hieuluat

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Tiền Giang phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hệ thống đường tỉnh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:36/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
  Ngày ban hành:06/11/2017Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:16/11/2017Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TIỀN GIANG

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 36/2017/QĐ-UBND

  Tiền Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2017

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 và Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

  Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

  Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  Quy định giới hạn hành lang an toàn đối với các công trình khác trên đường bộ thực hiện theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.

  Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

  1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh đúng theo quy định pháp luật.

  2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất dành cho công trình đường bộ theo quy định.

  3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở dự toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Sở Giao thông vận tải lập, cân đối ngân sách và nhu cầu thực tế trình cấp thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định.

  4. Công An tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương phối hợp Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm vi liên quan của ngành.

  5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống lấn chiếm; thực hiện cưỡng chế dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép để giải tỏa hành lang an toàn đường bộ;

  6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý việc sử dụng phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ. Phối hợp với đơn vị trực tiếp quản lý công trình đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồm cả việc giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng của dự án.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 và thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến Đường tỉnh 871 và Đường tỉnh 873B của Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Phạm Anh Tuấn

   

   

   

   

  QUY ĐỊNH

  PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

   

  TT

  Tên đường
  (số hiệu đường bộ)

  Điểm đầu

  Điểm cuối

  Chiều dài (km)

  Cấp đường quy hoạch

  Toàn phạm vi lộ giới (m)

  Tim đường ra mỗi bên (m)

  Ghi chú

  1

  Đường tỉnh 861

  Quốc lộ 1 (Ngã ba xã An Thái Đông, H.Cái Bè)

  Ngã sáu (xã Mỹ Trung, H.Cái Bè)

  15,300

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn tiếp giáp Quốc lộ (QL) 1

  0,400

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực cầu Kinh Kho: từ Km 9+000 đến Km 9+600

  0,600

   

  22,0

  11,0

  Chợ Kênh Kho

  2

  Đường tỉnh 862

  Quốc lộ 50 (xã Long Chánh, cạnh Bến xe TX. Gò Công)

  Đèn Đỏ (xã Tân Thành, H.Gò Công Đông)

  21,140

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn nội ô TX Gò Công: từ QL.50 (Bến xe thị xã) đến ngã ba giao với đường Thủ Khoa Huân

  2,960

   

  24,0

  12,0

  Chỉ giới quy hoạch thị xã Gò Công

  Đoạn nội ô TX Gò Công: từ ngã ba giao với đường Thủ Khoa Huân đến đường Việt Hùng (ĐH.19)

  1,390

   

  32,5

  16,25

  Đoạn thị trấn Tân Hòa: từ Cổng chào mới đến Bia Chiến tích Xóm Gò

  2,300

   

  30,0

  15,0

   

  Đoạn qua khu vực Tân Thành: từ ngã ba Trường học ấp Giồng Đình đến ngã ba Trường học ấp chợ Tân Thành

  1,150

   

  30,0

  15,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn từ Trạm cấp nước đến ngã ba biển Tân Thành

  1,200

   

  32,5

  16,25

  Khu đông dân cư

  Đoạn từ ngã ba biển Tân Thành đến Trạm kiểm soát Biên phòng

  5,200

   

   

   

  Hành lang theo Luật Đê điều

  3

  Đường tỉnh 863

  Quốc lộ 1 (Ngã ba Lộ Mới - xã Hậu Thành, H.Cái Bè)

  Ngã sáu (xã Mỹ Trung, H.Cái Bè)

  15,733

  III + V mở rộng

   

   

   

   

  Đoạn từ QL.1 đến cầu Thông Lưu (Km 0+000 - Km 1+796)

  1,796

   

  29,0

  14,5

  Phát triển dân cư

  Đoạn từ cầu Thông Lưu đến xã Mỹ Trung (cuối tuyến): Km 1+796 - Km 15+733

  13,937

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  4

  Đường tỉnh 864

  Đường vào mố 1 cầu Bình Đức (đường Lê Thị Hồng Gấm - TP.Mỹ Tho)

  Đường tỉnh 875 (Thị trấn Cái Bè)

  34,554

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn từ cầu Bình Đức đến cầu Kinh Xáng: Km 0+000 - Km 5+840

  5,840

   

  30,0

  15,0

  Khu CN Mỹ Tho,

  Đoạn qua khu vực chợ Kim Sơn: từ cầu Rạch Gầm đến Đình thần Cả Giám

  0,250

   

  30,0

  15,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Phú Phong: từ cầu Phú Phong đến ranh xã Tam Bình (huyện Cai Lậy)

  0,350

   

  30,0

  15,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Tam Bình: từ cầu Tam Bình đến Trường THCS Tam Bình

  0,200

   

  30,0

  15,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua thị trấn Cái Bè (đường Nguyễn Thái Học): từ đường Tạ Thu Thâu đến Đường tỉnh (ĐT) 875 (cuối tuyến)

  0,210

   

  16,0

  8,0

  Chỉ giới quy hoạch thị trấn Cái Bè

  5

  Đường tỉnh 865

  Giáp ranh tỉnh Long An (xã Phú Mỹ, H.Tân Phước)

  Cầu Bằng Lăng (giáp ranh tỉnh Đồng Tháp - xã Hậu Mỹ Bắc B, H.Cái Bè)

  47,061

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua khu vực chợ Phú Mỹ: từ đường Láng Cát (ĐH.45B) đến cầu Tràm Sập

  2,380

   

  32,0

  16,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực thị trấn Mỹ Phước ngoài vòng xoay: từ cầu Kinh 10 đến giáp cống Bà Kỳ

  1,750

   

  30,0

  15,0

  Thị trấn Mỹ Phước

  Đoạn qua khu vực vòng xoay: Hành lang an toàn cách vòng cung mép nhựa 8m

   

   

   

   

  Thị trấn Mỹ Phước

  Đoạn qua khu vực chợ Thạnh Lộc: từ phía Đông cầu Thầy Cai dài 200m đến phía Tây cầu Thầy Cai dài 100m

  0,300

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua trung tâm xã Hậu Mỹ Bắc B: từ giao với đường vào cầu Thiên Hộ mới (ĐT.869) đến qua ranh đất phía Tây của Bến xe Hậu Mỹ Bắc 100 mét (Km 42+880 đến Km 44+851)

  1,971

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  6

  Đường tỉnh 866

  Quốc lộ 1 (Ngã ba xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành)

  Đường tỉnh 865 (xã Phú Mỹ, H.Tân Phước)

  9,822

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua khu vực chợ Việt Kiều: cách kênh Việt Kiều về mỗi phía 200m

  0,400

   

  32,0

  16,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Cổ Chi: từ Cổng Chùa đến Kho lúa

  0,500

   

  32,0

  16,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn từ cống ranh xã Tân Hòa Thành đến ĐT.865 (cuối tuyến)

  0,160

   

  32,0

  16,0

  Khu đông dân cư

  7

  Đường tỉnh 866B

  Đường tỉnh 866 (Ngã ba Việt Kiều - xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành)

  Kinh Năng (xã Tân Lập, H.Tân Phước)

  5,340

  III mở rộng

   

   

   

   

  Toàn tuyến

   

   

  56,0

  28,0

  Quy hoạch KCN Đông Nam Tân Phước

  8

  Đường tỉnh 867

  Quốc lộ 1 (Ngã ba Long Định - H.Châu Thành)

  Cầu Ngã 5 Hoàng Gia (ranh Long An - xã Thạnh Mỹ, H.Tân Phước)

  23,160

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn từ QL.1 đến Nhà thờ (khu phố Lương Minh Chánh)

  2,000

   

  32,0

  16,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực thị trấn Mỹ Phước ngoài vòng xoay: từ cống Tám Nghi đến cầu Kinh 500

  2,000

   

  30,0

  15,0

  Thị trấn Mỹ Phước

  Đoạn qua khu vực vòng xoay: Hành lang an toàn cách vòng cung mép nhựa 8m

   

   

   

   

  Thị trấn Mỹ Phước

  9

  Đường tỉnh 868

  Cầu Hai Hạt (Giáp ranh tỉnh Long An -xã Phú Cường, H.Cai Lậy)

  Bến đò Thủy Tây (Giáp sông Tiền - xã Ngũ Hiệp, H.Cai Lậy)

  28,246

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn từ cầu Quản Oai đến cầu Một Thước

  1,375

   

  29,0

  14,5

  QH Khu dân cư thị trấn Mỹ Phước Tây

  Đoạn từ cầu Nàng Chưng đến đường Cao Đăng Chiếm (ĐH.57 cũ)

  3,500

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn từ đường Cao Đăng Chiếm (ĐH.57 cũ) đến QL.1

  1,500

   

  20,0

  10,0

  Thị xã Cai Lậy

  Đoạn từ QL.1 đến cầu Bờ Ấp 5

  0,750

   

  20,0

  10,0

  Thị xã Cai Lậy

  Đoạn từ cầu Bờ Ấp 5 đến Tuyến tránh QL.1

  0,800

   

  22,5

  11,25

  QH đô thị Cai Lậy

  Đoạn từ Tuyến tránh QL.1 đến cầu Long Khánh

  1,365

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn từ Trường PTTH Lưu Tấn Phát, xã Tam Bình đến Bến phà Ngũ Hiệp

  1,500

   

  29,0

  14,5

  Đường vào Bến phà Ngũ Hiệp

  Đoạn từ Bến phà Ngũ Hiệp đến bến đò Thủy Tây (Bến phà BOT Sơn Định)

  2,170

   

  30,0

  15,0

   

  10

  Đường tỉnh 869

  Quốc lộ 1 (Ngã ba An Cư - H.Cái Bè)

  Đường tỉnh 865 (xã Hậu Mỹ Bắc B, H.Cái Bè)

  19,764

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua khu vực chợ An Cư: từ QL.1 đến Km 0+281

  0,281

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Cái Nứa (xã Hậu Thành): từ Km 3+000 đến Km 3+650

  0,650

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Cà Giăm (xã Hậu Mỹ Phú): từ Km 6+000 đến Km 6+600

  0,600

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Hậu Mỹ Trinh: từ Km 10+200 đến Km 10+600

  0,400

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực quy hoạch đô thị Thiên Hộ: từ cầu Một Thước đến ĐT.865, cuối tuyến (Km 16+380 đến Km 19+764)

  3,384

   

  22,0

  11,0

  Quy hoạch đô thị Thiên Hộ

  11

  Đường tỉnh 870

  Quốc lộ 1 (Ngã tư Đồng Tâm - xã Phước Thạnh, TPMT và xã Thạnh Phú, H.Châu Thành)

  Đường tỉnh 864 (xã Trung An, TPMT- xã Bình Đức, H.Châu Thành)

  5,712

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn tiếp giáp QL.1 (100m đầu tưyến)

  0,100

   

  33,0

  16,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Xoài Hột: từ cổng ấp văn hóa Phước Thuận đến cổng UBND xã Phước Thạnh

  0,600

   

  33,0

  16,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Bình Đức: từ cầu Lộ Ngang đến ĐT.864

  0,800

   

  33,0

  16,5

  Khu đông dân cư

  12

  Đường tỉnh 870B

  Quốc lộ 1 (xã Trung An, TP.Mỹ Tho)

  Đường tỉnh 864 (Khu Công nghiệp Mỹ Tho - xã Trung An)

  4,506

  III

   

   

   

   

  Toàn tuyến

   

   

  43,0

  21,5

   

  13

  Đường tỉnh 871

  Ngã tư Nguyễn Văn Côn (Phường 3, TX.Gò Công)

  Cảng cá (thị trấn Vàm Láng)

  13,236

  III

   

   

   

   

  Đoạn qua khu vực TX Gò Công: từ Ngã tư Bình Ân đến đường Vành đai phía Đông

  1,070

   

  22,5

  11,25

  Chỉ giới quy hoạch thị xã Gò Công

  Đoạn qua khu vực TX Gò Công: từ đường Vành đai phía Đông đến đường Tân Đông cầu Bà Trà (ĐH.97) - giáp ranh với huyện Gò Công Đông

  1,480

   

  32,5

  16,25

  Chỉ giới quy hoạch thị xã Gò Công

  Đoạn từ đường Tân Đông cầu Bà Trà (ĐH.97) đến cống Đôi Ma

  8,186

   

  40,0

  20,0

  Quy hoạch CN khu vực Gò Công

  Đoạn từ cống Đôi Ma đến Ngã tư đường vào Khu công nghiệp Soài Rạp

  1,800

   

  30,0

  15,0

  Theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ QH chung XDCN khu vực Gò Công

  Đoạn từ Ngã tư đường vào Khu công nghiệp Soài Rạp đến Cảng cá Vàm Láng (cuối tuyến)

  0,700

   

  16,0

  8,0

  14

  Đường tỉnh 871B

  Quốc lộ 50 (xã Tân Trung, TX.Gò Công)

  Đê sông Soài Rạp (xã Gia Thuận, H.Gò Công Đông)

  7,330

  I

   

   

   

   

  Toàn tuyến

   

   

  60,0

  30,0 (theo tim đường của dự án hoàn thiện)

  Quy hoạch CN khu vực Gò Công

  15

  Đường tỉnh 871C

  Ngã tư Bình Ân (xã Long Thuận, TX.Gò Công)

  Đê biển xã Tân Điền (H.Gò Công Đông)

  11,180

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua thị xã Gò Công: từ Ngã tư Bình Ân đến đường Xóm Rạch

  1,015

   

  18,0

  9,0

  Chỉ giới quy hoạch thị xã Gò Công

  Đoạn qua thị xã Gò Công: từ đường Xóm Rạch đến cầu Xóm Sọc

  2,485

   

  30,0

  15,0

  Chỉ giới quy hoạch thị xã Gò Công

  Đoạn qua khu vực ngã tư Bình Ân: từ giao với ĐH.02 hướng về thị xã Gò Công 660m và hướng về xã Tân Điền 200m

  0,860

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu trung tâm hành chính xã Tân Điền: từ cổng chào xã Tân Điền đến cầu Tam Bản (Km 8+170 đến Km 8+850)

  0,680

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn từ cầu Kênh 3 đến Đê biển xã Tân Điền

  0,600

   

   

   

  Hành lang theo Luật Đê điều

  16

  Đường tỉnh 872

  Quốc lộ 50 (Ngã ba Hòa Đồng - thị trấn Vĩnh Bình)

  Đường tỉnh 877 (Ngã ba Bến đò Cả Chốt - xã Vĩnh Hựu, H.Gò Công Tây)

  7,363

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua khu vực thị trấn Vĩnh Bình: từ QL.50 đến cầu Nguyễn Văn Côn

  (Km 0+000 - Km 1+519)

  1,519

   

  16,0

  08,0

  Thị trấn Vĩnh Bình

  Đoạn qua khu vực thị trấn Vĩnh Bình: từ cầu Nguyễn Văn Côn đến của Lò Vôi (Km 1+519 - Km 2+269)

  0,750

   

  11,4

  5,7

  Thị trấn Vĩnh Bình

  Đoạn qua khu dân cư: từ của Lò Vôi đến cống Ba Lùn (Km 2+269 - Km 2+799)

  0,530

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu dân cư: từ ngã ba đường Hựu Phong đến Trường THCS Vĩnh Hựu (Km 4+800 - Km 5+400)

  0,600

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  17

  Đường tỉnh 873

  Quốc lộ 50 (Ngã ba xã Thành Công, H.Gò Công Tây và xã Long Chánh, TX.Gò Công)

  QL.50 (xã Bình Đông, TX.Gò Công)

  13,575

  IV

   

   

   

   

  Đoạn từ giáp QL.50 (ngã ba Thành Công) đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu DNTN Gò Gừa (Km 0+000 - Km 2+250)

  2,250

   

  29,5

  14,75

  Ngoài vùng dân cư

  Đoạn qua trung tâm hành chính xã Thành Công: từ cửa hàng bán lẻ xăng dầu DNTN Gò Gừa đến ngã ba giao với ĐH.13 (Km 2+250 - Km 2+810)

  0,560

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn ĐH.14 cũ, ĐH.08 cũ: từ ngã ba ĐT.873 - ĐH.13 đến Bến đò Bình Xuân, bờ Nam (Km 2+810 - Km 9+080)

  6,270

   

  29,5

  14,75

  Ngoài vùng dân cư

  Đoạn qua sông Gò Công (Km 9+080 - Km 9+260)

  0,180

   

   

   

  Sông Gò Công

  Đoạn Đường huyện 15 (ĐH.10) cũ: từ Bến đò Bình Xuân, bờ Bắc đến Quốc lộ 50 (Km 9+260 - Km 13+575)

  4,315

   

  29,5

  14,75

  Quy hoạch CN khu vực Gò Công

  18

  Đường tỉnh 873B

  Quốc lộ 50 (xã Long Chánh, TX.Gò Công)

  Đường đê sông Vàm Cỏ (xã Tân Phước, H.Gò Công Đông)

  17,588

  III

   

   

   

   

  Đoạn ĐT.873B cũ và đoạn ĐH.09 cũ: từ QL.50 (xã Long Chánh) đến ngã ba ĐH.09 - ĐH.01

  11,348

   

  30,0

  15,0

  Quy hoạch CN khu vực Gò Công

  Đoạn ĐH.01 cũ và Đường ấp 5 Tân Phước cũ: từ ngã ba ĐH.09 - ĐH.01 đến cuối tuyến (giao đường đê sông Vàm Cỏ)

  6,240

   

  40,0

  20,0

  Quy hoạch CN khu vực Gò Công

  19

  Đường tỉnh 874

  Quốc lộ 1 (Ngã ba Khu di tích Ấp Bắc - xã Điềm Hy, H.Châu Thành)

  Đường gom cầu Chùa Phật Đá (thị trấn Mỹ Phước)

  8,055

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua khu vực thị trấn Mỹ Phước: từ cầu Nguyễn Văn Tiếp đến đường gom cầu Chùa Phật Đá (cuối tuyến)

  0,770

   

  30,0

  15,0

  Thị trấn Mỹ Phước

  20

  Đường tỉnh 874B

  Quốc lộ 1 (Ngã ba Nhị Quý - TX.Cai Lậy)

  Cầu Mỹ Long (xã Mỹ Long, H.Cai Lậy)

  5,040

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn từ QL.1 đến cầu Long Điền

  3,000

   

  18,0

  9,0

  Khu đông dân cư

  21

  Đường tỉnh 875

  Quốc lộ 1 (Ngã ba Văn Cang - xã Phú An, H.Cai Lậy)

  Bến sông Tiền (thị trấn Cái Bè)

  4,690

  III

   

   

   

   

  Đoạn từ QL.1 đến giáp ranh huyện Cái Bè (Km 0+000 đến Km 2+100)

  2,100

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn từ ranh huyện Cai Lậy đến sông Tiền (Km 2+100 đến Km 4+690)

  2,590

   

  25,0

  12,5

  QH thị trấn Cái Bè năm 1997 (1/1000)

  22

  Đường tỉnh 875B

  Quốc lộ 1 (xã Bình Phú, H.Cai Lậy)

  Bến đò Hiệp Đức (nhánh sông cù lao Tân Phong - xã Hiệp Đức, H.Cai Lậy)

  10,887

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn từ QL.1 đến cầu Bình Trị xã Bình Phú

  1,979

   

  30,0

  15,0

  Khu đông dân cư

  23

  Đường tỉnh 876

  Quốc lộ 1 (Ngã ba Đông Hòa - H.Châu Thành)

  Đường tỉnh 864 (Ngã ba Tây Hòa - xã Song Thuận, H.Châu Thành)

  8,600

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn từ QL.1 đến cây xăng Xuân Hồng (Km 0+000 đến Km 0+250)

  0,250

   

  27,5

  13,75

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua nội thị Vĩnh Kim: từ Bệnh viện Vĩnh Kim đến đường Bờ Cỏ Xã

  1,000

   

  27,5

  13,75

  Khu đông dân cư

  24

  Đường tỉnh 877

  Đường tỉnh 862 (phường 5 và xã Long Hòa, TX.Gò Công)

  Quốc lộ 50  (Ngã ba An Thạnh Thủy, H.Chợ Gạo)

  27,297

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua TX Gò Công: từ đường Trần Công Tường (ĐT.862) đến cầu Xóm Thủ

  2,100

   

  27,5

  13,75

  Chỉ giới quy hoạch thị xã Gò Công

  Đoạn qua trung tâm xã Bình Tân: từ cửa hàng xăng dầu số 17 đến Cổng ấp văn hóa Thuận Trị

  1,400

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua trung tâm xã Long Bình: từ cổng Trường THPT Long Bình đến Đường vào bãi rác xã Long Bình

  1,500

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực UBND xã Bình Ninh: từ Ngã tư giao giữa ĐT.877B và ĐH.23B đến cầu An Thạnh Thủy.

  0,490

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  25

  Đường tỉnh 877B

  Đường tỉnh 877 ( Nghĩa trang xã Bình Ninh, H.Chợ Gạo)

  Giáp biển Đông (xã Phú Tân, H.Tân Phú Đông)

  35,768

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn từ ĐT.877 đến bến phà Bình Ninh (Km 0+000 - Km 1+470)

  1,470

   

  30,0

  15,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua trung tâm xã Tân Thới: từ Trạm xăng dầu Anh Phương đến Trường THCS Tân Thới (Km 7+009 - Km 8+796)

  1,787

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua trung tâm xã Tân Phú: từ đường Miễu Tân Ninh đến ranh phía Đông Trường Mầm non Tân Phú (Km 12+155 - Km 14+390)

  2,235

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua trung tâm xã Phú Thạnh: từ kênh Ba Gốc đến cầu Tư Xuân (Km 19+749 - Km 20+844)

  1,095

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực Quy hoạch chung đô thị Tân Phú Đông: từ cầu Tư Xuân đến cầu Cả Thu (Km 20+844 - Km 23+045)

  2,201

   

  32,0

  16,0

  Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

  Đoạn qua trung tâm xã Phú Đông: từ ranh phía Tây Trường THCS Phú Đông đến ranh phía Đông Trạm Y tế xã Phú Đông (Km 25+102 - Km 26+037)

  0,935

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  26

  Đường tỉnh 877E

  Kênh Chợ Gạo (Bến đò Quơn long, H.Chợ Gạo)

  Đường tỉnh 877 (xã Bình Ninh, H.Chợ Gạo)

  8,257

  IV

   

   

   

   

  Đoạn qua khu quy hoạch trung tâm xã Bình Phục Nhứt: từ kênh Chợ Gạo (Bến đò Quơn long) đến cầu 3 tháng 2 (Km 0+000 - Km 0+730)

  0,730

   

  22,0

  11,0

  QH trung tâm xã Bình Phục Nhứt

  Đoạn từ cầu 3 tháng 2 đến ĐT.877 (cuối tuyến): Km 0+730 - Km 8+257

  7,527

   

  30,0

  15,0

   

  27

  Đường tỉnh 878

  Đường nhánh cao tốc Đồng Tâm (xã Tam Hiệp, H.Châu Thành)

  Đường tỉnh 865 (xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước)

  13,480

  III mở rộng

   

   

   

   

  Toàn tuyến

   

   

  56,0

  28,0

  Quy hoạch KCN Đông Nam Tân Phước

  28

  Đường tỉnh 878B

  Quốc lộ 1 (Ngã ba Hòa Tịnh - xã Tân Lý Tây và xã Tân Hương, H.Châu Thành)

  Đường tỉnh 879B (xã Tân Bình Thạnh, H.Chợ Gạo)

  8,700

  IV

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  29,0

  14,5

   

  Đoạn qua khu vực chợ Tịnh Hà: Từ đường liên ấp Hòa Tịnh đến Trường THPT Thủ Khoa Huân (Km 2+382 đến Km 3+462)

  1,080

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ An Khương: Từ đường An Khương 2 đến nhà số 37 của hộ Ngô Văn Mười (Km 5+362 đến Km 5+962)

  0,600

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Tân Bình Thạnh: Từ đường Tân Thạnh đến cuối tuyến, tiếp giáp ĐT.879B (Km 7+922 đến Km 8+672)

  0,750

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  29

  Đường tỉnh 878C

  (Đường tỉnh 878 cũ)

  Quốc lộ 1 (Ngã tư Lương Phú - xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành)

  Đường tỉnh 879 (Chợ Bến Tranh - xã Lương Hòa Lạc, H.Chợ Gạo)

  1,293

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn tiếp giáp QL.1 từ ngã tư Thân Cửu Nghĩa hướng vào cầu Bến Tranh 100m

  0,100

   

  27,5

  13,75

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu vực chợ Bến Tranh: từ cổng ấp văn hóa Ngãi Thuận đến cầu Bến Tranh

  0,300

   

  27,5

  13,75

  Khu đông dân cư

  30

  Đường tỉnh 879

  Đường Nguyễn Văn Giác (thành phố Mỹ Tho)

  Giáp ranh tỉnh Long An (xã Trung Hòa, H.Chợ Gạo)

  15,358

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua thành phố Mỹ Tho: từ Ngã ba đường Nguyễn Văn Giác đến QL.50 (Km 0+000 - Km 2+050)

  2,050

   

  22,0

  11,0

  Chỉ giới quy hoạch TP Mỹ Tho

  Đoạn qua thành phố Mỹ Tho: từ QL.50 đến cầu Long Hòa (Km 2+050 - Km 3+008)

  0,958

   

  36,0

  18.0

  Chỉ giới quy hoạch TP Mỹ Tho

  Đoạn qua thành phố Mỹ Tho: từ cầu Long Hòa đến giáp ranh xã Lương Hòa Lạc (Km 3+008 - Km 4+700)

  1,692

   

  22,0

  11,0

  Chỉ giới quy hoạch TP Mỹ Tho

  Đoạn qua chợ Bến Tranh: từ Kênh Nổi đến cầu Kênh Nhỏ

  1,940

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  Đoạn qua khu QH trung tâm xã Phú Kiết: từ cầu Phú Kiết đến đường Đất Làng (cống Hồ Văn Bé): (Km 10+080 - Km 10+785)

  0,705

   

  22,0

  11,0

  QH trung tâm xã Phú Kiết

  Đoạn từ cầu Mỹ Tịnh An đến cống (hộ ông Năm Giờ)

  0,375

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  31

  Đường tỉnh 879B

  Đường Nguyễn Trung Trực (thành phố Mỹ Tho)

  Giáp ranh tỉnh Long An (xã Tân Bình Thạnh, H.Chợ Gạo)

  13,434

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua thành phố Mỹ Tho: từ Ngã ba đường Nguyễn Trung Trực đến ĐH.89 (ngã tư Chà Sáu)

  3,000

   

  22,0

  11,0

  Theo QH thành lập P. Thạnh Phong

  Đoạn qua chợ Thanh Bình: từ Trường Tiểu học Thanh Bình đến ranh Nghĩa trang xã Thanh Bình

  0,350

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  Đoạn Ngã ba Tân Bình Thạnh: từ hộ ông Trần Văn Thành đến cống Hai Tính

  0,400

   

  29,0

  14,5

  Khu đông dân cư

  32

  Đường tỉnh 879C

  Quốc lộ 50 (xã Long Bình Điền, H.Chợ Gạo)

  Giáp ranh tỉnh Long An (xã Đăng Hưng Phước, H.Chợ Gạo)

  6,590

  III

   

   

   

   

  Tuyến ngoài vùng dân cư

   

   

  43,0

  21,5

   

  Đoạn qua trung tâm xã Đăng Hưng Phước: từ đường Lộ Làng đến cống số 5

  1,170

   

  22,0

  11,0

  Khu đông dân cư

  33

  Đường tỉnh 879D

  Quốc lộ 50 (xã Tân Thuận Bình, H.Chợ Gạo)

  Giáp ranh tỉnh Long An (cầu Rạch Tràm - xã Đồng Sơn, H.Gò Công Tây)

  10,648

  III

   

   

   

   

  Toàn tuyến

   

   

  43,0

  21,5

  Theo quy hoạch GTVT của tỉnh

   

    

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  Ban hành: 24/02/2010 Hiệu lực: 15/04/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 50/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  Ban hành: 23/09/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  Ban hành: 14/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
  Ban hành: 26/05/2016 Hiệu lực: 01/08/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 64/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  09
  Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Danh mục số hiệu đường bộ, Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
  Ban hành: 18/09/2018 Hiệu lực: 01/10/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
  10
  Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Danh mục số hiệu đường bộ, Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
  Ban hành: 03/11/2020 Hiệu lực: 20/11/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần (03)
  Văn bản sửa đổi, bổ sung (01)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Tiền Giang phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hệ thống đường tỉnh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
  Số hiệu:36/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:06/11/2017
  Hiệu lực:16/11/2017
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X