hieuluat

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Hà Nội Định mức kinh tế kỹ thuật cho xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:21/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
  Ngày ban hành:18/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _________

  Số: 21/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

  Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

  Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

  Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 10/4/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

  Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3236/TTr-SGTVT ngày 28/7/2020 và Công văn số 4484/SGTVT-KHTC ngày 9/9/2020 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành bộ định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Tổ chức thực hiện:

  1. Bộ định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối với loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình triển khai thực hiện, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát các nội dung còn chưa hợp lý (nếu có), tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

  2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện xây dựng đơn giá cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội, trình UBND Thành phố ban hành.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

  Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài Chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Giao thông vận tải;
  - Bộ Lao động thương binh và xã hội;
  - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Thường trực HĐND Thành phố;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - VP UBND TP: CVP, các PCVP, TH, KT, ĐT;
  - Lưu: VT, ĐT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Sửu

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC:

  Định mức kinh tế - kỹ thuật cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội
  (Kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHO LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE

   

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Thời gian làm việc 1 ca

  phút

  420

  420

  2

  Số ngày làm việc trong năm

  ngày

  287

  287

  3

  Số ngày làm việc trong tháng

  ngày

  24

  24

  4

  Số ca xe bình quân/ngày

  ca/ngày

  2,16

  2,18

  5

  Hành trình bình quân 1 ca xe

  km/ca

  125

  125

   

  Ghi chú: Cự ly huy động (km) định mức bằng cự ly tuyến (km).

   

  ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG LÁI XE VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE

   

  TT

  Chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật

  Đơn vị

  Định mức

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Bậc lương lái xe

  Bậc

  3/4

  3/4

  2

  Hệ số lương lái xe

   

  3,44

  3,25

  3

  Bậc lương nhân viên phục vụ trên xe

  Bậc

  3/7

  2/7

  4

  Hệ số lương nhân viên phục vụ trên xe

   

  2,31

  1,96

  5

  Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lái xe

   

  1,8

  1,8

  6

  Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với nhân viên phục vụ trên xe

   

  1,2

  1,2

  7

  Tiền lương cơ sở

  Theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước

   

  Ghi chú:

  1. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

  2. Ăn ca

  3. Lương cơ sở

  Theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước

  4. Lương lái xe, nhân viên phục vụ trên xe = Hệ số lương x Mức lương cơ sở x (1 + Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương) + Lương ngày lễ tết.

   

  ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TRUNG BÌNH

   

  Loại xe

  Đơn vị

  Định mức

  Buýt CNG trung bình

  Kg/100 km

  30,2

  Buýt CNG nhỏ

  Kg/100 km

  20,5

   

  Ghi chú:

  1. Các xe có tuổi đời hoạt động từ năm thứ 5 trở đi áp dụng thêm hệ số điều chỉnh là: 1,05

   

  ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH THUÊ ĐẤT

   

  Loại xe

  Diện tích (m2)

  Buýt CNG trung bình

  117,5

  Buýt CNG nhỏ

  87

   

   

  ĐỊNH NGẠCH BẢO DƯỠNG CẤP I

   

  Loại xe

  Bảo dưỡng cấp I (Km)

  Buýt CNG trung bình

  4.000

  Buýt CNG nhỏ

  4.000

   

   

   

  QUY ĐỊNH NỘI DUNG BẢO DƯỠNG CẤP I CHO XE BUÝT SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SẠCH (KHÍ CNG)

   

  Quy định nội dung bảo dưỡng cấp 1 đối với xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trong các đơn vị cung cấp dịch vụ VTHKCC như sau:

  1. Chuẩn bị

  2. Rửa xe (trong, ngoài gầm xe), rửa cánh tỏa nhiệt (két nước) và dàn nóng máy lạnh

  3. Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng và kê kích cẩn thận

  4. Kiểm tra độ kín của các ống dẫn bôi trơn, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn khí

  5. Kiểm tra xiết chặt các cụm chi tiết lắp xung quanh phần máy và khung xe bắt phần máy

  6. Tháo bầu lọc không khí, rửa sạch, thông thổi, thay dầu, lắp lại. Kiểm tra, vệ sinh hệ thống khi trời (lọc gió, đường hút,....)

  7. Kiểm tra, điều chỉnh độ chùng của các loại dây côroa

  8. Kiểm tra vặn chặt rô tuyn ba ngang dọc

  9. Kiểm tra vặn chặt hệ thống nhíp, các đăng

  10. Kiểm tra xiết chặt bu lông, giá bắt hộp số

  11. Kiểm tra hệ thống côn, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp ly hợp theo các thông số kỹ thuật

  12. Kiểm tra, điều chỉnh độ nhạy chân ga, bướm ga

  13. Kiểm tra mức dầu trong các hộp chứa: Động cơ, hộp số, cầu trước, cầu sau, dầu phanh, dầu côn, dầu trợ lực lái. Thiếu bổ sung, thay thế khi đến định ngạch.

  14. Xả bẩn trong bình chứa hơi

  15. Kiểm tra điều chỉnh tác dụng của phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật chuẩn.

  16. Kiểm tra mức điện tích trong bình điện, bổ sung nước cất, thông lỗ thông hơi, kiểm tra đèn còi

  17. Kiểm tra các lốp, độ đảo, méo, không đồng đều và áp suất hơi lốp, bơm lốp

  18. Kiểm tra tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi

  19. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, đèn báo trên bảng táp lô. Kiểm tra, vệ sinh các lưới lọc khí, dàn nóng, dàn lạnh, hoạt động bình thường của các quạt dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự bắt chặt của máy nén, puly tăng đai, puly ly hợp máy nén, độ căng và hư hỏng của dây đai máy nén. Tiến hành điều chỉnh, thay thế nếu thấy cần thiết. Kiểm tra sự dò rỉ ga ở các mối nối, sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén, làm vệ sinh mặt ngoài các đường ống.

  20. Bơm mỡ vào các vú mỡ

  21. Kiểm tra sự rò rỉ, làm kín của hệ thống khí. Kiểm tra, làm kín hệ thống dẫn khí. Kiểm tra, làm kín các đầu nối của hệ thống

  22. Kiểm tra bắt chặt bình khí (8 bình), Kiểm tra, vệ sinh lọc khí CNG; Kiểm, siết chặc bộ làm mát khí

  23. Kiểm tra hiệu quả làm việc của hệ thống van khí. Kiểm tra hiệu quả làm việc của hệ thống van khí

  24. Kiểm tra, vệ sinh bộ giảm áp khí CNG; Kiểm tra, vệ sinh van định lượng khí CNG; Kiểm tra, điều chỉnh bộ hòa trộn khí CNG

  25. Kiểm tra hệ thống điều khiển (Hộp đen, cảm biến,...

  26. Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng.

   

  ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG BẢO DƯỠNG I CỦA XE BUÝT SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SẠCH (KHÍ CNG)

   

  TT

  Nội dung công việc

  Định mức giờ công (giờ)

  Cấp bậc công việc

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

   

  1

  Chuẩn bị

  0,5

  0,5

  3

  2

  Rửa xe (trong, ngoài gầm xe), rửa cánh tỏa nhiệt (két nước) và dàn nóng máy lạnh

  2,5

  1

  3

  3

  Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng và kê kích cẩn thận

  0,5

  0,3

  3

  4

  Kiểm tra độ kín của các ống dẫn bôi trơn, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn khí

  0,8

  0,3

  4

  5

  Kiểm tra xiết chặt các cụm chi tiết lắp xung quanh phần máy và khung xe bắt phần máy

  0,5

  0,5

  3

  6

  Tháo bầu lọc không khí, rửa sạch, thông thổi, thay dầu, lắp lại. Kiểm tra, vệ sinh hệ thống khi trời (lọc gió, đường hút,....)

  0,5

  0,3

  5

  7

  Kiểm tra, điều chỉnh độ chùng của các loại dây côroa

  0,5

  0,3

  3

  8

  Kiểm tra vặn chặt rô tuyn ba ngang dọc

  1

  0,5

  3

  9

  Kiểm tra vặn chặt hệ thống nhíp, các đăng

  0,8

  0,8

  3

  10

  Kiểm tra xiết chặt bu lông, giá bắt hộp số

  0,5

  0,2

  4

  11

  Kiểm tra hệ thống côn, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp ly hợp theo các thông số kỹ thuật

  0,5

  0,5

  4

  12

  Kiểm tra, điều chỉnh độ nhạy chân ga, bướm ga

  0,5

  0,4

  3

  13

  Kiểm tra mức dầu trong các hộp chứa: Động cơ, hộp số, cầu trước, cầu sau, dầu phanh, dầu côn, dầu trợ lực lái. Thiếu bổ sung, thay thế khi đến định ngạch.

  1

  0,8

  3

  14

  Xả bẩn trong bình chứa hơi

  0,5

  0

  3

  15

  Kiểm tra điều chỉnh tác dụng của phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật chuẩn.

  0,6

  0,6

  4

  16

  Kiểm tra mức điện tích trong bình điện, bổ sung nước cất, thông lỗ thông hơi, kiểm tra đèn còi

  0,4

  0,3

  4

  17

  Kiểm tra các lốp, độ đảo, méo, không đồng đều và áp suất hơi lốp, bơm lốp

  0,8

  0,5

  3

  18

  Kiểm tra tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi

  0,5

  0,3

  4

  19

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, đèn báo trên bảng táp lô. Kiểm tra, vệ sinh các lưới lọc khí, dàn nóng, dàn lạnh, hoạt động bình thường của các quạt dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự bắt chặt của máy nén, puly tăng đai, puly ly hợp máy nén, độ căng và hư hỏng của dây đai máy nén. Tiến hành điều chỉnh, thay thế nếu thấy cần thiết. Kiểm tra sự dò rỉ ga ở các mối nối, sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén, làm vệ sinh mặt ngoài các đường ống.

  2,5

  0,8

  4

  20

  Bơm mỡ vào các vú mỡ

  1

  0,5

  3

  21

  Kiểm tra sự rò rỉ, làm kín của hệ thống khí. Kiểm tra, làm kín hệ thống dẫn khí. Kiểm tra, làm kín các đầu nối của hệ thống

  0,4

  0,25

  4

  22

  Kiểm tra bắt chặt bình khí (8 bình), Kiểm tra, vệ sinh lọc khí CNG; Kiểm, siết chặc bộ làm mát khí

  0,85

  0,25

  3

  23

  Kiểm tra hiệu quả làm việc của hệ thống van khí. Kiểm tra hiệu quả làm việc của hệ thống van khí

  0,5

  0,25

  4

  24

  Kiểm tra, vệ sinh bộ giảm áp khí CNG Kiểm tra, vệ sinh van định lượng khí CNG

  Kiểm tra, điều chỉnh bộ hòa trộn khí CNG

  0,85

  0,5

  4

  25

  Kiểm tra hệ thống điều khiển (Hộp đen, cảm biến,...

  0,5

  0,25

  5

  26

  Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng

  0,5

  0,3

  4

   

  Tổng cộng

  20

  11,2

   

   

  Cộng (làm tròn)

  20

  11

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO BẢO DƯỠNG CẤP I

   

  TT

  Tên vật tư

  Đơn vị

  Định mức vật tư phụ

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Dầu rửa

  Lít

  1

  1

  2

  Mỡ bơm

  Kg

  0,6

  0,4

  3

  Giẻ lau

  Kg

  0,5

  0,5

   

  Ghi chú:

  1. Ruột bầu lọc dầu và dầu máy được thay cùng nhau trong bảo dưỡng cấp cưỡng bức - Cấp 1

  2. Dầu máy và lọc dầu máy được thay ở lần bảo dưỡng cấp 1 - thứ hai (8.000 km).

   

  ĐỊNH NGẠCH BẢO DƯỠNG CẤP II

   

  Loại xe

  Bảo dưỡng cấp II (Km)

  Buýt CNG trung bình

  12.000

  Buýt CNG nhỏ

  12.000

   

   

  QUY ĐỊNH NỘI DUNG BẢO DƯỠNG CẤP II

   

  Quy định nội dung bảo dưỡng cấp 2 đối với xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trong các đơn vị cung cấp dịch vụ VTHKCC như sau:

  1. Chuẩn bị tác nghiệp (Hồ sơ BD, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và Tổ sản xuất).

  2. Rửa xe (trong, ngoài gầm xe) và các cụm tổng thành xe.

  3. Kiểm tra toàn bộ xe phát hiện tình trạng kỹ thuật.

  4. Kê kích tháo 2 vế lốp trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, tăm bua cạo sạch, thay mỡ mới lắp hoàn chỉnh.

  5. Kê kích tháo 2 vế lốp sau, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, tăm bua cạo sạch, thay mỡ mới lắp hoàn chỉnh.

  6. Kiểm tra điều chỉnh khe hở supáp.

  7. Tháo rửa sạch thay dầu bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch) lắp hoàn chỉnh. Kiểm tra, vệ sinh hệ thống khí trời (lọc gió, đường hút,....)

  8. Kiểm tra xiết chặt két nước, bổ sung nước. Kiểm tra điều chỉnh độ chùng dây cua roa.

  9. Kiểm tra điều chỉnh hệ thống ly hợp, tăng chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, tăng chỉnh cần đẩy ly hợp.

  10. Kiểm tra xiết chặt các mặt bích đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng.

  11. Xiết chặt ốc giảm sóc, vặn chặt hệ thống nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần.

  12. KTra điều chỉnh độ dơ tay lái, độ chụm bánh trước, độ dơ ba ngang, ba dọc, xiết chặt, KTra dầu hệ thống lái (thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch.

  13. Thay dầu hộp số hoặc bổ sung theo quy định, xiết chặt các ốc hộp số, Thay dầu cầu sau

  14. Kiểm tra hoạt động của hệ thống dẫn động phanh (hệ thống khí nén, hệ thống ống dẫn,...), xả tạp chất trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất. Kiểm tra điều chỉnh bàn đạp phanh, máy nén khí

  15. Kiểm tra nồng độ dung dịch ắc quy, đổ thêm nước, nạp điện nếu thiếu, rửa sạch mặt bình điện, thông lỗ thông hơi, làm sạch đầu boọc, bôi mỡ, lắp chặt.

  16. Tháo bảo dưỡng máy phát điện, máy khởi động, đánh sạch các cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định ngạch.

  17. Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống điện trên xe như: Đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa hơi,... Hỏng sửa chữa.

  18. KT xiết chặt chân máy, bệ xe, tra dầu các khớp cửa. KT hệ thống đóng mở cửa. KT xiết chặt các chân ghế. Bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề...

  19. Kiểm tra độ mòn, đảo, không đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan.

  20. Kiểm tra sự hoạt động bình thường của toàn bộ hệ thống: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô,... Chẩn đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống. Tháo và làm vệ sinh các lưới lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

  Tháo kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận. Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh. Kiểm tra sự dò rỉ ga ở các khớp nối, vệ sinh các đường ống.

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ máy nén khí, kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

  21. Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ.

  22. Thay ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.

  23. Kiểm tra sự rò rỉ, làm kín của hệ thống khí. Kiểm tra, làm kín hệ thống tuy ô dẫn khí. Kiểm tra, làm kín các đầu nối của hệ thống

  24. Kiểm tra bắt chặt bình khí (8 bình), Kiểm tra, vệ sinh lọc khí CNG, Kiểm, siết chặc bộ làm mát khí

  25. Kiểm tra, vệ sinh hệ thống van khí. Kiểm tra hiệu quả làm việc của hệ thống van khí

  26. Kiểm tra, vệ sinh bộ giảm áp khi CNG, Kiểm tra, vệ sinh van định lượng khí CNG, Kiểm tra, điều chỉnh bộ hòa trộn khí CNG

  27. Kiểm tra, điều chỉnh bướm ga, chân ga

  28. Kiểm tra hệ thống điều khiển (Hộp đen, cảm biến,...

  29. Đi thử kiểm nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng.

  30. Vệ sinh xe bàn giao xe.

   

  ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG BẢO DƯỠNG CẤP II

   

  TT

  Nội dung công việc

  Định mức giờ công (giờ)

  Cấp bậc công việc

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

   

  1

  Chuẩn bị tác nghiệp (Hồ sơ BD, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và Tổ sản xuất).

  0,6

  0,6

  3

  2

  Rửa xe (trong, ngoài gầm xe) và các cụm tổng thành xe.

  2,5

  2

  3

  3

  Kiểm tra toàn bộ xe phát hiện tình trạng kỹ thuật.

  1,2

  1

  5

  4

  Kê kích tháo 2 vế lốp trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, tăm bua cạo sạch, thay mỡ mới lắp hoàn chỉnh.

  5

  4

  4

  5

  Kê kích tháo 2 vế lốp sau, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, tăm bua cạo sạch, thay mỡ mới lắp hoàn chỉnh.

  5

  4

  4

  6

  Kiểm tra điều chỉnh khe hở supáp.

  2,5

  2

  5

  7

  Tháo rửa sạch thay dầu bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch) lắp hoàn chỉnh. Kiểm tra, vệ sinh hệ thống khí trời (lọc gió, đường hút,....)

  1.0

  1

  3

  8

  Kiểm tra xiết chặt két nước, bổ sung nước. Kiểm tra điều chỉnh độ chùng dây cua roa.

  1

  1

  3

  9

  Kiểm tra điều chỉnh hệ thống ly hợp, tăng chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, tăng chỉnh cần đẩy ly hợp.

  1

  1

  4

  10

  Kiểm tra xiết chặt các mặt bích đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng.

  1,5

  0,8

  3

  11

  Xiết chặt ốc giảm sóc, vặn chặt hệ thống nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần.

  1

  1

  3

  12

  KTra điều chỉnh độ dơ tay lái, độ chụm bánh trước, độ dơ ba ngang, ba dọc, xiết chặt, KTra dầu hệ thống lái (thiếu bổ sung), Thay thế khi đến định ngạch.

  1,5

  1,2

  5

  13

  Thay dầu hộp số hoặc bổ sung theo quy định, xiết chặt các ốc hộp số, Thay dầu cầu sau

  1,0

  0,5

  4

  14

  Kiểm tra hoạt động của hệ thống dẫn động phanh (hệ thống khí nén, hệ thống ống dẫn,...), xả tạp chất trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất. Kiểm tra điều chỉnh bàn đạp phanh, máy nén khí

  1,5

  1

  5

  15

  Kiểm tra nồng độ dung dịch ắc quy, đổ thêm nước, nạp điện nếu thiếu, rửa sạch mặt bình điện, thông lỗ thông hơi, làm sạch đầu bọc, bôi mỡ, lắp chặt.

  1,0

  0,5

  4

  16

  Tháo bảo dưỡng máy phát điện, máy khởi động, đánh sạch các cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định ngạch.

  3,5

  2,5

  4

  17

  Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống điện trên xe như: Đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa hơi,... Hỏng sửa chữa.

  3

  2

  4

  18

  Kiểm tra xiết chặt chân máy, bệ xe, tra dầu các khớp cửa. Kiểm tra hệ thống đóng mở cửa. Kiểm tra xiết chặt các chân ghế. Bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề...

  1,5

  1,3

  4

  19

  Kiểm tra độ mòn, đảo, không đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan.

  2

  1

  4

  20

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của toàn bộ hệ thống: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô,... Chẩn đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống.

  5

  5

  4

  Tháo và làm vệ sinh các lưới lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

  Tháo kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận.

  Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh.

  Kiểm tra sự dò rỉ ga ở các khớp nối, vệ sinh các đường ống.

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ máy nén khí, kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

  Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

  21

  Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ.

  1,0

  0,5

  3

  22

  Thay ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.

  1,0

  0,5

  3

  23

  Kiểm tra sự rò rỉ, làm kín của hệ thống khí. Kiểm tra, làm kín hệ thống tuy ô dẫn khí. Kiểm tra, làm kín các đầu nối của hệ thống

  0,5

  0,25

  4

  24

  Kiểm tra bắt chặt bình khí (8 bình), Kiểm tra, vệ sinh lọc khí CNG, Kiểm, siết chặc bộ làm mát khí

  0,9

  0,25

  3

  25

  Kiểm tra, vệ sinh hệ thống van khí. Kiểm tra hiệu quả làm việc của hệ thống van khí

  0,3

  0,25

  5

  26

  Kiểm tra, vệ sinh bộ giảm áp khí CNG, Kiểm tra, vệ sinh van định lượng khí CNG, Kiểm tra, điều chỉnh bộ hòa trộn khí CNG

  0,9

  0,5

  4

  27

  Kiểm tra, điều chỉnh bướm ga, chân ga

  0,65

  0,25

  4

  28

  Kiểm tra hệ thống điều khiển (Hộp đen, cảm biến,...

  0,5

  0,25

  5

  29

  Đi thử kiểm nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng.

  1,5

  1

  5

  30

  Vệ sinh xe bàn giao xe.

  0,8

  0,5

  4

   

  Tổng cộng

  50,35

  37,65

   

   

  Cộng (làm tròn)

  50

  38

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO BẢO DƯỠNG CẤP II

   

  TT

  Tên vật tư

  Đơn vị

  Định mức vật tư phụ

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Dầu rửa

  Lít

  4

  3

  2

  Xăng rửa

  Lít

  1

  1

  3

  Khí (CNG) chạy thử

  Kg

  3

  2

  4

  Mỡ bơm

  Kg

  1

  0,5

  5

  Mỡ bi

  Kg

  4

  2

  6

  Băng dính cách điện

  Cuộn

  0,5

  0,5

  7

  Giẻ lau

  Kg

  2

  2

  8

  Giấy ráp

  Tờ

  1

  1

   

  Ghi chú:

  1. Mỡ bi moay-ơ: Phẩm cấp API: NLG-2,3; NLGI EP-2: Tiêu chuẩn SAE: J310A

  2. Mỡ bi máy phát, máy đề: Mỡ đặc chủng theo hướng dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG VẬT TƯ CHÍNH CHO BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ CẤP II

   

  Loại xe

  Lọc gió (1000 Km)

  Lọc dầu (1000 Km)

  Lọc khí CNG (1000 Km)

  Lọc khí thô (1000 Km)

  Lọc tách ẩm khí nén (1000 Km)

  Dây đai (1000 Km)

  Buýt CNG trung bình

  24

  12

  20

  24

  48

  42

  Buýt CNG nhỏ

  24

  12

  20

  24

  48

  42

   

  Ghi chú:

  1. Vật tư chính trong bảo dưỡng định kỳ: là vật tư bắt buộc phải thay trong bảo dưỡng định kỳ cấp II.

  2. Lọc dầu máy được thay cùng với dầu máy trong các lần bảo dưỡng cấp bắt buộc.

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬA CHỮA LỚN XE VÀ TỔNG THÀNH

   

  Loại xe

  ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA LỚN LẦN ĐẦU (1000 KM)

  Máy

  Gầm + T/lực

  Điện

  Điều hòa

  Vỏ

  Buýt CNG trung bình

  240

  240

  240

  240

  300

  Buýt CNG nhỏ

  200

  200

  200

  240

  300

   

  Ghi chú:

  1. Định ngạch sửa chữa các lần tiếp theo bằng 90% định ngạch lần trước liền kề.

  2. Định ngạch sửa chữa lớn điều hòa áp dụng cho chủng loại điều hòa chính hãng, có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG PHỤ TÙNG PHẦN MÁY

   

  TT

  TÊN CHI TIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG, NGOẠI NHẬP

  ĐƠN VỊ

  ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (KM)

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Pistong, xi lanh, séc măng

  Bộ

  180.000

  180.000

  2

  Mặt quy lát

  Cái

  270.000

  270.000

  3

  Van điều áp

  Cái

  240.000

  240.000

  4

  Kim phun khí ga

  Cái

  120.000

  120.000

  5

  Bơm hơi

  Cái

  270.000

  270.000

  6

  Bơm nước

  Cái

  180.000

  180.000

  7

  Các loại vòng bi ổ máy

  Bộ

  60.000

  60.000

  8

  Động cơ tổng thành

  Cái

  0

  0

  9

  Supáp hút, xả

  Cái

  180.000

  180.000

  10

  Bạc biên, bạc trục cơ

  Bộ

  180.000

  180.000

  11

  Phớt trục cơ

  Cái

  60.000

  60.000

  12

  Két nước

  Cái

  270.000

  270.000

  13

  Trục cơ cốt 0

  Cái

  270.000

  270.000

  14

  Trục cơ hạ cốt

  Cái

  180.000

  180.000

  15

  Trục cam

  Cái

  270.000

  270.000

  16

  Vành răng bánh đà

  Cái

  180.000

  180.000

  17

  Két làm mát dầu

  Cái

  270.000

  270.000

  18

  Tay biên

  Cái

  270.000

  270.000

  19

  Giàn supáp

  Bộ

  270.000

  270.000

  20

  Cụm tắt máy

  Cái

  180.000

  180.000

  21

  Nắp đậy giàn supáp

  Cái

  270.000

  270.000

  22

  Bơm dầu máy

  Cái

  270.000

  270.000

  23

  Gioăng máy

  Bộ

  60.000

  60.000

  24

  Bánh răng cam

  Cái

  270.000

  270.000

  25

  Dẫn động supáp (đũa đẩy, con đội)

  Cái

  270.000

  270.000

  26

  Các loại vòng bi ngoài đ/cơ (bi bơm nước, cánh quạt, puly...)

  Vòng

  480.000

  480.000

  27

  Các loại puly

  Cái

  180.000

  180.000

  28

  Cao su chân máy

  Bộ

  180.000

  180.000

  29

  Ống xả mềm

  Cái

  180.000

  180.000

  30

  Bầu giảm thanh

  Cái

  180.000

  180.000

  31

  Bánh đà

  Cái

  270.000

  270.000

   

  Ghi chú:

  1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập.

  2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát.

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG SỬA CHỮA LỚN PHẦN MÁY

   

  TT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Định mức lao động (giờ)

  Cấp bậc công việc

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

   

  1

  Làm các thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe đưa vào sửa chữa lớn.

  3

  3

  4

  2

  Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: Tờ trình SCL, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh SC kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù VTPT,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

  34

  28

  4

  Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa trang, đồ nghề cầm tay.

  Rửa toàn bộ phần máy, gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô phần máy.

  Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

  3

  Tháo toàn bộ phần máy ra khỏi xe

  16,1

  10,3

  3

  4

  Cẩu, rút máy đưa về nơi sửa chữa

  1,7

  1,4

  3

  5

  Tháo thông rửa két nước và két làm mát khí nạp

  13,6

  11,2

  4

  6

  Tháo rời các chi tiết phần Máy bao gồm:

  34

  22,4

   

  -

  Tháo bưởng côn bánh đà

   

   

  4

  -

  Tháo bộ đầu ra khỏi Block máy

   

   

  4

  -

  Tháo nắp dàn, cần đẩy supáp

   

   

  3

  -

  Tháo vòi phun, van giảm áp

   

   

  3

  -

  Tháo ống hút, ống xả

   

   

  3

  -

  Tháo bơm nước, đường nước mặt máy, sườn máy

   

   

  3

  -

  Tháo bơm hơi, hoặc bơm chân không

   

   

  3

  -

  Tháo mặt qui lát

   

   

  5

  -

  Tháo chân máy

   

   

  3

  -

  Tháo cate, tay biên, pistong

   

   

  5

  -

  Tháo bàn ép, lá côn

   

   

  4

  -

  Tháo thớt giữa (áp dụng xe có thớt giữa)

   

   

  5

  -

  Tháo ống xy lanh

   

   

  5

  -

  Tháo trục cam, con đội

   

   

  5

  -

  Tháo bơm dầu, gối đỡ trục cơ

   

   

  4

  -

  Tháo su páp

   

   

  4

  -

  Tháo bơm thủy lực

   

   

  4

  -

  Tháo lọc dầu, lọc khí, két làm mát dầu

   

   

  4

  -

  Tháo thông rửa két nước và két làm mát khí nạp

   

   

  4

  7

  Cạo rửa các chi tiết máy

  34

  22,4

  3

  8

  Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết

  20,4

  14

  6

  9

  Sửa chữa các chi tiết và lắp tổng thành

  166,1

  108,2

   

  -

  Kiểm tra cạo rà bạc biên, bạc Palie

  20,4

  14

  5

  -

  Kiểm tra thông rửa đường dầu

  8

  6

  4

  -

  Kiểm tra đo đạc các thông số kỹ thuật cụm Pistong, tay biên, xéc măng

  6,8

  5,6

  5

  -

  Rà supáp

  20,4

  14

  3

  -

  Lắp supáp vào mặt qui lát

  6,8

  5,6

  4

  -

  Lắp sơ mi vào thân máy

   

   

   

  +

  Xi lanh khô ép chặt & doa

  20,4

  14

  5

  +

  Xi lanh ướt hoặc xi lanh khô thả lỏng

  6,8

  5,6

  5

  -

  Lắp xéc măng vào pistong

  3,4

  2,8

  5

  -

  Lắp pistong vào tay biên

  3,4

  2,8

  5

  -

  Kiểm tra, lắp trục cơ, lắp pistong, tay biên vào máy

  13,6

  11,2

  6

  -

  Lắp bơm dầu

  0,85

  0,7

  5

  -

  Lắp trục cam, con đội, bánh răng, đầu máy, đuôi máy

  13,6

  8,4

  5

  -

  Lắp vành răng bánh đà

  1,7

  1,4

  4

  -

  Lắp mặt quy lát, giàn cò, thớt giữa

  11,9

  7

  4

  -

  Lắp các te, van áp lực dầu

  3,4

  2,8

  4

  -

  Lắp két làm mát dầu

  1,7

  1,4

  4

  -

  Lắp cụm bầu lọc dầu

  1,7

  1,4

  4

  -

  Lắp các loại cảm biến vào thân máy

  0,85

  0,7

  4

  -

  Lắp bơm nước

  0,85

  0,7

  4

  -

  Lắp bơm trợ lực lái

  0,85

  0,7

  4

  -

  Lắp bơm hơi

  1,7

  1,4

  5

  -

  Lắp bánh đà, puly đầu trục

  3,4

  2,8

  4

  -

  Lắp hoàn chỉnh bộ ly hợp

  1,7

  1,4

  4

  -

  Lắp, chỉnh supáp

  3,4

  2,8

  4

  -

  Lắp ống hút, ống xả

  1,7

  1,4

  4

  -

  Lắp vòi phun van giảm áp

  6,8

  5,6

  4

  10

  Lắp máy lên xe hoàn chỉnh

  32,2

  20,5

  4

  11

  Đổ các loại dầu, nước làm mát

  1,4

  0,8

  3

  12

  Rà máy, điều chỉnh, vệ sinh xe

  11,6

  11,2

  4

  13

  Hoàn chỉnh, đi thử, bàn giao

  6,8

  5,6

  5

   

  Tổng cộng

  374,9

  275,8

   

   

  Cộng (làm tròn)

  375

  276

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO SỬA CHỮA LỚN PHẦN MÁY

   

  TT

  Tên vật tư

  Đơn vị

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Dầu rửa chi tiết

  Lít

  8

  8

  2

  Xăng rửa chi tiết

  Lít

  2

  2

  3

  Khí CNG nổ rà, chạy thử, nghiệm thu

  Kg

  40

  30

  4

  Keo làm kín (keo dán sắt)

  Hộp

  2

  2

  5

  Bột rà supáp

  kg

  0,3

  0,3

  6

  Giẻ lau

  kg

  5

  5

  7

  Giấy ráp

  Tờ

  5

  3

  8

  Bìa amiang làm kín (loại to)

  m2

  1

  1

  9

  Đá cắt (phục vụ xúc rửa thùng dầu)

  Viên

  3

  3

  10

  Dung dịch làm mát

  Lít

  2

  2

   

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG PHỤ TÙNG PHẦN GẦM + TRUYỀN LỰC

   

  TT

  TÊN CHI TIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG, NGOẠI NHẬP

  ĐƠN VỊ

  ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (KM)

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Cầu trước, sau

  bộ

  420.000

  420.000

  2

  Moay ơ trước, sau

  cái

  270.000

  270.000

  3

  Nhíp trước, sau

  cái

  180.000

  180.000

  4

  Nhíp hơi

  cái

  180.000

  180.000

  5

  Tổng phanh

  cái

  120.000

  120.000

  6

  Bàn ép côn

  cái

  120.000

  120.000

  7

  Hộp tay lái

  cái

  300.000

  300.000

  8

  Bi moay ơ

  vòng

  84.000

  84.000

  9

  Chữ thập, gối đỡ, bi trung gian các đăng

  bộ

  84.000

  84.000

  10

  Trục các đăng

  cái

  270.000

  270.000

  11

  Bơm trợ lực tay lái

  cái

  120.000

  120.000

  12

  Bánh răng các loại

  bộ

  220.000

  220.000

  13

  Đĩa ly hợp

  cái

  50.000

  50.000

  14

  Xi lanh phanh bánh xe

  bộ

  84.000

  84.000

  15

  Giảm xóc

  cái

  84.000

  84.000

  16

  Bạc càng chữ A

  cái

  84.000

  84.000

  17

  Tổng côn, trợ lực

  cái

  120.000

  120.000

  18

  Các loại van hơi

  bộ

  120.000

  120.000

  19

  Xi lanh đóng mở cửa hơi

  cái

  120.000

  120.000

  20

  Bầu phanh trước, sau

  cái

  120.000

  120.000

  21

  Bộ đồng tốc

  bộ

  180.000

  180.000

  22

  Bạc ắc càng tăng phanh

  cái

  150.000

  150.000

  23

  Gioăng phớt tay lái

  bộ

  60.000

  60.000

  24

  Phớt moay ơ

  bộ

  24.000

  24.000

  25

  Bulông tắc kê

  cái

  120.000

  120.000

  26

  c nhíp + bạc

  bộ

  72.000

  72.000

  27

  Ắc bạc phi dê

  bộ

  120.000

  120.000

  28

  Bầu trợ lực hơi, chân không

  cái

  120.000

  120.000

  29

  Bánh răng vành chậu quả dứa

  cái

  270.000

  270.000

  30

  Bô vi sai

  bộ

  270.000

  270.000

  31

  Trục láp

  cái

  270.000

  270.000

  32

  Trục ba ngang, ba dọc

  bộ

  270.000

  270.000

  33

  Rô tuyn lái

  cái

  84.000

  84.000

  34

  Hộp tay số + cần số

  cái

  270.000

  270.000

  35

  Trống phanh

  cái

  240.000

  240.000

  36

  La Jăng

  cái

  240.000

  240.000

  37

  Séc măng bơm hơi

  bộ

  60.000

  60.000

  38

  Xi lanh, pistong bơm hơi

  cái

  120.000

  120.000

  39

  Bầu phanh tay

  cái

  270.000

  270.000

  40

  Vải côn

  bộ

  24.000

  24.000

  41

  Vải phanh

  bộ

  60.000

  60.000

  42

  Má phanh

  bộ

  42.000

  42.000

  43

  Guốc phanh

  bộ

  180.000

  180.000

  44

  Bộ tăng phanh

  bộ

  150.000

  150.000

  45

  Các loại bình hơi

  cái

  270.000

  270.000

  46

  Trục sơ cấp, thứ số hộp cấp

  cái

  270.000

  270.000

  47

  Trục cơ A hộp số

  cái

  180.000

  180.000

  48

  Cánh quạt làm mát

  cái

  120.000

  100.000

  49

  Bi T mở ly hợp

  bộ

  120.000

  120.000

  50

  Càng mở ly hợp

  cái

  120.000

  120.000

  51

  Các loại tuy ô cao su

  cái

  60.000

  60.000

  52

  Các loại vòng bi cầu, hộp số

  vòng

  180.000

  180.000

  53

  Các loại cao su giảm chấn

  cái

  48.000

  48.000

  54

  Bạc, ác giằng cầu

  cái

  84.000

  84.000

   

  Ghi chú:

  1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập

  2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát.

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG SỬA CHỮA LỚN PHẦN GẦM + TRUYỀN LỰC

   

  TT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Định mức giờ công (giờ)

  Cấp bậc công việc

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

   

  1

  Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn.

  3

  3

  4

  2

  Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: Tờ trình SCL, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh SC kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù VTPT,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

  51

  36

  4

  Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa trang, đồ nghề cầm tay.

  Rửa toàn bộ phần gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô.

  Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

  3

  Đưa xe vào vị trí sửa chữa, kê kích toàn bộ xe, tháo toàn bộ hệ thống lốp và các cụm tổng thành chi tiết liên quan.

  8,45

  6,6

  4

  4

  Tháo hạ các cụm tổng thành khỏi xe

  91,3

  52,2

   

   

  Tháo, lắp trục các đăng

  1,7

  1,2

  4

   

  Tháo, lắp toàn bộ hệ thống hộp số

  21,2

  10,4

  5

   

  Tháo, lắp các bánh xe

  3,4

  1,8

  3

   

  Tháo, lắp moay-ơ

  13,6

  1,2

  3

   

  Tháo, lắp dầm cầu sau

  18,4

  10

  4

   

  Tháo, lắp dầm cầu trước

  17

  9,6

  4

   

  Tháo, lắp hệ thống phanh, tổng phanh, cụm phanh tay, trợ lực phanh, bầu phanh trước, sau

  6

  4

  4

   

  Tháo hạ hệ thống ly hợp, trợ lực ly hợp

  2

  2

  4

  *

  Tháo hạ hệ thống lái, trợ lực lái

  8

  6

  4

  5

  Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết

  40,8

  24

   

  6

  Sửa chữa, thay thế các chi tiết trục các đăng

  6,8

  6

  4

   

  Thay bi chữ thập các đăng

  5,1

  3,6

  4

   

  Thay bộ gối đỡ trung gian

  1,7

  - 2,4

  4

  7

  Sửa chữa, thay thế các chi tiết hộp số

  40,8

  21,6

  5

  8

  Sửa chữa cụm ly hợp, dẫn động và trợ lực

  17,5

  12,8

  4

   

  Thay cupben tổng côn

  2,55

  2,4

  4

   

  Thay cupben trợ lực côn

  2,55

  2,4

  4

   

  Thay bàn ép côn, lá côn, bi T, càng cua:

   

   

  4

   

  Thay bàn ép khỏi bánh đà

  2,55

  1,8

  4

   

  Tháo bi bánh đà

  1,7

  1,2

  4

   

  Thay thế, lắp lại hoàn chỉnh

  5,1

  3

  4

   

  Sửa chữa hệ thống dẫn động và trợ lực

  3

  2

  4

  9

  Sửa chữa cụm truyền lực chính

  40,8

  21,6

  4

  10

  Sửa chữa các cụm moay-ơ và liên quan

  47,6

  26,4

  4

   

  Thay vòng bi moay-ơ

  3,4

  2,4

  4

   

  Sửa chữa ổ ren, thay bu lông tắc kê

  13,6

  9,6

  4

   

  Thay cao su cupben phanh

   

  2,4

  4

   

  Thay xy lanh phanh bánh xe, bầu phanh

  6,8

  4,8

  4

   

  Thay bạc trục quả đào

  13,6

   

  4

   

  Thay cần tăng phanh

  3,4

  2,4

  4

   

  Sửa chữa, thay mâm phanh

  3,4

  2,4

  4

   

  Thay má phanh

  3,4

  2,4

  4

  11

  Sửa chữa, thay thế hệ thống lái và trợ lực lái:

  67,4

  42,6

   

   

  - Thay bộ bạc + ắc trụ tay lái (ắc phi nhê)

  13,6

  9,6

  4

   

  - Thay rô tuyn ba ngang

  2,55

  1,8

  4

   

  - Thay ba dọc

  6,8

  2,4

  4

   

  - Thay đòn quay trung gian

  3,4

   

  4

   

  - Thay bộ gioăng phớt hộp tay lái

  10,45

  8,4

  5

   

  - Thay bơm trợ lực lái

  3,4

  3,6

  5

   

  - Thay tuy ô trợ lực lái

  10,2

  4,8

  4

   

  - Thay ổ bi chữ thập trục tay lái

  3,4

  2,4

  5

   

  - Thay ổ bi và sửa chữa giá đỡ trục tay lái

  13,6

  9,6

  5

  12

  Sửa chữa hệ thống nhíp, giảm sóc, giảm chấn trước

  44,2

  28,8

  4

   

  - Thay lá nhíp số 1, số 2, bạc ắc nhíp

  10,2

  7,2

  4

   

  - Thay bộ nhíp (trù nhíp số 1, số 2)

  34

  21,6

  4

  13

  Sửa chữa, thay thế hệ thống dẫn động phanh

  27,8

  19,8

   

   

  - Thay tuy ô phanh

  6,8

  4,8

  4

   

  - Thay tổng phanh hoặc cupben tổng phanh

  5,1

  3,6

  5

   

  - Thay bầu trợ lực phanh

  3,4

  2,4

  4

   

  - Thay bộ chia dòng phanh

  3,4

  2,4

  5

   

  - Thay rơ le hoặc van hơi các loại

  5,1

  3,6

  5

   

  - Sửa chữa thay thế cụm phanh tay

  4

  3

  4

  14

  Đổ dầu

  1,4

  1,4

   

  15

  Kiểm tra toàn bộ độ đảo, độ méo, độ mòn không đồng đều của hệ thống lốp, cân bằng động hệ thống lazang bánh xe, lắp toàn bộ hệ thống lốp, (thay lốp nếu đến định ngạch), hạ kích

  23,2

  19,2

  4

  Hoàn chỉnh toàn bộ, đi thử, bàn giao

   

  Tổng cộng

  512,05

  322,00

   

   

  Cộng (làm tròn)

  512

  322

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO SỬA CHỮA LỚN PHẦN GẦM + TRUYỀN LỰC

   

  TT

  Tên vật tư

  Đơn vị

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Dầu rửa chi tiết

  Lít

  30

  20

  2

  Xăng rửa chi tiết

  Lít

  10

  5

  3

  Khí CNG nổ rà, chạy thử, nghiệm thu

  Kg

  10

  10

  4

  Keo làm kín (keo dán sắt)

  Hộp

  2

  2

  5

  Giẻ lau

  Kg

  5

  5

  6

  Giấy ráp

  Tờ

  5

  3

  7

  Mỡ moay ơ

  Kg

  7

  5

  8

  Mỡ bơm

  Kg

  1

  0.5

   

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG PHỤ TÙNG PHẦN ĐIỆN

   

  TT

  TÊN CHI TIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG, NGOẠI NHẬP

  Đơn vị

  ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (KM)

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Máy phát điện

  cái

  180.000

  180.000

  2

  Máy đề

  cái

  180.000

  180.000

  3

  Còi điện

  cái

  50.000

  50.000

  4

  Tiết chế

  cái

  72.000

  72.000

  5

  Môtơ gạt mưa

  cái

  100.000

  100.000

  6

  Rơ le cắt mát

  cái

  120.000

  120.000

  7

  Đèn pha

  cái

  120.000

  120.000

  8

  Bóng đèn các loại

  cái

  24.000

  24.000

  9

  Rơ le các loại

  cái

  80.000

  80.000

  10

  Chổi than máy phát, máy đề

  cái

  36.000

  36.000

  11

  Vòng bi máy phát điện

  cái

  60.000

  60.000

  12

  Công tắc các loại

  cái

  60.000

  60.000

  13

  Cáp ắc quy

  cái

  180.000

  180.000

  14

  Đồng hồ các loại

  cái

  180.000

  180.000

  15

  Bộ đóng mở cửa điện

  cái

  120.000

  120.000

  16

  Các loại cảm biến

  cái

  60.000

  60.000

  17

  Bugi sấy

  cái

  180.000

  180.000

  18

  Hộp điều khiển gạt mưa, sấy động cơ

  cái

  120.000

  120.000

  19

  Đèn trần, đèn biển tuyến

  bộ

  120.000

  120.000

  20

  Cần, chổi gạt mưa

  bộ

  60.000

  60.000

   

  Ghi chú:

  1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập.

  2 Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát.

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG SỬA CHỮA LỚN PHẦN ĐIỆN

   

  TT

  NỘI DUNG CÔNG VIC

  Định mức giờ công (giờ)

  Cấp bậc công việc

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

   

  1

  Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

  3

  3

  4

  2

  Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô

  4

  4

  3

  3

  Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: Tờ trình SCL, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh SC kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù VTPT,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

  24

  20

  4

  Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa trang, đồ nghề cầm tay.

  Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

  Kiểm tu và lập phương án sửa chữa.

  4

  Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe.

  131

  118

   

   

  - Tháo, lắp máy phát

  1,5

  2

  4

   

  - Tháo, lắp máy đề

  1,5

  2

  4

   

  - Tháo, lắp các cụm đèn trước

  2

  2

  4

   

  - Tháo, lắp các cụm đèn sau

  2

  2

  4

   

  - Tháo, lắp đèn nóc

  2

  2

  4

   

  - Tháo, lắp các đèn trong xe

  24

  16

  4

   

  - Tháo, lắp loa, radio, micro

  3

  3

  4

   

  - Tháo, lắp khoang táp lô

  3

  3

  4

   

  - Tháo, lắp bộ sấy kính, sưởi

  2

  2

  4

   

  - Tháo, lắp bộ gạt mưa

  2

  2

  4

   

  - Tháo, lắp hệ thống quạt thông gió

  2

  2

  4

   

  - Tháo, lắp hệ thống đóng mở cửa

  2

  1

  4

   

  - Tháo, lắp bó dây đầu xe, bảng cầu chì

  4

  4

  5

   

  - Tháo, lắp bó dây trần xe (kể tháo ốp trần, ốp sườn)

  20

  15

  5

   

  - Tháo, lắp bó dây satxi

  24

  24

  5

   

  - Tháo, lắp bó dây đuôi xe

  12

  12

  5

   

  - Tháo, lắp bó dây khoang động cơ

  16

  16

  5

   

  - Tháo, lắp hệ thống điều khiển rơle, cầu chì, ắc quy

  8

  8

  4

  5

  Sửa chữa máy phát điện

  6

  6

  4

   

  + Thay bộ chổi than

  1

  1

  4

   

  + Thay vòng bi

  1

  1

  4

   

  + Thay điốt

  2

  2

  4

   

  + Sửa chữa cổ góp

  1

  1

  4

   

  + Đo kiểm roto, stato, các điốt, tiết chế

  1,0

  1,0

  4

  6

  Sửa chữa máy đề

  6

  6

  4

   

  + Thay bộ chổi than

  1,5

  1,5

  4

   

  + Thay vòng bi hoặc bạc

  2

  2

  4

   

  + Thay bộ côn, giảm tốc

  1,5

  1,5

  4

   

  + Đo kiểm roto, stato, rơ le đề

  1,0

  1,0

  4

  7

  Sửa chữa bó dây đầu xe, thay dây mới

  18

  16

  5

  8

  Sửa chữa bó dây trần xe, thay dây mới

  18

  16

  5

  9

  Sửa chữa bó dây sát xi, thay dây mới

  18

  16

  5

  10

  Sửa chữa bó dây đuôi xe, thay dây mới

  18

  16

  5

  11

  Sửa chữa bó dây khoang động cơ, thay dây mới

  18

  16

  5

  12

  Kiểm tra hoàn thiện, bàn giao

  6

  6

  5

   

  Tổng cộng

  270

  243

   

   

  Cộng (làm tròn)

  270

  243

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO SỬA CHỮA LỚN PHẦN ĐIỆN

   

  TT

  Tên vật tư

  Đơn vị

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Băng dính điện

  Cuộn

  4

  2

  2

  Xăng rửa chi tiết

  Lít

  2

  1

  3

  Khí (CNG) kiểm tu, chạy thử, nghiệm thu

  Kg

  15

  15

  4

  Dây điện

  m

  10

  6

  5

  Dây thít to, nhỏ

  Cái

  50

  30

  6

  Giấy ráp

  Tờ

  5

  2

  7

  Chất tẩy rửa (RP7)

  Hộp

  2

  1

  8

  Giẻ lau

  Kg

  2

  1

   

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG PHỤ TÙNG PHẦN ĐIỀU HÒA

   

  TT

  TÊN CHI TIẾT HÀNG CHÍNH HÃNG, NGOẠI NHẬP

  ĐƠN V

  ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG (KM)

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Bộ dây đai máy kéo nén

  Bộ

  48.000

  48.000

  2

  Máy nén pistong điều hòa

  cái

  240.000

  240.000

  3

  Vòng bi ly hợp từ

  vòng

  60.000

  60.000

  4

  Bình lọc, làm khô

  cái

  72.000

  72.000

  5

  Chổi than quạt dàn nóng, dàn lạnh

  bộ

  132.000

  132.000

  6

  Môtơ quạt dàn lạnh

  cái

  132.000

  132.000

  7

  Môtơ quạt dàn nóng

  cái

  132.000

  132.000

  8

  Lưới lọc

  bộ

  48.000

  48.000

  9

  Cụm van máy nén

  bộ

  96.000

  96.000

  10

  Lá thép chữ thập truyền lực

  cái

  96.000

  96.000

  11

  Lá van máy nén

  bộ

  96.000

  96.000

  12

  Mặt đế dàn van máy nén

  bộ

  96.000

  96.000

  13

  Xéc măng máy nén

  bộ

  96.000

  96.000

  14

  Bạc vòng bi cổ trục, cổ biên hoặc cơ cấu dẫn động với bơm quay

  Bộ

  84.000

  84.000

  15

  Cụm pistong, tay biên

  bộ

  132.000

  132.000

  16

  Van tiết lưu

  cái

  144.000

  144.000

  17

  Tuy ô cao su

  bộ

  144.000

  144.000

  18

  Cánh quạt dàn nóng, lạnh

  cái

  144.000

  144.000

  19

  Cụm cảm biến điều khiển nhiệt độ

  cái

  96.000

  96.000

  20

  Bộ rơ le, công tắc điều khiển

  bộ

  132.000

  132.000

  21

  Máy nén điều hòa

  bộ

  200.000

  200.000

  22

  Dàn lạnh

  cái

  240.000

  240.000

  23

  Dàn nóng

  cái

  240.000

  240.000

  24

  Bảng điều khiển

  bộ

  240.000

  240.000

  25

  Công tắc áp suất

  cái

  240.000

  240.000

  26

  Cụm ly hợp từ

  bộ

  240.000

  240.000

  27

  Cụm đường ống cao áp

  bộ

  240.000

  240.000

  28

  Cụm đường ống thấp áp

  bộ

  240.000

  240.000

  29

  Bình chứa

  cái

  240.000

  240.000

  30

  Thay ga

  Kg

  84.000

  84.000

  31

  Thay dầu máy nén

  ml

  84.000

  84.000

   

  Ghi chú:

  1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập.

  2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát.

   

  ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG SỬA CHỮA LỚN PHẦN ĐIỀU HÒA

   

  TT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Định mức giờ công (giờ)

  Cấp bậc công việc

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

   

  1

  Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

  3

  3

  4

  2

  Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô

  4

  4

  3

  3

  Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: Tờ trình SCL, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh SC kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù VTPT,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

  18

  18

  4

  Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa trang, đồ nghề cầm tay.

  Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

  Kiểm tu và lập phương án sửa chữa.

  4

  Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe.

  89,7

  78,3

   

   

  - Thu hồi ga

  1,2

  1,2

  4

   

  - Tháo, lắp quạt giàn nóng, giàn lạnh

  2,4

  3,6

  4

   

  - Tháo, lắp dàn nóng

  3,6

  3,6

  5

   

  - Tháo, lắp dàn lạnh

  4,8

  4,8

  5

   

  - Tháo, lắp hệ thống đường ống, bình chứa, lọc

  19,2

  14,4

  5

   

  - Tháo, lắp vệ sinh cửa chia gió

  12

  9,6

  4

   

  - Tháo, lắp máy nén

  2,4

  4,8

  5

   

  - Tháo, lắp bảng điện điều khiển

  3,5

  3,5

  5

   

  - Tháo, lắp công tắc điều khiển

  1,2

  1,2

  5

   

  - Tháo, lắp hệ thống dây điện

  14,4

  9,6

  5

   

  - Tháo, lắp toàn bộ hệ thống trần xe

  25

  22

  4

  5

  Sửa chữa, thay thế quạt dàn nóng, dàn lạnh

  7,2

  4,8

  5

  6

  Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa cánh tản nhiệt giàn nóng, thay thế

  19,2

  19,2

  5

  7

  Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa cánh tản nhiệt giàn lạnh, thay thế

  19,2

  19,2

  5

  8

  Kiểm tra, sửa chữa, thay thế máy nén

  21,6

  21,6

  5

   

  - Sửa chữa, thay thế cụm ly hợp từ

  2,4

  2,4

  5

   

  + Tháo, lắp cụm ly hợp từ

  1,2

  1,2

  5

   

  + Thay vòng bi ly hợp từ, lá thép

  0,6

  0,6

  5

   

  + Thay cuộn dây ly hợp

  0,6

  0,6

  5

   

  - Thay pistong, xy lanh, trục cơ, vòng bi, phớt...

  19,2

  19,2

  5

  9

  Sửa chữa, thay thế cụm puly trung gian

  2,4

  2,4

  4

  10

  Sửa chữa giá đỡ máy nén

  2,4

  2,4

  4

  11

  Kiểm tra sửa chữa, thay thế hệ thống điều khiển

  9,6

  7,2

  5

  12

  Kiểm tra, xử lý độ kín hệ thống

  9,6

  9,6

  5

  13

  Đổ dầu máy nén, hút chân không, nạp ga

  9,6

  7,2

  5

  14

  Hoàn thiện, đo kiểm, chạy thử, bàn giao

  4

  4

  5

   

  Tổng cộng

  219,5

  200,9

   

   

  Cộng (làm tròn)

  220

  201

   

   

   

  ĐỊNH MỨC VẬT TƯ PHỤ CHO SỬA CHỮA LỚN PHẦN ĐIỀU HÒA

   

  TT

  Tên vật tư

  Đơn vị

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Băng dính điện

  Cuộn

  3

  2

  2

  Dây thít to, nhỏ

  Cái

  30

  15

  3

  Chất tẩy rửa (RP7)

  Hộp

  1

  1

  4

  Dây điện

  m

  5

  5

  5

  Giẻ lau

  Kg

  2

  1

  6

  Khí CNG kiểm tu, chạy thử, nghiệm thu

  Kg

  15

  15

   

   

  ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG CHO CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN MÁY, GẦM + TRUYỀN LỰC, ĐIỆN, ĐIỀU HÒA

   

  TT

  Hạng mục

  Đơn vị

  Định mức giờ công

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Máy

  Giờ

  375

  276

  2

  Gầm + T.Lực

  Giờ

  512

  322

  3

  Điện

  Giờ

  270

  243

  4

  Điều hòa

  Giờ

  220

  201

   

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG LỐP (KM)

   

  Loại xe

  Cỡ lốp

  Định ngạch Lốp ngoại (km)

  Lốp nội (km)

  Buýt CNG trung bình

  245/70

  70.000

  55.000

  Buýt CNG nhỏ

  7.00

  60.000

  50.000

   

  Ghi chú:

  1. Lốp ngoại: đó là những loại lốp có chất lượng tương đương hoặc cao hơn lốp Ấn Độ.

  2. Lốp nội: đó là những loại lốp được sản xuất trong nước.

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG ẮC QUI (KM)

   

  Loại xe

  Chủng loại

  Định ngạch sử dụng

  Tháng

  Km

  Buýt CNG trung bình

  12V - 150Ah

  18

  110.000

  Buýt CNG nhỏ

  12V - 85Ah

  18

  100.000

   

   

  ĐỊNH NGẠCH SỬ DỤNG DẦU BÔI TRƠN

   

  TT

  Tên vật tư chính

  Độ nhớt/Phẩm cấp

  Đơn vị (km)

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Dầu máy

  15W40/CI4, CH4

  1000

  12

  12

  2

  Dầu cầu

  80W90/GL5

  1000

  36

  36

  3

  Dầu Hộp số

  1000

  36

  36

  4

  Dầu côn

  DOT 3/J 1703 EQ

  1000

  48

  48

  Dầu phanh

  1000

  44

  24

  5

  Dầu trợ lực

  DEXTRON II/ PSF 3

  1000

  48

  48

  6

  Nước làm mát

  J7184B

  1000

  84

  84

   

   

  SỐ LƯỢNG DẦU BÔI TRƠN SỬ DỤNG

   

  Loại xe

  Dầu máy (Lít)

  Dầu cầu (Lít)

  Dầu hộp số (Lít)

  Dầu côn, phanh (Lít)

  Dầu trợ lực tay lái (Lít)

  Nước làm mát (Lít)

  Buýt CNG trung bình

  24,0

  12,5

  11,0

  0,4

  6,0

  44,0

  Buýt CNG nhỏ

  17,0

  5,0

  7,0

  0,305

  2,1

  24,0

   

  Ghi chú:

  1. Dầu máy, dầu cầu, dầu hộp số: phụ cấp 3 ÷ 5 % trong quá trình BDSC cấp I.

   

  ĐỊNH MỨC GIỜ CÔNG SỬA CHỮA LỚN KHUNG XƯƠNG, VỎ VÀ NỘI THẤT

   

  TT

  Nội dung công việc

  Giờ công

  Cấp bậc công việc

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

   

  1

  Tháo giỡ toàn bộ kính, tôn vỏ, ghế đệm, cửa xe, bậc lên xuống, chắn bùn xe

  80

  70

  4

  2

  Sửa chữa phục hồi các khung cửa vỏ xe

  540

  430

  5

  3

  Sửa chữa phục hồi phần tôn vỏ, bậc lên xuống, chắn bùn xe.

  568

  460

  5

  4

  Sửa chữa phục hồi các ghế, đệm, tựa, lắp ráp hoàn chỉnh lên xe

  400

  320

  5

  5

  Sửa chữa phục hồi các dầm, xà, sàn xe, lớp bọc lót thành trong xe

  480

  390

  5

  6

  Sửa chữa phục hồi, cửa lên xuống, các khung cửa kính, cửa thông gió

  140

  115

  5

  7

  Lắp ráp hoàn chỉnh

  110

  90

  5

  8

  Làm sạch bề mặt tôn vỏ xe, ma tít, sơn lót toàn phần trong và ngoài vỏ xe, sơn bóng toàn bộ xe, kè các chữ trong và ngoài xe

  390

  310

  5

   

  Cộng

  2.708

  2.185

   

   

   

  ĐỊNH MỨC SƠN TOÀN BỘ CÁC LOẠI XE

   

  TT

  Tên vật liệu

  Đơn vị

  Buýt CNG trung bình

  Buýt CNG nhỏ

  1

  Sơn chống gỉ

  lít

  18

  13

  2

  Sơn ghi lót

  lít

  3

  1,5

  3

  Sơn màu

  lít

  14

  11

  4

  Sơn gầm xe ô tô

  lít

  8

  6

  5

  Đông cứng lót

  lít

  6,5

  6

  6

  Dung môi pha sơn

  lít

  5

  3

  7

  Mỡ bơm

  lít

  1

  1

  8

  Giấy ráp các loại

  tờ

  10

  10

  9

  Đông cứng màu

  lít

  1

  1

  10

  Bả keo hai thành phần

  kg

  40

  35

  11

  Vải giáp nga để mài

  mét

  4

  4

  12

  Băng dính

  cuộn

  12

  10

  13

  Giấy báo

  kg

  1

  0,5

  14

  Giẻ lau

  kg

  4

  4

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 65/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
  Ban hành: 10/11/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên
  Ban hành: 10/04/2019 Hiệu lực: 01/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
  Ban hành: 06/11/2019 Hiệu lực: 21/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 21/2020/QĐ-UBND Hà Nội Định mức kinh tế kỹ thuật cho xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:21/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:18/09/2020
  Hiệu lực:01/10/2020
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Sửu
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X