hieuluat

Công văn 9142/VPCP-NN tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/03/2002

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 9142/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 08/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  -----------------

  Số: 9142/VPCP-NN

  V/v Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết

  số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

   

                                     

  Kính gửi:

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  - Bộ Nội vụ;

  - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

  - Đài Truyền hình Việt Nam;

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   

  Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5996/BKHĐT-HTX ngày 26 tháng 8 năm 2019) về việc triển khai tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến sẽ chủ trì cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức bán tập trung (trực tuyển và tập trung) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; kết hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể hợp tác xã. Thời gian Hội nghị: (dự kiến) tổ chức vào ngày 14 tháng 10 năm 2019;

  Để bảo đảm công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết đạt kết quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã yêu cầu:

  1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

  - Tiếp tục bám sát kế hoạch tổng kết tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương (chưa tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết) khẩn trương tổ chức hội nghị tổng kết;

  - Khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; chủ trì xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết, kỷ yếu Hội nghị; dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ, công tác hậu cần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

  - Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 30 tháng 9 năm 2019, cụ thể như sau;

  + Bổ sung thành phần dự họp, ngoài các báo cáo chính (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) sắp xếp thời gian trình bày các báo cáo hợp lý (mỗi báo cáo khoảng 10 phút), trong đó cần lựa chọn các địa phưong có kinh nghiệm và tập trung vào đánh giá, đề xuất, kiến nghị để trình bày tại Hội nghị (bổ sung báo cáo về tình hình triển khai Luật Hợp tác xã 2012, kinh nghiệm quốc tế và bài học áp dụng tại Việt Nam);

  + Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) và các cơ quan liên quan tổng hợp các tập thể, cá nhân có thành tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đề xuất khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc theo quy định;

  + Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và thực hiện phát sóng phim tài liệu về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (trước và trong thời gian tổ chức Hội nghị);

  + Chỉnh sửa lại Tờ trình đảm bảo thống nhất với báo cáo, nêu rõ khuôn khổ pháp lý của Tổ hợp tác, lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp, nêu lý do phải sửa đổi Luật Hợp tác xã 2012 (tách ra giai đoạn sau khi ban hành Luật Hợp tác xã 2003 và Luật Hợp tác xã 2012);

  + Trong báo cáo đề nghị bổ sung về nhận thức, hệ thống thể chế, chính sách, vai trò quản lý nhà nước, số liệu biểu bảng thống kê, kinh nghiệm quốc tế, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

  + Về kiến nghị cần xin ý kiến về nội dung báo cáo tổng kết, tiếp tục xác định một số mục tiêu, định hướng cho thời gian tới, xin phép Bộ Chính trị cho phép ban hành Nghị quyết (hay Kết luận); tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13 với những nội dung sửa đổi bổ sung cho đến năm 2022 sẽ ban hành Nghị quyết mới (dự thảo Nghị quyết hoặc kết luận của Bộ Chính trị từ 7 đến 8 trang).

  + Phần tổ chức thực hiện đề nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho các các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các địa phương gắn với các nhiệm vụ các văn kiện đại hội Đảng các cấp, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện báo cáo kết quả hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực nông nghiệp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp; chủ trì tổ chức các chuyên đề được giao tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019.

  3. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  - Khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp; chủ trì tổ chức các chuyên đề được giao tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019;

  - Hoàn thiện kết luận của Diễn đàn pháp lý khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển lãm khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo hình thức phù hợp.

  - Về triển lãm cần có gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu về OCOOP và một số ảnh về quá trình phát triển hợp tác xã.

  4. Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cá nhân, tập thể có thành tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ để khen thưởng trong Hội nghị toàn quốc.

  5. Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và phát sóng phim tài liệu về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết.

  6. Các-Bộ ngành, cơ quan liên quan cử lãnh đạo tham gia Hội nghị toàn thể; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung chuyên môn của Hội nghị; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí lãnh đạo tham dự Hội nghị trực tuyến và chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị.

  7. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị tốt công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Hội nghị.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thủ tướng chính phủ (để b/c);

  - PTTgCP Vương Đình Huệ (để b/c);

  - PTTgCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

  - Các bộ: KHĐT, TC, TNMT, CT, LĐTBXH;

  - Ban thi đua – Khen thưởng trung ương;

  - Các thành viên BCĐ ĐM, PTKTTT, HTX;

  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTgCP Vương Đình Huệ, PTTgCP Trịnh Đình Dũng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, Cục QT

  - Lưu: VT, NN (02b).Hg.

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Cao Lục

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
  Ban hành: 18/03/2002 Hiệu lực: 18/03/2002 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Luật Hợp tác xã của Quốc hội, số 23/2012/QH13
  Ban hành: 20/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/03/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
  Ban hành: 20/02/2019 Hiệu lực: 20/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 9142/VPCP-NN tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/03/2002

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 9142/VPCP-NN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 08/10/2019
  Hiệu lực: 08/10/2019
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới