hieuluat

Chỉ thị 611/CT-BYT đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong các đơn vị thuộc và trực thuộc BYT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:611/CT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
  Ngày ban hành:25/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Hành chính
 • B Y TẾ
  -------

  Số: 611/CT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

  CHỈ THỊ

  VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ

  Trong những năm vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực, chủ động triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và bước đầu đã đạt được một số kết quđáng ghi nhận.

  Tuy nhiên, kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Y tế chưa đạt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra; chất lượng hoạt động cải cách hành chính ở một số đơn vị chưa cao, mang tính hình thức, thiếu bền vững. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của các cấp lãnh đạo và của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính chưa đầy đủ, sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đối với nhiệm vụ cải cách hành chính chưa chủ động, quyết liệt.

  Đđẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phải tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ sau:

  1. Chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm cụ th, chi tiết, đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện để bảo đảm hoàn thành 100% các chỉ tiêu, các hoạt động đã đề ra trong kế hoạch; thực hiện việc báo cáo cải cách hành chính đầy đnội dung, đúng thời hạn theo đúng quy định.

  2. Lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hằng năm cụ thể, chi tiết, khả thi; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra bảo đảm thực hiện 100% chỉ tiêu, tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt, tuyệt đối không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đúng quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp lut, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, và tính khả thi của văn bản.

  3. Thực hiện đúng quy định về trình tự, thẩm quyền ban hành mới các thủ tục hành chính; rà soát, ct giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh; thực hiện việc công bố, công khai, cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định; tập trung giải quyết kịp thời, đúng hạn các hồ sơ thủ tục hành chính, không để quá hạn; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết qugiải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích theo danh mục đã đăng ký.

  4. Khẩn trương hoàn thiện các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoặc Quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị; tổ chức rà soát sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức bộ máy của đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm sử dụng đúng chỉ tiêu biên chế được giao; thực hiện đúng quy định vcơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

  5. Khẩn trương cp nhật Đề án vị trí việc làm của đơn vị, trình Bộ trưởng phê duyệt theo cơ cấu tổ chức mới; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm; thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưng, nâng ngạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chc theo đúng quy định của pháp luật.

  6. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế; tích cực triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

  7. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại các đơn vị; tăng cường việc sử dụng hệ thống quản lý, điều hành văn bản điện tử và hộp thư điện t, bảo đảm trên 80% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng; tăng cường số lượng và duy trì tốt việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; thực hiện việc công bố, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại tất cả các đơn vị; duy trì, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Y tế.

  8. Thường trực ci cách hành chính của Bộ Y tế (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ Thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ) chủ động, tích cực kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và thống kê báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo từng lĩnh vực được phân công.

  9. Kết quả cải cách hành chính hằng năm của các đơn vị là cơ sở quan trng để đánh giá mức đhoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

  Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng, trong đó có tiêu chí cụ thể về mc độ hoàn thành công tác cải cách hành chính để đề xuất khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; không xét tặng bất kỳ danh hiệu thi đua, khen thưởng nào đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính.

  Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

  Nơi nhận:
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, TTr Bộ;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Các Sở Y tế t
  nh, thành phố trực thuộc TW (để biết)
  - Công đoàn Y tế Việt Nam;
  - Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế;
  - Lưu: Văn thư, TCCB (2b)

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Kim Tiến

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
  Ban hành: 08/11/2011 Hiệu lực: 08/11/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 5993/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Y tế
  Ban hành: 26/12/2019 Hiệu lực: 26/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Chỉ thị 611/CT-BYT đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong các đơn vị thuộc và trực thuộc BYT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:611/CT-BYT
  Loại văn bản:Chỉ thị
  Ngày ban hành:25/06/2018
  Hiệu lực:25/06/2018
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thị Kim Tiến
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X