Công văn 5973/TCHQ-PC thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quanSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:5973/TCHQ-PCNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Ngọc Anh
  Ngày ban hành:27/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC HẢ
  I QUAN
  -------
  Số: 5973/TCHQ-PC
  V/v:Thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

   
   
  Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
   
   
  Ngày 10/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 998/QĐ-BTC công bố kết quả đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Chỉ số CCHC của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính được triển khai từ năm 2015, thể hiện rõ nét kết quả CCHC của các đơn vị thuộc Bộ trong 1 năm. Theo Quyết định công bố, Tổng cục Hải quan xếp thứ hai trong tổng số 5 đơn vị khối Tổng cục và tương đương. Thứ hạng trên thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị toàn Ngành về thực hiện nhiệm vụ CCHC những năm vừa qua nói chung và năm 2015.
  Bên cạnh đó, trong quá trình chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2015 đã bộc lộ các hạn chế như: một số công việc về CCHC triển khai chưa kịp thời; có những công việc triển khai tốt nhưng việc báo cáo, tự chấm điểm chưa phù hợp...
  Theo định Hướng đẩy mạnh CCHC, phấn đấu cải thiện Chỉ số CCHC của Tổng cục năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện một số công việc sau:
  1. Các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt về Chỉ số CCHC được quy định tại Quyết định số 793/QĐ-BTC ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tại Công văn số 6041/TCHQ-PC ngày 01/7/2015 của Tổng cục. Trong đó, cần nhận thức rõ việc triển khai thực hiện CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Ngành, phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành. Thực hiện tốt công tác CCHC góp phần quan trọng vào việc cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của Tổng cục Hải quan trong khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ.
  2. Các đơn vị đầu mối chấm điểm Chỉ số CCHC của Tổng cục (Vụ Pháp chế; Thanh tra Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan; Cục Tài vụ - Quản trị; Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; Văn phòng Tổng cục):
  - Chủ trì thực hiện việc rà soát từng nội dung được giao chấm điểm (mục 2 Công văn số 6041/TCHQ-PC ngày 01/7/2015 của Tổng cục) để kịp thời tham mưu cho Tổng cục ban hành kế hoạch triển khai; triển khai, theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; thực hiện đúng, đủ chế độ thông tin, báo cáo nội dung công việc được giao;
  - Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục về tổng số điểm tự chấm;
  - Báo cáo kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC của các đơn vị phải đính kèm đầy đủ tài liệu kiểm chứng theo quy định.
  3. Các đơn vị khác trong Ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối nêu tại khoản 2 trên đây khi có yêu cầu phối hợp thực hiện Chỉ số CCHC theo chỉ đạo tại mục 3 Công văn số 6041/TCHQ-PC ngày 01/7/2015 của Tổng cục.
  Quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục (qua Vụ Pháp chế) để được hướng dẫn, giải quyết. Email: vupc@customs.gov.vn, số nội bộ 8426, số di động 0167.260.3879 - 0905.282.248.
  Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ Tài chính (báo cáo);
  - Vụ Pháp chế Bộ (để phối hợp);
  - Tổng cục trưởng (thay báo cáo);
  - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
  - Lưu: VT, PC (2b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Ngọc Anh

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới