hieuluat

Quyết định 667/QĐ-BGTVT điều chỉnh, bổ sung Danh mục tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 667/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Thọ
  Ngày ban hành: 19/04/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/04/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực: Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  --------------

  Số: 667/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định
  liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  ---------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội);

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận ti;

  Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

  Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

  Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh, b sung và loại bỏ một số tuyến tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 với các nội dung chủ yếu sau:

  1. Sửa đổi một số tuyến đang khai thác tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2548/QĐ- BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định này;

  2. Bổ sung danh mục tuyến đang khai thác vào Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định này;

  3. Sửa đổi một số tuyến mới tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVTPhụ lục 2B ca Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 3 ban hành kèm Quyết định này;

  4. Bổ sung danh mục tuyến mới vào Phụ lục 4 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 4 ban hành kèm Quyết định này;

  5. Các tuyến loại bỏ khỏi Phụ lục 5 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT, Phụ lục 2A và Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 5 ban hành kèm Quyết định này;

  6. Điều chỉnh hành trình của 134 tuyến tại Phụ lục 6 có hành trình chạy thông qua địa bàn thành phố Hà Nội theo đề xuất của Sở GTVT Hà Nội và có văn bản thống nhất của Sở GTVT hai đầu tuyến; loại bỏ 03 tuyến có hành trình chạy qua địa bàn thành phố Hà Nội nhưng chưa có đơn vị khai thác hoặc có hành hành trình trùng lặp.

  Đối với 126 tuyến tại Mục I Phụ lục 6 của Quyết định này phải điều chỉnh hành trình đoạn chạy thông qua địa bàn thành phố Hà Nội theo điều tiết, tổ chức giao thông của thành phố Hà Nội, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT có tuyến thuộc diện điều chỉnh hành trình thông báo công khai đến đơn vị vận tải đang khai thác, đơn vị bến xe biết để tổ chức thực hiện k từ ngày 01/7/2019.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

   

  Nơi nhận:

  Như Điều 3;

  Bộ trưởng (để báo cáo);

  Bộ Công an;

  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

  Các Thứ trưởng;

  Cổng TTĐT Bộ GTVT;

  - Lưu: VT, V.Tải (Phong 5b)

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Lê Đình Thọ

   

   

   

  PHỤ LỤC 1: SỬA ĐI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1888/QĐ-BGTVT, 317/QĐ-BGTVT,

  2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548/QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT

  (Gửi kèm theo Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ Giao thông vận tải)

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  43

  1197.1111.A

  Cao

  Băng

  Bắc Kạn

  Cao Bằng

  Bắc Kạn

  BX Bắc Kạn - QL3 - BX Cao Bằng

  120

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  96

  1820.1417. A

  Thái

  Nguyên

  Nam

  Định

  Định Hóa

  Giao

  Thủy

  BX Giao Thủy - ĐT489 - Đường S2 - QL1A - đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - cầu Thanh Trì) - cầu Thanh Trì - Đường dẫn cầu Thanh Trì - QL5 - cầu vượt đường 5 - cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Vỗ Văn Kiệt - QL2 - QL3 -QL3C - BX Định Hóa

  270

  300

  Tuyến đang khai thác

  Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà

  Nội

  114

  1229.1111.A

  Lạng

  Sơn

  Hà Nội

  Phía Nam Lạng Sơn

  Giáp

  Bát

  BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1- cầu Thanh Trì - Yên Sở - Pháp Vân - Đ.Giải Phóng - BX Giáp Bát <A>

  160

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  114

  1229.1611.A

  Lạng

  Sơn

  Hà Nội

  Phía Bắc Lạng Sơn

  Giáp

  Bát

  BX Phía Bắc - QL1- cầu Thanh Trì - Yên Sở - Pháp Vân - Đ.Giải Phóng - BX Giáp Bát

  170

  660

  Tuyến đang khai thác

   

  186

  2938.1556. A

  Hà Nội

  Hà Tĩnh

  Nước

  Ngầm

  [Kỳ Trinh]

  BX Kỳ Trinh - Tránh TT Kỳ Anh - QL1 - Cao tốc Ninh Bình cầu Giẽ - Pháp Vân cầu Giẽ - BX Nước Ngầm

  400

  365

  Tuyến đang khai thác

   

  256

  1727.1117. A

  Thái

  Bình

  Điện

  Biên

  Trung tâm

  TP Thái

  Bình

  Tủa

  Chùa

  BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - Đông Hưng - QL39A - TP.Hưng Yên - Phố Nối - QL5 - cầu Thanh Trì - ĐT70 - Đại lộ Thăng Long - QL6 - Tuần Giáo - ĐT140 - BX Tủa Chùa

  550

  180

  Tuyến đang khai thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  290

  1429.1112. A

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Bãi Cháy

  Gia

  Lâm

  BX Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - QL5 - QL1 - QL18 - BX Bãi Cháy <A>

   

  168

  630

  Tuyến đang khai thác

   

  290

  1429.1112.B

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Bai Cháy

  Gia

  Lâm

  BX Bãi Cháy - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - QL5 - đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - đường Ngô Gia Khám - BX Gia Lâm <B>

  170

  60

  Tuyến đang khai thác

   

   
   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

   

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

  302

  1429.1412.A

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cm Phả

  Gia Lâm

  BX Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm – Nguyễn Văn Cừ - QL5 - QL1 - QL18 - BX Cẩm Phả <A>

  195

  840

  Tuyến đang khai thác

   

   

  302

  1429.1412.B

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cẩm Phả

  Gia Lâm

  BX Trung tâm Cẩm Phả - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - QL5 - đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - đường Ngô Gia Khảm - BX Gia Lâm <B>

  190

  270

  Tuyến đang khai thác

   

   

  303

  1429.1413.A

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cẩm Phả

  Mỹ Đình

  BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Cầu vượt Mai Dịch - đường Phạm Văn Đồng – cầu Thăng Long - QL18 - BX Cẩm Phả <A>

  198

  1200

  Tuyến đang khai thác

   

   

  303

  1429.1413.B

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cẩm Phả

  Mỹ Đình

  BX Trung tâm Cẩm Phả - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội -QL1 - QL5 kéo dài - cầu Đông Trù - đường Hoàng Sa - đường Trường Sa - đường Võ Văn Kiệt – cầu Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng - cầu vượt Mai Dịch - đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <B>

  190

  600

  Tuyến đang khai thác

   

   

  307

  1429.1512.A

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cửa Ông

  Gia Lâm

  BX Cửa Ông - QL18 - Sao Đỏ - QL5 - BX Gia Lâm <A>

  195

  360

  Tuyến đang khai thác

   

   

  307

  1429.1512.B

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cửa Ông

  Gia Lâm

  BX Cửa Ông - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - QL5 - đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - đường Ngô Gia Khảm - BX Gia Lâm <B>

  190

  60

  Tuyến đang khai thác

   

   

  308

  1429.1513.A

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cửa Ông

  Mỹ Đình

  BX Cửa Ông - QL18 - Bắc Ninh - QL1 - đường  Văn Kiệt - cầu Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng - cầu vượt Mai Dịch - đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <A>

  200

  270

  Tuyến đang khai thác

   

   

  308

  1429.1513.B

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cửa Ông

  Mỹ Đình

  BX Cửa Ông - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - QL5 kéo dài – cầu Đông Trù - đường Hoàng Sa - đường Trường Sa - đường  Văn Kiệt – cầu Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng - cầu vượt Mai Dịch - đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <B>

  190

  180

  Tuyến dang khai thác

   

   

  311

  1429.1516.A

  Quảng Ninh

  Hà Nội

  Cửa Ông

  Yên

  Nghĩa

  BX Cửa Ông - QL18 - Sao Đỏ - QL5 - cầu Thanh Trì - QL6 - BX Yên Nghĩa <A>

  220

  0

  Tuyến đang khai thác

   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  311

  1429.1516.B

  Quảng

  Ninh

  Hà Nội

  Cửa Ổng

  Yên

  Nghĩa

  BX Cửa Ông - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - cầu Thanh Trì - đường vành đai 3 trên cao - đường Nguyễn Trãi - BX Yên Nghĩa <B>

  210

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  486

  5070.1411.c

  TP. Hồ Chí Minh

  Tây

  Ninh

  An Sương

  Tây

  Ninh

  BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - Lạc Long Quân - CMT8 - ĐT781 - ĐT784 - ĐT782 - QL22A - BX An Sương

  90

  1800

  Tuyến đang khai thác

   

  511

  6166.1411.B

  Đồng

  Tháp

  Bình

  Dương

  Tháp

  Mười

  Bình

  Dương

  BX Tháp Mười - ĐT845 - ĐT846 - 865 - ĐT866 - QL1 - QL13 - BX Bình Dương

  207

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  542

  1636.1303.A

  Hải

  Phòng

  Thanh

  Hóa

  Cầu Rào

  Hoằng

  Hóa

  BX Cầu Rào - QL10 - (Kim Sơn - Nga Sơn) - BX Hoằng Hóa

  240

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  550

  1636.1314.A

  Hải

  Phòng

  Thanh

  Hóa

  Cầu Rào

  Ngọc

  Lặc

  BX Ngọc Lặc - Đường HCM - QL217 - QL45 - Trần Phú - Đại Lộ Lê Lợi - Cầu Nguyệt Viên – QL1 - QL10 - QL18 - BX Cầu Rào

  260

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  575

  6783.1204.A

  An

  Giang

  Sóc

  Trăng

  Châu Đốc

  Trần Đề

  BX Trần Đề - ĐT.934 - QL1A (Hậu Giang - Cần Thơ - An Giang) - BX Châu Đốc <A>

  214

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  594

  6783.2801.A

  An

  Giang

  Sóc

  Trăng

  Khánh

  Bình

  Sóc

  Trăng

  BX Sóc Trăng - QL1A (Hậu Giang - Cần Thơ - An Giang) - BX Khánh Bình <A>

  210

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  608

  6876.1111.A

  Kiên

  Giang

  Quảng

  Ngãi

  Kiên

  Giang

  Bình

  Sơn

  <A> BX Kiên Giang - QL61 - QL80 - QL1- BX Bình Sơn

  1050

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  696

  1729.1511.A

  Thái

  Bình

  Hà Nội

  Thái Thụy

  Giáp

  Bát

  BX Thái Thụy - QL39 - QL10 - Long Hưng - Trần Thái Tông - Hùng Vương - QL21 – QL1 - Pháp Vân Cầu Giẽ - BX Giáp Bát

  123

  450

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát

  744

  1135.1113.A

  Cao

  Bằng

  Ninh

  Bình

  Cao Bằng

  Nho

  Quan

  BX Nho Quan - ĐT477 - QL1 - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Pháp Vân – cầu Thanh Trì) - cầu Thanh Trì - Đường dẫn cầu Thanh Trì - QL1 - QL4A - BX Cao Bằng

  400

  60

  Tuyến đang khai thác

  Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội

                                         
   
   

              TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  768

  1750.1816.A

  Thái

  Bình

  TP. Hồ Chí Minh

  Kiến

  Xương

  Ngã Tư Ga

  BX Kiến Xương - QL37B - ĐT458 - QL10 - QL1- BX Ngã Tư Ga

  1590

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  804

  1288.1415.A

  Lạng

  Sơn

  Vĩnh

  Phúc

  Tân

  Thanh

  Phúc

  Yên

  (QH)

  BX Phúc Yên - QL2 - QL18 - QL1- BX Tân Thanh

   

  190

  150

  Tuyến đang khai thác

  Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội

  807

  1820.1317.A

  Thái

  Nguyên

  Nam

  Định

  Định Hóa

  Hải Hậu

  BX Định Hóa - QL3C - QL3 - cầu Thanh Trì - đường trên cao vành đai 3 (đoạn Pháp Vân – cầu Thanh Trì) - QL1A - BX Hải Hậu

  260

  300

  Tuyến đang khai thác

  Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội

  815

  1820.2017.A

  Thái

  Nguyên

  Nam

  Định

  Định Hóa

  Nam Trực

  BX Nam Trực - TL490C - Đ.Lê Đức Thọ - QL10 - QL21B - QL21 - QL1- Cao tốc Pháp Vân cầu Giẽ - đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - cầu Thanh Trì) - cầu Thanh Trì - QL3 - BX Định Hóa <A>

  240

  150

  Tuyến đang khai thác

  Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội

  874

  1829.1111.A

  Nam

  Định

  Hà Nội

  Nam Định

  Giáp

  Bát

  BX Nam Định - Đ. BOT - QL21 - Cao tốc cầu Giẽ Ninh Bình - Pháp Vân - Đ.Giải Phóng - BX Giáp Bát

  91

  1,830

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại

  BX Giáp Bát

  883

  1829.1411.A

  Nam

  Định

  Hà Nội

  Giao Thủy

  Giáp

  Bát

  BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ.Lê Đức Thọ - QL10 -QL21 - QL1- Cầu Giẽ Pháp Vân - Đ.Giải Phóng - BX Giáp Bát

  151

  1050

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại

  BX Giáp Bát

  886

  1829.1416.A

  Nam

  Định

  Hà Nội

  Giao Thủy

  Yên

  Nghĩa

  BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - đường Lê Đức Thọ - QL10 -Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc (Pháp Vân - cầu Giẽ) - TL427 - QL1A cũ - đường 70 - đường Phan Trọng Tuệ - đường cầu Bươu - đường Phúc La, Văn Phú - đường Quang Trung - QL6 - BX Yên Nghĩa <A>

  150

  360

  Tuyến đang khai thác

   

  895

  1829.1811.A

  Nam

  Định

  Hà Nội

  Nghĩa

  Hưng

  Giáp

  Bát

  BX Nghĩa Hưng - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

  125

  390

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại

  BX Giáp Bát

  908

  1829.2311.A

  Nam

  Định

  Hà Nội

  Xuân

  Trường

  Giáp

  Bát

  BX Xuân Trường - TL489 - cầu Lạc Quần - QL21 - Đ. Lỗ Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1- Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát

  120

  660

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại

  BX Giáp Bát

   
   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  1069

  1634.2320.A

  Hải

  Phòng

  Hải

  Dương

  Thượng

  Phía Đông

  TX Chí Linh

  BX Thượng Lý - QL5 - QL37 - BX Phía Đông TX Chí Linh

  85

  210

  Tuyến đang khai thác

   

  1100

  1637.2355.A

  Hải

  Phòng

  Nghệ

  An

  Thượng

  Con

  Cuông

  BX Thượng Lý - QL10 - QL1- BX Con Cuông

  350

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1122

  2022.1616.A

  Thái

  Nguyên

  Tuyên

  Quang

  Trung tâm

  TP Thái

  Nguyên

  Kim

  Xuyên

  BX Kim Xuyên - QL37 - BX Trung tâm TP Thái Nguyên <A>

  130

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  1297

  2223.1211.A

  Tuyên

  Quang

  Giang

  Chiêm

  Hóa

  Phía

  Nam Hà

  Giang

  <A> BX Phía Nam Hà Giang - Hà Giang (QL2) - Bắc Quang - Km31 - BX Chiêm Hóa

  165

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  1297

  2223.121 l.B

  Tuyên

  Quang

  Giang

  Chiêm

  Hóa

  Phía

  Nam Hà

  Giang

  <B> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Vị Xuyên - Tân Quang - Ngã ba Bắc Hà - QL279 - Liên Hiộp - BX Chiêm Hóa

  120

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  1324

  2229.1612.A

  Tuyên

  Quang

  Hà Nội

  Kim

  Xuyên

  Gia

  Lâm

  BX Kim Xuyên - QL2C - QL2 - cầu Đuống - BX Gia Lâm

  130

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  1325

  2229.1613.A

  Tuyên

  Quang

  Hà Nội

  Kim

  Xuyên

  Mỹ Đình

  BX Kim Xuyên - QL2C - QL2 - cầu Thăng Long - BX Mỹ Đình

  130

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1349

  2299.1312.C

  Tuyên

  Quang

  Bắc

  Ninh

  Na Hang

  Quế 

  BX Na Hang - QL2C - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL3B (ĐT 190) - QL2 - Thành phố Tuyên Quang – cầu Nông Tiến - QL37 - Sơn Nam - Đồng Tĩnh - KCN Bá Thiện - Nút giao Bình Xuyên - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai-QL18-BX Quế Võ

  290

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  1355

  2329.1113.A

  Giang

  Hà Nội

  Phía Nam Hà Giang

  Mỹ Đình

  <A> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang – Bắc Thăng Long Nội Bài – cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - cầu vượt Mai Dịch - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <B> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang (QL2) - Đoan Hùng - Phù Ninh (Phú Thọ) - Cao tốc( Lào Cai - Nội Bài) –Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - BX Mỹ Đình <C>

  294

   

  Tuyến đang khai thác

   

   
   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

   

   

   

   

   

   

  Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang (QL2) – cầu An Hòa - QL2C – TX Phúc Yên (Vĩnh Phúc) – cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Cầu Vượt Mai Dịch - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

   

   

   

   

  1454

  2036.1619.A

  Thái

  Nguyên

  Thanh

  Hóa

  Trung tâm

  TP Thái Nguyên

  Cửa Đạt

  BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - QL3 - cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn cầu Thanh Trì - Pháp Vân) - QL1 - Hà Nam - Ninh Bình - BX Cửa Đạt <A>

  310

  210

  Tuyến đang khai thác

  Hành trình

  theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội

  1460

  2629.1113.A

  Sơn La

  Hà Nội

  Sơn La

  Mỹ

  Đình

  BX Sơn La - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

  300

  630

  Tuyến đang khai thác

   

  1460

  2629.1413.A

  Sơn La

  Hà Nội

  Hồng Tiên

  Mỹ

  Đình

  BX Hồng Tiên - QL279D - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc (Hà Nội -Hòa Bình) - Đại lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

  310

  60

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định tại BX Mỹ Đình

  1462

  2629.1813.A

  Sơn La

  Hà Nội

  Mường La

  Mỹ

  Đình

  BX Mường La - QL279D - TP. Sơn La - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình và ngược lại

  330

  210

  Tuyến đang khai thác

   

  1464

  2629.3013.A

  Sơn La

  Hà Nội

  Quỳnh

  Nhai

  Mỹ

  Đình

  BX Quỳnh Nhai - QL6B - QL6 - TP. Sơn La - QL6 - TP. Hòa Bình- Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình và ngược lại

  381

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  1470

  2629.8213.A

  Sơn La

  Hà Nội

  Mộc Châu

  Mỹ

  Đình

  BX Mộc Châu - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình và ngược lại

  200

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  1507

  2729.1213.A

  Điện

  Biên

  Hà Nội

  Mường

  Lay

  Mỹ

  Đình

  BX Mường Lay - QL12 - Điện Biên - QL279 – Tuần Giáo - QL6 - Sơn La - Mãn Đức - Hòa Bình - Đường Nguyễn Trãi - Đường Khuất Duy Tiến - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

  600

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  1508

  2729.1213.B

  Điện Biên

  Hà Nội

  Mường

  Lay

  Mỹ

  Đình

  BX TX Mường Lay - QL12 - Phong Thổ - QL4D - Lai Châu - QL4D - Lào Cai - Đường cao tốc (Lào Cai, Hà Nội) - Đường Thăng Long, Nội Bài - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <B>

  506

   

  Tuyến đang khai thác

   

   
   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  1508

  2729.1213.A

  Điện

  Biên

  Hà Nội

  Mường

  Chà

  Mỹ

  Đình

  BX Mường Chà - QL12 - Điện Biên - QL279 – Tuần Giáo - QL6 -Sơn La - Mãn Đức - Hòa Bình - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Mễ Trì - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

  550

  30

  Tuyến đang khai thác

   

  1531

  2829.0313.A

  Hòa

  Bình

  Hà Nội

  Bình An

  Mỹ

  Đình

  BX Bình An - QL6 - Đường (Hòa Lạc - Hòa Bình) - Đại lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình

  75

  1710

  Tuyến đang khai

  thác

   

  1601

  2890.0511. A

  Hòa

  Bình

  Hà Nam

  Tân Lạc

  Trung

  tâm Hà

  Nam

  BX Tân Lạc - QL6 - Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh - ĐT76 - QL21B - ĐT74 - Kim Bảng - BX Trung tâm Hà Nam

  185

  60

  Tuyến đang khai

  thác

  Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội

  1602

  2890.0811.A

  Hòa

  Bình

  Hà Nam

  Cao Sơn

  Trung tâm Hà

  Nam

  BX Cao Sơn - ĐT 433 - QL6 - Xuân Mai - Đường HCM - Miếu Môn - QL21B - Ba Thá - Vân Đình - Chợ Dầu - Kim Bảng - BX Trung tâm Hà Nam

  185

  60

  Tuyến đang khai

  thác

   

  1643

  2935.1155. A

  Hà Nội

  Ninh

  Bình

  Giáp Bát

  Phía Bắc

  Tam Điệp

  BX Phía Bắc Tam Điệp - QL1 - BX Giáp Bát

  118

  0

  Tuyến đang khai

  thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát

  1643

  2935.1119.A

  Hà Nội

  Ninh

  Bình

  Giáp Bát

  Nam

  Thành

  BX Nam Thành - QL1 - Cao Bồ - Cao tốc Pháp Vân Câu Giẽ - BX Giáp Bát

  100

  120

  Tuyến

  mới

  Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát

  1644

  2935.1155.B

  Hà Nội

  Ninh

  Bình

  Giáp Bát

  Phía Bắc

  Tam Điệp

  BX Tam Điệp - QL1 - QL10 - Đường cao tốc -BX Giáp Bát <B>

  120

  0

  Tuyến đang khai

  thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát

  1644

  2935.1120.A

  Hà Nội

  Ninh

  Bình

  Giáp Bát

  Phía Đông

  TP Ninh

  Bình

  BX Phía Đông TP Ninh Bình - QL1 - Cao Bồ - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - BX Giáp Bát

  100

  120

  Tuyến

  mới

  Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát

  1663

  2836.0107.A

  Hòa

  Bình

  Thanh

  Hóa

  Trung tâm Hòa Bình

  Nghi

  Sơn

  BX Trung tâm Hòa Bình - QL6 - Xuân Mai - đường HCM - QL21- Chi Nê - Phủ Lý - QL1 - Đại Lộ Nam Sông Mã - TP Sầm Sơn - QL47 - QL1 - ĐT513 - BX Nghi Sơn

  290

  60

  Tuyến đang khai thác

   

   
   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  1671

  2936.1102 A

  Hà Nội

  Thanh

  Hóa

  Giáp Bát

  Minh

  Lộc

  BX Giáp Bát - QL1 - BX Minh Lộc

  145

  450

  Tuyến đang khai

  thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát

  1673

  2936.1104.A

  Hà Nội

  Thanh

  Hóa

  Giáp Bát

  Phía Tây

  Thanh

  Hóa

  BX Phía Tây Thanh Hóa - Đường Nguyễn Trãi Tp Thanh Hóa - Ngã tư Bưu Điện - Đại Lộ Lê Lợi - QL1 tránh TP Thanh Hóa - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  155

  317

  Tuyến đang khai

  thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại

  BX Giáp Bát

  1674

  2936.1105.A

  Hà Nội

  Thanh

  Hóa

  Giáp Bát

  Phía Bắc

  Thanh

  Hóa

  BX Phía Bắc Thanh Hóa - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

   

  153

  666

  Tuyến đang khai

  thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát

  1678

  2936.1109.A

  Thanh

  Hóa

  Hà Nội

  Giáp Bát

  Nga Sơn

  BX Nga Sơn - ĐT508 - QL1 - Ninh Bình - Phủ Lý - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  130

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  1679

  2936.1110.A

  Hà Nội

  Thanh

  Hỏa

  Giáp Bát

  Vĩnh

  Lộc

  BX Vĩnh Lộc  - QL45- QL1 - Ninh Bình - Phủ Lý - BX Giáp Bát

  155

  540

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại

  BX Giáp Bát

  1680

  2936.1111.A

  Hà Nội

  Thanh

  Hóa

  Giáp Bát

  Nông

  Cổng

  BX Nông Cống - QL45 - Đường tránh TP - cầu Nguyệt Viên - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  180

  511

  Tuyến đang khai thác

   

  1685

  2936.1118.A

  Hà Nội

  Thanh

  Hóa

  Giáp Đát

  Sầm

  Sơn

  BX Sầm Sơn - QL47 - đường tránh TP - QL1 - đường tỉnh - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  170

  780

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại

  BX Giáp Bát

  1686

  2936.1119.A

  Hà Nội

  Thanh

  Hổa

  Giáp Bát

  Cửa Đạt

  BX Cửa Đạt - QL47 - QL1 - BX Giáp Bát

  220

  279

  Tuyến đang khai thác

   

  1687

  2936.1120.A

  Hà Nội

  Thanh

  Hóa

  Giáp Bát

  Quán

  Lào

  BX Quán Lào - QL45 - TP Thanh Hóa (Trần Phú - Đại Lộ Lê Lợi – cầu Nguyệt Viên) - QL1 - Pháp Vân - BX Giáp Bát

  180

  406

  Tuyến đang khai thác

  Giữ ổn định lưu lượng tại

  BX Giáp Bát

  1709

  2936.1507.A

  Hà Nội

  Thanh

  Hóa

  Nước

  Ngầm

  Nghi

  Sơn

  BX Nghi Sơn - 513 - QL1 - Pháp Vân - BX Nước Ngầm

  210

  240

  Tuyến đang khai thác

   

   
   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  1715

  2936.1615.A

  Thanh

  Hóa

  Hà Nội

  Thọ Xuân

  Yên

  Nghĩa

  BX Thọ Xuân - Đường HCM - Hòa Bình - QL6 - BX Yên Nghĩa <A>

  170

  450

  Tuyến đang khai thác

   

  1715

  2936.1615.B

  Thanh

  Hóa

  Hà Nội

  Thọ Xuân

  Yên

  Nghĩa

  BX Thọ Xuân - QL47C - QL47 - QL1 - Phủ Lý - Thường Tín - Ngã Tư Bình Đà - QL21 - BX Yên Nghĩa

  170

   

  Tuyến đang khai thác

   

  1760

  2938.1553.A

  Hà Nội

  Hà Tĩnh

  Nước

  Ngầm

  Kỳ Lâm

  BX Kỳ Lâm - QL12- QL1- Cao tốc Ninh Bình, cầu Giẽ - Pháp Vân cầu Giẽ - BX Nước Ngầm

  500

  195

  Tuyến đang khai thác

   

  1779

  3550.1816.A

  Ninh

  Bình

  TP. Hồ Chí

  Minh

  Lai Thành

  (QH)

  Ngã Tư

  Ga

  BX Lai Thành - QL12B kéo dài - QL1 - BX Ngã Tư Ga

  1650

  45

  Tuyến đang khai thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  1811

  2988.1315.A

  Hà Nội

  Vĩnh

  Phúc

  Mỹ Đình

  [Phúc

  Yên]

  BX. Phúc Yên - QL2 - cầu Thăng Long - BX. Mỹ Đình

  40

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1811

  2988.1319.A

  Hà Nội

  Vĩnh

  Phúc

  Mỹ Đình

  Sông Lô

  BX. Sông Lô - ĐT307B - ĐT307 - Thị trấn Lập Thạch - ĐT305 - Quán Tiên - QL2 – Cầu Thăng Long - BX. Mỹ Đình

  95

  390

  Tuyến đang khai thác

   

  1851

  2997.1311.A

  Hà Nội

  Bắc Kạn

  Mỹ Đình

  Bắc Kạn

  BX Bắc Kạn - QL3 - Thái Nguyên - QL3 - cầu Thăng Long – BX Mỹ Đình

  167

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  1854

  2997.1314.A

  Hà Nội

  Bắc Kạn

  Mỹ Đình

  Ba Bể

  BX Ba Bể - ĐT258 - TT. Phủ Thông - QL3 - Sóc Sơn - Thăng Long Nội Bài - Phạm Văn Đồng - BX Mỹ Đình

  130

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  1954

  3550.1516.A

  Ninh

  Bình

  TP. Hồ

  Chí Minh

  Khánh

  Thành

  Nga Tư

  Ga

  BX Khánh Thành - QL10 - QL1 - BX Ngã Tư Ga

  1650

  45

  Tuyến đang khai thác

   

  1955

  3550.1716.A

  Ninh

  Bình

  TP. Hồ

  Chí Minh

  Bình

  Minh

  Nga Tư

  Ga

  BX TT Bình Minh - QL10 - QL1 - BX Ngã Tư Ga

  1660

  45

  Tuyến đang khai thác

   

   
   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  2054

  3699.2111.A

  Thanh

  Hóa

  Bắc Ninh

  Cửa Đạt

  Bắc

  Ninh

  BX Cửa Đạt - QL47 - đường HCM - QL21 - Vành đai 3 - QL18 - BX Bắc Ninh

  240

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  2147

  3775.1211.A

  Nghệ

  An

  Thừa

  Thiên

  Huế

  Chợ Vinh

  Phía

  Bắc Huế

  <A> Phía Bắc Huế - QL1A – Nguyễn Du - Lê Dun - Trần Phú - Cao Xuân Huy - BX Chợ Vinh

  365

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  2151

  6661.1915.B

  Đồng

  Tháp

  Bình

  Dương

  Tân Hồng

  Bến Cát

  BX Tân Hông - ĐT843 - ĐT842 - ĐT831 - QL62 - đường N2 - QL1 -QL13-BX Bến Cát

  193

  150

  Tuyến đang khai thác

   

  2230

  4349.1111.A

  Đà

  Nẵng

  Lâm

  Đồng

  Trung tâm Đà Nắng

  Liên

  Tỉnh Đà

  Lạt

  BX trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1- QL27C - QL20 - BX Đà Lạt <A>

  750

  270

  Tuyến đang khai thác

   

  2263

  6184.2013.B

  Bình

  Dương

  Trà

  Vinh

  An Phú

  Duyên

  Hải

  BX An Phú - ĐT743 - 743C - QL13 - QL1 - QL53 - BX Duyên Hải<B>

  275

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  2265

  6184.2014.A

  Bình

  Dương

  Trà

  Vinh

  An Phú

  Cầu Kè

  BX An Phú - ĐT743 - QL13 - QL1- QL54 - BX Cầu Kè <A>

  240

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  2270

  6184.2117.A

  Bình

  Dương

  Trà

  Vinh

  Phú

  Chánh

  Trà Cú

  BX Phú Chánh - Đại lộ Bình Dương - Ngã 4 Bình Phước - QL1- QL60 - QL53 - QL54 - QL53 - BX Trà Cú

  165

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  2339

  4750.1911.A

  Đắk Lắk

  TP. Hồ Chí Minh

  Krông

  Ana

  Miền

  Đông

  BX Krông Ana - ĐT698 (TL2) - Đường HCM (QL14 cũ) - QL13 - BX Miền Đông.

  370

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  2556

  4950.1411.A

  Lâm

  Đồng

  TP. Hồ Chí Minh

  ĐạTéh

  Miền

  Đông

  ĐT721 - QL20 - QL1- QL13 <A>

  175

  510

  Tuyến đang khai thác

   

  2557

  4950.1511.A

  Lâm

  Đồng

  TP. Hồ Chí Minh

  Cát Tiên

  Miền

  Đông

  ĐT721 - QL20 - QL1A - QL13 <A>

  M

  420

  Tuyến đang khai thác

   

  2597

  4976.1411.A

  Lâm Đồng

  Quảng Ngãi

  ĐạTéh

  Quảng Ngãi

  BX Đạ Téh - ĐT721 - QL20 - QL27 - QL1 - BX Quảng Ngãi <A>

  720

  45

  Tuyến đang khai thác

   

   
   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  2744

  5067.1227.A

  TP. Hồ Chí Minh

  An

  Giang

  Miền Tây

  Óc Eo

  BX Óc Eo - ĐT943 - đường tránh TT.Núi Sập - ĐT943 - Phà An Hòa - TL942 - TL848 - Sa Đéc - QL80 - Mỹ Thuận - QL1- Đường Cao Tốc-QL1A-BX Miền Tây

  280

  600

  Tuyến đang khai thác

   

  2751

  5068.1218.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Kiên

  Giang

  Miền Tây

  Vĩnh

  Thuận

  <A> BX Vĩnh Thuận - QL63 - QL61 - QL80 – QL1- BX Miền Tây

  328

  600

  Tuyến đang khai thác

   

  2760

  5070.1411.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Tây

  Ninh

  An Sương

  Tây

  Ninh

  BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - Lạc Long Quân - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - QL22B - QL22A - BX An Sương

  84

  5100

  Tuyến đang khai thác

   

  2761

  5070.1411.B

  TP. Hồ Chí Minh

  Tây

  Ninh

  An Sương

  Tây

  Ninh

  BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương- 30/4 - QL22B - QL22A - BX An Sương

  84

  1200

  Tuyến đang khai thác

   

  2854

  5081.1111.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Gia Lai

  Miền

  Đông

  Đức

  Long

  Gia Lai

  BX Đức Long - Đường Hồ Chí Minh - Đường tỉnh 741 - Đại lộ Bình Dương - QL13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - BX Miền Đông

  550

  1,080

  Tuyến đang khai thác

   

  2860

  5081.1119.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Gia Lai

  Miền

  Đông

  Đức Cơ

  BX Đức Cơ- QL19 - Đường Hồ Chí Minh - QL13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - BX Miền Đông

  610

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  3042

  4963.1116A

  Lâm

  Đồng

  Tiền

  Giang

  Liên tỉnh

  Đà Lạt

  TX 

  Công

  BX TX Gò Công- QL50- QL1- ĐT824- Cao tốc (thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương)- QL1- QL13- ĐT746- đường Mỹ Phước Tân Vạn- ĐT743-QL1- QL20- BX Liên tỉnh Đà Lạt

  420

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  3059

  5070.1419.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Tây

  Ninh

  An Sương

  Đồng

  Phước

  Châu

  Thành

  BX Đồng Phước Châu Thành-ĐT 781-Ngã tư Trăng Lớn-QL22B- Ngã tư Thanh Điền-ĐT 786-Bến Cầu-KKT cửa khẩu Mộc Bài- Đường xuyên Á-QL22A-BX An Sương

  110

  1800

  Tuyến đang khai thác

   

  3303

  6369.3111.A

  Tiền

  Giang

  Cà Mau

  Tiền

  Giang

  Cà Mau

  BX Tiền Giang - Đường ÁBắc - QL60 - QL1 - BX thành phố Cà Mau

  290

  90

  Tuyến đang khai thác

   

  3305

  6370.1211.A

  Tiền Giang

  Tây Ninh

  Cái Bè

  Tây Ninh

  BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - QL22B - QL22A - Củ Chi - TL8 - ĐT 823 - QLN2- ĐT 824 - QL1- ĐT 875 - BX Cái Bè

  205

  180

  Tuyến đang khai thác

   

   
   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  3306

  6370.3111.A

  Tiền

  Giang

  Tây

  Ninh

  Tiền

  Giang

  Tây

  Ninh

  BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - QL22 - Củ Chi - TL8- ĐT823 - QLN2 - ĐT824 - QL1- QL60 - Đường p Bắc - BX Tiền Giang

  171

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  3479

  6783.1215.A

  An

  Giang

  Sóc

  Trăng

  Châu Đốc

  Vĩnh

  Châu

  BX Vĩnh Châu - ĐT.935 - ĐT.934 - QL1A (Hậu Giang – Cần Thơ) - QL91B - Long Xuyên - Châu Đốc - BX Châu Đốc<A>

  216

  180

  Tuyến đang khai thác

   

  3518

  6883.1301.A

  Kiên

  Giang

  Sóc

  Trăng

  Hà Tiên

  Sóc

  Trăng

  <A> BX Hà Tiên - QL80 - QL91 - QL1- BX Sóc Trăng

  263

  120

  Tuyến đang khai

  thác

   

  3640

  7283.1201.A

  Bà Rịa - Vũng

  Tàu

  Sóc

  Trăng

  Vũng Tàu

  Sóc

  Trăng

  BX Vũng Tàu - QL51 - QL1A -Đồng Nai - TPHCM - Long An -Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang- ĐT934 - BX Sóc Trăng

  394

  120

  Tuyến đang khai

  thác

   

  3641

  7283.1215.A

  Bà Rịa -

  Vũng

  Tàu

  Sóc

  Trăng

  Vũng Tàu

  Vĩnh

  Châu

  BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường 3/2 - QL51 -QL1 – Cần Thơ -Ô Môn - Cờ Đỏ Ô Môn - BX Vĩnh Châu

  340

  120

  Tuyến đang khai

  thác

   

  3728

  5081.1113.B

  TP. Hồ Chí Minh

  Gia Lai

  Miên

  Đông

  An Khê

  BX An Khê - QL19 - ĐT667 - Đường Trường Sơn Đông - ĐT662 - QL25 - Đường HCM - ĐT741 - QL13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - BX Miền Đông

  586

  60

  Tuyến đang khai

  thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  3729

  5081.1115.B

  TP. Hồ Chí Minh

  Gia Lai

  Miền

  Đông

  K'Bang

  BX K’bang - ĐT669 - QL19 - ĐT667 - Đường Trường Sơn Đông - ĐT662 - QL25 - ĐT668 - ĐT687B - Đường HCM - ĐT741 - QL13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - BX Miền Đông

  554

  60

  Tuyến đang khai

  thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  3730

  5081.1115.C

  TP. Hồ Chí Minh

  Gia Lai

  Miền

  Đông

  K'Bang

  BX Kbang - ĐT669 - QL19 - ĐT667 - Đường Trường Sơn Đông - ĐT662 - QL25 - Đường HCM - ĐT741 - QL13 - Đường Đinh Bộ Lĩnh - BX Miền Đông

  554

  60

  Tuyến đang khai thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  3765

  6267.0212.A

  Long

  An

  An

  Giang

  Kiến

  Tường

  Châu

  Đốc

  BX Kiến Tường - QL62 - ĐT837 - ĐT844 - ĐT845 (huyện Tháp Mười) - QL30 - Hùng Vương - Đường HCM – Nguyễn Trãi - QL30 – Nguyễn Huệ - Phạm Hữu Lầu - Phà Cao Lãnh - ĐT848 (Chợ Mới) - ĐT944 - Phà An Hoà (An Giang) - TP. Long Xuyên - Lý Thái Tổ - Hùng Vương – Trần Hưng Đạo - QL91 - BX Châu Đốc

  190

  30

  Tuyến đang khai

  thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

   

   

  TT

  toàn

  quốc

  Mã tuyến

  Tên tuyến vận tải hành khách c định liên tỉnh

  Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )

  Cự ly tuyến (km)

  Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng)

  Phân loại tuyến

  Ghi chú

  Tỉnh nơi đi/đến

  Tỉnh nơi

  đi/đến

  BX nơi đi/đến

  BX nơi đi/đến

  3768

  6370.1611.A

  Tiền

  Giang

  Tây

  Ninh

  Gò Công

  Tây

  Ninh

  BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - QL22B - QL22 - Củ Chi - TL8 - ĐT823 - QLN2 - ĐT824 - QL1- QL50 - BX TX Gò Công

  206

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  3980

  1637.2311.A

  Hải

  Phòng

  Nghệ

  An

  Thượng

  Phía Bắc TP Vinh

  BX Thượng Lý - QL10 - QL1A - Ngã 3 Quán Hành - Đ. Thăng Long - BX Phía BắC TP Vinh <A>

  350

  1050

  Tuyến đang khai thác

   

  4185

  4750.2214.A

  Đắk Lắk

  TP. Hồ Chí Minh

  Krông

  Bông

  An

  Sương

  BX Krông Bông - ĐT692 - QL27 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường tránh phía tây BMT - Đường HCM (QL14 cũ) - ĐT741 - QL13 - QL1- QL22 - BX An Sương

  400

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  4213

  4950.1512.A

  Lâm

  Đồng

  TP. Hồ Chí Minh

  Cát Tiên

  Miền

  Tây

  BX Cát Tiên - ĐT721 - QL20 - QL1 - Kinh Dương Vương - BX Miền Tây <A>

  210

  240

  Tuyến đang khai thác

   

  4233

  5070.1420.A

  TP. Hồ Chí Minh

  Tây

  Ninh

  An Sương

  Tân Hà

  BX Tân Hà - Đường Kà Tum Tân Hà - ĐT785 - ĐT790 - ĐT 799 - ĐT781- ĐT784 - ĐT782 - QL22 - BX An Sương

  140

  3000

  Tuyến đang khai thác

   

  4264

  6071.1914.A

  Đồng

  Nai

  Bến Tre

  Định

  Quán

  Bình

  Đại

  BX Định Quán - QL20 - QL1XL Hà Nội - Ngã 4 Vũng Tàu - QL1- QL60 - ĐT883 - BX Bình Đại

  240

  120

  Tuyến đang khai thác

   

  4553

  1637.2111.A

  Hải

  Phòng

  Nghệ

  An

  Cát Bà

  Phía

  Bắc

  Vinh

  BX Cát Bà - Cát Hải - TL356 - QL5 - QL10 - QL1- BX PB Vinh

  360

  60

  Tuyến đang khai thác

  Tuyến mới chuyển sang đang khai thác

  4653

  2748.1216.A

  Điện

  Biên

  Đắk

  Nông

  Mường

  Lay

  Quảng

  Khê

  BX Mường Lay - QL12 - TP. Điện Biên Phủ - QL279 – Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Tam Điệp - QL1- cầu Vượt Hòa Cầm - QL14B - TT.Thạch Mỹ - QL14 . Thị xã Gia Nghĩa - QL28 - BX Quảng Khê <A>

  1750

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  4655

  2788.1114.B

  Điện

  Biên

  Vĩnh

  Phúc

  Điện Biên

  Phủ

  Lập

  Thạch

  BXTP Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Hòa Bình - ĐT317 - QL70 - Thanh Sơn - QL32 – Cổ Tiết - QL32C - Phong Châu - QL2 - Hợp Thịnh - QL2A - Vĩnh Yên - ĐT305 - BX Lập Thạch. <B>

  550

  60

  Tuyến đang khai thác

   

  4765

  5081.1118.B