hieuluat

Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:6183/BKHĐT-KTĐPLTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Duy Đông
  Ngày ban hành:02/08/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/08/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  ____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________________

  Số: 6183/BKHĐT-KTĐPLT
  V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

  Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện: số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, số 661/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp ĐVHC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương thực hiện một số cơ chế, chính sách liên quan như sau:

  1. Về việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

  - Việc đề xuất thực hiện dự án đầu tư công phải phù hợp với các mục tiêu phát triển tại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; bảo đảm nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư công.

  - Việc phê duyệt dự án đầu tư thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:

  (1) Các chương trình, dự án đầu tư công đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công hằng năm được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

  (2) Các chương trình, dự án đầu tư công đã được bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn hằng năm trước ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công.

  (3) Các chương trình, dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công.

  2. Về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch:

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 661/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp ĐVHC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản riêng hướng dẫn các địa phương bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trong quy hoạch tỉnh.

  3. Về việc xác định ưu đãi đầu tư trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

  Việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính được quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Chính sách bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật được quy định Điều 13 Luật Đầu tưĐiều 4 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 làm thay đổi về địa bàn ưu đãi đầu tư, việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP nêu trên.

  Trường hợp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 làm ảnh hưởng đến các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì xem xét thực hiện việc bảo đảm đầu tư theo quy định tại các Điều 13 Luật Đầu tưĐiều 4 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP nêu trên trong từng trường hợp cụ thể.

  2. Về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

  Trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 làm thay đổi thông tin về địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tưkhoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

  5. Về việc thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

  Hiện nay, việc thay đổi các thông tin Giấy chứng nhận đăng ký: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Do đó, trong trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do thay đổi địa giới địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thì cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký hợp tác xã tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

  Trên đây là hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện một số quy định, chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có hướng dẫn cụ thể./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
  - Bộ KHĐT: Bộ trưởng (để b/c); Các đơn vị: TH, PC, ĐKKD, QH;
  - Sở KHĐT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
  - Lưu: VT, Vụ KTĐPLT (MT2)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Duy Đông

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực: 26/03/2021 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  Ban hành: 12/07/2023 Hiệu lực: 19/07/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu:6183/BKHĐT-KTĐPLT
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:02/08/2023
  Hiệu lực:02/08/2023
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Duy Đông
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X