Quyết định 368/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:401&402-03/2014
  Số hiệu:368/QĐ-TTgNgày đăng công báo: 26/03/2014
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngày ban hành:12/03/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/03/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  ------------------
  Số: 368/QĐ-TTg
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------------------
  Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN CÁC TỈNH
  MIỀN NÚI PHÍA BẮC, MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 – 2020
  -------------------------
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
  Xét Tờ trình số 42-TTr/TWĐTN-TNXP, ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020 (sau đây viết tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau đây:
  1. Mục tiêu:
  a) Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo ở các xã thuộc diện khó khăn tại tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.
  b) Xây dựng mô hình hoạt động của phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương, qua đó góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
  2. Nguyên tắc và tiêu chí:
  a) Dự án xây dựng cầu nông thôn phải phù hợp với quy hoạch giao thông nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa nằm trong quy hoạch, phải được bổ sung vào quy hoạch trước khi quyết định đầu tư.
  b) Ưu tiên xây dựng cầu tại điểm suối, kênh, mương giao cắt đường giao thông nối giữa các thôn, bản hoặc từ thôn, bản đến trung tâm xã, thị trấn, trường học, trạm y tế, khu sản xuất tập trung có nguy cơ mất an toàn, cản trở giao thông trong mùa mưa lũ.
  c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật: Áp dụng tiêu chuẩn ngành đối với đường giao thông nông thôn loại A, B.
  3. Nội dung:
  a) Quy mô: Đầu tư 32 dự án gồm 450 cầu nông thôn, trên phạm vi 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  b) Danh mục các dự án xây dựng cầu nông thôn thuộc Đề án: Có phụ lục kèm theo.
  c) Phương án thiết kế và giải pháp kỹ thuật xây dựng cầu:
  - Phương án giải pháp kỹ thuật cầu: Gồm các loại cầu trên đường giao thông nông thôn loại A và loại B theo Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
  - Phương án thiết kế công trình: Thiết kế một bước.
  4. Thời gian và tiến độ thực hiện:
  Thời gian thực hiện Đề án: 07 năm, từ năm 2014 đến năm 2020, trong đó:
  - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2014 thực hiện 12 dự án; năm 2015 thực hiện 10 dự án; năm 2016 thực hiện 10 dự án.
  - Giai đoạn thực hiện: Năm 2015 thực hiện 12 dự án; năm 2016 thực hiện 10 dự án; năm 2017 thực hiện 10 dự án.
  5. Tổng vốn đầu tư:
  a) Tổng mức đầu tư phần nhà nước thực hiện: Khái toán theo giá hiện tại là: 324.866.910.000 đồng (Ba trăm hai bốn tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm mười ngàn đồng).
  b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương đầu tư xây dựng cầu; thanh niên tình nguyện, người dân địa phương góp công sức làm đường dẫn hai đầu cầu. Trường hợp phải đền bù, giải phóng mặt bằng, ngân sách địa phương bố trí để thực hiện.
  c) Kế hoạch đầu tư vốn thực hiện theo tiến độ:
  Đơn vị tính: Triệu đồng

  Tiến độ kế hoạch đầu tư vốn
  Năm 2014
  Năm 2015
  Năm 2016
  Năm 2017
  Năm 2018
  Năm 2019
  Năm 2020
  12.000
  54.000
  54.000
  54.000
  54.000
  54.000
  42.866

  6. Tổ chức thực hiện:
  a) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:
  - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; quyết định phê duyệt các dự án xây dựng cầu nông thôn trong danh mục kèm theo đảm bảo đúng quy định hiện hành.
  - Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư chỉ đạo Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn thực hiện, dự án, tổ chức lực lượng, huy động nguồn lực xây dựng các hạng mục liên quan đảm bảo khai thác đồng bộ công trình.
  - Phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo tiến độ đầu tư tại Quyết định này; thực hiện chế độ quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.
  - Báo cáo các Bộ, ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.
  b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan cân đối, bố trí đủ vốn ngân sách hàng năm cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện Đề án theo yêu cầu tiến độ.
  c) Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư theo quy định.
  d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư nêu tại danh mục dự án xây dựng cầu nông thôn kèm theo Quyết định này có trách nhiệm:
  - Chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan liên quan phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh (Thành) đoàn thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành theo thẩm quyền, lồng ghép Đề án này với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn để phát huy hiệu quả nguồn lực.
  - Phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện và tiếp nhận bàn giao và tổ chức quản lý các công trình của Đề án sau khi hoàn thành. Bố trí bố trí ngân sách địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đồng thời phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo huy động nguồn vốn triển khai các hạng mục liên quan đề khai thác đồng bộ công trình.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngay ký ban hành.
  Điều 3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trong Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - UBND 32 tỉnh, thành phố triển khai Đề án;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội,
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc Hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, công báo;
  - Lưu: Văn thư, KTN (3b): XH115
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

   
  DANH MỤC
  XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
   
   

  STT
  Tên dự án
  Địa điểm (xóm/thôn/bản, xã, huyện)
  1
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hòa Bình
   
  Cầu Xóm Khao
  Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn
   
  Cầu Xóm Tre
  Xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn
   
  Cầu Xóm Đa
  Xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn
   
  Cầu Cộ Khổ
  Xóm Cốc, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn
   
  Cầu Đống đạn
  Xóm Niếng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy
   
  Cầu Gốc Búng
  Xóm Niếng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy
   
  Cầu Tân Thành
  Xóm Tân Thành, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy
   
  Cầu Suối Cây Táo
  Thôn Liên phú, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy
   
  Cầu Xóm Hạ
  Xóm Hạ, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy
   
  Cầu Rậm
  Xóm Rậm, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy
   
  Cầu Cửa Lũy
  Xóm Cửa Lũy, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy
   
  Cầu Roi
  Xóm Roi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc
   
  Cầu Phổn
  Xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc
   
  Cầu Thượng
  Xóm Thượng, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc
   
  Cầu Diều Bồ
  Xóm Diều Bồ, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc
  2
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Sơn La
   
  Cầu Xung kích 1
  Bản Xà, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên
   
  Cầu Xung kích 2
  Trung tâm xã Mường Lang, huyện Phù Yên
   
  Cầu Xung kích 3
  Bản Chiềng, Mường Lang, huyện Phù Yên
   
  Cầu Xung kích 4
  Vạn Yên, Bắc Phong, huyện Phù Yên
   
  Cầu Xung kích 5
  Xã Mường Cơi, huyện Phù Yên
   
  Cầu Đồng hành 1
  Bản Nà Khoang, Tú Nang, huyện Yên Châu
   
  Cầu Đồng hành 2
  Bản Cang, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
   
  Cầu Đồng hành 3
  Bản Bó Mon, xã Tú Nang, huyện Yên Châu
   
  Cầu Đồng hành 4
  Bản Tô Buông, Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
   
  Cầu Đồng hành 5
  Bản Mệt, Sặp Vạt, huyện Yên Châu
   
  Cầu Tây Tiến 1
  Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
   
  Cầu Tây Tiến 2
  Bản To Láng, Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu
   
  Cầu Thanh niên 1
  Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
   
  Cầu Thanh niên 2
  Xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ
   
  Cầu Thanh niên 3
  Bản To Ngùi, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
  3
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Điện Biên
   
  Cầu Hồng Lếch Nưa
  Bản Hồng Lếch Nưa,Thanh Hưng, huyện Điện Biên
   
  Cầu Nọong Hẹt
  Đội 14, xã Nọong Hẹt, huyện Điện Biên
   
  Cầu Hồng Lếch Cuông
  Đội 10, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
   
  Cầu Phiêng Ban
  Bản Phiêng Ban, Thanh An, huyện Điện Biên
   
  Cầu Bản Sáng
  Bản Sáng 2, Thanh An, huyện Điện Biên
   
  Cầu Nọong Hẹt 1
  Đội 1, xã Nọong Hẹt, huyện Điện Biên
   
  Cầu Loong Quôn
  Bản Loong Quôn, Sa Mứn, huyện Điện Biên
   
  Cầu Lọng Hống
  Bản Lọng Hống, Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
   
  Cầu Bản La
  Bản La, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
   
  Cầu Bản Sảo
  Bản Sảo, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo
   
  Cầu Nậm Cá
  Bản Nậm Cá, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo
   
  Cầu Chiềng Ban
  Bản Chiềng Ban, Mùn Chung, Tuần Giáo
   
  Cầu Đề Chia A
  Bản Đề Chia A, Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
   
  Cầu Bản Món
  Bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo,
   
  Cầu Bản Đứa
  Bản Đứa, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
  4
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lai Châu
   
  Cầu Tả Ngảo
  Bản Lao Lử Đề, Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ
   
  Cầu Nậm Nó
  Bản Nậm Nó 2, Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn
   
  Cầu Dào San
  Bản Ma Can, xã Dào San, huyện Phong Thổ
   
  Cầu Trung Chải
  Bản Nậm Nó 2, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn
   
  Cầu Cừ Xá
  Bán Cừ Xá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè
   
  Cầu Huổi Han
  Bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè
   
  Cầu Treo Bó
  Bản Treo Bó, xã Phúc Than, huyện Tân Uyên
   
  Cầu Hua Ngò
  Bản Hua Ngò, xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên
   
  Cầu Nậm Lò
  Bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ
   
  Cầu Bản Giang
  Bản Nà Cơ, xã Bản Giang, huyện Tam Đường
   
  Cầu Na Đông
  Bản Na Đông, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường
   
  Cầu Nậm Vai
  Nậm Vai, xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên
   
  Cầu Pa Mu
  Bản Pá Khoang, xã Pha Mu, huyện Than Uyên
   
  Cầu Sòn Thầu I
  Bản Sòn Thầu I, Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ
   
  Cầu Bản Lang
  Bản Chảng Phàng II, Bản Lang, huyện Phong Thổ
  5
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lào Cai
   
  Cầu Bản Lúc 2
  Bản Lúc 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Bản Tắp 2
  Bản Tắp 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Nậm Khạo
  Bản Nậm Khạo, xã Vinh Yên, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Năm Kỳ
  Bản Năm Kỳ, xã Vinh Yên, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Bản 3
  Bản 3, xã Long Khanh, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Vằng Cuồng
  Bản Bản 2, xã Long Khanh, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Bản Pác Bó
  Bản Pác Bó, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Thâm Luông
  Bản Thâm Luông, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Nậm Xoong
  Thôn Nậm Xoong, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Việt Hải
  Thôn Việt Hải, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên
   
  Cầu Nà Đo
  Bản Nà Đo xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn
   
  Cầu Nà Hin
  Bản Nà Hin, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn
   
  Cầu Ông Sù
  Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn
   
  Cầu Ông Đoỏng
  Xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn
   
  Cầu Nậm Mạ 1
  Bản Nậm Mạ 1, Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn
  6
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Yên Bái
   
  Cầu Tập Năng 2
  Thôn Tập Năng 2, Suối Giàng, huyện Văn Chấn
   
  Cầu Thôn 5
  Thôn 5, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên
   
  Cầu Làng Át
  Thôn 20, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên
   
  Cầu Đầm Sen
  Thôn 7, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên
   
  Cầu Thôn Phát
  Thôn Phát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên
   
  Cầu Khe Giang
  Thôn Khe Giang, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên
   
  Cầu Sài Lương
  Thôn Sài Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn
   
  Cầu Bản Chang
  Thôn 6, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên
   
  Cầu Sơn Nam
  Thôn Sơn Nam, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên
   
  Cầu Tiến Đạt
  Thôn Tiến Đạt, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên
   
  Cầu Thẩm Có
  Thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn
   
  Cầu Khe Lép 3
  Thôn Khe Lép 3, xã Xuân Tâm, huyện Văn Yên
   
  Cầu Khe Thủ
  Thôn Đồng Phay, Kiên Thành, huyện Trấn Yên
   
  Cầu Thôn 7
  Thôn 7, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên
   
  Cầu Khe Loóng
  Thôn 7, xã Tân Đồng, Trấn Yên, huyện Yên Bái
  7
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Tuyên Quang
   
  Cầu Đồng Quán
  Thôn Đồng Quán, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa
   
  Cầu Thanh Niên
  Thôn Nà Luông, xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa
   
  Cầu Thôn Trương
  Thôn Trương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
   
  Cầu Đạo Viện
  Thôn Đồng Quân, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn
   
  Cầu Pắc Nhiêng
  Thôn Pắc Nhiêng, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn
   
  Cầu Phiêng Mơ
  Thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình
   
  Cầu Bản Tha
  Thôn Bản Tha, Hồng Quang, huyện Lâm Bình
   
  Cầu Nà Bản
  Thôn Nà Bản, Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
   
  Cầu Mỏ Nghiều
  Thôn 4 Mỏ Nghiều, Tân Thành, huyện Hàm Yên
   
  Cầu Việt Thành
  Thôn 4 Việt Thành, Tân Thành, huyện Hàm Yên
   
  Cầu Bản Cưởm
  Thôn Bản Cưởm, xã Thượng Giáp, huyện Na Hang
   
  Cầu Đồng Đăm
  Thôn Đồng Đăm, xã Thượng Nông, huyện Na Hang
   
  Cầu Bản Lục
  Thôn Bản Lục, xã Đà Vi, huyện Na Hang,
   
  Cầu Sơn Nam
  Thôn Ao Xanh, xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương
   
  Cầu Đồng Cháy
  Thôn Đồng Cháy, xã Sơn Nam, huyện S ơn Dương
  8
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hà Giang
   
  Cầu Ma Ly Sán
  Thôn Ma Ly Sán, xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần
   
  Cầu Quảng Hạ
  Thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần
   
  Cầu Há Súng
  Thôn Há Súng, Phố Cáo, huyện Đồng Văn
   
  Cầu Chúng Pả A
  Thôn Chúng Pả A, Phố Cáo, Đồng Văn
   
  Cầu Lùng Vài
  Thôn Lùng Vài, Phương Độ, thành phố Hà Giang
   
  Cầu Châng
  Thôn Châng, Phương Thiện, thành phố Hà Giang
   
  Cầu Bản Chè II
  Thôn Bản Chè II, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì
   
  Cầu Thôn Lủng
  Thôn Lủng Nàng, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì
   
  Cầu Bản Chè II
  Thôn Bản Chè II, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì
   
  Cầu Sang Phàng
  Thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ
   
  Cầu Lùng Cáng
  Thôn Lùng Cáng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ
   
  Cầu Thâm Tiềng
  Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh,
   
  Cầu Phiêng Trà
  Cầu Phiêng Trà, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh
   
  Cầu Nà Pâu
  Xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê
   
  Cầu Phiêng Đáy
  Xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê
  9
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thái Nguyên
   
  Cầu Cây Cóc
  Xã Bình Thành, huyện Định Hóa
   
  Cầu Nà Đin
  Thôn Nà Đin, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa
   
  Cầu Làng Chùa
  Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa
   
  Cầu Trà Viên
  Thôn Trà Viên, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình
   
  Cầu Đồng Bầu
  Thôn Đồng Bầu, xã Tân Thành, huyện Phú Bình
   
  Cầu Muối
  Xã Tân Thành, huyện Phú Bình
   
  Cầu Trầm Hương
  Thôn Trầm Hương, xã Hà Châu, huyện Phú Bình
   
  Cầu Phẩm 1
  Phẩm 1, xã Xân Phương, huyện Phú Bình
   
  Cầu Đại Lễ
  Thôn Đại Lê, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình
   
  Cầu Tân Sơn
  Thôn Tân Sơn, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình
   
  Cầu Xóm 5
  Xóm 5, thị trấn sông Cầu, huyện Đồng Hỷ
   
  Cầu Suối Đỏ
  Thôn Suối Đỏ, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ
   
  Cầu Lòng Giàn
  Lòng Giàn, xã Khe Mo, huyện Đồ ng Hỷ
   
  Cầu Bầu 2
  Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương
   
  Cầu Gốc Gạo
  Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương
  10
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bắc Kạn
   
  Cầu Thôm Kham
  Thôn Coọn Luông, xã Xuân La, huyện Pác Nặm
   
  Cầu Nà Ái
  Thôn Lủng Muồng, xã Xuân La, huyện Pác Nặm
   
  Cầu Hin Phôn
  Thôn Bản Sáo, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn
   
  Cầu Nà Cà 1
  Thôn Bản Hun, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn
   
  Cầu Nà Cà 2
  Thôn Nà Cà, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn
   
  Cầu Nà Kéo
  Tôn Nà Kéo, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn
   
  Cầu Nà Lẹng
  Thôn Bản Súng, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
   
  Cầu Pác Cưởm
  Thôn Nà Khảo, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn
   
  Cầu Khuổi Khương
  Đông Piều, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn
   
  Cầu Khuổi Tậu
  Bản Pẳng, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
   
  Cầu Nà Này
  Thôn Bó Danh, thị trấn Nà Pặc, huyện Ngân Sơn
   
  Cầu Nà Nọi
  Thôn Nà Nội, thị trấn Nà Pặc, huyện Ngân Sơn
   
  Cầu Phiêng Lủng
  Thôn Phiênh Lùng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm
   
  Cầu Cốc Bát
  Thôn Phác Già, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm
   
  Cầu Cốc Lùng
  Thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm
  11
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Cao Bằng
   
  Cầu Slằng Péc
  Thị Trấn Đông Khê, huyện Thạch Khê
   
  Cầu Nà Phai
  Xã Trọng Con, huyện Thạch Khê
   
  Cầu Nà Luông
  Xã Thái Cường, huyện Thạch Khê
   
  Cầu Quang Hán 1
  Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh
   
  Cầu Quang Hán 2
  Xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh
   
  Cầu Tri Phương
  Xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh
   
  Cầu Nà Lìn
  Xã Vị Quang, huyện Thông Nông
   
  Cầu Nà Thôm
  Xã Đa Thông, huyện Thông Nông
   
  Cầu Ngườm Trung
  Xã Cần Yên, huyện Thông Nông
   
  Cầu Bản Sẳng
  Xã Bạch Đằng, huyện Hòa An
   
  Cầu Lũng An
  Xã Thái Học, huyện Nguyên Bình
   
  Cầu Tổng Ngà
  Xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình
   
  Cầu Pác Sáo
  Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng
   
  Cầu Bản Đoán
  Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng
   
  Cầu Nà Mạ
  Xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng
  12
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lạng Sơn
   
  Cầu Phai Tói
  Thôn Khe Ca, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
   
  Cầu Nà Làng
  Thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc
   
  Cầu Lâm Hạ
  Thôn Lâm Hạ, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng
   
  Cầu Làng Ngũa
  Thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
   
  Cầu Tà Đình
  Thôn Nà Khoang, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia
   
  Cầu Lùng Thúm
  Thôn Lùng Thúm, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan
   
  Cầu Nà Khưa
  Thôn Nà Khưa, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định
   
  Cầu Nà Chà
  Thôn Nà Chà, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng
   
  Cầu Nà Phin
  Thôn Làng Mới, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn
   
  Cầu Pò Điểm
  Thôn Nà Lẹng, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia
   
  Cầu Bản Chu
  Bản Chu, xã Thái Bình, huyện Đình Lập
   
  Cầu Suối Lông
  Thôn Suối Lông, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình
  13
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Ninh
   
  Cầu Khe Vằn
  Xã Húc Động, huyện Bình Liêu
   
  Cầu Thông Châu
  Xã Húc Động, huyện Bình Liêu
   
  Cầu Pò Chè
  Xã Húc Động, huyện Bình Liêu
   
  Cầu Súi Cáu
  Xã Húc Động, huyện Bình Liêu
   
  Cầu Lẩu Gìn Tồng
  Xã Yên Than, huyện Tiên Yên
   
  Cầu Đông Sơn
  Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà
   
  Cầu Thôn Tây
  Xã Dực Yên, huyện Đầm Hà
   
  Cầu Xóm 11
  Thôn Tây, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà
   
  Cầu Tân Hòa
  Thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà
   
  Cầu Tân Thanh
  Thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà
  14
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Phú Thọ
   
  Cầu Cửa Dích
  Cửa Dích, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập
   
  Cầu Thói 2
  Thói 2, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập
   
  Cầu Ngòi ông Lại
  Khu 6, Xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa
   
  Cầu cây Sổ
  Khu 8, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa
   
  Cầu Ông Phúc
  Khu 8, xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa
   
  Cầu Mực Giáo
  Khu 4, xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa
   
  Cầu suối Dai
  Suối Dai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn
   
  Cầu suối Ao Vèn
  Suối Ao Vèn, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn
   
  Cầu Phố Soi
  Khu Phố Soi - Giáp Trung, huyện Thanh Sơn
   
  Cầu Ngả Hai
  Xã Yên Lóng, huyện Thanh Sơn
   
  Cầu Đồng Mí
  Đồng Mí, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn
   
  Cầu Lịch 1
  Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn
   
  Cầu Luông
  Xã Văn Luông, huyện Tân Sơn
   
  Cầu Tân An
  Xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn
   
  Cầu Máng
  Xã Văn Bản, huyện Cẩm Khê
  15
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bắc Giang
   
  Cầu Đèo Quạt
  Thôn Đèo Quạt, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam
   
  Cầu Khe Nghè
  Thôn Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam
   
  Cầu Thôn Điệu
  Thôn Điệu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động
   
  Cầu Hoa Quảng
  Thôn Hoa Quảng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn
   
  Cầu Màu
  Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang
   
  Cầu Nam liếp
  Thôn Nam Liếp, xã Hương Mai, huyện Việt Yên
   
  Cầu Cẩm Bào
  Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa
   
  Cầu Đống Vừng
  Thôn Đống Vừng, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam
   
  Cầu Thôn 4
  Thôn 4, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên
   
  Cầu Tân Thành
  Thôn Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn
  16
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thanh Hóa
   
  Cầu Suối Sén
  Bản Quan Dao, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát
   
  Cầu Na Ngùa
  Bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát
   
  Cầu Sộp Hua
  Bản Hộp Sua, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn
   
  Cầu Suối Ngà
  Suối Ngà, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa
   
  Cầu Pu
  Suối Pu, xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa
   
  Cầu Hiêu
  Thôn Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước
   
  Cầu Bản Ngày
  Bản Ngày, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh
   
  Cầu Sơn Thủy
  Thôn Sơn Thủy, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh
   
  Cầu Làng Bứa
  Làng Bứa, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc
   
  Cầu Làng Côn
  Làng Côn, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc
   
  Cầu Tiên Quang
  Thôn Tiên Quang, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành
   
  Cầu Mọ Báy
  Thôn Báy, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy
   
  Cầu Na Ngòi
  Thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân
   
  Cầu Lam Sơn
  Thôn Xuân Phú, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân
   
  Cầu Đồng Lang
  Thôn Đồng Mộc, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh
  17
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Nghệ An
   
  Cầu Khe Mọ
  Thôn 1B, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương
   
  Cầu Thanh Niên
  Xóm 7, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương
   
  Cầu Cồn Khê
  Thôn Liên Kỳ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương
   
  Cầu Đồng Lầy
  Thôn Lương Điền, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương
   
  Cầu Cai Chung
  Thôn Yên Thành, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương
   
  Cầu Bàu Dài
  Xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương
   
  Cầu tràn Khe Tràm
  Thôn 6, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương
   
  Cầu Ô rô
  Thượng Hòa, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương
   
  Cầu Khe Xán
  Thôn 8, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn
   
  Cầu thôn 19/5
  Thôn 19/5, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn
   
  Cầu Nhân Tài
  Thôn 6, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn
   
  Cầu Bí
  Thôn 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn
   
  Cầu Đông Bắc
  Thôn 3, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn
   
  Cầu Ông Xuân
  Thôn 2, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn
   
  Cầu Khe Màng
  Thôn 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn
  18
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
   
  Cầu Sơn Trường
  Xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn
   
  Cầu Xóm 3
  xã Hương Đô, huyện Hương Khê
   
  Cầu Cố Cung
  Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang
   
  Cầu Bên Lây
  Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
   
  Cầu Tư Hậu
  Xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
   
  Cầu Cây Quýt
  Xã Phú Gia, huyện Hương Khê
   
  Cống cửa khe
  Xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà
   
  Cầu Động Cháng
  Xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên
   
  Cầu Cơn Lộc
  Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang
   
  Cầu Xóm 3
  Xã Hương Liên, huyện Hương Khê
   
  Cầu Sơn Thủy
  Xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn
   
  Cầu Ngọc Vy
  Xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê
   
  Cầu Đá Nịn
  Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang
   
  Cầu Cây Trai
  Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn
   
  Cầu Xóm 10
  Thôn Hội Cát, xã Hương Long, huyện Thạch Hà
  19
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Bình
   
  Cầu Nước Đắng
  Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
   
  Cầu Trung Sơn
  Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
   
  Cầu Thái Sơn 1
  Thôn Thái Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy
   
  Cầu Cây Khế
  Thôn Kim Sen, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh
   
  Cầu Tân Lộc
  Thôn Tân Lộc, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy
   
  Cầu Pa Choong
  Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa
   
  Cầu Máng
  Xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch
   
  Cầu Hương Hóa
  Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa
   
  Cầu Cồn Tuần
  Thôn Song Chương, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
   
  Cầu Hóa Hợp
  Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa
   
  Cầu Mầm Non
  Thôn Quảng Tùng, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch
   
  Cầu Rìn Rìn
  Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
   
  Cầu Chua Thông
  Thôn Hợp Phú, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch
   
  Cầu Phú Xuân
  Xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa
   
  Cầu Thanh Hóa
  Xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa
  20
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Trị
   
  Cầu Cồn Vực
  Khu phố 11, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh
   
  Cầu Cồn Chùa
  Thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Ling
   
  Cầu Thiện Chánh
  Thôn Thiện Chánh, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ
   
  Cầu Cồn Sảy
  Thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh
   
  Cầu Xóm Cồn
  Xóm Cồn, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
   
  Cầu Tà Hữu
  Thôn Tà Hữu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong
   
  Cầu Trà Hói
  Thôn Phú Án, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong
   
  Cầu Giếng xe
  Thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
   
  Cầu An Trạch
  Thôn An Trạch, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong
   
  Cầu Xa Rúc 1
  Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
   
  Cầu Xa Rúc 2
  Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
   
  Cầu Tiên Hiên
  Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
   
  Cầu Trạm Bơm
  Thôn Xuân Viên, Hải Dương, huyện Hải Lăng
   
  Cầu Cồn Đâu
  Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng
   
  Cầu Ông Hồng Ngoài
  Thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng
  21
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế
   
  Cầu Xóm Trầm
  Thôn Bắc Thạnh, Phong Hiền, Phong Điền
   
  Cầu Kỳ Nào
  Thôn Đông Mỹ Triều Quý, xã Phong Bình, huyện Phong Điền
   
  Cầu Xóm Ke
  Thôn Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền
   
  Cầu Xóm Rú
  Xã Điền Môn, huyện Phong Điền
   
  Cầu Vĩnh Xương
  Xã Điền Môn, huyện Phong Điền
   
  Cầu Thượng Nguyên
  Thôn Tân Tô, xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy
   
  Cầu thôn 1 Vội
  Xã Thượng Long, huyện Nam Đông
   
  Cầu Địa Nam
  Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang
   
  Cầu Thanh Đàm
  Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang
   
  Cầu Diên Đại
  Thôn Diên Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang
   
  Cầu Ba Lăng
  Thôn Ba Lăng, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang
   
  Cầu Đình Làng
  Thôn Xuân Ô, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang
   
  Cầu Mộc Trụ 1
  Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang
   
  Cầu Mộc Trụ 2
  Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang
   
  Cầu Hà Bắc
  Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang
  22
  Dự án xây dựng cầu nông thôn thành phố Đà Nẵng
   
  Cầu Cây Cốc
  Thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang
   
  Cầu La Châu
  Thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang
   
  Cầu Phú Sơn 1
  Thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang
   
  Cầu Khương Mỹ
  Thôn Mỹ Khương, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang
   
  Cầu Ninh An
  Thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang
   
  Cầu Xuân Phú
  Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang
   
  Cầu An Ngãi Tây 3
  Thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang
   
  Cầu Quan Nam 4
  Thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang
  23
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Nam
   
  Cầu Phú Phong
  Thôn Phú Phong, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc
   
  Cầu Gò Cầu
  Thôn Gò Cầu, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc
   
  Cầu Tây Gia
  Thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc
   
  Cầu Hương Sâm
  Thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên
   
  Cầu Trà Đông
  Thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên
   
  Cầu Phú Nhuận 2
  Thôn Phú Nhuận 2, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên
   
  Cầu Suối Trạm
  Thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My
   
  Cầu Suối
  Thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My
   
  Cầu Trà Tân
  Thôn 6, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My
   
  Cầu Vũng Cư
  Thôn 1, xã Hương An, huyện Quế Sơn
  24
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
   
  Cầu Thượng Hòa
  Thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn
   
  Cầu Thanh Trà
  Thôn Thanh Trà, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn
   
  Cầu Hố Tre
  Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
   
  Cầu Thanh niên
  Thôn An Phước, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành
   
  Cầu Đồng Thóc
  Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành
   
  Cầu Đám Lớn
  Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành
   
  Cầu Làng Ngà
  Thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn
   
  Cầu Bến Gáo
  Thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
   
  Cầu Láng Sơn
  Thôn An Đại 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
   
  Cầu Tiên
  Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa
   
  Cầu Kỳ Thọ Nam 2
  Thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành
   
  Cầu Kênh N10
  Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa
   
  Cầu Mỹ Sơn 2
  Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
   
  Cầu Thanh Niên
  Thôn Đức An, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn
   
  Cầu Quan
  Thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành
  25
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Bình Định
   
  Cầu Tre
  Thôn Phú Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
   
  Cầu Bạn Núi
  Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn
   
  Cầu Suối khô
  Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh
   
  Cầu Bầu lớn
  Xã Vinh Canh, huyện Vân Canh
   
  Cầu Suối Bo
  Xã An Quang, huyện An Lão
   
  Cầu Suối
  Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão
   
  Cầu Qua Suối
  Thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân
   
  Cầu Cửa Nữ
  Xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân
   
  Cầu Lỗ Xoi
  Thôn Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn
   
  Cầu Thanh Tân
  Thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn
   
  Cầu Xóm 2
  Thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ
   
  Cầu Sa Na
  Thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát
   
  Cầu Mạc Long
  Xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước
   
  Cầu Mương Gò
  Xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
   
  Cầu Mương Mới
  Thôn Thuận Hoà, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
  26
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Phú Yên
   
  Cầu Tân Mỹ
  Thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa
   
  Cầu Lạc Nghiệp
  Thôn Lạc nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
   
  Cầu Thanh niên
  Thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa
   
  Cầu Mỹ Hòa
  Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa
   
  Cầu Xã Mười
  Thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa
   
  Cầu Cửa Tả
  Thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An
   
  Cầu ông Kiên
  Thôn Long Bình, xã Chí Thanh, huyện Tuy An
   
  Cầu Đồng Ngang
  Thôn Tuy Dương, xã Phước Hậu, huyện Tuy An
   
  Cầu Ông Đô
  Thôn Tiên Châu, xã An ninh Tây, huyện Tuy An
   
  Cầu Mằng Lăng
  Thôn Đông Hội, xã Xuân Quang I, huyện Đồng Xuân
   
  Cầu Sông Cô
  Thôn Long Mỹ, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân
   
  Cầu Ông Khóa
  Phước Bình Nam, xã Hoàn Thành, huyện Đông Hòa
   
  Cầu Kim Đồng
  Thôn Nguyên An, xã Nguyên Sơn, huyện Sơn Hòa
   
  Cầu Nhất Sơn
  Thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa
   
  Cầu Thanh Niên
  Thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa
  27
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Ninh Thuận
   
  Cầu Công Thành
  Thôn Công Thành, xã Thành Hải, Phan Rang - Tháp Chàm
   
  Cầu Ma Hoa
  Thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, huyện Bác Ái
   
  Cầu Suối Lá 2
  Xã Phước Thắng, huyện Bác Ái
   
  Cầu Đá Bàn
  Thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái
   
  Cầu Giao Thông
  Xã Phước Trung, huyện Bác Ái
   
  Cầu Sông Trương
  Thôn Gia É, xã Phước Bình, huyện Bác Ái
   
  Cầu Triệu Phong
  Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn
   
  Cầu Máng bảy
  Xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn
   
  Cầu Láng Ngựa
  Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn
   
  Cầu Tân Định
  Thôn Tân Định, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn
   
  Cầu Cát Láng Mã
  Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam
   
  Cầu Quán Thẻ 1
  Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam
   
  Cầu Ma Cư
  Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
   
  Cầu Thuận Hòa 1
  Thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước
   
  Cầu Mương Chai
  Thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước.
  28
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Đắc Nông
   
  Cầu Đắk Gằn
  Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil
   
  Cầu Long Sơn
  Xã Long Sơn, huyện Đắk Mil
   
  Cầu Nam Bình
  Xã Nam Bình, huyện Đắk Song
   
  Cầu Trường Xuân
  Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song
   
  Cầu Nâm Nung
  Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô
   
  Cầu Tân Thành
  Xã Tân Thành, huyện Krông Nô
   
  Cầu Buôn Choah
  Xã Buôn Choah, huyện Krông Nô
   
  Cầu Quảng Sơn
  Xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long
   
  Cầu Đắk Som
  Xã Đắk Som, huyện Đắk G’long
   
  Cầu Đắk Nia
  Xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa
   
  Cầu Đắk R’Moan
  Xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa
   
  Cầu Quảng Tín
  Xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp
   
  Cầu Đắk Wer
  Xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp
   
  Cầu Đắk Búk So
  Xã Búk So, huyện Tuy Đức
   
  Cầu Quảng Tân
  Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức
  29
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Đắk Lắk
   
  Cầu Buôn Cuê
  Buôn Cuê, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana
   
  Cầu Suối Ybrét
  Thôn 4, xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana
   
  Cầu Thôn 7 A
  Thôn 7A, xã Ea Ô, huyện Ea Kar
   
  Cầu Thôn 2C
  Thôn 2C, xã Ea Ô, huyện Ea Kar
   
  Cầu Đội đá
  Thôn 12, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn
   
  Cầu Thôn 16
  Thôn 16, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn
   
  Cầu Hòa Thắng
  Thôn 2, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột
   
  Cầu Suối Ea Tơng
  Buôn Cư Mblim, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột
   
  Cầu Cư Rang 1
  Thôn Cư Rang, xã Cư pui, huyện Krông Bông
   
  Cầu Cư Rang 2
  Thôn Cư Rang, xã Cư pui, huyện Krông Bông
   
  Cầu Y Păm
  Thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar
   
  Cầu Thôn 7b
  Thôn 7b, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo
   
  Cầu Buôn Huynh
  Buôn Huynh, xa Ea Sol, huyện Ea H’leo
   
  Cầu Buôn Blếch
  Buôn B Lếch, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo
   
  Cầu Cư Êwi
  Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin
  30
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Lâm Đồng
   
  Cầu Thanh niên 11
  Tổ dân phố 11, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai
   
  Cầu Thanh niên 5
  Tổ dân phố 5, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai
   
  Cầu Thôn K Rìn
  Thôn 1, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai
   
  Cầu Thôn 2
  Thôn 2, xã ĐạM’ri, huyện Đạ Huoai
   
  Cầu Thanh niên 8
  Tổ dân phố 8, thị trấn ĐạM’ri, huyện Đạ Huoai
   
  Cầu Đa Ngơr I
  Thôn Đapla, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương
   
  Cầu Đa Ngơr II
  Thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương
   
  Cầu Pa Đam
  Thôn BnơB, xã Lát, huyện Lạc Dương
   
  Cầu Masara
  Thôn Masara, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng
   
  Cầu Chơ Rung
  Thôn Chơ Rung, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng
  31
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Gia Lai
   
  Cầu Làng Diếp
  Xã Kông Htok, huyện Chư Sê
   
  Cầu Làng Ngol
  Xã Ia Glai, huyện Chư Sê
   
  Cầu Tơr Bang
  Xã Ia Bang, huyện Chư Prông
   
  Cầu Thôn 10
  Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông
   
  Cầu Ia Rbol
  Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa
   
  Cầu Thắng Lợi 1
  Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện
   
  Cầu Thanh Bình
  Xã Ia Bă, huyện Ia Grai
   
  Cầu Làng Đê
  Xã Bình Giáo, huyện Chư Prông
   
  Cầu Làng Gộk
  Xã la Grăng, huyện la Grai
   
  Cầu Nhân Đức
  Xã la Grăng, huyện Chư Prông
   
  Cầu Làng Hde
  Xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh
   
  Cầu Dơk lãh
  Xã la Dơk, huyện Đức Cơ
   
  Cầu Làng Đo
  Xã la Dok, huyện Đức Cơ
   
  Cầu suối la Ke 4
  Thôn Plei Briêng, xã la Phang, huyện Chư Pưh
   
  Cầu Kbang
  Thị trấn Kbang, huyện Kbang
  32
  Dự án xây dựng cầu nông thôn tỉnh Kon Tum
  1
  Cầu Con Rể
  Thôn Vi Tàu, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
  2
  Cầu Măng Lây
  Thôn Tăng Pơ, xã Đăk Ring, huyện Kon Plông
  3
  Cầu Nước Riêu
  Thôn Vi K Lâng I,: xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
  4
  Cầu H Răng
  Thôn Vi K Lâng II, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
  5
  Cầu Nước De
  Thôn Vi Pờ Ê II, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
  6
  Cầu K Oa
  Thôn Vi K Oa, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
  7
  Cầu Long Tro
  Thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông
  8
  Cầu Ngọc Năng 1
  Thôn Ngọc Năng 1, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông
  9
  Cầu Đắk Văn 1
  Thôn Đắk Văn 1, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông
  10
  Cầu Đắk Văn 3
  Thôn Đắk Văn 3, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông
  11
  Cầu Kon Hia 3
  Thôn Kon Hia, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông
  12
  Cầu Kon Xủh
  Thôn Kon Xủh, xã Đăk Long, huyện Kon Plông
  13
  Cầu Đăk Ga
  Thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei
  14
  Cầu Liêm Răng
  Thôn Liêm Răng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei
  15
  Cầu Đăk Nha
  Thôn Dục Lang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ
  Ban hành: 25/12/2001 Hiệu lực: 25/12/2001 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  Ban hành: 11/09/2009 Hiệu lực: 11/09/2009 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 368/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:368/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:12/03/2014
  Hiệu lực:12/03/2014
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo: 26/03/2014
  Số công báo:401&402-03/2014
  Người ký:Nguyễn Tấn Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới