hieuluat

Quyết định 85/2007/QĐ-UBND Khánh Hòa Quy định đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh HòaSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:85/2007/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Lâm Phi
  Ngày ban hành:31/12/2007Hết hiệu lực:15/12/2012
  Áp dụng:10/01/2008Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Chính sách, Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH KHÁNH HÒA

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------

  Số: 85/2007/QĐ-UBND

  Nha Trang, ngày 31 tháng 12 năm 2007

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG TỈNH VÀ XÂY DỰNG CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

  ________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

  Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  Căn cứ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh và xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Võ Lâm Phi

   

   

  QUY ĐỊNH

  VIỆC ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG TỈNH VÀ XÂY DỰNG CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Văn bản này quy định việc đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh; quy định việc xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh gồm: bước lập quy hoạch, bước chấp thuận thiết kế kỹ thuật đấu nối và bước cấp phép thi công nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tiêu chuẩn đường tỉnh.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập quy hoạch, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; quản lý đường bộ; bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

  2. Các tổ chức, cá nhân khi thi công xây dựng đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh, xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Hệ thống đường tỉnh (ký hiệu là ĐT) là các đường trục trong địa bàn 1 tỉnh hoặc 2 tỉnh gồm đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc với trung tâm hành chính của tỉnh lân cận; đường nối quốc lộ với trung tâm hành chính của huyện.

  2. Đường nhánh là các tuyến đường huyện, đường xã, đường ra vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ, đường chuyên dùng… nằm ngoài thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ đấu nối vào đường tỉnh.

  3. Lộ giới quy hoạch là phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ.

  - Đất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng gồm cả các công trình giao thông tĩnh và các công trình phụ trợ.

  - Đất hành lang an toàn đường bộ là phần đất dọc hai bên đường bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

  4. Danh mục và lộ giới quy hoạch các tuyến đường tỉnh được quy định trong Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa năm 2006 đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thông qua và Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại Công văn số 4664/BGTVT-KHĐT ngày 25/7/2007.

   

  Chương II. QUY HOẠCH ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH VÀO ĐƯỜNG TỈNH, XÂY DỰNG CÁC CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG TỈNH

   

  Điều 4. Khoảng cách giữa hai vị trí đấu nối, đường gom

  1. Để đảm bảo an toàn giao thông và tiêu chuẩn đường tỉnh (ĐT), khi lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ; quy hoạch phát triển hệ thống giao thông có đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh thì khoảng cách tối thiểu giữa hai vị trí đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh (dọc theo mỗi bên) quy định như sau:

  a) Đối với ngoài thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ: Khoảng cách tối thiểu là 1.000 m.

  b) Đối với trong thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ: Việc đấu nối đường nhánh với đường tỉnh theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

  2. Trường hợp không đảm bảo khoảng cách theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải quy hoạch đường gom nằm ngoài lộ giới quy hoạch của đường tỉnh. Đối với các địa phương chưa có quy hoạch đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh thì đường gom được tạm thời đấu nối vào hệ thống đường nhánh hiện có. Khi đã có quy hoạch đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì điều chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch được duyệt.

  3. Trường hợp đặc biệt do điều kiện địa hình, địa vật khó khăn hoặc không còn quỹ đất để bố trí đường gom nằm ngoài lộ giới quy hoạch của đường tỉnh thì có thể bố trí một phần đường gom nằm trong lộ giới quy hoạch nhưng phải được sự đồng ý của UBND tỉnh.

  4. Quy hoạch vị trí đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh, quy hoạch vị trí xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh hoặc các công trình kiến trúc khác phải nằm ngoài giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống và kè theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 17 của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  5. Đối với những khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại - dịch vụ, bãi đậu xe, điểm trung chuyển hàng hóa xây dựng dọc đường tỉnh trước khi lập dự án phải có thỏa thuận của Sở Giao thông vận tải.

  Điều 5. Xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh

  1. Khi lập quy hoạch các cửa hàng kinh doanh xăng dọc các tuyến đường tỉnh ở khu vực ngoài thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ thì khoảng cách tối thiểu giữa hai cửa hàng kinh doanh xăng dầu không nhỏ hơn 5000 m.

  2. Vị trí xây dựng mới các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh phải nằm ngoài lộ giới quy hoạch được duyệt của đường tỉnh đó.

  3. Trường hợp những cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã tồn tại trước khi quy định này có hiệu lực thi hành thì phải xem xét bổ sung giải pháp an toàn giao thông tại đoạn đường dẫn ra vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu đấu nối vào đường tỉnh.

   

  Chương III. BƯỚC THỎA THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐẤU NỐI ĐƯỜNG NHÁNH, ĐƯỜNG DẪN RA VÀO CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU VÀO ĐƯỜNG TỈNH

   

  Điều 6.

  1. Các tuyến đường nhánh khi xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo phải phù hợp với quy định tại Điều 4 của Quy định này.

  2. Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu khi xây dựng mới phải đảm bảo theo quy định tại Điều 5 của Quy định này.

  3. Trước khi xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh; xây dựng các cửa hàng xăng dầu dọc đường tỉnh thì thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông tại nút giao; thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông đoạn đường dẫn ra vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải được Sở Giao thông vận tải xem xét thẩm định về an toàn giao thông và thỏa thuận bằng văn bản.

  4. Hồ sơ Chủ đầu tư nộp tại Sở Giao thông vận tải gồm:

  - Văn bản của chủ đầu tư đề nghị đấu nối với đường tỉnh;

  - Quyết định cho phép lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật của đường nhánh; xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của cấp có thẩm quyền;

  - Bình đồ thiết kế nút giao và phương án tổ chức giao thông tại nút giao; Bình đồ thiết kế và phương án tổ chức giao thông đoạn đường dẫn ra vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu (bố trí đầy đủ biển báo hiệu, đèn tín hiệu, vạch sơn phân làn, gồ giảm tốc…theo quy định).

  5. Thời gian xem xét thỏa thuận đấu nối: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   

  Chương IV. BƯỚC CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG

   

  Điều 7.

  1. Các đường nhánh, đường dẫn ra vào các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phần nằm trong phạm vi lộ giới quy hoạch của đường tỉnh chỉ được phép thi công đấu nối vào đường tỉnh sau khi có giấy phép thi công do Sở Giao thông vận tải cấp.

  2. Hồ sơ của chủ đầu tư gửi đến Sở Giao thông vận tải xin cấp giấy phép thi công gồm:

  - Đơn xin cấp phép thi công kèm theo phương án thi công nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình xây dựng gồm: biện pháp thi công, phương án bố trí các biển báo hiệu, rào chắn tạm thời, cử người đứng gác…; thời gian thi công của nhà thầu thi công;

  - Văn bản chấp thuận đấu nối vào đường tỉnh của Sở Giao thông vận tải;

  - Trường hợp đối với đường chuyên dùng, đoạn đường dẫn ra vào các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đấu nối vào đường tỉnh phải có văn bản cam kết của chủ đầu tư tự dỡ bỏ công trình phần nằm trong phạm vi lộ giới quy hoạch của đường tỉnh khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bồi thường.

  3. Thời hạn cấp giấy phép thi công: Không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  4. Tổ chức, cá nhân thi công phải chịu sự kiểm tra của đơn vị quản lý đường bộ và thanh tra giao thông đường bộ trong việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trong giấy phép thi công, đồng thời chịu mọi trách nhiệm về sự mất an toàn giao thông do thi công gây ra.

  Điều 8. Cấp phép đấu nối tạm thời

  1. Khi xây dựng các công trình trọng yếu ở những khu vực chưa có đường vận chuyển, có nhu cầu cần thiết đấu nối tạm thời đường công vụ vào đường tỉnh để phục vụ cho việc xây dựng công trình thì chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải để xin được cấp phép đấu nối tạm thời.

  2. Hồ sơ của chủ đầu tư gửi đến Sở Giao thông vận tải đề nghị cấp phép đấu nối tạm thời gồm:

  - Văn bản của chủ đầu tư đề nghị cấp phép đấu nối tạm thời đường công vụ vào đường tỉnh;

  - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trình (có nhu cầu làm đường công vụ phục vụ thi công) của cấp có thẩm quyền;

  - Bình đồ thiết kế nút giao tại vị trí đấu nối tạm thời, phương án tổ chức giao thông tại nút giao, bố trí biển báo hiệu, rào chắn tạm thời, cử người đứng gác…

  - Thời gian xin đấu nối tạm thời đường công vụ vào đường tỉnh.

  3. Thời hạn xem xét cấp phép đấu nối tạm thời: Không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  4. Hết thời hạn cấp phép đấu nối tạm thời chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đóng các đường công vụ đấu nối tạm thời này và hoàn trả lại đường tỉnh như hiện trạng ban đầu, đồng thời phải báo cáo với đơn vị quản lý đường bộ để kiểm tra.

   

  Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

  1. Sở Giao thông vận tải

  - Xem xét thẩm định an toàn giao thông; thỏa thuận đấu nối đường nhánh, đường dẫn ra vào các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào đường tỉnh; cấp giấy phép thi công.

  - Tổ chức triển khai cắm mốc lộ giới quy hoạch các tuyến đường tỉnh để quản lý.

  - Thanh tra Sở Giao thông vận tải và đơn vị quản lý đường có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp đấu nối trái phép, các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo quy định.

  2. UBND huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức lập quy hoạch đấu nối đường nhánh, hệ thống đường gom đấu nối vào đường tỉnh trên địa bàn quản lý, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện việc đấu nối theo đúng quy định.

  Giao UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy định việc đấu nối vào đường huyện, đường xã thuộc địa bàn quản lý.

  3. Sở Du lịch và Thương mại: Tổ chức xây dựng quy hoạch các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc đường tỉnh đúng quy định.

  4. Các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quyết định này.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật của Quốc hội số 26/2001/QH10 về Giao thông đường bộ
  Ban hành: 12/07/2001 Hiệu lực: 01/01/2002 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 186/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  Ban hành: 05/11/2004 Hiệu lực: 30/11/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực: 01/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 13/2005/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  Ban hành: 07/11/2005 Hiệu lực: 01/12/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
  Ban hành: 05/12/2012 Hiệu lực: 15/12/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản thay thế
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 85/2007/QĐ-UBND Khánh Hòa Quy định đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
  Số hiệu:85/2007/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:31/12/2007
  Hiệu lực:10/01/2008
  Lĩnh vực:Chính sách, Giao thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Võ Lâm Phi
  Ngày hết hiệu lực:15/12/2012
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X