hieuluat

Công văn 985/TTg-PL chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:985/TTg-PLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành:09/06/2016Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 985/TTg-PL
  V/v Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016
   
   

  Kính gửi:
  - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   
   
  Để khẩn trương chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
  1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 để Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV theo trình tự, thủ tục rút gọn, thông qua một kỳ họp.
  2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện:
  - Rà soát, đánh giá các quy định, chính sách hiện hành, báo cáo Chính phủ để kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, nghị quyết hoặc quyết định các vấn đề cần thiết để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh;
  - Rà soát, tổng hợp đầy đủ các vướng mắc, bất cập của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các luật có quy định về đầu tư, kinh doanh, các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 thuộc lĩnh vực quản , có kiến nghị cụ thể;
  Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự án Luật sửa đổi, b sung các Luật về đầu tư, kinh doanh, thực hiện liên tục việc lấy ý kiến người dân và cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án luật, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 20 tháng 6 năm 2016 để Bộ Tư pháp hoàn tất báo cáo thẩm định dự án luật này trước ngày 24 tháng 6 năm 2016; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình xây dựng Luật này, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật này trước khi trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016;
  4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, khẩn trương tập hợp, phản ánh đầy đủ các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thi hành các Luật về đầu tư, kinh doanh, kiến nghị hoàn thiện Luật này.
  5. Trong quá trình xây dựng dự án luật, Văn phòng Chính phủ chủ trì, t chức làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan liên quan, thống nhất phương án giải quyết các vấn đề phức tạp, có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thành lập T công tác gồm đại diện các Bộ, cơ quan liên quan làm đầu mối thường trực theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các Bộ, cơ quan trong việc triển khai xây dựng dự án Luật này, vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Ủy ban Thường Vụ Quốc hội;
  - HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng bí thư;
  -
  Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
  - Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói VN;
  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
  - Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
  - T Công tác thi hành LDN và LĐT (Bộ KH&ĐT);
  - VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, Tng Thư ký HĐQG v PTBV và Nâng cao NLCT, các Vụ, TGĐ cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, PL(3).
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn
  Xuân Phúc
   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X