Quyết định 2109/2016/QĐ-UBND Thanh Hóa quản lý hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2109/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành:20/06/2016Hết hiệu lực: 15/03/2019
  Áp dụng: 30/06/2016Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH
  THANH HÓA
  -------

  Số: 2109/2016/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2016

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XE BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN (XE ĐIỆN BỐN BÁNH) VẬN CHUYỂN KHÁCH TẠI KHU DU LỊCH SUỐI CÁ CẨM LƯƠNG, HUYỆN CẨM THỦY VÀ KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN HẢI TIẾN, HUYỆN HOẰNG HÓA

  --------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

  Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

  Căn cứ Công văn số 15610/BGTVT-VT ngày 23/11/2015 ca Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện thí điểm sử dụng xe điện bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

  Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1726/TTr-SGTVT ngày 29/4/2016 về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; của Sở Tư pháp tại Công văn số 636/STP-XDVB ngày 30/5/2016,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (xe điện bốn bánh) vận chuyển khách du lịch tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Hoằng Hóa, Cẩm Thủy; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 2 QĐ;
  - Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
  - TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (đ b/c);
  - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
  - S Tư pháp (cập nht cơ sdữ liu);
  - Lưu: VT, CN.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Anh Tuấn

   

   

  QUY ĐỊNH

  VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XE BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN (XE ĐIỆN BỐN BÁNH) VẬN CHUYỂN KHÁCH TẠI KHU DU LỊCH SUỐI CÁ CẨM LƯƠNG, HUYỆN CẨM THỦY VÀ KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN HẢI TIẾN, HUYỆN HOẰNG HÓA
  (Ban hành kèm theo Quyết định s: 2109/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 ca UBND tỉnh Thanh Hóa)

   

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định này quy định về điều kiện đi với doanh nghiệp, phương tiện, người điều khiển phương tiện; phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và số lượng phương tiện; trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ; trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy định này áp dụng đối với các doanh nghiệp được lựa chọn để thực hiện thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ khách tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; các cơ quan, cá nhân có liên quan.

  Chương II

  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

   

  Điều 3. Điều kiện đối với doanh nghiệp

  Doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xe điện bốn bánh phải có đủ các điều kiện sau:

  1. Đã được cấp đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh vận tải khách bằng xe điện bốn bánh.

  2. Phải bảo đảm số lượng, chất lượng phương tiện theo quy định; phương tiện phải được đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

  3. Quản lý xe điện bốn bánh kinh doanh vận tải: Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng để đảm bảo các phương tiện phải được bảo dưỡng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; lập Hồ sơ lý lịch phương tiện hoặc phần mềm quản lý phương tiện của đơn vị để theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện;

  4. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe (nếu có).

  a) Lập và cập nhật đầy đủ các thông tin về quá trình làm việc của lái xe vào Lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái xe của đơn vị;

  b) Tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dng, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; không tuyển dụng, sử dng lái xe có sử dng chất hướng thần, chất ma túy.

  c) Doanh nghiệp phải ký hp đồng lao động với lái xe và nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) theo quy định của pháp luật (trừ các trường hp đng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con của chủ hộ kinh doanh);

  d) Doanh nghiệp phải tổ chức tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có).

  5. Doanh nghiệp phải có nơi đỗ xe đảm bảo các yêu cu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

  Điều 4. Điều kiện đối với xe điện bốn bánh vận chuyển khách

  1. Xe điện bốn bánh tham gia hoạt động vận chuyển khách phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau:

  a) Giấy đăng ký và biển số xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

  b) Giấy chứng nhận lưu hành còn hiệu lực.

  c) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

  2. Xe điện bốn bánh có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa không quá 15 chỗ (kể cả chỗ ngồi ca người lái).

  3. Số lượng hành khách: Xe điện bốn bánh không được chở số người vượt quá số chỗ ngồi quy định tại Giấy đăng ký xe.

  4. Giá cước vận chuyển: Trên xe điện bốn bánh phải niêm yết công khai giá cước đã kê khai và các quy định của doanh nghiệp để hành khách giám sát và thực hiện.

  Điều 5. Điều kiện đối với người điều khiển xe điện bốn bánh

  1. Người điều khiển xe điện bốn bánh phải có Giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và phải tuân thủ theo quy định tại Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

  2. Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên xe điện bốn bánh (nếu có) phải mặc áo đồng phục và đeo thẻ có dán ảnh, ghi số, ký hiệu đơn vị; đảm bảo sức khỏe theo quy định của pháp luật.

  Điều 6. Phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động

  1. Phạm vi hoạt động:

  a) Đối với Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy: Xe điện bốn bánh được phép hoạt động trong khu vực Khu du lịch suối cá Cẩm Lương.

  b) Đối với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa: Xe điện bốn bánh được phép hoạt động trong khu vực Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

  2. Tuyến đường hoạt động:

  a) Tuyến đường hoạt động:

  - Đối với Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy: Xe điện bốn bánh được phép hoạt động trên tuyến từ đầu cầu Treo thuộc địa bàn xã Cẩm Thạch đến bãi trông giữ xe Khu du lịch suối cá Cẩm Lương và các điểm dịch vụ trong Quy hoạch khu du lịch suối cá Cẩm Lương đã được phê duyệt.

  - Đối với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa:

  + Xe điện bốn bánh được hoạt động trên các tuyến đường đã đưa vào khai thác thuộc mặt bằng phê duyệt tại Quyết định 1588/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ven biển huyện Hong Hóa và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hong Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  (Các tuyến đường thuộc quản lý của doanh nghiệp: Giao UBND huyện Hoằng Hóa phối hp với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho xe điện bốn bánh hoạt động phục vụ khách du lịch).

  + Đường tỉnh 510b (Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến - Đền thờ Tô Hiến Thành): 1,5 km;

  + Đường Hong Ngọc - Hong Thanh (Đoạn từ Chùa Hồi Long đến đường công vụ xã Hong Thanh): 1,5 km.

  b) Tuyến đường cấm:

  Đối với những tuyến đường cấm xe ô tô, xe mô tô; các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh (trừ các tuyến, đoạn đường quy định xe điện bốn bánh được phép hoạt động) thì xe điện bốn bánh không được phép hoạt động.

  c) Điểm đón, trả khách:

  - Xe điện bốn bánh chỉ được đón, trả khách tại các điểm quy đnh trên các tuyến đường được phép hoạt động quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này.

  - Xe điện bốn bánh phải đậu đỗ tại các khu vực bãi xe đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

  3. Thời gian đón, trả khách

  a) Đi với Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy

  - Thời gian hoạt động từ 5h00 đến 20h00 hằng ngày;

  - Thời gian dừng để đón, trả khách tối đa là 120 giây.

  b) Đối với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hong Hóa

  - Thời gian hoạt động từ 5h00 đến 23h00 hằng ngày;

  - Thời gian dừng để đón, trả khách tối đa là 120 giây.

  Điều 7. Quy định về số lượng xe điện bốn bánh

  1. Đối với Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy

  a) Số lượng xe điện bốn bánh tham gia hoạt động thí điểm năm 2016 tối đa là 10 xe.

  b) Theo sự phát triển của Khu du lịch suối cá Cẩm Lương và nhu cầu của khách du lịch, số lượng xe điện bn bánh phát triển hàng năm từ 15% đến 20%; trường hp vượt quá phải báo cáo UBND tỉnh chấp thuận.

  2. Đối vi Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa

  a) Số lượng xe điện bn bánh tham gia hoạt động thí điểm năm 2016 tối đa là 120 xe.

  b) Theo sự phát triển của Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và nhu cầu của khách du lịch, số lượng xe điện bốn bánh phát triển hàng năm từ 10% đến 15%; trường hợp vượt quá phải báo cáo UBND tỉnh chấp thuận.

  Điều 8. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

  1. Thực hiện kê khai giá cước theo quy định và niêm yết công khai giá cước vận chuyển hành khách trên xe; giao vé, chứng từ thu cước vận chuyển cho khách hàng theo đúng mức đã kê khai.

  2. Thực hiện đầy đủ các cam kết về chất lượng vận chuyển, hợp đồng vận chuyn.

  3. Quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan đối với người điều khiển xe điện và nhân viên phục vụ trên xe (nếu có).

  4. Tổ chức hoạt động xe điện bốn bánh đúng quy định về phạm vi, tuyến đường hoạt động; điểm, đón trả khách, thời gian đón trả khách, điều kiện phương tiện, người điều khiển, số lượng hành khách và giá cước vận chuyn.

  5. Chấp hành sự kiểm tra các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động xe điện bốn bánh vận chuyển khách của cơ quan có thẩm quyền.

  6. Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm báo cáo đánh giá hoạt động thí điểm của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

  Điều 9. Trách nhiệm của người điều khiển và nhân viên phục vụ trên xe điện bốn bánh

  1. Chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

  2. Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn của xe trước khi khởi hành.

  3. Có phong cách phục vụ văn minh, lịch sự, hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định.

  4. Kiểm tra việc sắp xếp hành lý, hàng hóa bảo đảm an toàn.

  5. Có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách đi xe.

  6. Không được tranh giành khách, ép giá, ép khách gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

  7. Tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu cho hành khách về truyền thng, những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa và các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương; Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

  8. Đón và trả khách đúng điểm quy định trên các tuyến đường hoạt động.

  9. Giao vé cho khách và thu cước vận chuyển theo đúng quy định.

  Điều 10. Trách nhiệm của các Ngành cấp tỉnh và UBND huyện Cẩm Thủy, UBND huyện Hoằng Hóa

  1. Sở Giao thông vận tải:

  a) Bố trí lực lượng chức năng phối hợp với UBND các huyện quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe điện bốn bánh theo quy định này.

  b) Chủ trì, phối hợp với các Ngành, địa phương định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thí điểm hoạt động vận chuyển hành khách du lịch bằng xe điện bốn bánh tại huyện Cẩm Thủy, huyện Hoằng Hóa về UBND tnh, Bộ GTVT.

  2) Công an tỉnh:

  Kiểm tra việc chấp hành quy tắc giao thông đường bộ theo quy định; áp dụng mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của Chính phủ và áp dụng theo loại phương tiện tương tự xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống.

  3. Trách nhiệm của các ngành cấp tỉnh:

  Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Cẩm Thủy, UBND huyện Hoằng Hóa trong việc quản lý và tổ chức đưa xe điện bốn bánh vào hoạt động vận chuyển hành khách.

  4. UBND huyện Cẩm Thủy, UBND huyện Hoằng Hóa:

  a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý hoạt động thí điểm xe điện tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương; Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến; kiểm tra chặt chẽ hoạt động vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh hoạt động trên địa bàn huyện Cẩm Thủy; huyện Hoằng Hóa theo quy định.

  b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xác định vị trí điểm đón, trả khách và bãi đỗ xe để triển khai thực hiện; tổ chức giao thông, đề xuất cắm biển hạn chế tc độ trên các tuyến đường lưu thông hỗn hợp giữa xe tải, xe khách và xe điện bốn bánh để đảm bảo an toàn giao thông.

  Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2109/2016/QĐ-UBND Thanh Hóa quản lý hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  Số hiệu:2109/2016/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:20/06/2016
  Hiệu lực:30/06/2016
  Lĩnh vực:Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: 15/03/2019
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới