hieuluat

Thông tư 55/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: 709&710-09/2022
  Số hiệu: 55/2022/TT-BTC Ngày đăng công báo: 05/09/2022
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tạ Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 24/08/2022 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông, Thuế-Phí-Lệ phí
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 55/2022/TT-BTC

  Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

  ______________

   

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  Căn cứ Luật Giá năm 2012;

  Căn cứ Luật Phí và lệ phí s năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

  Điều 3. Giá dịch vụ kiểm định

  1. Giá dịch vụ quy định tại Thông tư này là giá đã gồm thuế giá trị gia tăng (mức thuế sut mười phn trăm - 10%) và chi phí cấp Giy chứng nhận kim định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc đphục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kim trên 100 km. Chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểm trên 100 km (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.”

  Điều 2. Biểu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

  Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính được thay thế bằng Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2022.

  2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thay đổi thuế suất thuế giá trị gia tăng, trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, Bộ Giao thông vận tải (Cục Đăng kim Việt Nam) hướng dẫn các tổ chức đăng kiểm điều chỉnh tương ứng mức giá dịch vụ tại Biểu giá ban hành kèm theo Thông tư này

  3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải (Cục đăng kiểm Việt Nam) để tổng hợp, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Cục Đăng kiểm Việt Nam;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, QLG.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Tạ Anh Tuấn

   

   

   

  BIỂU GIÁ DỊCH VỤ

  KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE CƠ GIỚI, THIẾT BỊ VÀ XE MÁY CHUYÊN DÙNG ĐANG LƯU HÀNH; ĐÁNH GIÁ, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ KIỂM TRA XE CƠ GIỚI
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  I. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành

  1. Biểu 1:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

  TT

  Loại xe cơ giới

  Mức giá

  1

  Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng

  570

  2

  Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo

  360

  3

  Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn

  330

  4

  Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn

  290

  5

  Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự

  190

  6

  Rơ moóc, sơ mi rơ moóc

  190

  7

  Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt

  360

  8

  Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe)

  330

  9

  Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe)

  290

  10

  Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương

  250

  11

  Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự

  110

   

  2. Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sa cha đ kim định lại. Giá các lần kim định lại được tính như sau:

  a) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên thì: miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trđi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại Biểu 1.

  b) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định tại Biểu 1.

  c) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.

  3. Kiểm định xe cơ giới để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (có thời hạn không quá 15 ngày) thu bằng 100% giá quy định tại Biểu 1.

  4. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức giá quy định tại Biểu 1.

  II. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với thiết bị, xe máy chuyên dùng đang lưu hành

  1. Biểu 2

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/chiếc

  TT

  Loại thiết bị kiểm định

  Mức giá

  Lần đầu

  Định kỳ

  I

  Máy làm đất và vật liệu

  1

  Máy ủi công suất đến 100 mã lực

  350

  280

  2

  Máy ủi công suất từ 101 đến 200 mã lực

  430

  350

  3

  Máy ủi công suất trên 200 mã lực

  510

  410

  4

  Máy san công suất đến 130 mã lực

  460

  375

  5

  Máy san công suất trên 130 mã lực

  540

  430

  6

  Máy cạp thể tích thùng chứa đến 24m3

  510

  420

  7

  Máy cạp thể tích thùng chứa trên 24m3

  610

  490

  8

  Máy đào rãnh; máy đào, cào vận chuyển vật liệu; máy phá dỡ; máy búa phá dỡ; máy xếp dỡ, máy kẹp; Máy xúc, đào, xúc đào thể tích gầu đến 1m3 (*)

  570

  460

  9

  Máy xúc, đào, xúc đào thể tích gầu trên 1m3 (*)

  680

  540

  II

  Xe, máy thiết bị gia cố nền móng, mặt đường

  1

  Máy khoan

  510

  420

  2

  Máy khoan cọc nhồi

  570

  460

  3

  Máy đóng cọc; máy đóng, nhổ cọc hộ lan đường bộ

  570

  460

  4

  Máy rải đá sỏi

  400

  320

  5

  Hệ thống ép cọc thủy lực

  290

  240

  6

  Máy ép cọc bấc thấm

  540

  430

  7

  Xe lu bánh thép đến 5 tấn

  350

  280

  8

  Xe lu bánh thép trên 5 tấn

  400

  320

  9

  Xe lu bánh lốp

  400

  320

  10

  Xe lu chân cừu; lu bánh hỗn hợp; lu rung; xe tạo xung chấn

  350

  280

  11

  Máy rải bê tông các loại công suất đến 90 mã lực (67kW)

  460

  370

  12

  Máy rải bê tông các loại công suất trên 90 mã lực (67kW)

  540

  430

  13

  Máy cào bóc mặt đường; Máy cào bóc và tái chế nguội mặt đường; máy gia cố bề mặt đường

  400

  320

  III

  Xe, máy và thiết bị sản xuất bê tông và vật liệu cho bê tông

  1

  Máy bơm bê tông; xe bơm bê tông, phun bê tông

  350

  280

  2

  Máy nghiền đá và vận chuyển băng tải; máy nghiền, sàng đá năng suất nghiền đến 25m3/h; máy cắt đá

  430

  350

  3

  Máy nghiền đá và vận chuyển băng tải; máy nghiền, sàng đá năng suất nghiền trên 25m3/h

  570

  460

  IV

  Các loại xe máy chuyên dùng phục vụ trong sân golf, khu giải trí

   

  Xe địa hình, xe chở hàng, xe phục vụ giải khát trong sân golf, xe lu có trong sân golf, xe phun, tưới dùng trong sân golf, xe phun, tưới chất lỏng, xe san cát trong sân golf, khu giải trí.

  290

  190

  V

  Các loại xe máy chuyên dùng khác

  1

  Xe quét, chà sàn; xe chở hàng trong nhà xưởng.

  290

  190

  2

  Xe sơn kẻ đường, xe quét đường, nhà xưởng; xe chuyên dùng trộn rác, khai thác gỗ, chở vật liệu các loại

  570

  460

  3

  Xe tự đổ bánh lốp, bánh xích

  570

  460

  4

  Xe kéo, máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia giao thông

  400

  320

  VI

  Các loại thiết bị nâng: cần trục, xe nâng, cần cu có sức nâng (**)

  1

  Dưới 1 tấn

  710

  710

  2

  Từ 1 tấn đến 3 tấn

  850

  850

  3

  Trên 3 tấn đến 5 tấn

  1.130

  1.130

  4

  Trên 5 tấn đến 7,5 tấn

  1.410

  1.410

  5

  Trên 7,5 tấn đến 10 tấn

  2.110

  2.110

  6

  Trên 10 tấn đến 15 tấn

  2.390

  2.390

  7

  Trên 15 tấn đến 20 tấn

  2.810

  2.810

  8

  Trên 20 tấn đến 30 tấn

  3.510

  3.510

  9

  Trên 30 tấn đến 50 tấn

  3.790

  3.790

  10

  Trên 50 tấn đến 75 tấn

  4.210

  4.210

  11

  Trên 75 tấn đến 100 tấn

  4.910

  4.910

  12

  Trên 100 tấn

  5.610

  5.610

  VII

  Các loại xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG (***)

  1

  Đến 0,3 m3

  540

  140

  2

  Trên 0,3 m3 đến 1,0 m3

  550

  170

  3

  Trên 1,0 m3 đến 2,5 m3

  580

  220

  4

  Trên 2,5 m3 đến 5,0 m3

  600

  270

  5

  Trên 5,0 m3 đến 10 m3

  630

  330

  6

  Trên 10m3

  710

  420

   

  (*) Thể tích gầu được tính là thể tích của gầu lớn nhất;

  (**) Đối với các loại thiết bị nâng, nếu chỉ kiểm định phần di chuyển thì giá thu bằng 40% mức giá quy định tại Biểu 2; nếu chỉ kiểm định phần nâng thì giá thu bằng 60% mức giá quy định tại Biểu 2;

  (***) Đối với các loại bình xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG có chu kỳ kiểm tra từ 1 năm trở lên, giá được tính là mức giá định kỳ hàng năm nhân với snăm trong chu kỳ kiểm tra.

  Ghi chú: Đối với loại thiết bị, xe máy chuyên dùng có nhiều tính năng thì giá chỉ tính đối với tính năng có mức giá cao nhất.

  2. Những thiết bị, xe máy chuyên dùng kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sa cha để kiểm định lại những hạng mục không đạt tiêu chuẩn. Giá các lần kiểm định lại được tính như sau:

  a) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên thì: miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại Biểu 2.

  b) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại Biểu 2.

  c) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.

  3. Trường hợp có thiết bị, xe máy chuyên dùng khác chưa được quy định trong biểu giá này thì căn cứ vào quy định của Nhà nước để các bên liên quan thống nhất mức giá kiểm định cụ thể theo nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.

  4. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá 3 lần mức giá quy định tại Biểu 2.

  III. Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cải tạo

  1. Biểu 3a:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/chiếc

  TT

  Nội dung thẩm định thiết kế

  Mức giá

  1

  Thẩm định thiết kế xe cơ gii, xe máy chuyên dùng cải tạo

  300

  2

  Soát xét hồ sơ cho phép thi công cải tạo lần tiếp theo đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

  150

   

  2. Biểu 3b:

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

  TT

  Nội dung nghiệm thu cải tạo

  Mức giá

  1

  Thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

  910

  2

  Thay đổi hệ thống, tổng thành xe cơ gii, xe máy chuyên dùng

  560

   

  IV. Mức giá dịch vụ đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ gii

  1. Biểu 4

  Đơn vị tính: 1.000 đồng/thiết bị

  TT

  Nội dung công việc

  Mức giá

  1

  Đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

  450

   

  2. Tờng hợp thiết bị khi kiểm tra không đạt tiêu chuẩn của nhà chế tạo, phải sửa chữa, hiệu chỉnh và đánh giá, hiệu chuẩn lại hoặc thiết bị kiểm tra hư hỏng đột xuất phải sửa chữa và đánh giá, hiệu chuẩn trước thời hạn, giá đánh giá, hiệu chuẩn lại được tính như giá định quy định tại Biểu 4./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13
  Ban hành: 25/11/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực: 26/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  08
  Thông tư 238/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 55/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 55/2022/TT-BTC
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 24/08/2022
  Hiệu lực: 08/10/2022
  Lĩnh vực: Giao thông, Thuế-Phí-Lệ phí
  Ngày công báo: 05/09/2022
  Số công báo: 709&710-09/2022
  Người ký: Tạ Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X