hieuluat

Công văn 4406/BTNMT-VP gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong ngành tài nguyên và môi trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4409/BTNMT-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành: 06/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  ------------

  Số: 4409/BTNMT-VP

  V/v: Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành TN&MT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

   

   

  Kính gửi: - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

   

  Quán triệt thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; gửi, nhận văn bản điện tử xác thực chữ ký số và chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2018, năm 2019, trong đó có nội dung về đẩy mạnh hệ thống chia sẻ kết nối thông tin chỉ đạo điều hành; gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử gắn với chữ ký số trong toàn ngành qua Hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tình hình thực hiện chung như sau:

  Hệ thống tương tác được phát triển trên cơ sở Hệ thống hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, các Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia vào Hệ thống như một đơn vị trong Bộ; có quyền truy cập, tiếp nhận, xử lý, gửi văn bản cho Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với nhau. Từ ngày 12/3/2019, Văn phòng Chính phủ đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (Trục liên thông) và triển khai đến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nhà nước sẽ gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục. Tuy nhiên, do yếu tố kỹ thuật và yếu tố chủ quan, đến nay còn nhiều Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện gửi, nhận văn bản qua Trục liên thông.

  Đến ngày 12/8/2019, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 27.243 văn bản của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ gửi qua Hệ thống tương tác và Trục liên thông văn bản quốc gia; qua theo dõi, thống kê trên Hệ thống tương tác, các Sở đã xử lý 13.373/20.828 văn bản (đạt tỷ lệ 64,2%); đối với các văn bản phải trả lời, có thời hạn đã trả lời 234 văn bản và chưa trả lời 572 văn bản.

  Bên cạnh các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt như: TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Thái Bình, Bình Thuận, Quảng Ninh... còn nhiều Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện nhận, gửi, xử lý văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên các hệ thống điện tử. Chi tiết thống kê kết quả thực hiện tại Phụ lục kèm theo.

  Bộ biểu dương các Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt và phê bình các Sở Tài nguyên và Môi trường còn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc. Để nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, tạo kênh tương tác trực tuyến, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, Bộ trưởng yêu cầu:

  1. Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt, chịu trách nhiệm về việc thực hiện gửi, nhận 100% văn bản điện tử có xác thực chữ ký số với Bộ thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia hoặc Hệ thống tương tác của Bộ (trong trường hợp chưa gửi trên Trục liên thông văn bản quốc gia).

  2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm, chỉ đạo trả lời văn bản của các Sở Tài nguyên và Môi trường, địa phương bảo đảm thời gian theo quy định; gửi, nhận văn bản điện tử có xác thực chữ ký số với UBND tỉnh, Sơ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống liên thông văn bản.

  3. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường vận hành, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia. tiếp tục hoàn thiện Hệ thống tương tác bảo đảm việc xử lý văn bản kịp thời, thông suốt, tổng hợp việc tiếp nhận, xử lý văn bản của các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường để làm căn cứ đánh giá kết quả công tác năm.

  4. Văn phòng Bộ định kỳ đôn đốc, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương,

  - Các Thứ trưởng;

  - Lưu: VT. VP. CNTT

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Hồng Hà

   

  Phụ lục

  TÌNH HÌNH GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 12/08/2019)

   

  STT

  Cơ quan/Đơn vị

  Hệ thống tương tác ngành

  Trục liên thông Quốc gia

  Tổng hợp

  Đã nhận từ Bộ

  Tình hình xử lý

  Đã gửi đến Bộ

  Đã

  nhận từ Bộ

  Đã gửi đến Bộ

  Đã nhận

  Đã gửi

  Đã tiếp nhận, xử lý

  Văn bản có thời hạn - phải trả lời

  Đã trả lời

  Đúng

  hạn

  Chưa trả lời

  1

  Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh

  491

  488

   

   

  13

  470

  248

   

  739

  470

  2

  Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình

  315

  313

  10

  10

  16

  212

  53

  10

  368

  222

  3

  Sở TN&MT tỉnh Thái Bình

  309

  309

  30

  30

  11

  198

  156

   

  465

  198

  4

  Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận

  397

  396

   

   

  12

  134

  199

  47

  596

  181

  5

  Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh

  544

  541

  45

  45

  8

  138

  251

  11

  795

  149

  6

  Sở TN&MT tỉnh Sơn La

  274

  274

  12

  12

  7

  146

  151

   

  425

  146

  7

  Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang

  304

  304

  13

  13

  17

  63

  158

  79

  462

  142

  8

  Sở TN&MT tỉnh Nam Định

  296

  296

  20

  20

  14

  106

  173

  33

  469

  139

  9

  Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên

  344

  341

  14

  14

  12

  133

  187

  3

  531

  136

  10

  Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh

  175

  174

   

   

  12

  131

  37

   

  212

  131

  11

  Sở TN&MT tỉnh Long An

  406

  400

   

   

  21

  104

  218

  23

  624

  127

  12

  Sở TN&MT tỉnh Cà Mau

  278

  278

  21

  21

  5

  118

   

   

  278

  118

  13

  Sở TN&MT tỉnh Bình Dương

  466

  359

  11

  11

  3

  67

  258

  39

  724

  106

  14

  Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai

  511

   

   

   

   

   

  272

  100

  783

  100

  15

  Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh

  348

  346

  17

  17

  9

  82

  188

   

  536

  82

  16

  Sở TN&MT tỉnh Gia Lai

  296

  236

   

   

  9

  27

  170

  40

  466

  67

  17

  Sở TN&MT tỉnh Bến Tre

  343

  256

  7

  7

  9

  58

  155

  8

  498

  66

  18

  Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận

  331

  331

   

   

  17

  66

   

   

  331

  66

  19

  Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp

  272

  272

   

   

  16

  66

   

   

  272

  66

  20

  Sở TN&MT tỉnh Kon Tum

  310

  192

   

   

  10

  2

  125

  60

  435

  62

  21

  Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh

  294

  228

   

   

  15

  60

  19

   

  313

  60

  22

  Sở TN&MT tỉnh Lào Cai

  375

  103

   

   

  8

   

  184

  53

  559

  53

  23

  Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang

  279

  279

   

   

  18

  50

   

   

  279

  50

  24

  Sở TN&MT TP Cần Thơ

  286

  26

   

   

  2

   

  144

  48

  430

  48

  25

  Sở TN&MT TP Đà Nẵng

  346

  272

   

   

  10

  12

  42

  32

  388

  44

  26

  Sở TN&MT tỉnh Lai Châu

  317

  316

   

   

  16

  1

  173

  42

  490

  43

  27

  Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng

  275

  272

  17

  17

  2

  24

  160

  19

  435

  43

  28

  Sở TN&MT tỉnh Hà Giang

  292

  18

   

   

   

  1

  165

  39

  457

  40

  29

  Sở TN&MT tỉnh Nghệ An

  382

  98

   

   

  2

   

  199

  36

  581

  36

  30

  Sở TN&MT tỉnh Bình phước

  370

  47

   

   

  3

  3

  166

  33

  536

  36

  31

  Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc

  285

  18

   

   

  4

  31

  156

  4

  441

  35

  32

  Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  501

  289

   

   

  5

  33

   

   

  501

  33

  33

  Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long

  254

  243

   

   

  10

  1

  129

  28

  383

  29

  34

  Sở TN&MT TP. Hải Phòng

  425

   

   

   

   

   

  221

  27

  646

  27

  35

  Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi

  336

  332

  3

  3

  13

  26

   

   

  336

  26

  36

  Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam

  399

  249

   

   

  11

  9

  199

  14

  598

  23

  37

  Sở TN&MT tỉnh Đắc Nông

  267

  165

   

   

  10

  23

   

   

  267

  23

  38

  Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh

  328

  94

   

   

  10

  19

  157

  3

  485

  22

  39

  Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang

  266

  9

   

   

   

   

  148

  21

  414

  21

  40

  Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình

  290

  128

   

   

  14

  21

   

   

  290

  21

  41

  Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

  300

  288

   

   

  12

  16

  12

   

  312

  16

  42

  Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế

  309

  51

   

   

  2

   

  170

  13

  479

  13

  43

  Sở TN&MT tỉnh Hà Nam

  316

  314

   

   

  12

  13

  53

   

  369

  13

  44

  Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang

  338

  338

   

   

  12

  11

  45

   

  383

  11

  45

  Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị

  295

  89

   

   

  10

   

  38

  11

  333

  11

  46

  Sở TN&MT tỉnh An Giang

  282

  252

  3

  3

  11

  11

  32

   

  314

  11

  47

  Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng

  271

  26

   

   

  2

   

  141

  10

  412

  10

  48

  Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ

  289

  201

   

   

  14

  10

  38

   

  327

  10

  49

  Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa

  403

  184

   

   

  12

  9

  61

   

  464

  9

  50

  Sở TN&MT tỉnh Bình Định

  284

  169

  5

  5

  4

  9

  162

   

  446

  9

   

  51

  Sở TN&MT tỉnh Hải Dương

  362

  337

   

   

  14

  9

   

   

  362

  9

   

  52

  Sở TN&MT tỉnh Điện Biên

  244

  193

   

   

  10

  9

   

   

  244

  9

   

  53

  Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc

  312

  133

   

   

  7

  6

  42

   

  354

  6

   

  54

  Sở TN&MT tỉnh Phú Yên

  305

  303

   

   

  13

  5

  118

   

  423

  5

   

  55

  Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên

  306

  262

   

   

  15

  5

   

   

  306

  5

   

  56

  Sở TN&MT TP. Hà Nội

  503

   

   

   

   

   

  85

   

  588

  0

   

  57

  Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang

  326

  100

   

   

  6

   

  49

   

  375

  0

   

  58

  Sở TN&MT tỉnh Yên Bái

  330

  39

   

   

  4

   

  40

   

  370

  0

   

  59

  Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa

  341

  135

   

   

  3

   

   

   

  341

  0

   

  60

  Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu

  323

  283

   

   

  13

   

   

   

  323

  0

   

  61

  Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn

  266

  119

   

   

  5

   

  35

   

  301

  0

   

  62

  Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng

  293

  91

   

   

  6

   

   

   

  293

  0

   

  63

  Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn

  253

  174

   

   

  11

   

  33

   

  286

  0

   

   

  Tổng cộng

  20.828

  13.373

  234

  234

  572

  2.748

  6.415

  886

  27.243

  3.634

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới