hieuluat

Công văn 3014/BNV-TCBC điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3014/BNV-TCBCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Duy Thăng
  Ngày ban hành:02/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BỘ NỘI VỤ
  -------

  Số: 3014/BNV-TCBC
  V/v: Điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/6/2018 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018, trong đó Chính phủ giao Bộ Nội vụ xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế ngành y tế và giáo dục của một số địa phương cho phù hợp với mức tăng dân số cơ học, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  1. Chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, sp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và y tế; rà soát, điều chỉnh lại quy mô lớp học, thu gọn lại các điểm trường; cân đối, tự điều chỉnh số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn được cấp có thẩm quyền giao đbố trí giáo viên, viên chức y tế tại những trường thành lập mới do tăng số học sinh, tăng lớp và thành lập mới bệnh viện, tăng giường bệnh, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tổng hợp, báo cáo theo phụ lục 1, 2, 3 và 4 kèm theo.

  2. Rà soát, tổng hợp về dân số, số học sinh trên địa bàn từ năm 2015 - 2018; làm rõ việc tăng, giảm về dân số và tăng, giảm học sinh tại các cấp học, bậc học, trong đó tập trung làm rõ việc tăng, giảm dân số cơ học, việc tăng, giảm học sinh cơ học tại các cấp học, bậc học ở các địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị. Trên cơ sở đó tổng hợp nhu cầu về giáo viên, viên chức y tế cần tăng thêm tại các địa bàn này sau khi đã thực hiện tự điều chỉnh, cân đối trong tổng số người làm việc được giao của cả tỉnh nhưng vẫn không thđáp ứng được nhu cầu để tổng hợp, báo cáo theo phụ lục 1A, 2A, 3A và 4A kèm theo.

  Tổng hợp, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ Y tế;
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
  - Lưu: VT, TCBC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Thăng

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

  Phlục 1

  TỔNG HỢP STRƯỜNG, LỚP, SINH VIÊN, HỌC SINH, CÁN BQUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, LAO ĐỘNG HỢP ĐNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

  (Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

  STT

  Tên trường

  Năm học 2015-2016

  Năm học 2017-2018

  Kế hoạch năm học 2018-2019

  Số trường/ trung tâm

  Slớp

  Ssinh viên/ học sinh

  Số biên chế được giao (2015)

  Có mặt 31/12/2015

  Shợp đồng CM, NV (nếu có)

  Shợp đồng 68

  Số trường/ trung tâm

  Slớp

  Ssinh viên/ học sinh

  Số biên chế được giao (2017)

  Có mặt 31/12/2017

  Shợp đồng CM, NV (nếu có)

  Shợp đồng 68

  Số trường/ trung tâm

  Slớp

  Ssinh viên/ học sinh

  Số biên chế được giao (2018)

  Có mặt 30/6/2018

  Shợp đồng CM, NV (nếu có)

  Shợp đồng 68

  Tổng Số

  Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

  Sgiảng viên/ giáo viên

  Snhân viên

  Tổng s

  Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

  Sgiảng viên/ giáo viên

  Snhân viên

  Tổng s

  Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

  Sgiảng viên/ giáo viên

  Snhân viên

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  A

  Các trường công lập

  Cộng I+II

  I

  Cấp tỉnh

  1

  Trường đại học

  2

  Trường cao đẳng

  3

  Trường trung cấp

  4

  Trung tâm GDTX tỉnh

  5

  Trường THPT

  6

  Trường PT nhiều cấp học (có cp THPT)

  II

  Cấp huyện

  1

  Trung tâm GDNN, GDTX

  2

  Trường trung học cơ sở

  3

  Trường PT nhiều cấp học

  4

  Trường tiểu học

  5

  Trường mầm non

  B

  Ngoài công lập

  1

  Trường đại học

  2

  Trường cao đẳng

  3

  Trường trung cấp

  4

  Trung tâm

  5

  Trường THPT

  6

  Trường trung học cơ sở

  7

  Trường tiểu học

  8

  Trường mầm non

  9

  Nhóm trẻ gia đình

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Ký tên, đóng dấu)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

  Phlục 2

  TNG HỢP CƠ SY TẾ, SỐ GIƯỜNG BỆNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HP ĐỒNG TRONG CÁC SY TẾ

  (Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

  STT

  Tên cơ sở y tế

  Thực hiện năm 2015

  Thực hiện năm 2017

  Thực hiện năm 2018

  Sbệnh viện, trung tâm...

  Sgiường bệnh

  Biên chế được giao

  Biên chế có mặt 31/12/2015

  Số hợp đồng CM, NV (nếu có)

  SCB y tế xã chưa chuyển sang VC theo NĐ 117

  Số hp đồng 68

  Sbệnh viện, trung tâm...

  Sgiường bệnh

  Biên chế được giao

  Biên chế có mặt 31/12/2017

  Số hợp đồng CM, NV (nếu có)

  SCB y tế xã chưa chuyển sang VC theo NĐ 117

  Số hp đồng 68

  Sbệnh viện, trung tâm...

  Sgiường bệnh

  Biên chế được giao

  Biên chế có mặt 30/06/2018

  Số hợp đồng CM, NV (nếu có)

  SCB y tế xã chưa chuyển sang VC theo NĐ 117

  Số hp đồng 68

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  A

  Các cơ sở y tế công lập

  Tổng cộng (I+II)

  I

  Cấp tỉnh

  1

  Bệnh viện hạng l

  2

  Bệnh viện hạng II

  Trung tâm kiểm soát bệnh tật

  Trung tâm

  II

  Cấp huyện, xã

  1

  Trung tâm y tế huyện

  2

  Bệnh viện huyện hạng I

  Bệnh viện huyện hạng II

  Phòng khám đa khoa khu vực

  Trạm y tế xã

  B

  Các sở y tế ngoài công lập

  1

  Tên cơ sở y tế

  2

  Ghi chú: Cột số 8, 15 và 22 đề nghị ghi cụ thể số cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế xã (theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ) chưa chuyển sang viên chức y tế theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Ký tên, đóng dấu)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

  Phlục 3

  TNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH, DÂN SỐ

  (Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

  STT

  Tên đơn vị

  Tổng diện tích đất tự nhiên

  Tổng số đơn vị hành chính (cấp xã)

  Tổng dân số năm 2015

  Dân số Năm 2018

  Tổng dân s

  Tăng, giảm so với năm 2015

  Tng tăng

  Số tăng tự nhiên

  Số tăng cơ học

  Tổng giảm

  Số gim tự nhiên

  Số gim cơ học

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7=8+9

  8

  9

  10=11+12

  11

  12

  Cộng

  Huyện…

  Ghi chú: Cột số 2 ghi cụ thể theo đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Ký tên, đóng dấu)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

  Phlục 4

  TNG HỢP VỀ SỐ HỌC SINH

  (Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

  STT

  Cấp học

  Tổng số học sinh năm học 2015- 2016

  Năm học 2017-2018

  Kế hoạch năm học 2018-2019

  Tổng số học sinh

  Tăng, giảm số học sinh so với năm học 2015- 2016

  Tng số học sinh

  Tăng, giảm số học sinh so với năm học 2017- 2018

  Số tăng tự nhiên

  Số tăng cơ học

  Số giảm tự nhiên

  Số giảm học

  Số tăng tự nhiên

  Số tăng cơ học

  Sgiảm tự nhiên

  Số giảm cơ học

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  A

  Công lập

  Cộng

  1

  Trung học ph thông

  2

  Trung học cơ sở

  3

  Tiu học

  4

  Mầm non

  B

  Ngoài công lập

  Cộng

  1

  Trung học phổ thông

  2

  Trung học cơ sở

  3

  Tiểu học

  4

  Mầm non

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Ký tên, đóng dấu)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

  Phlục 1A

  TNG HỢP STRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, LAO ĐỘNG HỢP ĐNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHTHÔNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CH XUT, KHU ĐÔ THỊ

  (Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

  STT

  Tên trường

  Năm học 2015-2016

  Năm học 2017-2018

  Kế hoạch năm học 2018-2019

  Số trường/ trung tâm

  Slớp

  Ssinh viên/ học sinh

  Số biên chế được giao (2015)

  Có mặt 31/12/2015

  Shợp đồng CM, NV (nếu có)

  Shợp đồng 68

  Số trường/ trung tâm

  Slớp

  Ssinh viên/ học sinh

  Số biên chế được giao (2017)

  Có mặt 31/12/2017

  Shợp đồng CM, NV (nếu có)

  Shợp đồng 68

  Số trường/ trung tâm

  Slớp

  Ssinh viên/ học sinh

  Số biên chế được giao (2018)

  Có mặt 30/6/2018

  Shợp đồng CM, NV (nếu có)

  Shợp đồng 68

  Tổng Số

  Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

  Sgiảng viên/ giáo viên

  Snhân viên

  Tổng s

  Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

  Sgiảng viên/ giáo viên

  Snhân viên

  Tổng s

  Số cán bộ quản lý (cấp trường, TT)

  Sgiảng viên/ giáo viên

  Snhân viên

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  Cộng

  A

  Các trường công lập

  1

  Trung tâm GDNN, GDTX

  2

  Trường THPT

  3

  Trường PT Nhiều cấp học (có cấp THPT)

  4

  Trường trung học cơ sở

  5

  Trường PT nhiều cấp học

  6

  Trường tiểu học

  7

  Trường mầm non

  B

  Ngoài công lập

  1

  Trường THPT

  2

  Trường trung học cơ sở

  3

  Trường tiểu học

  4

  Trường mầm non

  5

  Nhóm trẻ gia đình

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Ký tên, đóng dấu)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

  Phlục 2A

  TNG HỢP SGIƯỜNG BỆNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HP ĐNG TRONG CÁC SY TẾ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUT, KHU ĐÔ THỊ

  (Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

  STT

  Tên cơ sở y tế

  Thực hiện năm 2015

  Thực hiện năm 2017

  Thực hiện năm 2018

  Sgiường bệnh

  Biên chế được giao (2015)

  Biên chế có mặt 31/12/2015

  Số hợp đng CM, NV (nếu có)

  Số hợp đồng 68

  Sgiường bệnh

  Biên chế được giao (2017)

  Biên chế có mặt 31/12/2017

  Số hợp đng CM, NV (nếu có)

  Số hợp đồng 68

  Sgiường bệnh

  Biên chế được giao (2018)

  Biên chế có mặt 30/06/2018

  Số hợp đng CM, NV (nếu có)

  Số hợp đồng 68

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  A

  Các cơ sở y tế công lập

  (Ghi cụ thể tên cơ sở y tế)

  1

  B

  Các cơ sở y tế ngoài công lập

  (Ghi cụ thể tên cơ sở y tế)

  1

  2

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Ký tên, đóng dấu)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

  Phlục 3A

  TNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH, DÂN STẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU ĐÔ THỊ

  (Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

  STT

  Tên đơn vị

  Tổng diện tích đất tự nhiên

  Tổng số đơn vị hành chính (cấp xã)

  Tổng dân số năm 2015

  Dân số Năm 2018

  Tổng dân s

  Tăng, giảm so với năm 2015

  Tng tăng

  Số tăng tự nhiên

  Số tăng cơ học

  Tổng giảm

  Số gim tự nhiên

  Số gim cơ học

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7=8+9

  8

  9

  10=11+12

  11

  12

  Cộng

  Huyện…

  Ghi chú: Cột số 2 ghi cụ thể theo đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh.

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Ký tên, đóng dấu)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

  Phlục 4A

  TNG HP VỀ SỐ HỌC SINH TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU ĐÔ THỊ

  (Kèm theo Công văn số:     /BNV-TCBC ngày    /6/2018 của Bộ Nội vụ)

  STT

  Cấp học

  Tng số học sinh năm học 2015- 2016

  Năm học 2017-2018

  Kế hoạch năm học 2018-2019

  Tổng số học sinh

  Tăng, giảm số học sinh so với năm học 2015-2016

  Tổng số học sinh

  Tăng, giảm số học sinh so với năm học 2017-2018

  Tổng tăng

  Trong đó

  Tổng giảm

  Trong đó

  Tổng tăng

  Trong đó

  Tổng giảm

  Trong đó

  Stăng tự nhiên

  Stăng cơ học

  Số giảm tự nhiên

  Số giảm cơ học

  Số tăng tự nhiên

  Số tăng co học

  Số giảm tự nhiên

  Số giảm cơ học

  1

  2

  3

  4

  5=6+7

  6

  7

  8=9+10

  9

  10

  11

  12=13+14

  13

  14

  15=16+17

  16

  17

  A

  Công lập

  Cộng

  1

  Trung học ph thông

  2

  Trung học cơ sở

  3

  Tiu học

  4

  Mầm non

  B

  Ngoài công lập

  Cộng

  1

  Trung học phổ thông

  2

  Trung học cơ sở

  3

  Tiểu học

  4

  Mầm non

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ
  (Ký tên, đóng dấu)

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3014/BNV-TCBC điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
  Số hiệu:3014/BNV-TCBC
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:02/07/2018
  Hiệu lực:02/07/2018
  Lĩnh vực:Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Duy Thăng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X