hieuluat

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 30/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Sử
  Ngày ban hành: 19/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông, Công nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH CÀ MAU

  -------

  Số: 30/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Cà Mau, ngày 19 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH CÀ MAU

  ------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản;

  Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 318/TTr-SNN ngày 14 tháng 5 năm 2019.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
  - Ủy ban MTTQVN tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - CTTĐT Chính phủ;
  - Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
  - Báo, Đài, CTTĐT tỉnh (đăng, phát nội dung);
  - Văn phòng UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, M.A43/8.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Văn Sử

   

  QUY ĐỊNH

  TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH CÀ MAU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

   

  Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển và trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Đóng mới tàu cá được quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư, đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

  2. Cải hoán tàu cá được quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

  3. Vùng khai thác thủy sản gồm có vùng biển và vùng nội địa. Vùng biển gồm có vùng khơi, vùng lộng và vùng ven bờ; vùng nội địa là phần còn lại không thuộc vùng biển.

  Điều 4. Nguyên tắc cấp văn bản chấp thuận

  1. Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy trình xét duyệt và còn hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản đã được công bố.

  2. Ưu tiên phát triển khai thác thủy sản xa bờ bằng các nghề ít sát hại nguồn lợi thủy sản, hạn chế và từng bước giảm dần việc khai thác thủy sản ven bờ góp phần phát triển bền vững.

   

  Chương II. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA

   

  Điều 5. Tiêu chí đặc thù cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển

  1. Đóng mới tàu cá:

  a) Tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

  b) Tàu cá sau khi đóng mới phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên;

  c) Tàu cá có nghề khai thác thủy sản phải phù hợp theo quy định và yêu cầu phát triển của địa phương;

  d) Tổ chức, cá nhân không vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.

  2. Cải hoán tàu cá:

  a) Tàu cá sau khi cải hoán phải có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên;

  b) Tàu cá có nghề khai thác thủy sản phải phù hợp theo quy định và yêu cầu phát triển của địa phương.

  3. Thuê, mua tàu cá:

  a) Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh về hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

  b) Tổ chức, cá nhân thuê, mua tàu cá phải đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Quy định này.

  Điều 6. Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá hoạt động trong nội địa

  Không thực hiện đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá khai thác thủy sản trong nội địa thuộc phạm vi quản lý.

  Điều 7. Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo quy định. Tổ chức thẩm định hồ sơ đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại quyết định này và các quy định khác có liên quan (nếu có). Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu theo quy định, xem xét cấp văn bản chấp thuận. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu theo quy định, phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

  2. Thời gian thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ, cấp văn bản chấp thuận phải đảm bảo theo quy định thủ tục hành chính hiện hành.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng quy định tại Khoản 5, Điều 13 và Khoản 3, Điều 49 Luật Thủy sản năm 2017.

  2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, số lượng Giấy phép khai thác thủy sản trên biển được cấp mới theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản năm 2017.

  3. Tổ chức thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận theo Điều 7 của Quy định này.

  4. Tổng hợp, báo cáo tình hình đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Đối với văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá đã được cơ quan thẩm quyền ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm tra giám sát kỹ thuật, xuất trình Biên bản nghiệm thu lần thứ nhất do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp trước ngày 31/12/2019.

  2. Trường hợp quá thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá có nhu cầu tiếp tục đóng mới, cải hoán tàu cá, phải nộp lại hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận theo quy định.

  Điều 10. Sửa đổi, bổ sung quy định

  Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Thủy sản của Quốc hội, số 18/2017/QH14
  Ban hành: 21/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá
  Ban hành: 15/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
  Ban hành: 08/03/2019 Hiệu lực: 25/04/2019 Tình trạng: Đình chỉ một phần hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
  Số hiệu: 30/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 19/08/2019
  Hiệu lực: 30/08/2019
  Lĩnh vực: Giao thông, Công nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Văn Sử
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới