hieuluat

Thông tư 35/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BGTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:15&16-01/2022
  Số hiệu:35/2021/TT-BGTVTNgày đăng công báo:04/01/2022
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành:17/12/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/02/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  ___________

  Số: 35/2021/TT-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

   

   

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

  _____________

   

  Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

  Căn cứ Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,

  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT- BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

  1. Sửa đổi khoản 8 và bổ sung khoản 10, khoản 11 vào Điều 4 như sau:

  a) Sửa đổi khoản 8 Điều 4 như sau:

  8. Cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không (gọi tắt là cơ sở đào tạo) là cơ sở có đủ điều kiện hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật.”.

  b) Bổ sung khoản 10 vào Điều 4 như sau:

  “10. Đào tạo, huấn luyện trực tuyến là hình thức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được thực hiện thông qua phần mềm đào tạo, huấn luyện trực tuyến và hạ tầng công nghệ thông tin trên nền tảng mạng Internet.”.

  c) Bổ sung khoản 11 vào Điều 4 như sau:

  “11. Học liệu đào tạo, huấn luyện trực tuyến bao gồm giáo trình, tài liệu giảng dạy hoặc tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá được trình bày dưới hình thức các tập tin trình chiếu, hình ảnh, video, các ứng dụng tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học viên.”.

  2. Sửa đổi Điều 5 như sau:

  “Điều 5. Thời gian giảng dạy, quy đổi thời gian giảng dạy

  1. Thời gian giảng dạy trong chương trình đào tạo, huấn luyện được tính bằng tiết học.

  2. Quy đổi thời gian giảng dạy: 01 (một) tiết lý thuyết là 45 phút, 01 (một) tiết thực hành là 60 phút.”.

  3. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

  “1. Thành viên tổ lái bao gồm lái chính, lái phụ và nhân viên hàng không khác phù hợp với loại tàu bay.”

  4. Sửa đổi khoản 3 Điều 7 như sau:

  “3. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay thực hiện một hoặc một số các nhiệm vụ: giám sát, điều phối, phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa, tàu bay tại cảng hàng không, sân bay và các cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không nằm ngoài phạm vi ranh giới cảng hàng không, sân bay được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép.”.

  5. Sửa đổi khoản 1 Điều 10 như sau:

  “1. Giấy phép nhân viên hàng không được cấp cho cá nhân khi đảm bảo quy định tại Điều 8 của Thông tư này và đạt yêu cầu của kỳ sát hạch cấp giấy phép, năng định nhân viên hàng không của Cục Hàng không Việt Nam.”.

  6. Sửa đổi Điều 15 như sau:

  “Điều 15. Đào tạo, huấn luyện trực tuyến nghiệp vụ nhân viên hàng không

  1. Hình thức đào tạo, huấn luyện trực tuyến chỉ áp dụng đối với các môn học lý thuyết.

  2. Nội dung đào tạo, huấn luyện trực tuyến phải tuân thủ các nội dung của chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định tại Điều 12 và khoản 1 Điều 21 của Thông tư này.

  3. Học liệu đào tạo, huấn luyện trực tuyến được xây dựng theo Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không tại Điều 12 và khoản 1 Điều 21 của Thông tư này.

  4. Phần mềm đào tạo, huấn luyện trực tuyến tổ chức lớp học trên không gian mạng thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ (chia sẻ màn hình máy tính, thiết bị điện tử) và có chức năng sau:

  a) Giúp giáo viên giảng bài, tổ chức lưu trữ, chuyển tải học liệu đào tạo, huấn luyện trực tuyến tới học viên; theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; theo dõi và hỗ trợ học viên khai thác nội dung học tập từ học liệu đào tạo, huấn luyện trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình học tập;

  b) Giúp học viên truy cập, khai thác nội dung học tập từ học liệu đào tạo, huấn luyện trực tuyến; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học viên khác trong không gian học tập;

  c) Cho phép cơ sở đào tạo quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học viên và các hoạt động dạy của giáo viên; hỗ trợ quản lý các thông tin khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

  5. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và tổ chức đào tạo, huấn luyện trực tuyến phải bảo đảm:

  a) Đường truyền Internet phải đáp ứng nhu cầu truy cập của người dùng, không để xảy ra hiện tượng nghẽn mạng hay quá tải;

  b) Thiết bị kết nối, máy tính, thiết bị đầu cuối có cấu hình phù hợp để cài đặt phần mềm đào tạo, huấn luyện trực tuyến;

  c) An toàn thông tin, bảo mật đối với chương trình, tài liệu giảng dạy thuộc tài liệu hạn chế theo quy định của pháp luật.

  6. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến:

  a) Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học viên được thực hiện trực tiếp tại cơ sở đào tạo, huấn luyện. Trường hợp học viên không thể đến cơ sở đào tạo tại thời điểm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập vì lý do bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thực hiện bằng hình thức trực tuyến;

  b) Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hình thức trực tuyến phải bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

  7. Hồ sơ đào tạo, huấn luyện trực tuyến được quản lý và lưu trữ tại cơ sở đào tạo, huấn luyện gồm có:

  a) Hồ sơ có liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 6 của Điều này;

  b) Dữ liệu về quá trình đào tạo, huấn luyện trực tuyến trên hệ thống đào tạo, huấn luyện trực tuyến;

  c) Kế hoạch đào tạo, huấn luyện trực tuyến tại cơ sở đào tạo, huấn luyện theo các lớp học, môn học;

  d) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học viên.”.

  7. Bổ sung khoản 6 và khoản 7 vào Điều 17 như sau:

  “6. Tổ chức chấm phúc khảo (nếu có) đối với bài sát hạch trên giấy và thông báo kết quả cho người đề nghị phúc khảo.

  7. Lập Biên bản làm việc của Hội đồng sát hạch theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này.”.

  8. Sửa đổi Điều 18 như sau:

  “Điều 18. Nhiệm vụ của Tổ sát hạch

  1. Biên soạn câu hỏi, đề sát hạch lý thuyết, thực hành, đáp án và thang điểm phù hợp, báo cáo Hội đồng sát hạch.

  2. Kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, địa điểm sát hạch, phương án bảo đảm an toàn trong quá trình sát hạch.

  3. Yêu cầu thí sinh chấp hành nội quy sát hạch; không để người không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành.

  4. Lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm nội quy trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc báo cáo Hội đồng sát hạch.

  5. Thực hiện việc sát hạch, tổng hợp kết quả, đánh giá kỳ sát hạch để báo cáo Hội đồng sát hạch.

  6. Sát hạch viên chịu trách nhiệm về kết quả sát hạch theo sự phân công của Tổ sát hạch. Tổ trưởng Tổ sát hạch chịu trách nhiệm về kết quả của kỳ sát hạch và báo cáo kết quả sát hạch trước Hội đồng sát hạch.”.

  9. Sửa đổi khoản 2, khoản 5 Điều 20 như sau:

  a) Sửa đổi khoản 2 Điều 20 như sau:

  “2. Tổ chức biên soạn và ban hành giáo trình đào tạo, huấn luyện phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 1 Điều 21 của Thông tư này; quyết định hình thức đào tạo, huấn luyện trực tiếp hoặc đào tạo, huấn luyện trực tuyến.”.

  b) Sửa đổi khoản 5 Điều 20 như sau:

  “5. Báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về kết quả thực hiện hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không, chi tiết như sau:

  a) Tên báo cáo: kết quả đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;

  b) Nội dung báo cáo: các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định tại Phụ lục 07, 07A, 07B;

  c) Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo định kỳ được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc bản sao điện tử, được gửi bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

  d) Tần suất báo cáo: định kỳ hàng năm;

  đ) Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 20 tháng 12 hàng năm;

  e) Thời gian chốt số liệu báo cáo: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 năm thuộc kỳ báo cáo;

  g) Mẫu đề cương báo cáo: theo quy định tại Phụ lục 07, 07A, 07B ban hành kèm theo Thông tư này.”.

  Điều 2. Bổ sung, thay thế một số Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không.

  1. Thay thế Phụ lục 03 bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Thay thế Phụ lục 04 bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Thay thế Phụ lục 05 bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Bổ sung Phụ lục 06 vào Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 bằng Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

  5. Bổ sung Phụ lục 07 vào Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 bằng Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

  6. Bổ sung Phụ lục 07A vào Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 bằng Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

  7. Bổ sung Phụ lục 07B vào Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 bằng Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.

  2. Các khóa đào tạo, huấn luyện đang thực hiện đào tạo, huấn luyện trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục được thực hiện đến khi hoàn thành.

  3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
  - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
  - Lưu: VT, ATGT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Anh Tuấn

   

   

  PHỤ LỤC I

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  PHỤ LỤC 03

  DANH MỤC GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

   

  I. Giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm khai thác, bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay

  1. Giấy phép Người lái tàu bay tư nhân (PPL), Giấy phép Người lái tàu bay thương mại (CPL), Giấy phép Người lái tàu bay - tổ lái nhiều thành viên (MCPL), Giấy phép Người lái tàu bay vận tải hàng không thương mại (ATPL) gồm các năng định sau:

  a) Năng định chủng loại tàu bay;

  b) Năng định hạng tàu bay;

  c) Năng định loại tàu bay;

  d) Năng định khả năng bay bằng thiết bị.

  2. Giấy phép Giáo viên huấn luyện bay (FI) gồm có năng định giáo viên chủng loại và hạng tàu bay.

  3. Giấy phép Giáo viên mặt đất (huấn luyện bay lý thuyết dưới đất) gồm có năng định giáo viên mặt đất (giáo viên lý thuyết).

  4. Giấy phép Nhân viên cơ giới trên không, Giấy phép Nhân viên dẫn đường trên không gồm có năng định sau:

  a) Năng định chủng loại tàu bay;

  b) Năng định hạng tàu bay;

  c) Năng định loại tàu bay.

  5. Giấy phép Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng máy bay gồm có các năng định sau:

  a) Năng định hạng tàu bay cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay;

  b) Năng định loại tàu bay cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay.

  6. Giấy phép Nhân viên sửa chữa hàng không chuyên ngành gồm có năng định hạng tàu bay cho nhân viên sửa chữa hàng không chuyên ngành.

  7. Giấy phép Nhân viên điều độ khai thác bay (FD) gồm có các năng định sau:

  a) Năng định chủng loại tàu bay;

  b) Năng định hạng tàu bay;

  c) Năng định loại tàu bay.

  II. Giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm bảo đảm hoạt động bay

  1. Giấy phép nhân viên không lưu với các năng định sau:

  a) Thủ tục bay;

  b) Kiểm soát tại sân bay;

  c) Kiểm soát tiếp cận không có giám sát ATS;

  d) Kiểm soát tiếp cận giám sát ATS;

  đ) Kiểm soát đường dài không có giám sát ATS;

  e) Kiểm soát đường dài giám sát ATS;

  g) Thông báo, hiệp đồng bay;

  h) ATFM;

  i) Kíp trưởng không lưu ở các vị trí: thủ tục bay; kiểm soát tại sân bay; kiểm soát tiếp cận, kiểm soát đường dài; thông báo, hiệp đồng bay; ATFM;

  k) Huấn luyện viên không lưu, huấn luyện viên ATFM;

  l) Đánh tín hiệu;

  m) Xử lý dữ liệu bay;

  n) Khai thác liên lạc sóng ngắn không - địa (HF A/G);

  o) Trợ giúp thủ tục kế hoạch bay.

  2. Giấy phép nhân viên CNS với các năng định sau:

  a) Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G);

  b) Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G);

  c) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại (VCCS);

  d) Khai thác, bảo dưỡng VOR;

  đ) Khai thác, bảo dưỡng DME;

  e) Khai thác, bảo dưỡng NDB;

  g) Khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/Marker);

  h) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR;

  i) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống SSR;

  k) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B;

  l) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống xử lý dữ liệu bay;

  m) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống xử lý dữ liệu ra đa, ADS-B, hệ thống ATM, hệ thống xử lý dữ liệu giám sát;

  n) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu và biển báo tại sân bay;

  o) Khai thác, bảo dưỡng GBAS;

  p) Bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS); bay đánh giá phương thức bay;

  q) Khai thác, bảo dưỡng VHF và VCCS (áp dụng cho đài kiểm soát không lưu tại cảng hàng không nội địa);

  r) Kíp trưởng CNS.

  3. Giấy phép nhân viên khí tượng hàng không với các năng định sau:

  a) Dự báo khí tượng hàng không;

  b) Quan trắc khí tượng hàng không;

  c) Kíp trưởng khí tượng hàng không.

  4. Giấy phép nhân viên AIS với các năng định sau:

  a) AIS sân bay;

  b) NOTAM;

  c) AIP;

  d) Kíp trưởng AIS sân bay; kíp trưởng NOTAM.

  5. Giấy phép nhân viên hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn HKDD với các năng định sau:

  a) Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không;

  b) Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Khẩn nguy sân bay.

  6. Giấy phép nhân viên thiết kế phương thức bay.

  7. Giấy phép nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không với các năng định sau:

  a) Bản đồ, sơ đồ hàng không;

  b) Dữ liệu hàng không.

  III. Giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

  Giấy phép nhân viên hàng không nhóm điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay với các năng định sau:

  1. Điều khiển xe/moóc băng chuyền.

  2. Điều khiển xe ô tô thông thường (xe tải, xe bán tải, xe chở khách trên khu bay từ 4 đến dưới 30 chỗ, xe cứu thương, xe dẫn tàu bay).

  3. Điều khiển xe chở khách trên khu bay từ 30 chỗ trở lên.

  4. Điều khiển xe suất ăn.

  5. Điều khiển xe cấp nước sạch.

  6. Điều khiển xe chữa cháy.

  7. Điều khiển xe đầu kéo.

  8. Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay dùng cần kéo đẩy.

  9. Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay không dùng cần kéo đẩy.

  10. Điều khiển xe nâng hàng.

  11. Điều khiển xe xúc nâng.

  12. Điều khiển xe phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển.

  13. Điều khiển xe/moóc phun sơn.

  14. Điều khiển xe thang.

  15. Điều khiển xe trung chuyển thùng hàng.

  16. Điều khiển xe hút vệ sinh.

  17. Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động trên khu bay.

  18. Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu tàu bay.

  19. Điều khiển xe truyền tiếp nhiên liệu.

  20. Điều khiển xe cần cẩu.

  21. Điều khiển xe cắt cỏ.

  22. Điều khiển xe tẩy vệt cao su và vệt sơn.

  23. Điều khiển xe/moóc nâng phục vụ kỹ thuật tàu bay.

  24. Điều khiển xe nâng vật tư, hàng hóa rời.

  25. Điều khiển xe vệ sinh sân đường, khu bay (xe ép rác, xe quét đường, xe hút bồn, xe rửa đường, xe phun nước).

  26. Điều khiển máy xúc đào.

  27. Điều khiển phương tiện phục vụ khai thác khu bay (xe trám khe Mastic, xe đo ma sát).

  28. Điều khiển các loại cẩu và thiết bị nâng.

  29. Điều khiển xe nâng tự hành, thang nâng người.

  30. Điều khiển xe bán tải kéo rơ moóc.

  31. Điều khiển xe cấp điện cho tàu bay.

  32. Điều khiển xe cấp khí khởi động tàu bay.

  33. Điều khiển xe điều hòa không khí.

  34. Vận hành thiết bị thùng nâng xe suất ăn.

  35. Vận hành thang kéo đẩy tay.

  36. Vận hành cầu hành khách.

  37. Vận hành thiết bị cấp điện cho tàu bay.

  38. Vận hành thiết bị cấp khí khởi động tàu bay.

  39. Vận hành thiết bị tra nạp nhiên liệu.

  40. Vận hành thiết bị thủy lực phục vụ công tác kỹ thuật tàu bay.

  41. Vận hành thiết bị điều hòa không khí.

  42. Vận hành thiết bị chiếu sáng di động.

  43. Vận hành thiết bị cấp khí nén, khí ô xy, khí ni tơ.

  44. Vận hành băng chuyền kéo đẩy tay.

  45. Vận hành thiết bị cấp nước sạch.

  46. Vận hành thiết bị hút vệ sinh.

  47. Vận hành thiết bị nâng người.

  48. Điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ.

  IV. Giấy phép, năng định nhân viên hàng không nhóm kiểm soát an ninh hàng không

  1. An ninh soi chiếu.

  2. An ninh kiểm soát.

  3. An ninh cơ động.

   

   

  PHỤ LỤC II

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  PHỤ LỤC 04

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG NHÓM KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

   

  A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN BAN ĐẦU

  CHƯƠNG I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

  1. Mục tiêu

  Trang bị cho người học những nội dung kiến thức chung về hàng không dân dụng và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay trước khi tham gia đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp Quyết định công nhận kết quả hoàn thành khóa học.

  2. Đối tượng

  Học viên là người do các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay chỉ định tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay.

  3. Nội dung, thời lượng

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Lý thuyết

  1

  Khái quát chung về hàng không dân dụng

  08

  08

  2

  Pháp luật về hàng không dân dụng

  08

  08

  3

  An ninh hàng không (theo quy định của pháp luật về an ninh hàng không dân dụng)

   

   

  4

  An toàn hàng không

  24

  24

  5

  Công tác khẩn nguy tại cảng hàng không, sân bay

  04

  04

  6

  Hàng nguy hiểm (theo quy định của pháp luật về an toàn hàng không và IATA)

   

   

   

  Kiểm tra (áp dụng cho từng nội dung)

  01

  01

  CHƯƠNG II. NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  1. Mục tiêu

  Trang bị cho người học những nội dung kiến thức về chức trách, nhiệm vụ, kỹ năng nghiệp vụ về lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn cho từng loại nghiệp vụ được đào tạo, huấn luyện.

  2. Đối tượng

  Học viên là người do các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay chỉ định tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay đã hoàn thành đào tạo, huấn luyện “Kiến thức chung về hàng không, dân dụng”.

  Mục 1. Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  I

  Kiến thức chung về phương tiện, thiết bị chuyên ngành hàng không

  12

  12

   

  II

  Chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

  1

  Điều khiển xe/moóc băng chuyền

  32

  16

  16

  2

  Điều khiển xe ô tô thông thường (xe tải, xe bán tải, xe chở khách trên khu bay từ 4 đến dưới 30 chỗ, xe cứu thương, xe dẫn tàu bay)

  16

  08

  08

  3

  Điều khiển xe chở khách trên khu bay từ 30 chỗ trở lên

  16

  08

  08

  4

  Điều khiển xe suất ăn

  48

  16

  32

  5

  Điều khiển xe cấp nước sạch

  20

  08

  12

  6

  Điều khiển xe chữa cháy

  64

  32

  32

  7

  Điều khiển xe đầu kéo

  68

  12

  56

  8

  Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay dùng cần kéo đẩy

  128

  16

  112

  9

  Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay không dùng cần kéo đẩy.

  54

  16

  38

  10

  Điều khiển xe nâng hàng

  72

  16

  56

  11

  Điều khiển xe xúc nâng

  24

  8

  16

  12

  Điều khiển xe phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

  48

  16

  32

  13

  Điều khiển xe/moóc phun sơn

  36

  12

  24

  14

  Điều khiển xe thang

  56

  16

  40

  15

  Điều khiển xe trung chuyển thùng hàng

  20

  04

  16

  16

  Điều khiển xe hút vệ sinh

  20

  08

  12

  17

  Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động trên khu bay

  24

  08

  16

  18

  Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu tàu bay

  64

  30

  34

  19

  Điều khiển xe truyền tiếp nhiên liệu

  40

  16

  24

  20

  Điều khiển xe cần cẩu

  50

  16

  34

  21

  Điều khiển xe cắt cỏ

  32

  12

  20

  22

  Điều khiển xe tẩy vệt cao su và vệt sơn

  36

  12

  24

  23

  Điều khiển xe/moóc nâng phục vụ kỹ thuật tàu bay

  50

  17

  33

  24

  Điều khiển xe nâng vật tư, hàng hóa rời

  48

  16

  32

  25

  Điều khiển xe vệ sinh sân đường, khu bay (xe ép rác, xe quét đường, xe hút bồn, xe rửa đường, xe phun nước)

  36

  12

  24

  26

  Điều khiển máy xúc đào

  32

  08

  24

  27

  Điều khiển phương tiện phục vụ khai thác khu bay (xe trám khe mastic, xe đo ma sát)

  16

  08

  08

  28

  Điều khiển các loại cẩu và thiết bị nâng

  40

  16

  24

  29

  Điều khiển xe nâng tự hành, thang nâng người

  32

  08

  24

  30

  Điều khiển xe bán tải kéo rơ moóc

  16

  08

  08

  31

  Điều khiển xe cấp điện cho tàu bay

  32

  16

  16

  32

  Điều khiển xe cấp khí khởi động tàu bay

  32

  16

  16

  33

  Điều khiển xe điều hòa không khí

  32

  16

  16

  34

  Vận hành thiết bị thùng nâng xe suất ăn

  24

  8

  16

  35

  Vận hành thang kéo đẩy tay

  24

  08

  16

  36

  Vận hành cầu hành khách

  116

  68

  48

  37

  Vận hành thiết bị cấp điện cho tàu bay

  16

  8

  8

  38

  Vận hành thiết bị cấp khí khởi động tàu bay

  16

  8

  8

  39

  Vận hành thiết bị tra nạp nhiên liệu

  68

  34

  34

  40

  Vận hành thiết bị thủy lực phục vụ công tác kỹ thuật tàu bay

  56

  17

  39

  41

  Vận hành thiết bị điều hòa không khí

  16

  8

  8

  42

  Vận hành thiết bị chiếu sáng di động

  24

  06

  18

  43

  Vận hành thiết bị cấp khí nén, khí ôxy, khí nitơ

  51

  16

  35

  44

  Vận hành băng chuyền kéo đẩy tay

  24

  08

  16

  45

  Vận hành thiết bị cấp nước sạch

  10

  4

  6

  46

  Vận hành thiết bị hút vệ sinh

  10

  4

  6

  47

  Vận hành thiết bị nâng người

  32

  08

  24

  48

  Điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ

  16

  08

  08

  III

  Kiểm tra (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

  03

  02

  01

  Mục 2. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  1

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ chuyến bay đi

  80

  56

  24

  2

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ chuyến bay đến

  48

  32

  16

  3

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ sân đỗ

  80

  56

  24

  4

  Nghiệp vụ thông thoại

  28

  12

  16

  5

  Nghiệp vụ phục vụ hành khách chuyến bay đến

  92

  52

  40

  6

  Nghiệp vụ phục vụ hành khách ra tàu bay

  104

  56

  48

  7

  Nghiệp vụ làm thủ tục hành khách quốc nội

  178

  98

  80

  8

  Nghiệp vụ làm thủ tục hành khách quốc tế

  166

  116

  50

  9

  Nghiệp vụ phục vụ hành lý

  48

  24

  24

  10

  Nghiệp vụ phục vụ hành lý bất thường (*)

  88

  48

  40

  11

  Nghiệp vụ cân bằng trọng tải

  124

  84

  40

  12

  Nghiệp vụ quản lý, khai thác thùng/mâm

  88

  44

  44

  13

  Nghiệp vụ hướng dẫn chất xếp tại tàu bay

  112

  72

  40

  14

  Nghiệp vụ chất xếp tại tàu bay

  72

  40

  32

  15

  Nghiệp vụ tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa ra tàu bay

  96

  80

  16

  16

  Nghiệp vụ vệ sinh tàu bay

  48

  16

  32

  17

  Nghiệp vụ điều phối chuyến bay

  88

  64

  24

  18

  Nghiệp vụ thủ tục và tài liệu hàng nhập

  72

  40

  32

  19

  Nghiệp vụ kiểm đếm hàng nhập

  64

  40

  24

  20

  Nghiệp vụ trả hàng nhập

  64

  40

  24

  21

  Nghiệp vụ thủ tục, tài liệu hàng xuất

  64

  40

  24

  22

  Nghiệp vụ chấp nhận hàng

  64

  40

  24

  23

  Nghiệp vụ xuất hàng

  64

  40

  24

  24

  Nghiệp vụ chất xếp hàng hóa

  80

  56

  24

  25

  Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa, tài liệu

  64

  40

  24

  26

  Nghiệp vụ hướng dẫn và giám sát chất xếp hàng hóa trong nhà ga

  64

  40

  24

  27

  Nghiệp vụ phục vụ hàng hóa đặc biệt

  40

  40

   

   

  Kiểm tra (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

  03

  02

  01

  (*) Áp dụng cho học viên đã học một trong các nghiệp vụ phục vụ hành khách chuyến bay đến, nghiệp vụ phục vụ hành khách ra tàu bay, nghiệp vụ làm thủ tục hành khách quốc nội, nghiệp vụ làm thủ tục hành khách quốc tế.

  Mục 3. Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Thời gian thực hành, kiểm tra thực hành tính theo nhóm, tối đa 10 học viên.

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  I

  Chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

  1

  Kiến thức chung về về công tác cứu nạn, chữa cháy

  08

  08

   

  2

  Nghiệp vụ cứu nạn, chữa cháy tại Cảng hàng không, sân bay

  76

  42

  34

  II

  Kiểm tra (áp dụng cho từng nội dung)

  04

  02

  02

  B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ

  CHƯƠNG I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

  1. Mục tiêu

  Nhằm củng cố, nhắc lại kiến thức và kỹ năng cho học viên đã tham gia khóa đào tạo, huấn luyện ban đầu; cập nhật bổ sung kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, các quy chế, quy định có liên quan để giúp cho nhân viên duy trì đủ điều kiện làm việc ở vị trí công việc chuyên môn theo quy định. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp Quyết định công nhận kết quả hoàn thành khóa học.

  2. Đối tượng

  Học viên là nhân viên do các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay chỉ định tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện định kỳ nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay đã có chứng chỉ chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực, có thời gian làm việc liên tục không quá 36 tháng ở vị trí phù hợp.

  3. Nội dung, thời lượng: Được quy định cụ thể tại biểu dưới đây.

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Lý thuyết

  1

  Pháp luật về hàng không dân dụng

  02

  02

  2

  An ninh hàng không (theo quy định của pháp luật về an ninh hàng không dân dụng)

   

   

  3

  An toàn hàng không

  04

  04

  4

  Công tác khẩn nguy tại cảng hàng không, sân bay

  02

  02

  5

  Hàng nguy hiểm (theo quy định của pháp luật về an toàn hàng không và IATA)

   

   

   

  Kiểm tra (áp dụng cho từng nội dung)

  01

  01

  CHƯƠNG II. NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  1. Mục tiêu

  Nhằm củng cố, nhắc lại kiến thức và kỹ năng cho học viên đã tham gia khóa đào tạo, huấn luyện ban đầu; cập nhật bổ sung kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, các quy chế, quy định có liên quan; luyện tập thực hành để giúp cho nhân viên duy trì đủ điều kiện làm việc ở vị trí công việc chuyên môn theo quy định. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp Quyết định công nhận kết quả hoàn thành khóa học.

  2. Đối tượng

  Học viên là nhân viên do các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay chỉ định tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện định kỳ nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay đã có chứng chỉ chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực, có thời gian làm việc liên tục không quá 36 tháng ở vị trí phù hợp.

  Mục 1. Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  I

  Chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

  1

  Điều khiển xe/moóc băng chuyền

  05

  04

  01

  2

  Điều khiển xe ô tô thông thường (xe tải, xe bán tải, xe chở khách trên khu bay từ 4 đến dưới 30 chỗ, xe cứu thương, xe dẫn tàu bay)

  05

  04

  01

  3

  Điều khiển xe chở khách trên khu bay từ 30 chỗ trở lên

  05

  04

  01

  4

  Điều khiển xe suất ăn

  05

  04

  01

  5

  Điều khiển xe cấp nước sạch

  05

  04

  01

  6

  Điều khiển xe chữa cháy

  05

  04

  01

  7

  Điều khiển xe đầu kéo

  05

  04

  01

  8

  Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay dùng cần kéo đẩy

  05

  04

  01

  9

  Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay không dùng cần kéo đẩy.

  05

  04

  01

  10

  Điều khiển xe nâng hàng

  05

  04

  01

  11

  Điều khiển xe xúc nâng

  05

  04

  01

  12

  Điều khiển xe phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

  05

  04

  01

  13

  Điều khiển xe/moóc phun sơn

  05

  04

  01

  14

  Điều khiển xe thang

  05

  04

  01

  15

  Điều khiển xe trung chuyển thùng hàng

  05

  04

  01

  16

  Điều khiển xe hút vệ sinh

  05

  04

  01

  17

  Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động trên khu bay

  05

  04

  01

  18

  Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu tàu bay

  12

  06

  06

  19

  Điều khiển xe truyền tiếp nhiên liệu

  05

  04

  01

  20

  Điều khiển xe cần cẩu

  14

  12

  02

  21

  Điều khiển xe cắt cỏ

  05

  04

  01

  22

  Điều khiển xe tẩy vệt cao su và vệt sơn

  05

  04

  01

  23

  Điều khiển xe/moóc nâng phục vụ kỹ thuật tàu bay

  05

  04

  01

  24

  Điều khiển xe nâng vật tư, hàng hóa rời

  05

  04

  01

  25

  Điều khiển xe vệ sinh sân đường, khu bay (xe ép rác, xe quét đường, xe hút bồn, xe rửa đường, xe phun nước)

  05

  04

  01

  26

  Điều khiển máy xúc đào

  05

  04

  01

  27

  Điều khiển phương tiện phục vụ khai thác khu bay (xe trám khe mastic, xe đo ma sát)

  05

  04

  01

  28

  Điều khiển các loại cẩu và thiết bị nâng

  05

  04

  01

  29

  Điều khiển xe nâng tự hành, thang nâng người

  05

  04

  01

  30

  Điều khiển xe bán tải kéo rơ mooc

  05

  04

  01

  31

  Điều khiển xe cấp điện cho tàu bay

  05

  04

  01

  32

  Điều khiển xe cấp khí khởi động tàu bay

  05

  04

  01

  33

  Điều khiển xe điều hòa không khí

  05

  04

  01

  34

  Vận hành thiết bị thùng nâng xe suất ăn

  03

  02

  01

  35

  Vận hành thang kéo đẩy tay

  05

  04

  01

  36

  Vận hành cầu hành khách

  05

  04

  01

  37

  Vận hành thiết bị cấp điện cho tàu bay

  03

  02

  01

  38

  Vận hành thiết bị cấp khí khởi động tàu bay

  03

  02

  01

  39

  Vận hành thiết bị tra nạp nhiên liệu

  12

  06

  06

  40

  Vận hành thiết bị thủy lực phục vụ công tác kỹ thuật tàu bay

  14

  12

  02

  41

  Vận hành thiết bị điều hòa không khí

  03

  02

  01

  42

  Vận hành thiết bị chiếu sáng di động

  05

  04

  01

  43

  Vận hành thiết bị cấp khí nén, khí ôxy, khí nitơ

  14

  12

  02

  44

  Vận hành băng chuyền kéo đẩy tay

  05

  04

  01

  45

  Vận hành thiết bị cấp nước sạch

  03

  02

  01

  46

  Vận hành thiết bị hút vệ sinh

  03

  02

  01

  47

  Vận hành thiết bị nâng người

  05

  04

  01

  48

  Điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ

  05

  04

  01

  II

  Kiểm tra (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

  02

  01

  01

  Mục 2. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  I

  Chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

  1

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ chuyến bay đi

  04

  03

  01

  2

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ chuyến bay đến

  04

  03

  01

  3

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ sân đỗ

  04

  03

  01

  4

  Nghiệp vụ thông thoại

  04

  03

  01

  5

  Nghiệp vụ phục vụ hành khách chuyến bay đến

  04

  03

  01

  6

  Nghiệp vụ phục vụ hành khách ra tàu bay

  04

  03

  01

  7

  Nghiệp vụ làm thủ tục hành khách quốc nội

  04

  03

  01

  8

  Nghiệp vụ làm thủ tục hành khách quốc tế

  04

  03

  01

  9

  Nghiệp vụ phục vụ hành lý

  04

  03

  01

  10

  Nghiệp vụ phục vụ hành lý bất thường

  04

  03

  01

  11

  Nghiệp vụ cân bằng trọng tải

  04

  03

  01

  12

  Nghiệp vụ quản lý, khai thác thùng/mâm

  04

  03

  01

  13

  Nghiệp vụ hướng dẫn chất xếp tại tàu bay

  04

  03

  01

  14

  Nghiệp vụ chất xếp tại tàu bay

  04

  03

  01

  15

  Nghiệp vụ tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa ra tàu bay

  04

  03

  01

  16

  Nghiệp vụ vệ sinh tàu bay

  04

  03

  01

  17

  Nghiệp vụ điều phối chuyến bay

  04

  03

  01

  18

  Nghiệp vụ thủ tục và tài liệu hàng nhập

  08

  07

  01

  19

  Nghiệp vụ kiểm đếm hàng nhập

  08

  07

  01

  20

  Nghiệp vụ trả hàng nhập

  08

  07

  01

  21

  Nghiệp vụ thủ tục, tài liệu hàng xuất

  08

  07

  01

  22

  Nghiệp vụ chấp nhận hàng

  08

  07

  01

  23

  Nghiệp vụ xuất hàng

  08

  07

  01

  24

  Nghiệp vụ chất xếp hàng hóa

  08

  07

  01

  25

  Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa, tài liệu

  08

  07

  01

  26

  Nghiệp vụ hướng dẫn và giám sát chất xếp hàng hóa trong nhà ga

  08

  07

  01

  27

  Nghiệp vụ phục vụ hàng hóa đặc biệt

  08

  08

   

  II

  Kiểm tra (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

  02

  01

  01

  Mục 3. Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Thời gian thực hành, kiểm tra thực hành tính theo nhóm, tối đa 10 học viên.

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  I

  Chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

  1

  Kiến thức chung về về công tác cứu nạn, chữa cháy

  04

  04

   

  2

  Nghiệp vụ cứu nạn, chữa cháy tại Cảng hàng không, sân bay

  22

  08

  14

  II

  Kiểm tra (áp dụng cho từng nội dung)

  02

  01

  01

  C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN PHỤC HỒI NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  CHƯƠNG I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

  1. Mục tiêu

  Phục hồi các kiến thức và kỹ năng cho học viên đã được đào tạo, huấn luyện kiến thức ban đầu; cập nhật bổ sung kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, các quy chế, quy định có liên quan để giúp cho nhân viên phục hồi đủ điều kiện làm việc ở vị trí công việc chuyên môn theo quy định. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp Quyết định công nhận kết quả hoàn thành khóa học.

  2. Đối tượng

  Học viên là nhân viên do các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay chỉ định tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện phục hồi nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay đã có chứng chỉ chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực nhưng có thời gian nghỉ dãn cách từ 03 tháng trở lên đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay và từ 06 tháng trở lên đối với nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

  3. Nội dung, thời lượng

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Lý thuyết

  1

  Pháp luật về hàng không dân dụng

  02

  02

  2

  An toàn hàng không

  04

  04

  3

  Công tác khẩn nguy tại cảng hàng không, sân bay

  04

  04

  4

  Hàng nguy hiểm (theo quy định của pháp luật về an toàn hàng không và IATA)

   

   

   

  Kiểm tra (áp dụng cho từng nội dung)

  01

  01

  CHƯƠNG II. NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  1. Mục tiêu

  Phục hồi các kiến thức và kỹ năng cho học viên đã được đào tạo, huấn luyện kiến thức ban đầu; cập nhật bổ sung kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, các quy chế, quy định có liên quan; luyện tập thực hành để giúp cho nhân viên phục hồi đủ điều kiện làm việc ở vị trí công việc chuyên môn theo quy định. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp Quyết định công nhận kết quả hoàn thành khóa học.

  2. Đối tượng

  Học viên là nhân viên do các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, sân bay chỉ định tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện phục hồi nghiệp vụ nhân viên hàng không nhóm khai thác cảng hàng không, sân bay đã có chứng chỉ chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực nhưng có thời gian nghỉ dãn cách từ 03 tháng trở lên đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay và từ 06 tháng trở lên đối với nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

  Mục 1. Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  I

  Chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

  1

  Điều khiển xe/moóc băng chuyền

  08

  04

  04

  2

  Điều khiển xe ô tô thông thường (xe tải, xe bán tải, xe chở khách trên khu bay từ 4 đến dưới 30 chỗ, xe cứu thương, xe dẫn tàu bay)

  08

  04

  04

  3

  Điều khiển xe chở khách trên khu bay từ 30 chỗ trở lên

  08

  04

  04

  4

  Điều khiển xe suất ăn

  24

  08

  16

  5

  Điều khiển xe cấp nước sạch

  08

  04

  04

  6

  Điều khiển xe chữa cháy

  40

  08

  32

  7

  Điều khiển xe đầu kéo

  24

  08

  16

  8

  Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay dùng cần kéo đẩy

  24

  08

  16

  9

  Điều khiển xe kéo đẩy tàu bay không dùng cần kéo đẩy.

  24

  08

  16

  10

  Điều khiển xe nâng hàng

  24

  08

  16

  11

  Điều khiển xe xúc nâng

  08

  04

  04

  12

  Điều khiển xe phục vụ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

  24

  08

  16

  13

  Điều khiển xe/moóc phun sơn

  16

  08

  08

  14

  Điều khiển xe thang

  24

  08

  16

  15

  Điều khiển xe trung chuyển thùng hàng

  08

  04

  04

  16

  Điều khiển xe hút vệ sinh

  08

  04

  04

  17

  Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu cho các phương tiện hoạt động trên khu bay

  08

  04

  04

  18

  Điều khiển xe tra nạp nhiên liệu tàu bay

  16

  10

  06

  19

  Điều khiển xe truyền tiếp nhiên liệu

  18

  12

  06

  20

  Điều khiển xe cần cẩu

  28

  12

  16

  21

  Điều khiển xe cắt cỏ

  16

  08

  08

  22

  Điều khiển xe tẩy vệt cao su và vệt sơn

  16

  08

  08

  23

  Điều khiển xe/mooc nâng phục vụ kỹ thuật tàu bay

  28

  12

  16

  24

  Điều khiển xe nâng vật tư, hàng hóa rời

  24

  08

  16

  25

  Điều khiển xe vệ sinh sân đường, khu bay (xe ép rác, xe quét đường, xe hút bồn, xe rửa đường, xe phun nước)

  12

  04

  08

  26

  Điều khiển máy xúc đào

  12

  04

  08

  27

  Điều khiển phương tiện phục vụ khai thác khu bay (xe trám khe Mastic, xe đo ma sát)

  08

  04

  04

  28

  Điều khiển các loại cẩu và thiết bị nâng

  16

  08

  08

  29

  Điều khiển xe nâng tự hành, thang nâng người

  12

  04

  08

  30

  Điều khiển xe bán tải kéo rơ moóc

  08

  04

  04

  31

  Điều khiển xe cấp điện cho tàu bay

  16

  08

  08

  32

  Điều khiển xe cấp khí khởi động tàu bay

  16

  08

  08

  33

  Điều khiển xe điều hòa không khí

  16

  08

  08

  34

  Vận hành thiết bị thùng nâng xe suất ăn

  12

  04

  08

  35

  Vận hành thang kéo đẩy tay

  05

  04

  01

  36

  Vận hành cầu hành khách

  24

  08

  16

  37

  Vận hành thiết bị cấp điện cho tàu bay

  08

  04

  04

  38

  Vận hành thiết bị cấp khí khởi động tàu bay

  08

  04

  04

  39

  Vận hành thiết bị tra nạp nhiên liệu

  16

  10

  06

  40

  Vận hành thiết bị thủy lực phục vụ công tác kỹ thuật tàu bay

  28

  12

  16

  41

  Vận hành thiết bị điều hòa không khí

  08

  04

  04

  42

  Vận hành thiết bị chiếu sáng di động

  28

  12

  16

  43

  Vận hành thiết bị cấp khí nén, khí ôxy, khí Nitơ

  28

  12

  16

  44

  Vận hành băng chuyền kéo đẩy tay

  05

  04

  01

  45

  Vận hành thiết bị cấp nước sạch

  06

  04

  02

  46

  Vận hành thiết bị hút vệ sinh

  06

  04

  02

  47

  Vận hành thiết bị nâng người

  12

  04

  08

  48

  Điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ

  08

  04

  04

  II

  Kiểm tra (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

  02

  01

  01

  Mục 2. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  I

  Chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

  1

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ chuyến bay đi

  04

  03

  01

  2

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ chuyến bay đến

  04

  03

  01

  3

  Nghiệp vụ giám sát dịch vụ sân đỗ

  04

  03

  01

  4

  Nghiệp vụ thông thoại

  04

  03

  01

  5

  Nghiệp vụ phục vụ hành khách chuyến bay đến

  04

  03

  01

  6

  Nghiệp vụ phục vụ hành khách ra tàu bay

  04

  03

  01

  7

  Nghiệp vụ làm thủ tục hành khách quốc nội

  04

  03

  01

  8

  Nghiệp vụ làm thủ tục hành khách quốc tế

  04

  03

  01

  9

  Nghiệp vụ phục vụ hành lý

  04

  03

  01

  10

  Nghiệp vụ phục vụ hành lý bất thường

  04

  03

  01

  11

  Nghiệp vụ cân bằng trọng tải

  04

  03

  01

  12

  Nghiệp vụ quản lý, khai thác thùng/mâm

  04

  03

  01

  13

  Nghiệp vụ hướng dẫn chất xếp tại tàu bay

  04

  03

  01

  14

  Nghiệp vụ chất xếp tại tàu bay

  04

  03

  01

  15

  Nghiệp vụ tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa ra tàu bay

  08

  07

  01

  16

  Nghiệp vụ vệ sinh tàu bay

  04

  03

  01

  17

  Nghiệp vụ điều phối chuyến bay

  04

  03

  01

  18

  Nghiệp vụ thủ tục và tài liệu hàng nhập

  08

  06

  02

  19

  Nghiệp vụ kiểm đếm hàng nhập

  08

  06

  02

  20

  Nghiệp vụ trả hàng nhập

  08

  06

  02

  21

  Nghiệp vụ thủ tục, tài liệu hàng xuất

  08

  06

  02

  22

  Nghiệp vụ chấp nhận hàng

  08

  06

  02

  23

  Nghiệp vụ xuất hàng

  08

  06

  02

  24

  Nghiệp vụ chất xếp hàng hóa

  08

  06

  02

  25

  Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa, tài liệu

  08

  06

  02

  26

  Nghiệp vụ hướng dẫn và giám sát chất xếp hàng hóa trong nhà ga

  08

  06

  02

  27

  Nghiệp vụ phục vụ hàng hóa đặc biệt

  08

  08

   

  II

  Kiểm tra (áp dụng cho từng loại nghiệp vụ)

  02

  01

  01

  Mục 3. Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay

  1. Nội dung, thời lượng

  Thời gian thực hành, kiểm tra thực hành tính theo nhóm, tối đa 10 học viên.

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu
  (tiết)

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành

  I

  Chuyên môn nghiệp vụ

   

   

   

  1

  Kiến thức chung về về công tác cứu nạn, chữa cháy

  04

  04

   

  2

  Nghiệp vụ cứu nạn, chữa cháy tại Cảng hàng không, sân bay

  50

  16

  34

  II

  Kiểm tra (áp dụng cho từng nội dung)

  02

  01

  01

   

   

  PHỤ LỤC III

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  PHỤ LỤC 05

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG NHÓM BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY

   

  A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BAN ĐẦU ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

  1. Mục tiêu: Trang bị cho người học những nội dung kiến thức chung về hàng không dân dụng, các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay. Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ chuyên môn, được tham gia huấn luyện để kiểm tra cấp giấy phép và năng định tại các vị trí công việc chuyên môn phù hợp.

  2. Đối tượng: Học viên là người do doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay tuyển dụng để đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn, tiếng Anh, độ tuổi, sức khỏe và các yêu cầu nghề nghiệp do doanh nghiệp quy định…

  3. Nội dung:

  Phần I. Kiến thức chung về hàng không: trang bị cho học viên các kiến thức chung về hàng không dân dụng và kỹ năng cơ bản trước khi tham gia đào tạo kiến thức chuyên ngành.

  Phần II. Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho học viên các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng cơ bản phù hợp lĩnh vực chứng chỉ chuyên môn.

  Phần III. Thực hành, tham quan.

  Phần IV. Ôn tập, kiểm tra.

  4. Thời lượng: Thời lượng được quy định cụ thể tại biểu dưới đây.

  Trong trường hợp người học đã có chứng chỉ chuyên môn của một chuyên ngành có nhiều nội dung liên quan đến chứng chỉ chuyên môn đề nghị cấp mới, áp dụng thời gian đào tạo tối thiểu đối với chứng chỉ chuyên môn mới đó (học viên không phải học lại những nội dung đã học mà chỉ cần học bổ sung những nội dung chưa được học).

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu (tiết)

  Lý thuyết

  Thực hành, tham quan

  Ôn tập, kiểm tra

  Kiến thức chung về hàng không

  Chuyên ngành

   

   

  I

  Nhân viên không lưu

   

   

   

   

   

  1

  Kiểm soát viên không lưu tại sân bay, tiếp cận, đường dài

  1.597

  80

  1.067

  400

  50

  2

  Nhân viên thông báo, hiệp đồng bay

  960

  80

  800

  60

  20

  3

  Nhân viên thông báo, hiệp đồng bay (đối tượng đang làm việc tại vị trí thông báo, hiệp đồng bay và xử lý số liệu điều hành bay đã có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí này)

  480

  80

  320

  60

  20

  4

  Nhân viên đánh tín hiệu

  448

  80

  262

  96

  10

  5

  Nhân viên xử lý dữ liệu bay

  640

  80

  316

  204

  40

  6

  Nhân viên xử lý dữ liệu bay (đối tượng đang làm việc tại vị trí AFTN, đã được cấp năng định AFTN)

  400

  30

  224

  122

  24

  7

  Nhân viên xử lý dữ liệu bay (đối tượng đang làm việc tại vị trí FDP)

  170

  08

  100

  50

  12

  8

  Nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay

  500

  84

  356

  44

  16

  II

  Nhân viên AIS

  798

  80

  539

  159

  20

  III

  Nhân viên CNS

   

   

   

   

   

  1

  Thông tin

  234

  80

  120

  24

  10

  2

  Dẫn đường

  274

  80

  160

  24

  10

  3

  Giám sát

  274

  80

  160

  24

  10

  4

  Xử lý dữ liệu

  274

  80

  160

  24

  10

  5

  Điện nguồn

  246

  80

  111

  45

  10

  IV

  Nhân viên khí tượng hàng không

  384

  93

  180

  101

  10

  V

  Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

   

   

   

   

   

  1

  Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không

  745

  80

  549

  96

  20

  2

  Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Khẩn nguy sân bay

  370

  80

  100

  170

  20

  VI

  Nhân viên thiết kế phương thức bay

  808

  80

  549

  159

  20

  VII

  Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

  808

  80

  549

  159

  20

  B. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NĂNG ĐỊNH

  1. Mục tiêu: Trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết và thực tập tại vị trí làm việc được phân công. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch để cấp giấy phép, năng định tại các vị trí công việc chuyên môn phù hợp như được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

  2. Đối tượng: Học viên đã được cấp chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí năng định tại cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên Hàng không của Việt Nam hoặc nước ngoài được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép hoặc công nhận.

  3. Nội dung:

  Phần I. Lý thuyết

  Phần II. Thực hành

  Phần III. Thực tập và huấn luyện tại vị trí làm việc (OJT)

  Phần IV: Ôn tập, kiểm tra

  4. Thời lượng:

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu (tiết)

  Trong đó

  Ôn tập, kiểm tra

  Lý thuyết

  Thực hành

  OJT

   

  I

  Nhân viên không lưu

   

   

   

   

   

  1

  Kiểm soát tại sân bay

  1600

  320

  640

  560

  80

  2

  Kiểm soát đường dài

  1600

  320

  640

  560

  80

  3

  Kíp trưởng không lưu ở các vị trí kiểm soát tại sân bay, kiểm soát tiếp cận, kiểm soát đường dài

  960

  56

  894

  10

  4

  Thủ tục bay tại sân bay quốc tế

  960

  240

  220

  480

  20

  5

  Thủ tục bay tại sân bay nội địa

  480

  174

  100

  186

  20

  6

  Kíp trưởng thủ tục bay

  480

  120

  100

  240

  20

  7

  Thông báo, hiệp đồng bay

  960

  320

  300

  320

  20

  8

  Kíp trưởng thông báo, hiệp đồng bay

  480

  56

  414

  10

  9

  ATFM

  1440

  240

  240

  940

  20

  10

  Kíp trưởng ATFM

  960

  56

  894

  10

  11

  Đánh tín hiệu

  480

  80

  120

  270

  10

  12

  Khai thác liên lạc sóng ngắn không - địa (HF A/G)

  960

  46

  50

  854

  10

  13

  Xử lý dữ liệu bay (FDP)

  480

  46

  50

  374

  10

  14

  Huấn luyện viên không lưu

  1440

  56

  1374

  10

  15

  Huấn luyện viên ATFM

  1440

  56

  1374

  10

  16

  Nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay

  520

  175

  40

  285

  20

  II

  Nhân viên AIS

   

   

   

   

   

  1

  AIS sân bay

  960

  240

  220

  480

  20

  2

  Kíp trưởng AIS sân bay

  480

  120

  100

  240

  20

  3

  NOTAM

  960

  240

  220

  480

  20

  4

  Kíp trưởng NOTAM

  480

  120

  100

  240

  20

  5

  AIP

  960

  240

  220

  480

  20

  III

  Nhân viên CNS

   

   

   

   

   

  1

  Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G)

  480

  32

  24

  400

  24

  2

  Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G)

  480

  24

  16

  416

  24

  3

  Kíp trưởng CNS

  480

  38

  20

  398

  24

  4

  Khai thác, bảo dưỡng VHF và VCCS (áp dụng cho đài kiểm soát không lưu tại Cảng hàng không nội địa)

  480

  42

  32

  382

  24

  5

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại (VCCS)

  480

  32

  24

  400

  24

  6

  Khai thác, bảo dưỡng NDB

  480

  24

  24

  408

  24

  7

  Khai thác, bảo dưỡng VOR

  480

  24

  24

  408

  24

  8

  Khai thác, bảo dưỡng DME

  480

  24

  24

  408

  24

  9

  Khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/Marker)

  960

  40

  40

  856

  24

  10

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR/SSR

  960

  40

  40

  856

  24

  11

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B

  480

  24

  24

  408

  24

  12

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống xử lý dữ liệu ra đa, ADS-B, hệ thống ATM, hệ thống xử lý dữ liệu giám sát/hệ thống xử lý dữ liệu bay

  960

  40

  40

  856

  24

  13

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu và biển báo tại sân bay

  480

  40

  40

  376

  24

  14

  Bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị CNS; bay đánh giá phương thức bay

  960

  160

  80 (SIM bay HC)

  696

  24

  IV

  Nhân viên khí tượng hàng không

   

   

   

   

   

  1

  Quan trắc khí tượng hàng không

  960

  80

  80

  776

  24

  2

  Dự báo khí tượng hàng không

  1440

  160

  160

  1080

  40

  3

  Kíp trưởng khí tượng hàng không

  960

  80

  80

  776

  24

  V

  Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

   

   

   

   

   

  1

  Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không

  960

  160

  200

  580

  20

  2

  Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không (đã có chứng chỉ chuyên môn không lưu, tổ bay)

  640

  120

  200

  300

  20

  3

  Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Khẩn nguy sân bay

  480

  80

  100

  280

  20

  VI

  Nhân viên thiết kế phương thức bay

   

   

   

   

   

   

  Thiết kế phương thức bay

  960

  240

  220

  480

  20

  VII

  Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

   

   

   

   

   

  1

  Nhân viên bản đồ, sơ đồ hàng không

  960

  240

  220

  480

  20

  2

  Nhân viên dữ liệu hàng không

  960

  240

  220

  480

  20

  C. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYỂN LOẠI NĂNG ĐỊNH

  1. Mục tiêu: Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn dành cho nhân viên đã có năng định và đang làm việc tại vị trí chuyên môn này chuyển sang vị trí chuyên môn khác nhưng chưa được huấn luyện phù hợp để có thể được phép tham gia kiểm tra để cấp năng định.

  2. Đối tượng: Nhân viên đã có năng định vị trí chuyên môn, xin dự kiểm tra cấp năng định ở vị trí chuyên môn khác.

  3. Nội dung:

  Phần I. Lý thuyết

  Phần II. Thực hành

  Phần III. Thực tập tại vị trí làm việc (OJT)

  Phần IV. Ôn tập, kiểm tra

  4. Thời lượng:

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu (tiết)

  Trong đó

  Ôn tập, kiểm tra

  Lý thuyết

  Thực hành

  OJT

   

  I

  Nhân viên không lưu

   

   

   

   

   

  1

  Từ các vị trí kiểm soát không lưu về vị trí kiểm soát tiếp cận

  355

  95

  160

  90

  10

  2

  Từ vị trí kiểm soát tiếp cận không có giám sát ATS sang vị trí kiểm soát tiếp cận giám sát ATS

  220

  40

  80

  90

  10

  3

  Từ các vị trí kiểm soát không lưu về vị trí kiểm soát tại sân bay

  350

  90

  160

  90

  10

  4

  Từ các vị trí kiểm soát không lưu về vị trí kiểm soát đường dài

  390

  80

  120

  180

  10

  5

  Từ vị trí kiểm soát đường dài không có giám sát ATS sang vị trí kiểm soát đường dài giám sát ATS

  220

  40

  80

  90

  10

  6

  Từ các vị trí kiểm soát không lưu về vị trí nhân viên thủ tục bay

  250

  80

  80

  80

  10

  7

  Từ các vị trí kiểm soát không lưu sang vị trí nhân viên thông báo, hiệp đồng bay

  250

  80

  80

  80

  10

  8

  Từ vị trí nhân viên thông báo, hiệp đồng bay sang nhân viên ATFM

  300

  100

  90

  100

  10

  9

  Từ vị trí kiểm soát viên không lưu sang vị trí nhân viên ATFM

  275

  120

  60

  90

  05

  II

  Nhân viên AIS

   

   

   

   

   

   

  Nhân viên AIS tham dự huấn luyện chuyển loại năng định (từ năng định thứ 2 trở lên) không phải học lại những nội dung đã học mà chỉ cần học bổ sung những nội dung chưa được học hoặc mới được cập nhật

   

   

   

   

   

  1

  Từ vị trí nhân viên AIS sân bay sang vị trí nhân viên NOTAM

  200

  40

  100

  50

  10

  2

  Từ vị trí nhân viên AIS sân bay sang vị trí nhân viên AIP

  200

  40

  100

  50

  10

  3

  Từ vị trí nhân viên NOTAM sang vị trí nhân viên AIS sân bay

  200

  40

  100

  50

  10

  4

  Từ vị trí nhân viên NOTAM sang vị trí nhân viên AIP

  200

  40

  100

  50

  10

  5

  Từ vị trí nhân viên AIP sang vị trí nhân viên AIS sân bay

  200

  40

  100

  50

  10

  6

  Từ vị trí nhân viên AIP sang vị trí nhân viên NOTAM

  200

  40

  100

  50

  10

  III

  Nhân viên CNS

   

   

   

   

   

   

  Nhân viên CNS tham dự huấn luyện chuyển loại năng định (từ năng định thứ 2 trở lên) không phải học lại những nội dung đã học mà chỉ cần học bổ sung những nội dung chưa được học hoặc mới được cập nhật

   

   

   

   

   

  1

  Từ các vị trí khai thác bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G), khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại VCCS sang vị trí khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G)

  86

  24

  16

  40

  06

  2

  Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại VCCS, khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G)

  86

  24

  16

  40

  06

  3

  Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G), khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại VCCS

  126

  40

  40

  40

  06

  4

  Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng VOR, khai thác, bảo dưỡng DME, khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/ Marker) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng NDB

  86

  24

  16

  40

  06

  5

  Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng NDB, khai thác, bảo dưỡng DME, khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/ Marker) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng VOR

  86

  24

  16

  40

  06

  6

  Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng VOR, khai thác, bảo dưỡng NDB, khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/DME/ Marker) sang vị trí khai thác, bảo dưỡng DME

  86

  24

  16

  40

  06

  7

  Từ các vị trí khai thác, bảo dưỡng VOR, khai thác, bảo dưỡng DME, khai thác, bảo dưỡng NDB sang vị trí khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/ DME/Marker)

  86

  24

  16

  40

  06

  8

  Từ vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B sang vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR/SSR

  126

  40

  40

  40

  06

  9

  Từ vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR/SSR sang vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B

  86

  24

  16

  40

  06

  10

  Từ vị trí khai thác mạng AFTN, khai thác AMHS sang vị trí khai thác, bảo dưỡng hệ thống xử lý dữ liệu ra đa, ADS-B, hệ thống ATM, hệ thống xử lý dữ liệu giám sát/hệ thống xử lý dữ liệu bay

  126

  40

  40

  40

  06

  IV

  Nhân viên khí tượng hàng không

   

   

   

   

   

  1

  Từ vị trí quan trắc khí tượng hàng không sang vị trí dự báo khí tượng hàng không

  960

  240

  120

  590

  10

  2

  Từ vị trí dự báo khí tượng hàng không sang vị trí quan trắc khí tượng hàng không

  120

  40

  32

  40

  08

  V

  Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

   

   

   

   

   

  1

  Từ vị trí nhân viên bản đồ, sơ đồ hàng không về vị trí nhân viên dữ liệu hàng không

  250

  50

  120

  74

  06

  2

  Từ vị trí nhân viên dữ liệu hàng không về vị trí nhân viên bản đồ, sơ đồ hàng không

  250

  50

  120

  74

  06

  D. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ

  1. Mục tiêu: Do cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay thực hiện nhằm củng cố, nhắc lại cho nhân viên đang làm việc tại vị trí chuyên môn các kiến thức và kỹ năng đã được học; cập nhập, bổ sung kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, các quy chế, quy định có liên quan; luyện tập thực hành để giúp cho nhân viên duy trì đủ điều kiện làm việc ở vị trí công việc chuyên môn theo quy định.

  2. Đối tượng: Là nhân viên đang làm việc ở vị trí chuyên môn, có giấy phép và năng định còn hiệu lực.

  3. Nội dung:

  Phần I. Lý thuyết

  Phần II. Thực hành

  Phần III. Ôn tập, kiểm tra

  4. Thời lượng:

  Số TT

  Nội dung

  Thời lượng tối thiểu (tiết)

  Trong đó

  Ôn tập, kiểm tra

  Lý thuyết

  Thực hành

   

  I

  Nhân viên không lưu

   

   

   

   

  1

  Kiểm soát tại sân bay

  40

  20

  16

  04

  2

  Kiểm soát tiếp cận giám sát ATS, không có giám sát ATS

  40

  20

  16

  04

  3

  Kiểm soát đường dài giám sát ATS, không có giám sát ATS

  40

  20

  16

  04

  4

  Thủ tục bay

  40

  20

  16

  04

  5

  Thông báo, hiệp đồng bay

  40

  20

  16

  04

  6

  ATFM

  40

  20

  16

  04

  7

  Đánh tín hiệu

  40

  20

  16

  04

  8

  Khai thác liên lạc sóng ngắn không - địa (HF A/G)

  40

  20

  16

  04

  9

  Xử lý dữ liệu bay

  40

  20

  16

  04

  10

  Kíp trưởng không lưu tại các vị trí kiểm soát tại sân bay, kiểm soát tiếp cận, kiểm soát đường dài

  40

  20

  16

  04

  11

  Kíp trưởng thủ tục bay

  40

  20

  16

  04

  12

  Kíp trưởng thông báo, hiệp đồng bay

  40

  20

  16

  04

  13

  Kíp trưởng ATFM

  40

  20

  16

  04

  14

  Huấn luyện viên không lưu

  40

  20

  16

  04

  15

  Huấn luyện viên ATFM

  40

  20

  16

  04

  16

  Nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay

  36

  28

  04

  04

  II

  Nhân viên AIS

   

   

   

   

  1

  AIS sân bay

  40

  20

  16

  04

  2

  NOTAM

  40

  20

  16

  04

  3

  AIP

  40

  20

  16

  04

  4

  Kíp trưởng NOTAM

  40

  20

  16

  04

  5

  Kíp trưởng AIS sân bay

  40

  20

  16

  04

  III

  Nhân viên CNS

   

   

   

   

  1

  Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng cực ngắn không - địa (VHF A/G)

  52

  24

  24

  04

  2

  Khai thác, bảo dưỡng thiết bị thông tin sóng ngắn không - địa (HF A/G)

  44

  16

  24

  04

  3

  Kíp trưởng CNS

  46

  20

  20

  06

  4

  Khai thác, bảo dưỡng VHF và VCCS (áp dụng cho đài kiểm soát không lưu tại cảng hàng không nội địa)

  54

  24

  24

  06

  5

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyển mạch thoại (VCCS)

  60

  24

  32

  04

  6

  Khai thác, bảo dưỡng NDB

  44

  16

  24

  04

  7

  Khai thác, bảo dưỡng VOR

  44

  16

  24

  04

  8

  Khai thác, bảo dưỡng DME

  44

  16

  24

  04

  9

  Khai thác, bảo dưỡng ILS (ILS/ DME/Marker)

  44

  16

  24

  04

  10

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR/SSR

  60

  24

  32

  04

  11

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B

  28

  08

  16

  04

  12

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống xử lý dữ liệu ra đa, ADS-B, hệ thống ATM, hệ thống xử lý dữ liệu giám sát/hệ thống xử lý dữ liệu bay

  60

  24

  32

  04

  13

  Khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu và biển báo tại sân bay

  44

  16

  24

  04

  14

  Bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị CNS; bay đánh giá phương thức bay

  70

  40

  26

  04

  IV

  Nhân viên khí tượng hàng không

   

   

   

   

  1

  Quan trắc khí tượng hàng không

  40

  20

  16

  04

  2

  Dự báo khí tượng hàng không

  40

  20

  16

  04

  3

  Kíp trưởng khí tượng hàng không

  40

  20

  16

  04

  V

  Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

   

   

   

   

  1

  Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không

  40

  20

  16

  04

  2

  Nhân viên Hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn tại Trung tâm Khẩn nguy sân bay

  36

  24

  8

  04

  VI

  Nhân viên thiết kế phương thức bay

   

   

   

   

  1

  Nhân viên thiết kế phương thức bay

  80

  60

  16

  04

  VII

  Nhân viên bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng không

   

   

   

   

  1

  Nhân viên bản đồ, sơ đồ hàng không

  40

  20

  16

  04

  2

  Nhân viên dữ liệu hàng không

  40

  20

  16

  04

  E. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN PHỤC HỒI NĂNG ĐỊNH

  Là chương trình dành cho nhân viên đã có chứng chỉ chuyên môn, giấy phép nhân viên hàng không và năng định còn hiệu lực nhưng không làm việc liên tục tại vị trí làm việc được chỉ định với thời gian từ 90 ngày trở lên đối với nhân viên không lưu và từ 180 ngày trở lên đối với các nhân viên khác: sử dụng chương trình huấn luyện định kỳ.

   

   

  PHỤ LỤC IV

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  PHỤ LỤC 06

  MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

   

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH NVHK

  _________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …………., ngày……. tháng……. năm……

   

   

  BIÊN BẢN

  HỌP HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  NHÓM ……….

   

  Thực hiện quyết định số ……./QĐ-CHK ngày…tháng ….năm…. của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt …… ;

  Vào hồi ……. ngày … tháng …. năm … tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Hội đồng sát hạch nhân viên hàng không nhóm ...;

  I. Chủ trì:

  Chủ trì:

  Thư ký:

  II. Thành phần:

  - Thành viên Hội đồng sát hạch theo Quyết định số ……/QĐ-CHK ngày … tháng …. năm ….. gồm:

  - Đại diện Tổ giám sát kỳ sát hạch …

  III. Nội dung cuộc họp:

  1. Thông qua báo cáo kết quả của Tổ kiểm tra sát hạch

  2. Hội đồng thống nhất đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép ………… cho các ông/bà có tên sau đây:

  TT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Giới tính

  Loại giấy phép …

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Hội đồng thống nhất đề nghị Cục Hàng không Việt Nam không cấp giấy phép ………….. cho các ông/bà có tên sau đây:

  TT

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Giới tính

  Lý do đề nghị không cấp giấy phép …

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Các ý kiến bảo lưu khác của thành viên Hội đồng (yêu cầu nêu rõ ý kiến bảo lưu của từng thành viên Hội đồng nếu có)

  5. Các thành viên Hội đồng cam kết những nội dung của Biên bản là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  Biên bản này gồm ... trang ... Phụ lục và được lập thành ... bản có giá trị như nhau.

  Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng sát hạch cấp giấy phép ……… thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây:

  Cuộc họp kết thúc vào hồi …… giờ cùng ngày.

   

  THƯ KÝ

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


   

  THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

   

   

  PHỤ LỤC V

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  PHỤ LỤC 07

  ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

   

  ĐƠN VỊ: ……………….

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

   

   

  BÁO CÁO

  Kết quả đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không năm…….

   

  Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

  1. Tình hình thực hiện và kết quả đạt được

  - Thông tin về các khóa đào tạo, huấn luyện được tổ chức trong năm báo cáo.

  - Tổng hợp kế hoạch đào tạo, huấn luyện năm sau.

  2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có).

  3. Đề xuất, kiến nghị

   

   

  ………, ngày …. tháng …. năm .....
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký và đóng dấu)

   

   

  PHỤ LỤC VI

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  PHỤ LỤC 07A

  ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

  ĐƠN VỊ: ……………….

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

   

   

  BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG NĂM .....

   

  STT

  Tên khóa học

  Hình thức đào tạo, huấn luyện

  Số lượng học viên

  Thời gian đào tạo, huấn luyện

  Kết quả đào tạo, huấn luyện (Số lượng học viên được cấp CCCM/hoàn thành khóa học)

  Ghi chú

   

  Ví dụ:

   

   

   

   

   

  1

  Đào tạo, huấn luyện ban đầu Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

  Đào tạo, huấn luyện trực tuyến lý thuyết

  20

  Ví dụ 01/3-31/5/2022

  20

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

  ………, ngày …. tháng …. năm .....
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký và đóng dấu)

   

   

  PHỤ LỤC VII

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

  PHỤ LỤC 07B

  ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG

  ĐƠN VỊ: ……………….

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

   

   

  BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG NĂM .....

   

  STT

  Tên khóa học

  Hình thức đào tạo, huấn luyện

  Số lượng học viên

  Thời gian dự kiến đào tạo, huấn luyện

  Ghi chú

   

  Ví dụ:

   

   

   

   

  1

  Đào tạo, huấn luyện ban đầu Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

  Đào tạo, huấn luyện trực tuyến lý thuyết

  20

  Ví dụ 01/3-31/5/2022

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

  ………, ngày …. tháng …. năm .....
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký và đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam của Quốc hội, số 61/2014/QH13
  Ban hành: 21/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 92/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 89/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
  Ban hành: 15/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  07
  Thông tư 10/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không
  Ban hành: 14/03/2018 Hiệu lực: 10/05/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  08
  Thông tư 10/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không
  Ban hành: 14/03/2018 Hiệu lực: 10/05/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 35/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BGTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:35/2021/TT-BGTVT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:17/12/2021
  Hiệu lực:02/02/2022
  Lĩnh vực:Giao thông
  Ngày công báo:04/01/2022
  Số công báo:15&16-01/2022
  Người ký:Lê Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X