hieuluat

Thông tư 28/2022/TT-BGTVT an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:911&912-12/2022
  Số hiệu:28/2022/TT-BGTVTNgày đăng công báo:17/12/2022
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Danh Huy
  Ngày ban hành:29/11/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/02/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ___________

  Số: 28/2022/TT-BGTVT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

  ________________

   

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

  Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

  Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  a) Thông tư này quy định về các hoạt động: tạo lập, cập nhật, quản lý, duy trì, kết nối, chia sẻ, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

  b) Thông tư này không điều chỉnh đối với dữ liệu về tàu bay.

  2. Đối tượng áp dụng

  a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo lập, cập nhật, quản lý, duy trì, kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải;

  b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được chia sẻ, kết nối dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải;

  c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Phương tiện giao thông vận tải (sau đây gọi là phương tiện) bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt.

  2. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông vận tải là nền tảng phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ Bộ Giao thông vận tải và giữa Bộ Giao thông vận tải với các bộ, ngành, địa phương.

  3. Cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện là Cục Đăng kiểm Việt Nam.

  Điều 3. Nguyên tắc tạo lập, cập nhật, quản lý, duy trì, kết nối, chia sẻ, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; các quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

  2. Quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

  3. Bảo đảm sự đầy đủ, chính xác của dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  4. Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải.

  5. Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân.

  6. Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quan nhà nước.

   

  Chương II. TẠO LẬP, CẬP NHẬT, TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN

   

  Điều 4. Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện là tập hợp các dữ liệu có liên quan đến phương tiện được tạo lập trong quá trình thực hiện các thủ tục kiểm định, kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt.

  2. Thông tin tối thiểu trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện bao gồm:

  a) Thông tin về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Thông tin về xe máy chuyên dùng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Thông tin về tàu biển quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

  d) Thông tin về phương tiện thủy nội địa quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

  đ) Thông tin về phương tiện giao thông đường sắt quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 5. Tạo lập, cập nhật, tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Các đơn vị kiểm định, kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thực hiện tạo lập, cập nhật dữ liệu sau khi hoàn thành công tác kiểm định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, hồ sơ đăng kiểm thông qua phần mềm do cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện quản lý thống nhất và cấp quyền sử dụng.

  Trường hợp tàu biển được kiểm tra ở nước ngoài thì việc tạo lập, cập nhật dữ liệu được thực hiện trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày đăng kiểm viên trở lại đơn vị.

  2. Dữ liệu đăng kiểm phương tiện sau khi được tạo lập, cập nhật sẽ được cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện tích hợp vào cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện trong thời hạn không quá một (01) ngày làm việc.

   

  Chương III. QUẢN LÝ, DUY TRÌ DỮ LIỆU ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN

   

  Điều 6. Hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện là hệ thống công nghệ thông tin gồm hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  2. Vai trò, chức năng của hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  a) Quản lý tập trung thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện trong phạm vi cả nước;

  b) Cung cấp các chức năng hỗ trợ hoạt động tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  3. Cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện và đơn vị tạo lập, cập nhật dữ liệu đăng kiểm phương tiện có trách nhiệm bảo đảm:

  a) Hệ thống thông tin và hạ tầng kết nối mạng phù hợp để tạo lập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện;

  b) Công cụ, biện pháp để bảo vệ dữ liệu và xác thực dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện;

  c) Các điều kiện kỹ thuật, nguồn lực khác phục vụ việc tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  Điều 7. Kinh phí xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  Kinh phí xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện được đảm bảo bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 8. Đảm bảo an toàn thông tin

  1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động tạo lập, cập nhật, quản lý, duy trì, kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  2. Việc bảo đảm an toàn thông tin phải phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

  3. Cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện đề xuất hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin và thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được phê duyệt theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

   

  Chương IV. KẾT NỐI, CHIA SẺ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN

   

  Điều 9. Đối tượng, phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Giao thông vận tải.

  2. Đối tượng được cung cấp, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  a) Các cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước;

  b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp theo quy định của pháp luật;

  c) Các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.

  3. Các thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện được cung cấp, chia sẻ là các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này.

  4. Phương thức chia sẻ dữ liệu

  a) Thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông vận tải;

  b) Kết nối trực tiếp giữa hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện và hệ thống thông tin của tổ chức sử dụng dữ liệu;

  c) Tra cứu thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện;

  d) Cung cấp thông tin dạng văn bản.

  Điều 10. Thực hiện kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo phương thức thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông vận tải

  Các cơ quan quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 của Thông tư này có nhu cầu sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện gửi đề nghị bằng văn bản tới cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện nêu rõ mục đích sử dụng, danh mục thông tin cần chia sẻ, phương thức kết nối và tần suất sử dụng dữ liệu.

  Căn cứ đề nghị, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện quyết định chia sẻ dữ liệu; phối hợp với cơ quan quản lý nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông vận tải thiết lập kết nối; cấp quyền truy cập và hướng dẫn kỹ thuật thực hiện kết nối. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  2. Chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo phương thức thông qua kết nối trực tiếp giữa hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện và hệ thống thông tin của tổ chức sử dụng dữ liệu

  Các tổ chức quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 nhu cầu sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện gửi đề nghị bằng văn bản tới cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện nêu rõ mục đích sử dụng, danh mục thông tin cần chia sẻ, phương thức kết nối và tần suất sử dụng dữ liệu.

  Căn cứ đề nghị, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện quyết định chia sẻ dữ liệu; cấp quyền truy cập và hướng dẫn kỹ thuật thực hiện kết nối. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  3. Chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo phương thức tra cứu thông tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này được quyền tra cứu thông tin về đăng kiểm phương tiện do mình sở hữu hoặc quản lý hợp pháp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện mà không cần cấp tài khoản, mã khoá.

  Trường hợp các cơ quan quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 của Thông tư này có nhu cầu cấp tài khoản, mã khoá và địa chỉ truy cập thì gửi đề nghị bằng văn bản tới cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện nêu rõ mục đích sử dụng và các thông tin nhu cầu được chia sẻ. Căn cứ đề nghị, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện quyết định chia sẻ dữ liệu; cấp tài khoản, mã khóa và địa chỉ truy cập. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  4. Chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo phương thức cung cấp thông tin dạng văn bản

  a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này có nhu cầu sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện gửi đề nghị bằng văn bản tới cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện hoặc đơn vị kiểm tra, kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật cho phương tiện, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng và các thông tin nhu cầu được chia sẻ.

  Căn cứ đề nghị, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện hoặc đơn vị kiểm tra, kiểm định, chứng nhận an toàn kỹ thuật cho phương tiện cung cấp thông tin dạng văn bản trong phạm vi quyền hạn.

  b) Tổ chức, cá nhân quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Thông tư này khi được cung cấp thông tin dạng văn bản phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Tiếp cận thông tin.

  Điều 11.Tạm ngừng, chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử

  1. quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện tạm ngừng kết nối, chia sẻ dữ liệu trong các trường hợp sau:

  a) Nâng cấp, mở rộng, bảo trì hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin;

  b) Trường hợp bất khả kháng làm gián đoạn kết nối, chia sẻ dữ liệu hoặc có ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin, sự an toàn dữ liệu;

  c) Cơ quan, tổ chức được kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện sử dụng không đúng mục đích, phạm vi dữ liệu đã nêu trong văn bản đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu;

  d) Việc kết nối từ cơ quan, tổ chức được kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện được xác định có khả năng làm mất an toàn, an ninh.

  2. quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện chấm dứt kết nối, chia sẻ dữ liệu trong những trường hợp sau:

  a) Việc kết nối không thể khôi phục do sự cố hoặc do điều kiện khách quan mà cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện không thể tiếp tục duy trì chia sẻ dữ liệu;

  b) quan, tổ chức, cá nhân được kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện không có nhu cầu tiếp tục kết nối và sử dụng dữ liệu;

  c) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật.

   

  Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  2. Thiết lập các dữ liệu danh mục trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  3. Tập huấn nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân thực hiện tạo lập, cập nhật, duy trì, quản lý cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  4. Kiểm tra việc tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  5. Tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  6. Tạm ngừng, chấm dứt việc chia sẻ, kết nối dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

  Điều 13. Trách nhiệm của đơn vị tạo lập, cập nhật dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Kịp thời tạo lập, cập nhật dữ liệu đăng kiểm phương tiện theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

  2. Bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình tạo lập, cập nhật, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  3. Sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện khi thực hiện kiểm định, kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện để đảm bảo sự thống nhất.

  4. Thông báo kịp thời, phối hợp với cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện giải quyết các vướng mắc trong quá trình tạo lập, cập nhật, sử dụng dữ liệu.

  5. Cung cấp thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện do mình tạo lập, cập nhật bằng phương thức quy định tại điểm d khoản 4 Điều 9 của Thông tư này khi có yêu cầu.

  Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện

  1. Sử dụng, bảo mật dữ liệu đúng mục đích, phạm vi đã nêu trong văn bản đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu; phù hợp với quy định của Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

  2. Bảo mật và sử dụng đúng tài khoản, mã khóa, phương thức kết nối, địa chỉ truy cập đã được cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện cung cấp.

  3. Thông báo kịp thời, phối hợp với cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện về vướng mắc phát sinh trong quá trình kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  4. Không được chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện được cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được phép của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện.

  Điều 15. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

  2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định của văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

  Điều 16. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo;

  - Cổng TTĐT Chính phủ;

  - Cổng TTĐT Bộ Giao thông vận tải;

  - Báo GT, Tạp chí GTVT;

  - Lưu: VT, TTCNTT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Danh Huy

   

   

   

   

   

  Phụ lục I

  THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Giao thông vận tải)

   

  1. Thông tin về xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

  STT

  Tên thông tin

  Ghi chú

  1

  Số quản lý

  Số quản lý của phương tiện trong dữ liệu kiểm định

  2

  Biển số xe

  Biển số đăng kí cấp cho xe cơ giới

  3

  Nơi đăng ký

  Địa phương nơi đăng ký biển số

  4

  Tình trạng phương tiện

  Tình trạng khi lập hồ sơ (chưa qua sử dụng/đã qua sử dụng)

  5

  Ngày đăng kiểm

  Ngày đăng kiểm phương tiện gần nhất

  6

  Hạn đăng kiểm

  Ngày hết hạn đăng kiểm gần nhất

  7

  Nước sản xuất

  Nước sản xuất của phương tiện

  8

  Năm sản xuất

  Năm sản xuất của phương tiện

  9

  Năm hết niên hạn

  Niên hạn sử dụng của phương tiện

  10

  Số động cơ

  Còn gọi là số máy (được đóng trên thân động cơ)

  11

  Số khung

   

  12

  Số VIN

  Số nhận dạng của xe

  13

  Nhãn hiệu

   

  14

  Số loại

  Tên thương mại và số loại (VD: HIACE RZH114L-BRKRS)

  15

  Số chỗ ngồi

   

  16

  Số chỗ nằm

   

  17

  Số chỗ đứng

   

  18

  Khối lượng bản thân

  Khối lượng của xe hoàn chỉnh (đơn vị: kg)

  19

  Khối lượng hàng hoá thiết kế

  Khối lượng hàng hoá được chuyên chở theo thiết kế của nhà sản xuất (đơn vị: kg)

  20

  Khối lượng hàng hoá cho phép tham gia giao thông

  Khối lượng hàng hóa được chuyên chở cho phép tham gia giao thông theo quy định của cơ quan quản lý đường bộ (đơn vị: kg)

  21

  Khối lượng toàn bộ thiết kế

  Khối lượng toàn bộ theo thiết kế của nhà sản xuất (đơn vị: kg)

  22

  Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông

  Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông theo quy định của cơ quan quản lý đường bộ (đơn vị: kg)

  23

  Kích thước bao

  Kích thước chiều dài toàn bộ, chiều rộng toàn bộ, chiều cao toàn bộ của toàn xe theo tài liệu kỹ thuật

  24

  Kích thước lòng

  thùng hàng

  Kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lòng thùng xe (đơn vị: mm)

  25

  Dung tích động cơ

  Thể tích làm việc của động cơ (đơn vị cm3)

  26

  Nguồn gốc

  Nguồn gốc là xe sản xuất lắp ráp trong nước hay nhập khẩu

  27

  Số Giấy chứng nhận

  Số giấy chứng nhận kiểu loại đối với xe sản xuất trong nước hoặc số chứng chỉ đối với xe nhập khẩu

  28

  Ngày cấp giấy chứng nhận

  Ngày cấp giấy chứng nhận theo thứ tự số 27

   

  2. Thông tin về xe mô tô, xe gắn máy

  STT

  Tên thông tin

  Ghi chú

  1

  Nguồn gốc

  Nguồn gốc là xe sản xuất lắp ráp trong nước hay nhập khẩu

  2

  Số giấy chứng nhận

  Số giấy chứng nhận kiểu loại đối với xe sản xuất trong nước hoặc số chứng chỉ đối với xe nhập khẩu

  3

  Ngày cấp giấy chứng nhận

  (ngày/tháng/năm)

  4

  Nhãn hiệu

   

  5

  Tên thương mại

   

  6

  Mã kiểu loại

   

  7

  Năm sản xuất

  Năm sản xuất phương tiện

  8

  Nước sản xuất

  Nước sản xuất phương tiện

  9

  Số khung

   

  10

  Số động cơ

  Còn gọi là số máy

  11

  Màu sơn

   

  12

  Thể tích

  Thể tích làm việc (đơn vị cm3)

  13

  Công suất động cơ

  Công suất động cơ (đơn vị: kW)

   
   

  Phụ lục II
  THÔNG TIN VỀ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  STT

  Tên thông tin

  Ghi chú

  1

  Loại xe máy chuyên dùng

  Tên (loại) xe máy chuyên dùng

  2

  Biển số xe

  Biển số đăng kí cấp cho xe cơ giới

  3

  Nhãn hiệu

   

  4

  Số động cơ

  Còn gọi là số máy (được đóng trên thân động cơ)

  5

  Số khung

   

  6

  Công suất động cơ

  Là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của động cơ (đơn vị: kW)

  7

  Khối lượng bản thân

  Khối lượng của xe hoàn chỉnh (đơn vị: kg)

  8

  Chiều dài

  Chiều dài toàn bộ (đơn vị: mm)

  9

  Chiều rộng

  Chiều rộng toàn bộ (đơn vị: mm)

  10

  Chiều cao

  Chiều cao toàn bộ (đơn vị: mm)

  11

  Xe đã cải tạo

  Xe đã qua cải tạo hay chưa?

  12

  Nguồn gốc

  Nguồn gốc là xe sản xuất lắp ráp trong nước hay nhập khẩu

  13

  Số giấy chứng nhận

  Số giấy chứng nhận kiểu loại đối với xe sản xuất trong nước hoặc số chứng chỉ đối với xe nhập khẩu

  14

  Ngày cấp giấy chứng nhận

  Ngày cấp của giấy chứng nhận theo thứ tự số 13

   
   

   

  Phụ lục III
  THÔNG TIN VỀ TÀU BIỂN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  STT

  Tên thông tin

  Ghi chú

  1

  Tên tàu

  Tên tàu biển do chủ tàu đặt và được cơ quan đăng ký tàu biển chấp thuận

  2

  Số phân cấp

  Số phân cấp được Cục Đăng kiểm Việt Nam ấn định phục vụ mục đích quản lý

  3

  Số IMO

  Là số được IHS Maritime ấn định phù hợp với Nghị quyết A.1078(28) của IMO.

  4

  Hô hiệu

  Là dãy ký tự được Cục tần số vô tuyến điện cấp để phân biệt giữa các tàu trong các phương thức liên lạc

  5

  Quốc tịch

  Là tên quốc gia tàu đăng ký mang cờ quốc tịch

  6

  Cảng đăng ký

  Là nơi tàu đăng ký mang cờ quốc tịch

  7

  Nhóm phương tiện tàu biển

  Theo Phụ lục C.19 của TCVN 13420: 2021

  8

  Công dụng tàu

  Thể hiện mục đích sử dụng, đặc tính kỹ thuật chính của tàu

  9

  Dấu hiệu phân cấp

  Theo QCVN 21: 2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung

  10

  Chiều dài lớn nhất

  Chiều dài toàn bộ của tàu LOA (đơn vị: m)

  11

  Chiều dài

  Chiều dài phân cấp (m) theo QCVN 21:2015/BGTVT

  12

  Chiều rộng

  Theo QCVN 21: 2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung (đơn vị: m)

  13

  Chiều cao mạn

  Theo QCVN 21: 2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung (đơn vị: m)

  14

  Tổng dung tích

  Dung tích (GT) theo Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển (TONNAGE 1969) hoặc QCVN 63: 2013/BgTVT

  15

  Dung tích có ích

  Dung tích có ích (NT) theo Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển (TONNAGE 1969) hoặc QCVN 63: 2013/BGTVT

  16

  Chiều chìm

  Theo QCVN 21: 2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung (đơn vị: mét)

  17

  Trọng tải toàn phần

  Theo QCVN 21: 2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung (đơn vị: t)

  18

  Tuyến hoạt động

  Theo Phụ lục C.21 của TCVN 13420: 2021

  19

  Vùng hoạt động

  Theo Phụ lục C.20 của TCVN 13420: 2021

  20

  Nhà máy đóng tàu

  Tên nhà máy đóng mới tàu biển

  21

  Ngày đặt sống chính

  Là ngày rải tấm tôn đáy giữa tâm đầu tiên hoặc ngày đặt tổng đoạn đầu tiên lên triền hoặc xác nhận tàu trong giai đoạn đóng tương tự.

  Ngày này được ghi nhận trong biên bản hoặc chứng nhận ngày đặt sống chính của tàu.

  22

  Ngày hạ thủy

  Là ngày tàu được hạ thủy xuống nước lần đầu tiên.

  23

  Ngày đóng tàu

  Ngày hoàn thành kiểm tra phân cấp theo QCVN 21: 2015/BGTVT và các sửa đổi, bổ sung

  24

  Tổng công suất máy chính

  Tổng công suất động cơ dùng để đẩy tàu (đơn vị: kW)

  25

  Tổng công suất máy phát điện

  Tổng công suất các máy phát điện của tàu và không bao gồm máy phát điện sự cố (đơn vị: KVA)

   
   

  Phụ lục IV
  THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  STT

  Tên thông tin

  Ghi chú

  1

  Tên phương tiện

   

  2

  Số ĐKHC

  Số đăng ký hành chính của phương tiện do cơ quan quản lý hành chính cấp

  3

  Số kiểm soát

  Số kiểm soát nhằm kiểm soát từng phương tiện và số lượng phương tiện đã được đăng kiểm trên toàn quốc

  4

  Số đăng kiểm

  Số đăng kiểm của phương tiện là số được cơ quan đăng kiểm cấp sau khi phương tiện đã được kiểm tra thỏa mãn các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành

  5

  Năm đóng

  Năm đóng của phương tiện được xác định theo quy định tại Nghị định số 111/2014/NĐ-CP.

  6

  Nơi đóng

  Nơi đóng của phương tiện là nơi phương tiện được đóng và cấp hồ sơ đăng kiểm lần đầu.

  7

  Vật liệu

  Vật liệu thân phương tiện

  8

  Công dụng

   

  9

  Cấp tàu

  Cấp hoạt động của phương tiện

  10

  Vùng hoạt động

  Vùng nước mà phương tiện được phép hoạt động

  11

  Dung tích

  Dung tích (GT) của phương tiện được xác định theo quy chuẩn sửa đổi 1:2015 QcVN 72:2015/BGTVT

  12

  Trọng tải toàn phần

  Trọng tải toàn phần của phương tiện là hiệu số, tính bằng tấn, giữa lượng chiếm nước tương ứng với đường nước thiết kế toàn tải của tàu và trọng lượng tàu không (đơn vị: t)

  13

  Số người được chở

  Số người được chở trên phương tiện theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa (đơn vị: người)

  14

  Lượng hàng

  Lượng hàng được chở trên phương tiện (đơn vị: t)

  15

  Chiều dài tàu lớn nhất Lmax

  (đơn vị: m)

  16

  Chiều dài tàu L

  Chiều dài thiết kế của phương tiện (đơn vị: m)

  17

  Chiều rộng tàu lớn nhất Bmax

  Chiều rộng tàu lớn nhất (đơn vị: m)

  18

  Chiều rộng tàu B

  Chiều rộng thiết kế của tàu (đơn vị: m)

  19

  Chiều cao mạn D

  Chiều cao mạn tàu (đơn vị: m)

  20

  Chiều chìm d

  Chiều chìm của phương tiện là khoảng cách thẳng đứng, tính bằng mét, đo ở mặt phẳng sườn giữa, từ mép trên của dải tấm giữa đáy đến đường nước thiết kế toàn tải (đơn vị: m)

  21

  Mạn khô F

  Mạn khô (đơn vị: mm)

  22

  Số lượng máy chính

  Số lượng máy dùng để đẩy phương tiện

  23

  Tổng công suất máy chính

  Tổng công suất máy chính tính bằng sức ngựa

   
   

   

  Phụ lục V

  THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  1. Thông tin về toa xe, phương tiện chuyên dùng không tự hành

  STT

  Tên thông tin

  Ghi chú

  1

  Loại phương tiện

  Tên kiểu loại phương tiện

  2

  Số đăng ký

  Biển số đăng ký

  3

  Số hiệu

  Số hiệu của toa xe theo quy ước

  4

  Năm sản xuất

  Năm sản xuất của toa xe

  5

  Nước sản xuất

  Nước sản xuất toa xe

  6

  Tốc độ cấu tạo

  Tốc độ cấu tạo theo tài liệu của nhà sản xuất (đơn vị: km/h)

  7

  Loại giá chuyển hướng

  Tên kiểu loại giá chuyển hướng

  8

  Loại van hãm

  Tên kiểu loại van hãm

  9

  Loại móc nối, đỡ đấm

  Tên kiểu loại móc nối, đỡ đấm

  10

  Khối lượng toa xe

  Khối lượng toa xe không bao gồm hàng hóa (đơn vị: tấn)

  11

  Trọng tải

  Khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở (đơn vị: tấn)

  12

  Số chỗ

  Số hành khách được phép chuyên chở

  13

  Khổ đường

  Khổ đường sắt (1000mm/1435mm) (đơn vị: mm)

  14

  Chiều dài

  Kích thước giới hạn của toa xe (đơn vị: mm)

  15

  Chiều rộng

  16

  Chiều cao

  17

  Hiệu lực giấy chứng nhận

  Ngày hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng kiểm (ngày/tháng/năm)

   

  2. Thông tin về đầu máy, phương tiện chuyên dùng tự hành

  STT

  Thông tin

  Ghi chú

  1

  Loại phương tiện

  Tên kiểu loại phương tiện

  2

  Số đăng ký

  Biển số đăng ký

  3

  Số hiệu

  Số hiệu của đầu máy theo quy ước

  4

  Năm sản xuất

  Năm sản xuất của đầu máy

  5

  Nước sản xuất

  Nước sản xuất đầu máy

  6

  Tốc độ cấu tạo

  Tốc độ cấu tạo theo tài liệu của nhà sản xuất (đơn vị: km/h)

  7

  Ký hiệu động cơ

  Kiểu loại động cơ

  8

  Số động cơ

  Số series của động cơ

  9

  Công suất định mức

  Công suất động cơ (HP/kW)

  10

  Công thức trục

  Cách bố trí trục (B-B, Co-Co)

  11

  Kiểu truyền động

  Tên kiểu loại truyền động (Thủy lực, Điện, cơ khí)

  12

  Khối lượng chỉnh bị

  Khối lượng đầu máy/phương tiện chuyên dùng bao gồm nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát, ...ở trạng thái chỉnh bị (đơn vị: t)

  13

  Số chỗ

  Số chỗ trên buồng lái đầu máy

  14

  Khổ đường

  Khổ đường sắt (1000mm/1435mm) (đơn vị: mm)

  15

  Chiều dài

  Kích thước giới hạn của đầu máy (đơn vị: mm)

  16

  Chiều rộng

  17

  Chiều cao

  18

  Hiệu lực giấy chứng nhận

  Ngày hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng kiểm (ngày/tháng/năm)

   

  3. Thông tin về toa xe đường sắt đô thị

  STT

  Thông tin

  Ghi chú

  1

  Loại phương tiện

  Tên kiểu loại toa xe đường sắt đô thị

  2

  Số đăng ký

  Biển số đăng ký

  3

  Số hiệu

  Số hiệu của toa xe đường sắt đô thị

  4

  Năm sản xuất

  Năm sản xuất của toa xe đường sắt đô thị

  5

  Nước sản xuất

  Nước sản xuất toa xe đường sắt đô thị

  6

  Tốc độ cấu tạo (km/h)

  Tốc độ cấu tạo theo tài liệu của nhà sản xuất

  7

  Số chỗ

  Số hành khách được phép chuyên chở

  8

  Điện áp cung cấp

  Điện áp danh nghĩa cấp cho toa xe (đơn vị: V)

  9

  Hình thức cấp điện

  Tên hình thức cấp điện (trên cao/ray thứ ba)

  10

  Hệ thống tín hiệu điều khiển

  Tên kiểu loại hệ thống tín hiệu điều khiển chạy tàu

  11

  Chiều dài

  Kích thước giới hạn của toa xe đường sắt đô thị (đơn vị: mm)

  12

  Chiều rộng

  13

  Chiều cao

  14

  Hiệu lực giấy chứng nhận

  Ngày hết hiệu lực của giấy chứng nhận đăng kiểm

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/03/2006 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật An toàn thông tin mạng của Quốc hội, số 86/2015/QH13
  Ban hành: 19/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tiếp cận thông tin của Quốc hội, số 104/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
  Ban hành: 09/04/2020 Hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 24/08/2022 Hiệu lực: 01/10/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 46/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin
  Ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 28/2022/TT-BGTVT an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:28/2022/TT-BGTVT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:29/11/2022
  Hiệu lực:01/02/2023
  Lĩnh vực:Giao thông, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:17/12/2022
  Số công báo:911&912-12/2022
  Người ký:Nguyễn Danh Huy
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X