hieuluat

Thông tư 35/2018/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:715&716-06/2018
  Số hiệu:35/2018/TT-BGTVTNgày đăng công báo:18/06/2018
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Công
  Ngày ban hành:31/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hàng hải

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 31/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

  Theo đó, thông tư này đưa ra các định mức về tiêu hao nhiên liệu và tốc độ với tàu, ca nô tìm kiếm cứu nạn; tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ, ô tô; phụ tùng thay thế đối với các tàu, ca nô tìm kiến cứu nạn; sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, máy phát điện bờ; công tác bảo dưỡng phương tiện thủy, huấn luyện nghiệp vụ; công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn và trực tìm cứu nạn trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2018.

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 35/2018/TT-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

   

  THÔNG TƯ
  BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2018.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trư
  ng Bộ GTVT;
  - Cục Kiểm
  tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Công báo;
  - Cổng TTĐT Chính phủ;
  - Cổng TTĐT Bộ GTVT;
  - Báo GT, Tạp chí GTVT;
  - Lưu: V
  T, KHCN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Văn Công

   

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

  HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BGTVT ngày 31 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải (sau đây gọi tắt là Định mức) xác định định mức trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn hàng hải của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

  I.1 Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

  1. Đối tượng điều chỉnh

  Thông tư này đưa ra các định mức về tiêu hao nhiên liệu và tốc độ đối với tàu, ca nô tìm kiếm cứu nạn; tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ, ô tô; phụ tùng thay thế đối với các tàu, ca nô tìm kiếm cứu nạn; sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, máy phát điện bờ; công tác bảo dưỡng phương tiện thủy, huấn luyện nghiệp vụ; công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn và, trực tìm kiếm cứu nạn trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

  2. Phạm vi áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

  I.2 Giải thích từ ngữ

  Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  - Trung tâm: là Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

  - Đơn vị: là Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực.

  - Hoạt động bảo dưỡng kết hợp huấn luyện: là hoạt động bảo dưỡng thường xuyên, được thực hiện trên biển có kết hợp huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) hàng hải.

  - Phương tiện thủy: là tàu TKCN và ca nô TKCN

  - Chuẩn bị máy, nghỉ máy là quá trình khởi động, tắt các máy và máy chính hoạt động không lai chân vịt.

  - Chạy máy tại bến là quá trình máy chính hoạt động không lai chân vịt.

  - Ma nơ là quá trình điều động phương tiện thủy ra, vào vị trí neo đậu;

  - Tiếp cận mục tiêu là quá trình điều động phương tiện thủy áp sát đối tượng bị nạn.

  - Hành trình trên luồng là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên luồng.

  - Hành trình trên biển là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trên biển.

  - Hành trình tìm kiếm mục tiêu là quá trình di chuyển của phương tiện thủy trong vùng TKCN.

  - Chế độ đặc biệt là tình huống công tác TKCN khẩn cấp hoặc tình huống nguy cấp trong quá trình di chuyển, yêu cầu phải khai thác máy chính ở mức khoảng 95% công suất định mức mà vẫn bảo đảm tàu hành trình an toàn và hoàn thành nhiệm vụ.

  - Công tác bảo dưỡng thường xuyên phương tiện thủy là các công việc hàng ngày bảo quản, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị của phương tiện thủy nhằm đảm bảo các phương tiện thủy sẵn sàng thực hiện công tác phối hợp TKCN.

  - Trực ban nghiệp vụ là những viên chức thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trong việc thu nhận thông tin báo nạn và tham mưu, giúp việc cho Trực Chỉ huy trong hoạt động xử lý thông tin báo nạn, tổ chức, điều hành lực lượng hoạt động TKCN và các nhiệm vụ khác được giao trong ca trực.

  - Trực Chỉ huy là người thay mặt Tổng Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Đơn vị chỉ huy, điều hành Trực ban nghiệp vụ tiến hành các hoạt động nghiệp vụ theo thẩm quyền được giao để xử lý thông tin báo nạn nhận được và tổ chức, điều hành lực lượng hoạt động TKCN; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Đơn vị những tình huống phức tạp và khi đề xuất điều động phương tiện tham gia hoạt động TKCN.

  I.3 Căn cứ xây dựng định mức và các văn bản có liên quan

  1. Căn cứ xây dựng định mức

  - Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển;

  - Quyết định số 2818/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam;

  - Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vn hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải (Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT)

  - Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải (Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT).

  - Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

  2. Các văn bản có liên quan

  - Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

  - Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

  I.4 Nội dung định mức

  1. Tiêu hao nhiên liệu và tốc độ đối với tàu, ca nô TKCN.

  1.1. Tiêu hao nhiên liệu đối với tàu, ca nô TKCN:

  Mức tiêu hao nhiên liệu là lượng nhiên liệu và dầu bôi trơn tiêu hao trong 01 giờ hoạt động của máy chính, động cơ lai máy phát điện.

  - Lượng nhiên liệu tiêu hao trong 01 giờ hoạt động của máy chính được xác định dựa vào công suất định mức, suất tiêu hao nhiên liệu của máy chính và các hệ số điều chỉnh.

  - Lượng nhiên liệu tiêu hao trong 01 giờ hoạt động của động cơ lai máy phát điện được xác định dựa vào phụ tải thực tế của máy phát điện, suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ lai máy phát điện của máy phát điện và các hệ số điều chỉnh.

  - Lượng dầu bôi trơn tiêu hao được xác định theo tỷ lệ % của lượng nhiên liệu tiêu hao.

  1.2. Tốc độ của tàu, ca nô TKCN:

  - Tốc độ của tàu TKCN ở các chế độ hành trình tiếp cận mục tiêu, hành trình trên luồng, hành trình trên biển và chế độ đặc biệt hoạt động trong điều kiện sóng cấp 3, gió cấp 4.

  - Tốc độ của ca nô TKCN ở các chế độ hành trình và hành trình tìm kiếm mục tiêu trong điều kiện sóng cấp 2, gió cấp 3.

  2. Mức tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc

  Mức tiêu hao điện năng của các thiết bị thông tin liên lạc là lượng tiêu hao điện năng được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động theo thống kê về trạng thái hoạt động của từng loại máy móc, thiết bị thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động TKCN.

  3. Mức tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ, ô tô phục vụ công tác TKCN

  3.1. Mức tiêu hao nhiên liệu đi với máy phát điện bờ

  Tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ là lượng tiêu hao nhiên liệu và dầu bôi trơn được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng và mức độ hoạt động của các máy phát điện.

  3.2. Mức tiêu hao nhiên liệu đi với ô tô phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn

  Mức tiêu hao nhiên liệu đối với ô tô là lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn và dầu truyền động tiêu hao.

  - Lượng nhiên liệu tiêu hao của ô tô được xác định dựa vào công suất thiết kế, quãng đường, loại đường xe ô tô hoạt động, tuổi xe ô tô.

  - Lượng dầu nhờn tiêu hao của ô tô được xác định dựa vào tỷ lệ % lượng nhiên liệu tiêu hao.

  - Lượng dầu truyền động tiêu hao của ô tô được xác định dựa vào tỷ lệ % lượng nhiên liệu tiêu hao.

  4. Phụ tùng thay thế đối với các tàu, ca nô TKCN

  Phụ tùng thay thế đối với tàu, ca nô TKCN là số lượng phụ tùng cần thay thế trong một năm, được xác định phù hợp với từng phương tiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

  5. Sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc, máy phát điện bờ

  5.1. Sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc

  Sửa chữa, bảo dưỡng đối với các thiết bị thông tin liên lạc được xác định dựa vào tính năng, cấu tạo của thiết bị thông tin liên lạc và hướng dẫn của nhà sản xuất.

  5.2. Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện bờ

  Sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện bờ được xác định dựa vào công suất, cấu tạo của máy phát điện bờ và hướng dẫn của nhà sản xuất.

  6. Công tác bảo dưỡng phương tiện thủy, huấn luyện nghiệp vụ

  6.1. Công tác bảo dưỡng phương tiện thủy

  Công tác bảo dưỡng phương tiện thủy bao gồm hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển, tại bến và hàng ngày.

  a) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển:

  Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy trên biển là hoạt động bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc khi phương tiện hoạt động trên biển.

  b) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy tại bến:

  Hoạt động bảo dưng tại bến là hoạt động chạy máy chính không lai chân vịt và chạy các máy móc, thiết bị phụ trợ khi phương tiện neo đậu tại bến.

  c) Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy hàng ngày

  Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thủy hàng ngày là các công việc hàng ngày bảo quản, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị của phương tiện thủy theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm đảm bảo các phương tiện thủy sẵn sàng thực hiện công tác phối hợp TKCN.

  6.2. Công tác huấn luyện nghiệp vụ

  Công tác huấn luyện nghiệp vụ bao gồm hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển, tại bến và hợp luyện nghiệp vụ trên biển.

  a) Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển:

  Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ trên biển là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN khi phương tiện hoạt động trên biển. Công tác huấn luyện nghiệp vụ TKCN trên biển phải kết hợp với công tác bảo dưỡng phương tiện thủy.

  b) Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN tại bến:

  Hoạt động huấn luyện nghiệp vụ tại bến là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN khi phương tiện thủy đang neo đậu tại bến.

  c) Hợp luyện nghiệp vụ trên biển:

  Hoạt động hợp luyện trên biển là hoạt động huấn luyện nghiệp vụ TKCN trên biển khi có 02 phương tiện thủy trở lên cùng tham gia thực hiện theo một kịch bản huấn luyện.

  7. Công tác phối hợp TKCN

  Công tác phối hợp TKCN trên biển là việc sử dụng các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để xác định vị trí người, phương tiện bị nạn và cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của họ, bao gồm cả tư vấn biện pháp y tế ban đầu hoặc các biện pháp khác để đưa người bị nạn đến vị trí an toàn.

  Định mức công tác phối hợp TKCN gồm: Định mức vụ việc TKCN và nhân công trong hoạt động TKCN.

  Công tác phối hợp TKCN được xác định dựa theo số lượng nhân công và lượng tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy tham gia tìm kiếm cứu nạn và chi phí khác theo quy định.

  8. Công tác trực TKCN

  Công tác trực TKCN là các hoạt động thu nhận, xử lý thông tin báo nạn nhận được và tổ chức, điều hành lực lượng hoạt động TKCN.

  Công tác trực TKCN duy trì liên tục 24/7 tại phòng thường trực cứu nạn theo ca trực 03 ca/ngày, thành viên của mỗi ca trực gồm có: Trực Chỉ huy, Trực ban nghiệp vụ và Trực ban tăng cường (khi cần thiết); tại Sở Chỉ huy TKCN tiền phương (khi cần thiết).

  I.5 Quy định áp dụng định mức

  Các mức quy định trong định mức này là mức cao nhất có thể áp dụng để đảm bảo chất lượng tuyệt đối hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị cần nâng cao năng suất chất lượng, tiết kiệm chi để áp dụng các mức thấp hơn.

  Việc áp dụng định mức này để xây dựng dự toán, kế hoạch cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên nguyên tắc không được cao hơn dự toán, kinh phí cấp hàng năm trước đó trừ các trường hợp phát sinh do nguyên nhân khách quan, chủ quan.

   

  Chương II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC

   

  1. Định mức tiêu hao nhiên liệu và tốc độ đối với các tàu, ca nô TKCN

  1.1. Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với tàu, ca nô TKCN:

  Định mức tiêu hao nhiên liệu đối với tàu, ca nô TKCN áp dụng theo Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT.

  1.2. Định mức tối đa tc đcủa tàu, ca nô TKCN:

  1.2.1. Tốc độ của tàu TKCN (hl/h)

  Tốc độ của tàu tìm kiếm cứu nạn tương ứng với các chế độ hoạt động trong điều kiện sóng cấp 3 gió cấp 4 được xác định theo Bảng 1.

  Bảng 1 Tốc độ của tàu tìm kiếm cứu nạn tương ứng với các chế độ hoạt động trong điều kiện sóng cấp 3 gió cấp 4

  STT

  CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

  TÀU SAR 27-01

  TÀU SAR 27

  TÀU SAR 41

  Công suất
  (Kw)

  Tốc độ
  (hl/h)

  Công suất
  (Kw)

  Tốc độ
  (hl/h)

  Công suất
  (Kw)

  Tốc độ
  (hl/h)

  1

  Hành trình chạy trong luồng

  680

  5

  522

  8

  882

  8

  2

  Hành trình trên biển

  1751

  14

  1431

  14

  3732

  19

  3

  Chế độ chạy đặc biệt

  1957

  16

  1673

  17

  4401

  23

  4

  Hành trình tìm kiếm mục tiêu

  1468

  09

  883

  10

  2466

  15

   

  1.2.2. Tốc độ của ca nô TKCN (hl/h)

  Tốc độ của ca nô tìm kiếm cứu nạn tương ứng các chế độ hoạt động trong điều kiện sóng cấp 2 gió cấp 3 được xác định theo Bảng 2.

  Bảng 2 Tốc độ của ca nô tìm kiếm cứu nạn tương ứng các chế độ hoạt động trong điều kiện sóng cấp 2 gió cấp 3

  STT

  CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

  Ca nô 360HP

  Ca nô 275HP

  Ca nô 240HP

  Ca nô 85HP

  Công sut
  (HP)

  Tốc độ
  (hl/h)

  Công sut
  (HP)

  Tốc độ
  (hl/h)

  Công sut
  (HP)

  Tốc độ
  (hl/h)

  Công sut
  (HP)

  Tốc độ
  (hl/h)

  1

  Ma nơ

  90

   

  68

   

  60

   

  21

   

  2

  Hành trình

  306

  23,5

  234

  23

  204

  23,5

  72

  22

  3

  Hành trình tìm kiếm mục tiêu

  180

  12

  137

  12

  120

  12

  42

  11

   

  1.2.3. Chế độ công suất máy ca nô TKCN

  Quy định công suất khai thác máy ca nô TKCN theo các chế độ hoạt động được xác định theo Bảng 3.

  Bảng 3 Quy định công suất khai thác máy ca nô TKCN theo các chế độ hoạt động

  STT

  CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

  CÔNG SUẤT KHAI THÁC (HP)

  Ca nô 360HP

  Ca nô 275HP

  Ca nô 240HP

  Ca nô 85HP

  1

  Ma nơ

  90

  68

  60

  21

  2

  Hành trình tìm kiếm mục tiêu

  180

  137

  120

  42

  3

  Hành trình

  306

  234

  204

  72

  2. Định mức tối đa tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc.

  2.1. Định mức tối đa tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc

  Định mức tiêu hao điện năng đối với các thiết bị thông tin liên lạc của phòng trực cứu nạn được xác định theo Bảng 7.

  2.2. Định mức kênh đường truyền

  Định mức kênh đường truyền để bảo đảm cho hệ thống các thiết bị thông tin liên lạc của phòng trực cứu nạn hoạt động 24/7 được xác định theo Bảng 4.

  Bảng 4 Định mức kênh đường truyền

  Stt

  Loi kênh

  Yêu cầu kỹ thuật

  Số lượng

  1

  Đường truyền Internet FTTH

  35 Mbps

  12

  3. Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện, ô tô phục vụ công tác TKCN

  3.1. Định mức tối đa tiêu hao đối với máy phát điện bờ:

  Bảng 5 Định mức tiêu hao nhiên liệu đối với máy phát điện bờ

  TT

  TÊN THIẾT BỊ

  Số lượng

  Công suất
  (kW)

  Loại nhiên liu

  Định mức
  (t/h)

  Nhiên liệu

  Dầu nhờn
  (%)

  1

  Máy phát điện 50 kVA

  4

  40

  Dầu Diesel

  9,8

  1,8

  2

  Máy phát điện 15 kVA

  2

  12

  Dầu Diesel

  6,8

  1,8

  3.2. Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với ô tô phục vụ công tác TKCN

  3.2.1. Định mức tiêu hao nhiên liệu

  Bảng 6 Định mức tiêu hao nhiên liệu tối đa với ô tô phục vụ tìm kiếm cứu nạn

  STT

  Loại ô tô

  Năm sản xuất

  Số lượng

  Loi nhiên liệu

  Đnh mức nhiên liệu
  (lít/100km)

  1

  TOYOTA COROLLA

  1997

  1

  Xăng

  14,5

  2

  ISUZU TROOPER

  1999

  1

  Xăng

  23

  3

  TOYOTA FORTUNER

  2013

  1

  Xăng

  22

  4

  FORD EVEREST

  2008

  3

  Dầu D.O 0,05%S

  15

  5

  MITSUBISHI PAJEROL

  2005

  1

  Xăng

  21

  6

  Xe tải MOTOR CỬU LONG

  2008

  3

  Dầu D.O 0,05 %S

  20,5

  3.2.2. Định mức tiêu hao dầu nhờn

  - Tiêu hao dầu nhờn của ô tô 4 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi được xác định bằng 1% lượng tiêu hao nhiên liệu.

  - Tiêu hao dầu nhờn của xe tải được xác định bằng 2% tiêu hao nhiên liệu.

  - Tiêu hao dầu truyền động của ô tô được xác định bằng 0,8% tiêu hao nhiên liệu.

  4. Định mức tối đa phụ tùng thay thế đối với tàu, ca nô TKCN.

  4.1. Định mức tối đa phụ tùng thay thế đối với tàu TKCN

  Định mức tối đa phụ tùng thay thế hàng năm đối với tàu TKCN được xác định theo Bảng 8.

  4.2. Định mức tối đa phụ tùng thay thế đối với ca nô TKCN

  Định mức tối đa phụ tùng thay thế hàng năm đối với ca nô TKCN được xác định theo Bảng 9.

  Bảng 7 Định mức tiêu hao điện năng tối đa đối với các thiết bị thông tin liên lạc của phòng trực cứu nạn

  Stt

  Hạng mục

  Đơn vị

  Tổng slượng

  Công suất
  (Kw)

  Trạng thái sẵn sàng

  Trạng thái hoạt động

  Điện năng tiêu thụ/năm
  (Kwh)

  Tổn hao/ năm
  (Kwh)

  Tổng tiêu hao điện năng tối đa/năm
  (Kwh)

  Số lượng

  Giờ/ ngày

  ĐN/ ngày
  (Kwh)

  Số lượng

  Giờ/ ngày

  ĐN/ ngày
  (Kwh)

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8) = (5)x(6) x (7)x10 %

  (9)

  (10)

  (11) = (5)x(9)x (10)x80%

  (12) = ((8)+(11) )x365

  (13) = (12)x5%

  (14) = (12) + (13)

  1

  Máy VHF

  Bộ

  10

  0,09

   

   

   

  10

  24

  17,28

  6.307,20

  315,36

  6.622,56

  2

  Máy MF/HF

  Bộ

  8

  0,06

   

   

   

  8

  24

  9,216

  3.363,84

  168,19

  3.532,03

  3

  Máy Navtex

  Bộ

  4

  0,012

   

   

   

  4

  24

  0,9216

  336,384

  16,819

  353,203

  4

  Màn Facsimile

  Bộ

  3

  0,24

   

   

   

  3

  24

  13,824

  5.045,76

  252,288

  5.298,05

  5

  Máy Inmarsat

  Bộ

  5

  0,25

   

   

   

  5

  24

  24

  8.760

  438

  9.198

  6

  Thiết bị phụ trợ (ổn áp, biến áp, UPS, hệ thống chiếu sáng)

  Bộ

  5

  0,6

   

   

   

  5

  24

  57,6

  21.024

  1.051,20

  22.075,20

  7

  Máy in

  Bộ

  5

  0,726

  5

  20

  7,26

  5

  4

  11,616

  6.889,74

  344,487

  7.234,23

  8

  Máy Fax

  Bộ

  5

  0,1

  5

  20

  1

  5

  4

  1,6

  949

  47,45

  996

  9

  Máy tính Sarops

  Bộ

  10

  0,465

  10

  20

  9,3

  10

  4

  14,88

  8.825,70

  441,285

  9.266,99

  10

  Máy vi tính

  Bộ

  19

  0,285

  12

  24

  8,208

  7

  24

  38,304

  16.976,88

  848,844

  17.825,72

  11

  Màn hình hiển thị

  Bộ

  10

  0,4

  5

  24

  4,8

  5

  24

  38,4

  15.768

  788,4

  16.556

   

  Tổng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  98.959

  Bảng 8 Định mức tối đa phụ tùng thay thế hàng năm đối với tàu TKCN

  STT

  TÊN VẬT TƯ
  (Tiếng Anh)

  TÊN VẬT TƯ
  (Tiếng Việt)

  Mã số vật tư

  Đơn vị

  Slượng /tàu

  Tổng số

  Thời gian thay thế
  (năm,giờ)*

  Định mức tối đa
  (Slg/năm)

   

  Tàu SAR 411, SAR 412, SAR 413, SAR 272, SAR 273, SAR 274

   

  Máy chính hiệu MTU S 4000

   

  Cum piston - biên

  1

  Carbon scraper

  Đệm điều chỉnh sơ mi xi lanh

  524 011 01 59

  Chiếc

  24 (*)

  144

  2.5/12500

  58

  2

  Oil control ring

  Séc măng

  012 037 06 18

  Chiếc

  24

  144

  5/15.000

  30

  3

  Taper face comp ring

  Séc măng

  012 037 08 19

  Chiếc

  24

  144

  5/15.000

  30

  4

  Rectanglr-sect ring

  Séc măng

  008 037 56 19

  Chiếc

  24

  144

  5/15000

  30

  5

  Crankshaft align brg upper

  Bạc đầu trục nửa trên

  524 033 25 08

  Chiếc

  02

  12

  10/18000

  1

  6

  Crankshaft align brg lower

  Bạc đầu trục nửa dưới

  524 033 33 07

  Chiếc

  02

  12

  10/18000

  1

  7

  Crankshaft bearing upper

  Bạc trục nửa trên

  524 033 61 01

  Chiếc

  24

  144

  10/18000

  15

  8

  Crankshaft bearing lower

  Bạc trục nửa dưới

  524 033 66 02

  Chiếc

  24

  144

  10/18000

  15

  9

  Crankshaft bearing driving end KS

  Bạc trục

  524 033 27 30

  Chiếc

  02

  12

  10/18000

  1

  10

  Conrod bearing upper

  Bạc biên nửa trên

  524 038 37 10

  Chiếc

  24

  144

  10/18000

  15

  11

  Conrod bearing lower

  Bạc biên nửa dưới

  524 038 27 11

  Chiếc

  24

  144

  10/18000

  15

  12

  Conrod bushing

  Bạc ắc

  524 038 26 50

  Chiếc

  24

  144

  10/18000

  15

  13

  Conrod bolt

  Bu lông biên

  524 038 04 71

  Chiếc

  48

  288

  10/18000

  30

  14

  Sealing ring

  Gioăng sơmi xylanh

  555 011 00 59

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  15

  Washer

  Vòng đệm

  524 037 02 76

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  16

  Stud

  Buloong (Hai đầu đỡ ổ bạc trục cơ)

  524 011 05 70

  Chiếc

  8

  48

  2.5/12500

  19

  17

  Nut

  Đai ốc (Hai đầu đỡ ổ bạc trục cơ)

  524 011 01 72

  Chiếc

  8

  48

  2.5/12500

  19

   

  Nhóm các chi tiết trên mặt qui lát (Cylinder head group )

  18

  Inlet valve

  Xupáp hút

  524 053 03 01

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  19

  Exhaust valve

  Xupáp xả

  524 053 03 05

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  20

  Valve spring

  Lò xo xupáp, trong

  524 053 01 52

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  21

  Valve spring

  Lò xo xupáp, ngoài

  524 053 01 20

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  22

  Valve rotator

  Đế đỡ lò xo xupáp

  000 053 43 35

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  23

  Valve collet

  Móng ngựa xupáp

  000 053 09 26

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  24

  Gasket

  Gioăng mặt qui lát

  524 016 15 80

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  25

  Screw

  Bulông qui lát số 03

  524 990 07 01

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  26

  Screw

  Bulông qui lát số 05

  524 016 00 69

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  27

  Gasket

  Gioăng đồng mặt qui lát

  524 016 03 19

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

  28

  Thrush washer

  Vòng đệm (buloong mặt qui lát)

  524 011 00 62

  Chiếc

  24

  144

  2.5/12500

  58

   

  Hệ thống nhiên liệu (Fuel System)

  29

  HP Pump

  Bơm cao áp

  E 526 070 12 01

  Chiếc

  2

  12

  9/7500

  1

  30

  Solenoid

  Cuộn điều khiển bơm cao áp

  869 074 03 89

  Chiếc

  2

  12

  9/7500

  1

  31

  Sealing ring

  Gioăng cuộn điều khiển BCA

  869 997 02 45

  Chiếc

  2

  12

  9/5000

  1

  32

  Injector

  Vòi phun nhiên liệu

  E0010106951

  Chiếc

  24

  144

  5/5000

  29

  33

  O- ring

  Gioăng tròn thân vòi phun

  700 429 021001

  Chiếc

  24

  144

  5/5000

  29

  34

  O- ring

  Gioăng khớp ni với ống cao áp

  700429 037 000

  Chiếc

  24

  144

  5/5000

  29

  35

  Sealing ring

  Gioăng làm kín đầu vòi phun

  000 016 01 19

  Chiếc

  24

  144

  5/5000

  29

  36

  HP line

  Ống dầu cao áp vào vòi phun

  524 070 08 33

  Chiếc

  24

  144

  9/7500

  16

  37

  Easy- change Filter

  Lõi lọc tinh nhiên liệu

  002 092 19 01

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

  38

  Vent plug

  Nút xả e cho cụm lọc tinh

  000N15 117/1

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

  39

  Filter element

  Lõi lọc thô nhiên liệu

  000 09251 05

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

   

  Hệ thống khí nạp (Charge air system)

  0

   

  40

  Air filter

  Phin lọc gió

  018 094 30 02

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  41

  4/2 way valve

  Van điều khiển trên đường gió nạp

  002 540 24 97

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  42

  Diverter valve

  Van khống chế trên đường nạp

  527 090 00 75

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  43

  Actuating Cylinder

  Cum xilanh đóng mở đường xả

  000 098 22 18

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  44

  Starter

  Môtơ khởi động, dãy trái

  005 151 02 01

  Chiếc

  2

  12

  9/5000

  1

  45

  Starter

  Môtơ khởi động, dãy phải

  005 151 10 01

  Chiếc

  2

  12

  9/5000

  1

  46

  Engagement relay

  Rơle khởi động

  869 152 00 02

  Chiếc

  2

  12

  2/10000

  6

  47

  Brush holder

  Cum chổi than, môtơ khởi động

  869 151 00 84

  Chiếc

  2

  12

  2/10000

  6

  48

  Exhaust turbo

  Tua bin tăng áp

  511 020 89 09/44

  Chiếc

  2

  12

  18/12500

  1

   

  Hệ thống dầu nhờn (Lub. Oil system)

  49

  Lube oil pump

  Bơm dầu nhờn

  002 180 34 01

  Chiếc

  2

  12

  9/5000

  1

  50

  Coupling

  Khớp nối mềm bơm LO độc lập

  869 250 00 88

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  51

  Oil filter

  Lõi lọc dầu nhờn

  03 184 53 01

  Chiếc

  4

  24

  0.5/2500

  48

  52

  Sealing ring

  Gioăng số 2, cụm lọc LO ly tâm

  869 997 02 73

  Chiếc

  2

  12

  0.5/2500

  24

  53

  Sealing ring

  Gioăng số 1, cụm lọc LO ly tâm

  869 997 02 72

  Chiếc

  2

  12

  0.5/2500

  24

  54

  Gaiter

  Ống lót trống lọc

  859 184 00 01

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  55

  Gasket

  Gioăng vách ngăn sinh hàn dầu

  849 997 00 35

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

   

  Hệ thống làm mát (Cooling Oil system)

  56

  Cir. Water cooling pump

  Bơm nước ngọt tuần hoàn

  E5272001501

  Chiếc

  1

  6

  9/5000

  1

  57

  O - ring

  Gioăng tròn kín dầu, bơm nước

  700 429 130 003

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  58

  Oil seal

  Phớt kín dầu, bơm FW tuần hoàn

  700 386 048 001

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  59

  Rotary seal

  Phớt kín nước, bơm FW tuần hoàn

  849 201 00 01

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  60

  Rubber ring

  Ống lót số 2, cụm S/ hàn nước ngọt

  004 997 13 41

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  61

  Rubber ring

  Ống lót số 14, cụm S/ hàn nước ngọt

  004 997 13 41

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  62

  Gasket

  Gioăng vách ngăn sinh hàn nước

  849 997 00 65

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

  63

  Gasket

  Gioăng vách ngăn sinh hàn nước

  849 997 00 65

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

  64

  Sealing ring

  Gioăng đồng ống nước biển

  007 603 045 101

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  65

  Seawater pump

  Bơm nước biển

  E527 200 11 01

  Chiếc

  1

  6

  9/5000

  1

  66

  O - ring

  Gioăng kín dầu, bơm nước biển

  700 429 130 003

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  67

  Oil seal

  Phớt kín dầu, bơm nước bin

  700 836 048 001

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  68

  Rotary seal

  Phớt kín nước, bơm nước biển

  001 201 01 19

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

   

  Các cảm biến (sensors)

  69

  Cooling level, F33

  Báo mức nước làm mát

  000 535 51 03

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  70

  Leakage feul level, F46

  Báo mức dầu rò

  000 535 53 03

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  71

  Exhaust Temp. B4.21

  Nhiệt độ khí xả trước tua - bin

  000 535 57 30

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  72

  Coolant temp. B6, intake

  Nhiệt độ nước làm mát và khí nạp

  000 535 64 30

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  73

  Engine speed, cam-shaft

  Vòng quay máy, trục cam

  000 535 75 33

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  74

  Engine speed, crank-shaft

  Vòng quay máy, trục cơ

  000 535 76 33

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  75

  Exhaust Temp. B4.1-B4.8

  Nhiệt độ khí xả trước từng xylanh

  000 535 99 60

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  76

  Crank-case air pressure

  Áp suất trong cácte

  003 535 22 31

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  77

  Lub. Oil pressure, B.5

  Áp lực dầu nhờn

  003 535 25 31

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  78

  Charge air pressure, B.10

  Áp lực khí nạp

  003 535 27 31

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  79

  Fuel pressure, common

  Áp lực nhiên liệu, cao áp

  003 535 39 31

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  80

  Oil refill pump pressure

  Áp lực dầu nhờn bổ sung

  004 535 88 31

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  81

  Raw water pressure B.21

  Áp lực nước biển

  004 535 89 31

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  82

  Speed exhaust Turbo

  Tốc độ tua-bin

  520 530 40 69

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  83

  Fuel press, low press line

  Áp suất nhiên liệu, thấp áp

  520 530 45 31

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  84

  Barring gear, S37.1, S37.2

  Công tắc bảo vệ cơ cấu via máy

  635 H22 706/2

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  85

  Speed sensor

  Cảm biến tốc độ, bộ điều tốc điện

  555 060 01 63

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

   

  Hệ thống điều khiển (Control system)

  86

  Display DIS 5-01

  Màn hình hiển thị

  5105381275/S0004

  Chiếc

  4

  24

  9/5000

  3

  87

  Fure 3,0A

  Cầu chì

  001 531 89 86

  Chiếc

  4

  24

  1/5000

  24

  88

  Fure 4,0A

  Cầu chì

  001 531 90 86

  Chiếc

  4

  24

  1/5000

  24

  89

  Fure 30A

  Cầu chì

  001 531 84 86

  Chiếc

  4

  24

  1/5000

  24

  90

  Plug - in board CIB 3-01

  Vi mạch điện tử

  504 530 74 97

  Chiếc

  1

  6

  Theo thực tế

  1

  91

  Relay 12V - 150A

  Rơle khởi động

  002 531 91 60

  Chiếc

  1

  6

  Theo thực tế

  1

  92

  Automatic cutout 8.0A

  Automat

  004 534 60 10

  Chiếc

  1

  6

  Theo thực tế

  1

  93

  Automatic cutout 2.0A

  Automat

  004 534 55 10

  Chiếc

  1

  6

  Theo thực tế

  1

  94

  Relay 24V/4A

  Rơle

  002 531 85 60

  Chiếc

  1

  6

  Theo thực tế

  1

  95

  Relay 24V/30A

  Rơle

  002 531 84 60

  Chiếc

  1

  6

  Theo thực tế

  1

  96

  Fure 1,0A

  Cầu chì

  001 531 87 86

  Chiếc

  4

  24

  Theo thực tế

  4

  97

  Fure 2,0A

  Cầu chì

  001 531 88 86

  Chiếc

  4

  24

  Không xác định

  4

  98

  LED

  Điốt phát quang

  000 531 13 39

  Chiếc

  10

  60

  Không xác định

  10

  99

  LED

  Điốt phát quang

  000 531 14 39

  Chiếc

  10

  60

  Theo thực tế

  10

  100

  Lamp BA7S 28V WS

  Đèn đồng hồ chỉ báo

  000 531 62 88

  Chiếc

  5

  30

  Theo thực tế

  5

  101

  Lamp 24V/12W

  Đèn đồng hồ chỉ báo

  000 531 72 88

  Chiếc

  5

  30

  Theo thực tế

  5

  102

  Lamp

  Đèn đồng hồ chỉ báo

  000 531 87 88

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  103

  Push button

  Nút nhấn

  001 534 18 01

  Chiếc

  5

  30

  Theo thực tế

  5

  104

  Audible alarm

  Còi báo động buồng máy

  500 530 05 01

  Chiếc

  1

  6

  1/3000

  6

   

  Measure / Monitor Mod: LCU (Khối điều khiển)

  105

  Control electronics

  Bộ điều khiển

  527 630 47 00

  Bộ

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  106

  Plug - in board CIB 1 - 01

  Vi mạch điện tử

  504 530 78 92

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  107

  Plug - in board SAB 1-02

  Vi mạch điện tử

  529 530 89 12

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  108

  Plug - in board BIB 1 - 02

  Vi mạch điện tử

  529 530 88 12

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  109

  Plug - in board HB 1 - 01

  Vi mạch điện tử

  504 530 98 92

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  110

  Fuse 3,15A/F

  Cầu chì

  001 531 76 86

  Chiếc

  10

  60

  Theo thực tế

  10

   

  Measure / Monitor Mod: LCU (Khối giám sát)

  111

  Plug - in board AIB 1-02

  Vi mạch điện tử

  529 530 93 12

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  112

  Plug - in board BOB 1-01

  Vi mạch điện tử

  504 530 72 92

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

   

  Gearbox control Unit GCU: Measure / Monitor Mod REG No. E00629

  113

  Plug - in board BOD 1-02

  Vi mạch điện tử

  529 530 86 12

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  114

  Plug - in board ROB 1-01

  Vi mạch điện tử

  526 530 99 12

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  115

  Plug - in board BIB 2 - 01

  Vi mạch điện tử

  504 300 08 97

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

   

  Gearbox control Unit GMU: Measure / Monitor Mod

  116

  Plug-in board MFB1-01/A

  Vi mạch điện tử

  529 530 04 13

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  117

  Trolling Control Unit TCU 7 - 01

  118

  Plug - in board AIB 2 - 02

  Vi mạch điện tử

  529 530 39 12

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

  119

  Plug - in board MPU 23-03

  Vi mạch điện tử

  5295308212/S0001

  Chiếc

  2

  12

  Theo thực tế

  2

   

  Hộp s máy chính

   

   

   

   

   

   

   

  120

  Filter element with O-ring

  Lõi lọc dầu nhờn hộp số

  A 338362

  Chiếc

  4

  24

  0.5/1000

  48

  121

  Solenoid, valve control

  Cuộn điều khiển van

  A 550914

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  122

  Pressure transmitter

  Cảm biến áp lực dầu điều khiển

  A 934844

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  123

  Pressure switch

  Áp lực dầu thấp

  A 808938

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  124

  Contamination indicator

  Chênh áp tại phin lọc

  A 982885

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  125

  Speed take up

  Tốc độ trục sơ cấp

  A 964077

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  126

  Speed take up

  Tốc độ trục thứ cấp

  A 789088

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  127

  Speed take up

  Tốc độ trục thứ cấp

  A 789070

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  128

  Level sensor

  Phao báo mức

  Dr.No.0-210-673108/B2

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  129

  Temp. sensor

  Nhiệt độ dầu cao

  A 632406

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

   

  Thiết bị làm kín hệ trục: Kiểu phớt

  130

  Rubber seal element

  Phớt làm kín trục

  GSE 0614

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  131

  Garter spring

  Lò xo

  GSV 0614

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  132

  Inflatable ring

  Vòng kín nước

  IR 0614

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

   

  MÁY DIESEL LAI MÁY PHÁT CUMMINS 6BT 5.9 - D (M):

  133

  Screw, slotted set

  Vit điều chỉnh khe hở xupáp 3/8

  3900706

  Chiếc

  4

  24

  1/5000

  24

  134

  Nut, Regular hexagon

  Ốc 6 cạnh khóa vít điều chỉnh khe hở

  203131

  Chiếc

  4

  24

  1/5000

  24

  135

  Belt, V ribbed

  Dây cua roa

  3911560

  Chiếc

  4

  24

  0.5/2500

  48

  136

  Filter, fuel

  Phin lọc tinh nhiên liệu

  390640

  Chiếc

  8

  48

  0.5/2500

  96

  137

  Cartridge, Lub, Oil filter

  Phin lọc dầu nhờn

  3908516

  Chiếc

  6

  36

  0.5/2500

  72

  138

  Filter element, prifilter (Separ SWK - 2000/10/U)

  Phin lọc thô nhiên liệu (separ)

  1030

  Chiếc

  4

  24

  0.5/2500

  48

  139

  Seal, Banjo connector

  Đệm làm kín đường dầu hồi

  3903380

  Chiếc

  6

  36

  1/5000

  36

  140

  Pump, Lub. Oil

  Bơm dầu nhờn

  3924720

  Chiếc

  2

  12

  5/25000

  2

  141

  Screw, connecting rod cap

  Bulông tay biên M11x1.25x59

  3900919

  Chiếc

  4

  24

  2.5/10000

  10

  142

  Bearing, connecting rod

  Bạc tay biên (Đầu to)

  3901170

  Chiếc

  4

  24

  2.5/10000

  10

  143

  Set, piston ring

  Secmăng làm kín

  3802230

  Chiếc

  12

  72

  2.5/10000

  29

  144

  Bushing

  Bạc lót tay biên (Đầu nhỏ)

  3901085

  Chiếc

  4

  24

  2.5/10000

  10

  145

  Injector, fuel (Comples)

  Vòi phun nhiên liệu

  3920532

  Chiếc

  12

  72

  5/25000

  14

  146

  Nozzle, Injector

  Kim phun nhiên liệu

  3903110

  Chiếc

   

  0

  1/5000

  0

  147

  Seal, Injector

  Gioăng đầu vòi phun

  3923261

  Chiếc

  12

  72

  1/5000

  72

  148

  Seal, Valve stern

  Phớt làm kín thân xupáp xả

  3901097

  Chiếc

  6

  36

  2.5/10000

  14

  149

  Seal, Valve stern

  Phớt làm kín thân xupáp hút

  3921640

  Chiếc

  6

  36

  2.5/10000

  14

  150

  Valve, intake

  Xupáp hút

  3920867

  Chiếc

  6

  36

  2.5/10000

  14

  151

  Valve, exhaust

  Xupáp xả

  3920868

  Chiếc

  6

  36

  2.5/10001

  14

  152

  Gasket, Cylinder head

  Đệm làm kín nắp qui lát

  3921394

  Chiếc

  12

  72

  2.5/10001

  29

  153

  Turbo-charger

  Tua-bin tăng áp

  3802289

  Chiếc

  2

  12

  18/90000

  1

  154

  Gasket, Turbo-charger

  Đệm làm kín Tua-bin tăng áp

  3709861

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  155

  Stud

  Vit cấy chịu nhiệt

  3818823

  Chiếc

  6

  36

  2.5/12500

  14

  156

  Slinger, Oil

  Phớt kín dầu

  3503662

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

  157

  Baffle, Oil

  Màng chắn dầu

  3503668

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  158

  Shaft & wheel

  Trục + cánh (phần khí xả)

  3519336

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  159

  Seal, Split ring

  Vòng làm kín khe hở tua-bin

  3756754

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  160

  Pump, Fresh water

  Bơm nước ngọt làm mát máy

  3802358

  Chiếc

  1

  6

  5/25000

  1

  161

  Fleetguard - USA

  Phin lọc dầu nhờn

  LF 3959 FG

  Chiếc

  4

  24

  0.5/2500

  48

  162

  Separ SWK 2000/10

  Phin lọc thô dầu đốt

  1030

  Chiếc

  4

  24

  0.5/2500

  48

  163

  Fuel filter element-Fleetguard-USA

  Phin lọc tinh D.O

  3931063 FG

  Chiếc

  4

  24

  0.5/2500

  48

  164

  T/c air filter

  Phin lọc gió Tua bin tăng áp

  AF 0173500 K

  Chiếc

  4

  24

  0.5/2500

  48

  165

  V belt, V Ribbed

  Dây cua roa

  392028200

  Chiếc

  4

  24

  0.5/2500

  48

  166

  Fresh water cooling pump

  Bơm nước làm mát (nước ngọt)

  3286277

  Chiếc

  1

  6

  5/25000

  1

  167

  Impeller of SHERWOOD PUMP

  Cánh bơm nước biển 1/mát (cánh cao su)

  10615 sherwood

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  48

  168

  G/E cooling water Temp' gauge (40-120 độ C)

  Đồng hồ chỉ báo nhiệt độ nước làm mát

   

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  169

  G/E L. O pressure gauge (0-10bar)

  Đồng hồ chỉ báo áp lực dầu nhờn

   

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  170

  Piston ring (standard)

  Bộ xéc măng làm kín

  3802230

  Bộ

  12

  72

  2.5/12500

  29

  171

  Bearing connecting rod

  Bạc

  3901170

  Bộ

  14

  84

  2.5/12500

  34

  172

  Gasket/ Cylinder head

  Zoăng nắp xi lanh

  3921394

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  173

  Filter, cartridge

  Phin lọc dầu nhờn

  182801-8028

  Chiếc

  2

  12

  0.5/2500

  24

  174

  Rotor, pump sea water

  Cánh bơm nước biển

   

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

   

  HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

   

   

   

  175

  Spare parts kit for Vacuum Toilet

  176

  FD Valve, complete

  Cụm van xả

  054 110 100

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  177

  VPC Controller, complete

  Cụm van điều khiển

  101 100 000

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  178

  Release button,complete

  Nút nhắn

  100 100 000

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  179

  Non - return valve

  Van một chiều

  034 536 900

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  180

  Sealingflap, bubber

  Lá van

  101 101 000

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  181

  Lifting membrane

   

  050 500 800

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  182

  Shut- off membrane

   

  050 501 200

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  183

  Membrane lifter

   

  051 501 100

  Chiếc

  4

  24

  2.5/12500

  10

  184

  Seal inlet

   

  037 531 100

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  185

  Water supply filter

  Lọc nước cấp

  034 512 300

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

   

  Spare parts for grey water tank with ED valve

  186

  ED valve

  Cụm van ED

  052 508 000

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  187

  Coil

   

  122 501 900

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  188

  Lifting membrane

  Màng lâng

  050 500 800

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  189

  Shut- off membrane

  Màng đóng

  050 501 200

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  190

  Non - return valve 5017

  Van một chiều

  034 501 700

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  191

  Soleniod valve, air 5143

  Van điện từ

  122 502 100

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  192

  Seal

  Vòng làm kín

  037 503 800

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  193

  Mounting set

   

  036 510 200

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  194

  Membrane lifter

   

  051 501 100

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  195

  Level switch VPC 2-1.0

  Cảm biến mức

  032 316 360

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

   

  Spare parts kit for Vacuumarator JETS 15MB-D

  196

  Mechanical seal

  Phớt làm kín

  038 201 500

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  197

  Shaft seal

  Làm kín đầu trục

  037 219 240

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  198

  O-ring

  Vòng làm kín

  037 219 210

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  199

  O-ring

  Vòng làm kín

  037 219 220

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  200

  O-ring

  Vòng làm kín

  037 219 200

  Chiếc

  2

  12

  2.5/12500

  5

  201

  O-ring

  Vòng làm kín

  037 219 230

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  202

  O-ring

  Vòng làm kín

  037 219 250

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  203

  Locating pin

   

  020 207 800

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  204

  Rubber flap

   

  037 302 200

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  205

  End cover

  Nắp chụp

  029 150 310

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

  206

  Blade assy. Complete

   

  029 150 450

  Chiếc

  1

  6

  2.5/12500

  2

   

  BẢNG ĐIỆN CHÍNH

  207

  On delay

  Khối trễ của rơle thời gian 130V,50/60Hz

  2839 Telemecanique/ LAZR90M

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  208

  Carlo gavazzi/DUC 01 DB23 500V

  Rơle giám sát điện áp máy phát (quá áp, thấp áp), 240V

  DUC 01 DB23 500V

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  209

  Carlo gavazzi/EFA C230

  Rơle giám sát tần số máy phát 50Hz, 240V

  EFAC230

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  210

  On delay

  Khối tạo trễ của rơle thời gian 0,1-30s

  2838 Telemecanique/ LADT2

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

   

  BẢNG ĐIỆN PI/LI BUỒNG MÁY

  211

  Time delay module 0,1-30s 0ff delay

  Bộ tạo trễ

  2839 (Telemecanique/LADR 2)

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  212

  Time delay module 0,1-30s 0ff delay

  Bộ tạo trễ

  2838 (Telemecanique/LADR 3)

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

   

  BẢNG ĐIỆN P2/L2 BUỒNG CHÂN VỊT MŨI

  213

  Overload relay

  Rơle quá tải nhiệt 4-6 A

  2846 (Telemecanique/LEAD 10)

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  214

  Time delay module 0,1-30s (on delay)

  Bộ tạo trễ

  2838 (Telemecanique/LEAD 10)

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

   

  HỆ THỐNG LÁI

  215

  Pressure switch 0,5-5 bar

  Cảm biến áp lực dầu

  182801-0533

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  216

  Level switch

  Cảm biến mức dầu thủy lực

  LENA-IAIA/FS

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  217

  Overload relay LR2DI, 65-8A

  Rơle báo quá tải

  182901-3873

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  218

  Relay (phase failure/sequence)

  Rơle thứ tự pha, mất pha

  182901-3939 (RM4TG/Telemecanique)

  Chiếc

  1

  6

  1/5000

  6

  219

  Fuse 2A(10x38)

  cầu chì

  Z9028

  Chiếc

  10

  60

  1/5000

  60

  220

  Fuse 4A(5x20)

  cầu chì

  Z9138

  Chiếc

  10

  60

  1/5000

  60

  221

  Fuse 2A(5x20)

  cầu chì

  182901-2202

  Chiếc

  10

  60

  1/5000

  60

  222

  HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ

  223

  Relay (Time off delay 0,1s-10h)

  Rơle thời gian

  KOL312H7MRVP/telemecanique

  Chiếc

  6

  36

  1/5000

  36

  224

  Selenoid valve (33% capacity, 66% capacity unload valve)

  Van điện tử

  018F7363 (220v/230v- 50/60Hz, 10wall- Danfos)

  Chiếc

  6

  36

  1/5000

  36

  225

  Liquid valve

  Van điện từ

  018F1693 (220v/230v- 50/60Hz, 10wall- Danfos)

  Chiếc

  6

  36

  1/5000

  36

  226

  Relay LP-HP pressure control

  Rơle bảo vệ cao áp, thấp áp.

  Type-KP15-Danfos. Cut in low 02...7.5 bar; cut out: High 8...32bar

  Chiếc

  12

  72

  1/5000

  72

  227

  Auxiliary timeblok (on delay 10-

  Khối tạo trễ

  LADT4/telemecanique

  Chiếc

  6

  36

  1/5000

  36

  228

  Auxiliary timeblok (off delay 10-

  Khối tạo trễ

  LADT4/telemecanique

  Chiếc

  6

  36

  1/5000

  36

   

  CHÂN VỊT MŨI (BOWTHRUSTER. FB70-5RD)

  229

  Sensor of return fiher moter....

  Cảm biến

  GMD-K-3000B12 10/250-Germany

  Chiếc

  12

  72

  1/5000

  72

  230

  Sensor of leak fiher pump….

  Cảm biến

  GMD-K-3000B12 10/250-Germany

  Chiếc

  12

  72

  1/5000

  72

   

  TRẠM PHÁT ĐIỆN CUMMIN

   

   

   

  231

  Alarm amunicator

  Bộ báo động kiểm tra

  Minigurad 008-010, 24v DC/praxis

  Chiếc

  6

  36

  1/5000

  36

  232

   

  Bộ kiểm tra giám sát

  DYN3-60030

  Chiếc

  6

  36

  1/5000

  36

  233

  Electronic Governor

  Bộ điều tốc điện tử

  DYNI-10794-002-0-24

  Chiếc

  2

  12

  2,5/12500

  5

  234

  Actuator. 24v

  Bộ điều chỉnh nhiên liệu

  DYNC70025-001-0-24

  Chiếc

  3

  18

  1/5000

  18

  235

  Auto voltage regulator

  Bộ tự động điều chỉnh điện áp máy phát.

  MX341

  Chiếc

  2

  12

  1/5000

  12

  Tàu SAR 27-01

   

  SCANIA DI 14 69 M48E

   

  Hệ thống nhiên liệu:

  1

  Nozzle

  Kim phun

  1351807

  Chiếc

  32

  32

  0.5/2500

  64

  2

  Filter, Fuel

  Phin lọc dầu diesel

  364624

  Cái

  4

  4

  6 tháng/250

  8

  3

  Filter, Fuel turbocharger

  Phin lọc dầu nhờn tua bin

  173171

  Cái

  4

  4

  6 tháng/250

  8

  4

  Oil Pressure sensor

  Cảm biến áp lực dầu hộp số

  MBS 3050060G1409 (0-25Bar)

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  5

  Seal rectangular ring

  Vòng đệm làm kín

  3909356

  Cái

  32

  32

  2.5/12500

  13

  6

  Seal, injector

  Đệm kín

  3900808

  Cái

  32

  32

  2.5/12500

  13

  7

  Gasket

  Đệm làm kín đường dầu hồi vòi phun

  3903380

  Cái

  32

  32

  2.5/12500

  13

   

  Cụm Piston và các hệ thống khác:

  8

  Gasket kit, cylinder head

  Hộp roăng nắp xilanh

  551503

  Hộp

  32

  32

  2.5/12500

  13

  9

  Cylinder head gasket

  Gioăng nắp Xylanh

  1403587

  Cái

  32

  32

  2.5/12500

  13

  10

  Seal

  Vòng làm kín nước Sơ mi xylanh

  1302828

  Cái

  32

  32

  2.5/12500

  13

  11

  O-ring

  Siêu sơ mi Xylanh

  1312934

  Cái

  64

  64

  2.5/12500

  26

  12

  Repair kit, coolant pump

  Hộp phụ kiện bơm nước ngọt

  551477

  Hộp

  4

  4

  0.5/2500

  8

  13

  Gasket

  Roăng sinh hàn gió nước ngọt

  1409888

  Chiếc

  8

  8

  0.5/2500

  16

  14

  Intake valve

  Supáp hút

  352211

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  15

  Exhaust valve

  Supáp xả

  1 397521

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  16

  Intake valve seat bearing

  Đế supáp hút

  289517

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  17

  Exhaust valve seat bearing

  Đế supáp xả

  372972

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  18

  Intake valve guide

  Ống dẫn hướng supáp hút

  1 523410/300957

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  19

  Exhaust valve guide

  Ống dẫn hướng supáp xả

  1 521209/ 1 398624

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  20

  Valve spring - in

  Lò xo supáp trong

  1 728922/170043

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  21

  Valve spring -out

  Lò xo supáp ngoài

  1728921 / 170042

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  22

  Seal

  Siêu kín dầu supáp

  1 304293

  Chiếc

  32

  32

  2.5/12500

  13

  23

  Valve spring collar

  Đĩa lò xo trên

  1 395189

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  24

  Valve spring collar

  Đĩa lò xo dưới

  1 385563

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  25

  Collet

  Móng hãm

  17113 / 1 501351

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  26

  Valve stem cap

  Mũ supáp

  1371619

  Chiếc

  24

  24

  2.5/12500

  10

  27

  Repair kit,inlet, tubo-charger

  Hộp phụ tùng bên trong tua-bin tăng áp

  1 382402 / 1 371629

  Chiếc

  2

  2

  2.5/12500

  1

  28

  Piston ring kit

  Xecmăng

  550248

  Chiếc

  24

  24

  5/15000

  6

  29

  Compression ring - up

  Xecmăng hơi trên

  1 102999

  Chiếc

  24

  24

  5/15000

  6

  30

  Compression ring - low

  Xecmăng hơi dưới

  247573

  Chiếc

  24

  24

  5/15000

  6

  31

  Xecmăng dầu

  oil scraper rinc

  232129

  Chiếc

  24

  24

  5/15000

  6

  32

  Connetting rod bearing, standard

  Bạc đu to biên

  279113

  Bộ

  24

  24

  5/15000

  6

  33

  Bearing shell

  Bạc đỡ trục cơ

  302700

  Bộ

  24

  24

  5/15000

  6

  34

  Switch Flow sea water

  Công tấc lưu lượng nước biển

  V10 Ftotech mini size

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  35

  Oil Pressure sensor

  Cảm biến áp lực dầu hộp số

  MBS 3050060G1409 (0-25Bar)

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  36

  Oil pressure sensor

  Cảm biến áp lực dầu nhờn

  MBS 3000

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  37

  Engine speed sensor

  Cảm biến tốc độ vòng quay

  1394589

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  38

  Temperature sensor

  Cảm biến nhiệt độ nước ngọt

  1116951

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  39

  Thermostat

  Van hằng nhiệt

  241067

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  40

  Clectromagnetic valve

  Van điện thộp số đơn

  851021 Parker Coil-Series 10-24VDC Coil, DIN 43654/30W

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  41

  Clectromagnetic valve

  Van điện từ hộp số đôi

  Vickers Coil-Series H 507848-24VDC-30W

  Cái

  4

  4

  2.5/12500

  2

  42

  Impeller

  Cánh bơm nước biển

  323897

  Cái

  4

  4

  Theo thực tế

  4

  43

  Control electronics DEC2

  Hộp điều khiển máy chính

  1534601

  Cái

  4

  4

  Theo thực tế

  1

   

  MÁY DIESEL LAI MÁY PHÁT CUMMINS 4BT 3.9 - D (M):

   

  Hệ thống nhiên liệu:

  43

  Nozzle

  Kim phun

  3802327

  Cái

  8

  8

  2.5/12500

  4

  44

  Switch, Low Oil Pressure

  Công tắc bảo vệ áp lực dầu nhờn thấp

  309-0561

  309-0159

  Bộ

  2

  2

  2.5/12500

  1

  45

  Senser, Oil Pressure

  Cảm biến áp lực dầu nhờn

  193-0244

  Cái

  2

  2

  2.5/12500

  1

  46

  Pump, Fuel transfer

  Bơm tiếp nhiên liệu

  3904374

  Cái

  2

  2

  2.5/12500

  1

  47

  Filter, Fuel

  Lọc dầu tinh DO

  3903640

  Cái

  2

  2

  6 tháng/250

  4

  48

  Separator, fuel water

  Lọc dầu tách nước

  3917391

  Cái

  2

  2

  2.5/12500

  1

  49

  Cartridge, lub Oil Filter

  Lọc dầu nhờn

  3908616

  Cái

  2

  2

  6 tháng/250

  4

  50

  Air cleaner

  Lọc gió tăng áp

  3911723

  Cái

  2

  2

  2.5/12500

  1

  51

  Filter

  Lọc thô dầu DO

  P550088

  Cái

  2

  2

  6 tháng/250

  4

   

  Cụm Piston và các hệ thống khác:

  52

  Set, Main bearing

  Bạc đỡ trục khuỷu

  3802520

  Bộ

  10

  10

  2.5/12500

  4

  53

  Connecting rod bearing

  Bạc đầu to biên

  3901170

  Bộ

  8

  8

  2.5/12500

  4

  54

  Bushing

  Bạc đầu nhỏ biên

  3901085

  Cái

  8

  8

  2.5/12500

  4

  55

  Pin, Piston

  Ắc piston

  3901793

  Cái

  8

  8

  2.5/12500

  4

  56

  Oil cooler core gasket

  Gioăng sinh hàn dầu nhờn

  3918256

  Bộ

  2

  2

  2.5/12500

  1

  57

  Set,Piston ring

  Xéc măng

  3802230

  Bộ

  8

  8

  2.5/12500

  4

  58

  Cylinder head gasket

  Gioăng nắp xylanh

  3921393

  Cái

  8

  8

  2.5/12500

  4

  59

  Engine speed sensor

  Cảm biến tốc độ vòng quay

  3078155

  Cái

  2

  2

  2.5/12500

  1

  60

  Belt, V Ribbed

  Dây cua roa

  3911587

  Sợi

  2

  2

  1/5000

  2

  61

  Intake valve

  Xupáp hút

  3920867

  Cái

  8

  8

  2.5/12500