa chữa bó dây đuôi xe, thay dây mới

  18

  5

  11

  Sửa chữa bó dây khoang động cơ, thay dây mới

  18

  5

  12

  Kiểm tra hoàn thiện, bàn giao

  6

  5

   

  Tổng cộng

  270

   

   

  Cộng (làm tròn)

  270

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO SỬA CHỮA LỚN PHẦN ĐIỆN

  TT

  Tên vật tư

  ĐVT

  Xe BRT

  1

  Băng dính điện

  Cuộn

  4

  2

  Xăng rửa chi tiết

  Lít

  2

  3

  Dầu (xăng) kiểm tu, chạy thử, nghiệm thu

  Lít

  15

  4

  Dây điện

  m

  10

  5

  Dây thít to, nhỏ

  Cái

  50

  6

  Giấy ráp

  Tờ

  5

  7

  Chất tẩy rửa (RP7)

  Hộp

  2

  8

  Giẻ lau

  Kg

  2

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG SỬA CHỮA LỚN PHẦN ĐIỀU HÒA

  TT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Định mức giờ công (giờ)

  Cấp bậc công việc

  1

  Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

  3

  4

  2

  Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô

  4

  3

  3

  Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: Tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

  18

  4

  Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa trang, đồ nghề cầm tay.

  Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

  Kiểm tu và lập phương án sửa chữa.

  4

  Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe.

  89,7

   

   

  - Thu hồi ga

  1,2

  4

   

  - Tháo, lắp quạt giàn nóng, giàn lạnh

  2,4

  4

   

  - Tháo, lắp dàn nóng

  3,6

  5

   

  - Tháo, lắp dàn lạnh

  4,8

  5

   

  - Tháo, lắp hệ thống đường ống, bình chứa, lọc

  19,2

  5

   

  - Tháo, lắp vệ sinh cửa chia gió

  12

  4

   

  - Tháo, lắp máy nén

  2,4

  5

   

  - Tháo, lắp bảng điện điều khiển

  3,5

  5

   

  - Tháo, lắp công tắc điều khiển

  1,2

  5

   

  - Tháo, lắp hệ thống dây điện

  14,4

  5

   

  - Tháo, lắp toàn bộ hệ thống trần xe

  25

  4

  5

  Sửa chữa, thay thế quạt dàn nóng, dàn lạnh

  7,2

  5

  6

  Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa cánh tản nhiệt giàn nóng, thay thế

  19,2

  5

  7

  Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa cánh tản nhiệt giàn lạnh, thay thế

  19,2

  5

  8

  Kiểm tra, sửa chữa, thay thế máy nén

  21,6

  5

   

  - Sửa chữa, thay thế cụm ly hợp từ

  2,4

  5

   

  + Tháo, lắp cụm ly hợp từ

  1,2

  5

   

  + Thay vòng bi ly hợp từ, lá thép

  0,6

  5

   

  + Thay cuộn dây ly hợp

  0,6

  5

   

  - Thay pistong, xy lanh, trục cơ, vòng bi, phớt...

  19,2

  5

  9

  Sửa chữa, thay thế cụm puly trung gian

  2,4

  4

  10

  Sửa chữa giá đỡ máy nén

  2,4

  4

  11

  Kiểm tra sửa chữa, thay thế hệ thống điều khiển

  9,6

  5

  12

  Kiểm tra, xử lý độ kín hệ thống

  9,6

  5

  13

  Đổ dầu máy nén, hút chân không, nạp ga

  9,6

  5

  14

  Hoàn thiện, đo kiểm, chạy thử, bàn giao

  4

  5

   

  Tổng cộng

  219,5

   

   

  Cộng (làm tròn)

  220

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO SỬA CHỮA LỚN PHẦN ĐIỀU HÒA

  TT

  Tên vật tư

  ĐVT

  Xe BRT

  1

  Băng dính điện

  Cuộn

  3

  2

  Dây thít to, nhỏ

  Cái

  30

  3

  Chất tẩy rửa (RP7)

  Hộp

  1

  4

  Dây điện

  m

  5

  5

  Giẻ lau

  kg

  2

  6

  Dầu (xăng) kiểm tu, chạy thử, nghiệm thu

  Lít

  15

   

   

  ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG SỬA CHỮA LỚN KHUNG XƯƠNG, VỎ VÀ NỘI THẤT

  TT

  Nội dung công việc

  Định mức giờ công (giờ công)

  Cấp bậc công việc

  1

  Tháo dỡ toàn bộ kính, tôn vỏ, ghế đệm, cửa xe, bậc lên xuống, chắn bùn xe

  80

  4

  2

  Sửa chữa phục hồi các khung cửa vỏ xe

  540

  5

  3

  Sửa chữa phục hồi phần tôn vỏ, bậc lên xuống, chắn bùn xe

  568

  5

  4

  Sửa chữa phục hồi các ghế, đệm, tựa, lắp ráp hoàn chỉnh lên xe

  400

  5

  5

  Sửa chữa phục hồi các dầm, xà, sàn xe, lóp bọc lót thành trong xe

  480

  5

  6

  Sửa chữa phục hồi, cửa lên xuống, các khung cửa kính, cửa thông gió

  140

  5

  7

  Lắp ráp hoàn chỉnh

  110

  5

  8

  Làm sạch bề mặt tôn vỏ xe, ma tít, sơn lót toàn phần trong và ngoài vỏ xe, sơn bóng toàn bộ xe, kè các chữ trong và ngoài xe

  390

  5

   

  Cộng

  2.708

   

   

   

  ĐỊNH MỨC SƠN TOÀN BỘ CÁC LOẠI XE

  TT

  Tên vật liệu

  Đơn vị

  Xe BRT

  1

  Sơn chống gỉ

  lít

  18

  2

  Sơn ghi lót

  lít

  3

  3

  Sơn màu

  lít

  14

  4

  Sơn gầm xe ô tô

  lít

  8

  5

  Đông cứng lót

  lít

  6,5

  6

  Dung môi pha sơn

  lít

  4

  7

  Mỡ bơm

  lít

  1

  8

  Giấy ráp các loại

  tờ

  10

  9

  Đông cứng màu

  lít

  1

  10

  Bả keo hai thành phần

  kg

  42

  11

  Vải giáp nga để mài

  mét

  5

  12

  Băng dính

  cuộn

  8

  13

  Giấy báo

  kg

  1

  14

  Giẻ lau

  kg

  5

   

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG VẬT LIỆU BÔI TRƠN

  STT

  Tên vật tư chính

  Độ nhớt/Phẩm cấp

  Đơn vị (Km)

  Xe BRT

  1

  Dầu máy

  15W4Q/CI4, CH4

  1000

  12

  2

  Dầu cầu

  80W90/GL5

  1000

  48

  3

  Dầu hộp số

  80W90/GL5

  1000

  60

  4

  Dầu trợ lực

  DEXTRON II/PSF3

  1000

  72

  5

  Nước làm mát

  J7184B

  1000

  96

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG SĂM LỐP

  Loại xe

  Cỡ lốp

  Xe BRT

  Lốp ngoại (km)

  Lốp nội (km)

  Xe buýt

  10,00 - R20

  85.000

  70.000

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG ẮC QUY

  Loại xe

  Xe BRT

  Tháng

  1.000 Km

  Xe buýt BRT

  18

  135

   

  ĐỊNH MỨC THỜI GIAN BẢO DƯỠNG NGÀY

  TT

  Nội dung

  Tổng giờ công thực hiện

  Cấp bậc công việc

  1

  Rửa xe: Vỏ xe

  0,25

  3

  2

  Kiểm tra, điều chỉnh tình trạng đảm bảo kỹ thuật phương tiện

  0,25

  4

   

  Tổng

  0,5

   

   

  ĐỊNH NGẠCH KHAI THÁC NHÀ CHỜ

  TT

  Hạng mục

  Định ngạch thực hiện

  Chỉ số cho 23 nhà chờ

  I

  Vệ sinh, bảo vệ nhà chờ BRT

   

   

  1

  Vệ sinh

  Hàng ngày

  23

  2

  Bảo vệ

  Hàng ngày

  23

  II

  Năng lượng tiêu thụ (Điện, nước)

   

   

  1

  Tiêu thụ Điện năng

  KW/ngày

  1.393

  2

  Tiêu thụ Nước phục vụ nhà vệ sinh

  m3/ngày

  12

  III

  BDSC trang thiết bị công nghệ

   

   

  1

  Thiết bị cửa kính tự động

  1 Tháng/ lần/ cửa

  92

  2

  Cửa cuốn

  1 Tháng/ lần/ cửa

  21

  3

  Thiết bị điện:

   

   

   

  - Điều hòa

  1 Quý/ lần/1 thiết bị

  31

   

  - Quạt trần

  1 Quý/ lần/ quạt

  163 quạt của 23 nhà chờ

   

  - Quạt treo tường

  1 Quý/ lần/ quạt

  47

  4

  Thiết bị PCCC

  6 tháng/ lần /1 thiết bị

  207

  IV

  BD duy trì nhà chờ

   

   

  1

  Mái nhà chờ

  1 Quý/ lần/ nhà chờ

  23

  2

  Lan can đường dẫn vào nhà chờ

  1 năm/ lần/ nhà chờ

  23

  3

  Sơn cột; đường dốc, sơn tường, platform bậc cửa hành khách...)

  2 năm/ lần/ loại

  23

  4

  Bảo dưỡng Khung thép, tấm lang chắn

  2 năm/ lần/ loại

  23

   

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG ĐIỆN NƯỚC KHAI THÁC NHÀ CHỜ

  TT

  Nhà chờ

  Định mức

  Điện năng tiêu thụ KW bq/ ngày

  Điện năng tiêu thụ KW bq/ tháng

  Điện năng tiêu thụ KW bq/ năm

  1

  Nhà chờ Kim Mã

  83,2

  2.132,5

  25.590,2

  2

  Nhà chờ Yên Nghĩa

  247,6

  4.849,3

  58.191,6

  3

  21 nhà chờ trên tuyến

  1.062,6

  25.865,4

  310.384,3

  4

  Cộng 23 nhà chờ

  1.393,4

  32.847,2

  394.166,1

  5

  Bình quân/ 1 nhà chờ

  60,6

  1.428,1

  17.137,7

   

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC VỆ SINH NHÀ CHỜ BRT01 HÀNG NGÀY

  TT

  Nội dung công việc vệ sinh nhà chờ

  Giờ công vệ sinh
  (phút/nhà chờ)

  Cấp bậc công việc

  Thời gian thực hiện /1 nhà chờ/ 1 ngày

  Trạm Yên Nghĩa

  Trạm Kim Mã

   

  1

  Vệ sinh hệ thống cửa

  90

  180

  180

   

  1,1

  Cửa kính tự động

  30

  60

  60

  2

  1,2

  Cửa cuốn

  30

  60

  60

  2

  1,3

  Cửa các khu chức năng

  30

  60

  60

  2

  2

  Vệ sinh các tấm lang nhà chờ

  30

  60

  60

  2

  3

  Vệ sinh sàn nhà chờ

  30

  60

  60

  2

  Tổng số phút thực hiện vệ sinh

  150

  300

  300

   

  Tổng số giờ thực hiện vệ sinh

  2,5

  5

  5

   

   

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO VỆ NHÀ CHỜ BRT01 HÀNG NGÀY

  TT

  Nội dung công việc bảo vệ nhà chờ

  Khoảng thời gian thực hiện bảo vệ

  Giờ công bảo vệ (giờ/nhà chờ)

  Bậc công việc

  Thời gian thực hiện /1 nhà chờ/ 1 ngày

  Trạm Yên Nghĩa

  Trạm Kim Mã

   

  1

  Tuần tra nhà chờ

  23h - 5h

  6

  6

  6

  2

  2

  Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phá hoại, xâm phạm bất hợp pháp tới nhà chờ

  Tổng số giờ thực hiện bảo vệ và bậc công việc

   

  6

  6

  6

   

   

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC VỆ SINH NHÀ CHỜ BRT01 HÀNG THÁNG

  TT

  Nội dung công việc

  Giờ công vệ sinh
  (phút/nhà chờ)

  Cấp bậc công việc

  Thời gian thực hiện /1 nhà chờ/ 1 tháng

  Trạm Yên Nghĩa

  Trạm Kim Mã

   

  1

  Vệ sinh hệ thống cửa

  90

  180

  180

   

  1.1

  Cửa kính tự động

  30

  60

  60

  3

  1.2

  Cửa cuốn

  30

  60

  60

  3

  1.3

  Cửa các khu chức năng

  30

  60

  60

  3

  2

  Vệ sinh các tấm lang nhà chờ

  30

  60

  60

  3

  3

  Vệ sinh sàn nhà chờ

  30

  60

  60

  3

  4

  Vệ sinh trần nhà chờ

  45

  90

  90

   

  5

  Vệ sinh rác, cây cỏ đường dẫn vào nhà chờ đảm bảo an toàn, mỹ quan HK đi xe

  150

  150

  150

   

  5.1

  Tiến hành vệ sinh, rác tại lỗi dẫn hành khách ra vào nhà chờ

  30

  30

  30

  2

  5.2

  Thu gom rác và các phế thải, di chuyển tới vị trí quy định

  30

  30

  30

  2

  5.3

  Đối với những nhà chờ có cây cỏ mọc tại khu vực lan can đường dẫn.

  30

  30

  30

  2

   

  - Tiến hành vệ sinh sạch cỏ, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.

  30

  30

  30

  2

   

  - Thu gon cỏ, rác và các phế thải đến vị trí tập kết theo quy định.

  30

  30

  30

  2

  6

  Cắt tỉa cây cảnh, vệ sinh rác thải khu vực Nhà chờ Yên Nghĩa (M2)

   

  150

   

   

  6.1

  Dung vật dụng chuyên dụng, tiến hành cắt tỉa bồn hoa. Đảm bảo mỹ quan.

   

  60

   

  4

  6.2

  Vệ sinh rác, cây cỏ giữa các lối đi của các bồn hoa

   

  30

   

  2

  6.3

  Vệ sinh thu gom rác rơi vào trong các bồn hoa

   

  30

   

  2

  6.4

  Thu gom rác và các phế thải, di chuyển tới vị trí quy định

   

  30

   

  2

  Tổng số phút thực hiện BDSC

  345

  690

  540

   

  Tổng giờ công thực hiện BDSC

  5,75

  11,50

  9,00

   

   

   

  NỘI DUNG VÀ ĐỊNH NGẠCH DUY TU, DUY TRÌ BDSC ĐỊNH KỲ NHÀ CHỜ BRT THEO THÁNG

  TT

  Nội dung công việc

  Giờ công bảo dưỡng định kỳ (phút/nhà chờ)

  Cấp bậc công việc

  Thời gian thực hiện /1 nhà chờ/ tháng

  Trạm đầu cuối Yên Nghĩa

  Trạm đầu cuối Kim Mã

   

  I. Phần thiết bị tự động điều khiển

   

   

   

   

  1

  Hệ thống cửa kính tự động

  240

  240

  240

  6

  1.1

  Kiểm tra phần nắp bảo vệ hệ thống kín hay hở, có nứt vỡ hay bong tróc, kịp thời sửa chữa, thay mới nếu cần.

  60

  60

  60

  7

  1.2

  Kiểm tra độ căng, độ chùng của các dây curoa chuyển động, điều chỉnh đảm bảo hệ thống chuyển động được trơn tru, ổn định.

  25

  25

  25

  5

  1.3

  Tiến hành siết chặt vít định vị và vệ sinh ray dẫn hướng, đảm bảo không có vật cản bên trong ảnh hưởng đến sự chuyển động của hệ thống cửa.

  15

  15

  15

  5

  1.4

  Dùng chổi chuyên dụng, thực hiện vệ sinh làm sạch bụi bẩn của mô tơ, bảng mạch.

  15

  15

  15

  5

  1.5

  Tiến hành siết chặt ốc vít định vị đảm bảo chắc chắn không bị long, mất mát.

  20

  20

  20

  6

  1.6

  Tiến hành tháo nắp bảo vệ của bánh xe dẫn hướng, siết chặt vít định vị. Dùng chổi chuyên dụng, tiến hành vệ sinh bánh xe con lăn.

  35

  35

  35

  7

  1.7

  Lắp lại nắp bảo vệ.

  50

  50

  50

  5

  1.8

  Cho vận hành thử, đảm bảo hệ thống cửa vận hành êm ái, ổn định.

  20

  20

  20

  7

  2

  Hệ thống cửa cuốn xếp.

  120

  0

  0

  4

  2.1

  Dùng chổi chuyên dụng, tiến hành vệ sinh mô tơ, kiểm tra hoạt động motor, tiến hành tra dầu mỡ chuyên dụng nếu cần.

  30

  0

  0

  4

  2.2

  Dùng chổi thực hiện vệ sinh phanh hãm, kiểm tra chất lượng hâm và má hãm của phanh.

  10

  0

  0

  4

  2.3

  Dùng chổi thực hiện vệ sinh U dẫn hướng, kiểm tra U dẫn hướng định vị có bị xô lệch hay không. Thực hiện nắn chỉnh nếu bị xô lệch.

  10

  0

  0

  4

  2.4

  Tiến hành kiểm tra nan, độ xê dịch của nan.

  4

  0

  0

  4

  2.5

  Tiến hành siết chặt vít định vị của lô cuốn, đảm bảo độ an toàn, ổn định.

  6

  0

  0

  4

  2.6

  Thực hiện kiểm tra, điều chỉnh độ căng và dùng chổi chuyên dụng thực hiện vệ sinh xích chuyền tải.

  30

  0

  0

  4

  2.7

  Thực hiện tra dầu mỡ xích chuyền tải.

  20

  0

  0

  4

  2.8

  Tiến hành kiểm tra hoạt động của điều khiển từ xa. Tháo nắp bảo vệ pin điều khiển, kiểm tra chất lượng pin. Tiến hành thay pin mới nếu cần thiết.

  4

  0

  0

  4

  2.9

  Cho vận hành thử, đảm bảo hệ thống cửa vận hành êm ái, ổn định.

  6

  0

  0

  4

  3

  Hệ thống cửa, khóa phòng vé và các phòng chức năng

  50

  300

  120

  3

  3.1

  Quan sát trực quan trình trạng hoạt động của bản lề cửa.

  5

  30

  12

  3

  3.2

  Trong trường hợp cửa bị sệ cánh, chạm sàn. Thì tiến hành thực hiện tháo vít định vị, nâng hệ thống cánh lên đúng vừa tầm, đảm bảo cánh không bị cọ xuống sàn nhà

  30

  180

  72

  3

  3.3

  Tiến hành siết chặt vít định vị

  10

  60

  24

  3

  3.4

  Cắm chìa khóa, thực hiện khóa mở, xác định khóa, chốt xoay có ổn định hay không

  5

  30

  12

  3

  Tổng số phút thực hiện BDSC

  330

  460

  280

   

   

   

  NỘI DUNG VÀ ĐỊNH NGẠCH DUY TU, DUY TRÌ BDSC ĐỊNH KỲ NHÀ CHỜ BRT THEO QUÝ

  TT

  Nội dung công việc

  Giờ công bảo dưỡng định kỳ
  (phút/nhà chờ)

  Cấp bậc công việc

  Thời gian thực hiện /1 nhà chờ/ Quý

  Trạm Yên Nghĩa

  Trạm Kim Mã

   

  Chuẩn bị tác nghiệp (vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ sản xuất) đúng, đầy đủ.

  60

  60

  90

  5

  1

  Hệ thống cửa kính tự động

  240

  240

  240

  6

  1.1

  Kiểm tra phần nắp bảo vệ hệ thống kín hay hở, có nứt vỡ hay bong tróc, kịp thời sửa chữa, thay mới nếu cần.

  60

  60

  60

  7

  1.2

  Kiểm tra độ căng, độ chùng của các dây curoa chuyển động, điều chỉnh đảm bảo hệ thống chuyển động được trơn tru, ổn định.

  25

  25

  25

  5

  1.3

  Tiến hành siết chặt vít định vị và vệ sinh ray dẫn hướng, đảm bảo không có vật cản bên trong ảnh hưởng đến sự chuyển động của hệ thống cửa.

  15

  15

  15

  5

  1.4

  Dùng chổi chuyên dụng, thực hiện vệ sinh làm sạch bụi bẩn của mô tơ, bảng mạch.

  15

  15

  15

  5

  1.5

  Tiến hành siết chặt ốc vít định vị đảm bảo chắc chắn không bị long, mất mát.

  20

  20

  20

  6

  1.6

  Tiến hành tháo nắp bảo vệ của bánh xe dẫn hướng, siết chặt vít định vị. Dùng chổi chuyên dụng, tiến hành vệ sinh bánh xe con lăn.

  35

  35

  35

  7

  1.7

  Lắp lại nắp bảo vệ.

  50

  50

  50

  5

  1.8

  Cho vận hành thử, đảm bảo hệ thống cửa vận hành êm ái, ổn định.

  20

  20

  20

  7

  2

  Hệ thống cửa cuốn xếp.

  120

  0

  0

  4

  2.1

  Dùng chổi chuyên dụng, tiến hành vệ sinh mô tơ, kiểm tra hoạt động motor, tiến hành tra dầu mỡ chuyên dụng nếu cần.

  30

  0

  0

  4

  2.2

  Dùng chổi thực hiện vệ sinh phanh hãm, kiểm tra chất lượng hãm và má hãm của phanh.

  10

  0

  0

  4

  2.3

  Dùng chổi thực hiện vệ sinh U dẫn hướng, kiểm tra U dẫn hướng định vị có bị xô lệch hay không. Thực hiện nắn chỉnh nếu bị xô lệch.

  10

  0

  0

  4

  2.4

  Tiến hành kiểm tra nan, độ xê dịch của nan.

  4

  0

  0

  4

  2.5

  Tiến hành siết chặt vít định vị của lô cuốn, đảm bảo độ an toàn, ổn định.

  6

  0

  0

  4

  2.6

  Thực hiện kiểm tra, điều chỉnh độ căng và dùng chổi chuyên dụng thực hiện vệ sinh xích chuyền tải.

  30

  0

  0

  4

  2.7

  Thực hiện tra dầu mỡ xích chuyền tải.

  20

  0

  0

  4

  2.8

  Tiến hành kiểm tra hoạt động của điều khiển từ xa. Tháo nắp bảo vệ pin điều khiển, kiểm tra chất lượng pin. Tiến hành thay pin mới nếu cần thiết.

  4

  0

  0

  4

  2.9

  Cho vận hành thử, đảm bảo hệ thống cửa vận hành êm ái, ổn định.

  6

  0

  0

  4

  3

  Hệ thống cửa, khóa phòng vé và các phòng chức năng

  50

  300

  120

  3

  3.1

  Quan sát trực quan trình trạng hoạt động của bản lề cửa.

  5

  30

  12

  3

  3.2

  Trong trường hợp cửa bị sệ cánh, chạm sàn. Thì tiến hành thực hiện tháo vít định vị, nâng hệ thống cánh lên đúng vừa tầm, đảm bảo cánh không bị cọ xuống sàn nhà

  30

  180

  72

  3

  3.3

  Tiến hành siết chặt vít định vị

  10

  60

  24

  3

  3.4

  Cắm chìa khóa, thực hiện khóa mở, xác định khóa, chốt xoay có ổn định hay không

  5

  30

  12

  3

  4

  Điều hòa

  120

  1.200

  -

  5

  4.1

  Dùng điều khiển từ xa, tiến hành bật điều hòa, để kiểm tra tình hình hoạt động.

  3

  30

   

  5

  4.2

  Kiểm tra bảo dưỡng, vệ sinh dàn nóng

  0

  0

   

  5

   

  - Tháo nắp bảo vệ của dàn nóng, dùng chổi chuyên dụng tiến hành vệ sinh bụi bẩn.

  5

  50

   

  5

   

  - Kiểm tra các đầu dây dẫn điện, ống dẫn nước.

  3

  30

   

  5

   

  - Tháo lưới lọc, dùng chổi chuyên dụng hoặc nước sạch để tiến hành vệ sinh lưới lọc, để khô lưới lọc.

  10

  100

   

  5

   

  - Dùng máy bơm áp chuyên dụng, xô và nước sạch, máng hứng nước. Thực hiện vệ sinh, làm sạch bụi bẩn của dàn nóng

  20

  200

   

  5

   

  - Dùng khăn hoặc máy xì khô chuyên dụng, tiến hành làm khô dàn nóng

  10

  100

   

  5

   

  - Thao tác lắp lưới lọc, căn chỉnh vào đúng vị trí, đảm bảo ổn định

  5

  50

   

  5

   

  - Thực hiện lắp nắp bảo vệ

  5

  50

   

  5

   

  - Dùng khăn chuyên dụng, thực hiện lau khô, sạch bề mặt xung quanh dàn lạnh

  5

  50

   

  5

  4.3

  Kiểm tra bảo dưỡng, vệ sinh dàn lạnh

  0

  0

   

  5

   

  - Tiến hành tháo nắp bảo vệ của dàn lạnh.

  5

  50

   

  5

   

  - Kiểm tra các đầu dây dẫn điện, ống dẫn gas

  3

  30

   

  5

   

  - Dùng máy bơm áp chuyên dụng, xô và nước sạch, máng hứng nước. Thực hiện vệ sinh, làm sạch bụi bẩn của dàn lạnh

  20

  200

   

  5

   

  - Dùng máy xì khô chuyên dụng, tiến hành làm khô dàn lạnh

  5

  50

   

  5

   

  - Dùng đồng hồ chuyên dụng, tiến hành đo gas. Tiến hành thực hiện nạp gas bổ sung nếu cần thiết.

  5

  50

   

  5

   

  - Kiểm tra ống thoát nước.

  2

  20

   

  5

   

  - Lắp lại nắp bảo vệ.

  5

  50

   

  5

   

  - Dùng khăn chuyên dụng, thực hiện lau khô, sạch bề mặt xung quanh dàn lạnh

  2

  20

   

  5

  4.4

  Kiểm tra và thay thế pin điều khiển từ xa.

  0

  0

   

  5

   

  - Tiến hành kiểm tra hoạt động của điều khiển từ xa. Tháo nắp bảo vệ pin điều khiển, kiểm tra chất lượng pin. Tiến hành thay pin mới nếu cần thiết.

  2

  20

   

  5

  4.5

  Thao tác khởi động điều hòa.

  0

  0

   

  5

   

  - Theo dõi hoạt động của dàn lạnh và dàn nóng, đảm bảo cục nóng hoạt động êm ái, không phát ra tiếng ồn, hơi dàn lạnh không có mùi hôi

  5

  50

   

  5

   

  - Đảm bảo các yếu tố vệ sinh, an toàn và ổn định.

  0

  0

   

  5

  5

  Quạt trần

  180

  840

  390

  4

  5.1

  Tiến hành bật công tắc quạt để kiểm tra tình hình hoạt động.

  6

  28

  13

  4

  5.2

  Điều chỉnh các mức độ tăng giảm để kiểm tra sự ổn định của hộp số.

  6

  28

  13

  4

  5.3

  Tiến hành tắt công tắc quạt cho dừng hẳn, sau đó ngắt atomat, đảm bảo không có điện vào thiết bị. Để thực hiện bảo dưỡng cánh và các chi tiết

  9

  42

  19,5

  4

  5.4

  Dùng thang chuyên dụng, đưa vào đúng vị trí, điều chỉnh chiều cao của thang vừa tầm. Đảm bảo thang ổn định.

  9

  42

  19,5

  4

  5.5

  Tiến hành tháo các vít định vị của cánh quạt

  6

  28

  13

  4

  5.6

  Dùng khăn chuyên dụng, tiến hành vệ sinh, lau cánh quạt bằng khăn ướt nhúng nước xà phòng.

  18

  84

  39

  4

  5.7

  Dùng khăn chuyên dụng tiến hành làm khô cánh quạt

  18

  84

  39

  4

  5.8

  Tiến hành tháo ốp trang trí

  12

  56

  26

  4

  5.9

  Tiến hành tra du

  12

  56

  26

  4

  5.10

  Chấm 2 - 3 giọt dầu máy may vào bạc quạt, quay nhẹ cốt để dầu thấm vào. (Lưu ý không để dầu rớt vào cuộn dây mô tơ)

  12

  56

  26

  4

  5.11

  Dùng khăn chuyên dụng nhúng nước xà phòng, tiến hành vệ sinh

  12

  56

  26

  4

  5.12

  Dùng khăn chuyên dụng tiến hành làm khô

  6

  28

  13

  4

  5.13

  Thực hiện lắp ốp đèn trang trí, siết chặt vít định vị

  12

  56

  26

  4

  5.14

  Thực hiện lắp cánh, siết chặt vít định vị

  12

  56

  26

  4

  5.15

  Kiểm tra xem quạt trần có gắn vững chắc trên trần nhà hay không, cánh quạt phải cùng khoảng cách với trần khi đo.

  12

  56

  26

  4

  5.16

  Thao tác khởi động quạt.

  12

  56

  26

  4

  5.17

  Quan sát hoạt động, đảm bảo quạt vận hành êm ái, ổn định.

  6

  28

  13

  4

  6

  Quạt treo tường

  30

  570

  0

  4

  6.1

  Tiến hành bật công tắc quạt để kiểm tra tình hình hoạt động.

  0,5

  13

   

  4

  6.2

  Điều chỉnh các mức độ tăng giảm để kiểm tra sự ổn định của hộp số.

  0,5

  13

   

  4

  6.3

  Tiến hành tắt công tắc quạt cho dừng hẳn, sau đó ngắt atomat, đảm bảo không có điện vào thiết bị. Để thực hiện bảo dưỡng cánh và các chi tiết

  0,5

  13

   

  4

  6.4

  Ngắt kết nối (rút phích cắm) của thiết bị

  0,5

  13

   

  4

  6.5

  Dùng thang chuyên dụng, đưa vào đúng vị trí, điều chỉnh chiều cao của thang vừa tầm. Đảm bảo thang ổn định.

  1

  26

   

  4

  6.6

  Tháo quạt từ chốt định vị tại thân sau quạt

  0,5

  13

   

  4

  6.7

  Hạ quạt xuống, di chuyển ra vị trí đủ ánh sáng và sạch sẽ để thực hiện bảo dưỡng

  0,5

  13

   

  4

  6.8

  Tiến hành thực hiện tháo lưới bảo vệ, bằng cách tháo khóa định vị

  2

  52

   

  4

  6.9

  Tiến hành tháo ốc hãng định vị cánh

  0,5

  13

   

  4

  6.10

  Hòa xà phòng với một ít nước sạch, cho cánh quạt và lưới bảo vệ vào cọ rửa hết bụi bẩn.

  10

  60

   

  4

  6.11

  Tiếp theo rửa sạch bằng nước, đảm bảo hết xà phòng

  2

  52

   

  4

  6.12

  Dùng khăn chuyên dụng, tiến hành lau khô.

  1

  26

   

  4

  6.13

  Tiến hành tháo ốc hãng định vị lưới sau

  0,5

  13

   

  4

  6.14

  Tiến hành tháo vít định vị của ốp bảo vệ động cơ, tháo ốp bảo vệ. Mở nắp bánh răng ở mặt sau và nắp có gắn đệm trục, lau sạch 2 đầu trục ra để tra dầu.

  1,5

  39

   

  4

  6.15