hieuluat

Hướng dẫn 26-HD/BTCTW sắp xếp cán bộ, công chức ở địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:26-HD/BTCTWNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Nguyễn Quang Dương
  Ngày ban hành:30/11/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/11/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức, Hành chính
 • BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  BAN TỔ CHỨC
  __________

  Số: 26-HD/BTCTW

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

   

   

  HƯỚNG DN

  Việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng,
  Mặt trận T
  quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thc
  hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

  _______________

   

  - Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 31/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

  - Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

  - Căn cứ Quyết định số 152-QĐ/TW, ngày 26/10/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương,

  Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 như sau:

  1. Về sắp xếp tổ chức đảng

  1.1. Về tổ chức

  a) Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới thành lập do hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cùng cấp: Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xây dựng đề án, quyết định thành lập đảng bộ mới trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất tổ chức đảng của đơn vị hành chính cùng cấp trước khi sắp xếp; chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy của đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc sp xếp tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Nhiệm kỳ đầu tiên của đảng bộ mới thành lập cùng nhiệm kỳ của các đảng bộ đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện hợp nhất, sáp nhập.

  b) Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có điều chỉnh địa giới: Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển giao tổ chức đảng; cấp uỷ cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, đảng bộ được chuyển đi có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển giao tổ chức đảng và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên; cấp uỷ cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, đảng bộ được chuyển đến có trách nhiệm làm các thủ tục tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên tương ứng với địa giới được điều chỉnh.

  c) Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giải thể: Giải thể tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

  1.2. Về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cp ủy mới thành lập

  a) Nhiệm kỳ đầu tiên của đảng bộ mới

  - Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số hiện có của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác.

  - Số lượng phó bí thư cấp ủy, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số cấp trưởng, cấp phó hiện có của các tổ chức đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác.

  b) Nhiệm kỳ kế tiếp

  Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới thực hiện theo quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

  2. Về tổ chức cơ quan lãnh đạo Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

  2.1. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ điều lệ của tổ chức mình để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức cơ quan lãnh đạo tương ứng với việc sắp xếp tổ chức đảng. Trong đó lưu ý:

  - Xây dựng đề án sắp xếp, chuyển giao tổ chức và kiện toàn cán bộ.

  - Quy trình thành lập tổ chức, xác định nhiệm kỳ đầu tiên và cách tính số thứ tự nhiệm kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp.

  - Số lượng ủy viên Ủy ban, ban thường trực, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch (phó bí thư) tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ đầu tiên ở đơn vị hành chính sau sắp xếp tối đa không vượt quá tổng số hiện có của các tổ chức cùng cấp trước khi sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời, khuyến khích thực hiện giảm số lượng các chức danh trên để sớm theo quy định chung.

  2.2. Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, ban thường vụ tỉnh (thành) đoàn lãnh đạo việc hướng dẫn sắp xếp, chuyển giao tổ chức và kiện toàn cán bộ; xác định số lượng ủy viên Ủy ban, ban thường trực, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch (phó bí thư) tổ chức chính trị - xã hội ở đơn vị hành chính sau sắp xếp phù hợp với thực tế địa phương.

  3. Về sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức

  3.1. cấp huyện

  a) Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở đơn vị hành chính cấp huyện phải sắp xếp (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cho đen khi nghị quyết của y ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không b trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

  b) Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc thực hiện:

  - Xây dựng đề án, quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện mới thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất nguyên trạng các cơ quan, đơn vị tương ứng ở đơn vị hành chính cấp huyện trước khi sắp xếp; bố trí cấp trưởng, cấp phó từng cơ quan, đơn vị theo các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, b trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị mới thành lập phải được tiên hành đồng bộ, liên thông với khối chính quyền địa phương.

  Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo (bao gồm bầu cử, bổ nhiệm) hoặc giữ chức vụ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ thấp hơn lúc chưa sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện có đ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện và còn thời gian công tác tối thiu 30 tháng là đến thời điểm nghỉ hưu, được ưu tiên khi giới thiệu bầu, bổ nhiệm vào chức vụ đã giữ lúc chưa sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện hoặc các chức vụ tương đương.

  - Xây dựng và hoàn thiện danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mới đồng bộ với các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị ở đơn vị cấp huyện mới thành lập.

  - Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện sắp xếp giảm số lượng lãnh đạo, quản lý; số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại cơ quan, đơn vị mới theo các quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm phù hợp với thực tế của địa phương.

  Trước mắt, số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng biên chế công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị mới tối đa không vượt quá tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý và biên chế công chức, viên chức hiện có trước khi sắp xếp. Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị mới; chậm nhất 60 tháng kể từ ngày quyết định thành lập tổ chức có hiệu lực thi hành thì thực hiện đúng quy định chung; đồng thời, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các kết luận, quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương. Trường hợp đặc biệt, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình cấp có tham quyền xem xét, quyết định.

  3.2. Ở cấp xã

  a) Tạm dừng việc bầu các chức danh cán bộ cấp xã (bao gồm: bí thư, phó bí thư cấp ủy; chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã) các đơn vị hành chính phải sắp xếp kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền thì được bầu chức danh đó.

  b) Việc bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính phải được tiến hành đồng bộ, liên thông giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Ưu tiên bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện vào các chức danh tương đương hoặc ưu tiên giới thiệu bầu chức danh cán bộ ở đơn vị hành chính cấp xã khi có nhu cầu hoặc ưu tiên tuyển dụng làm công chức (cấp huyện, cấp xã) nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

  c) Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã, bảo đảm chậm nhất sau 60 tháng kể từ ngày quyết định thành lập tổ chức có hiệu lực thi hành thì thực hiện đúng theo quy định chung. Trường hợp đặc biệt, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  4. Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

  - Các chế độ, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị cấp huyện và cán bộ cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện theo quy định của Chính phủ, Hướng dn của Ban Tổ chức Trung ương. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn thì được áp dụng theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015 của Chính phủ; Hưứong dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì thực hiện theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 03/6/2023 của Chính phủ.

  - Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc giữ chức vụ lãnh đạo có phụ cp chức vụ (bao gồm bầu cử, bổ nhiệm) thấp hơn lúc chưa sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhưng vẫn là cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở đơn vị hành chính sau sắp xếp được hưởng nguyên lương, phụ cấp và bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đó. Trường hợp thời hạn còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm dưới 06 tháng thì được bảo lưu tròn 06 tháng. Quá thời hạn trên, nếu bố trí sang chức vụ, chức danh mới thì thực hiện theo quy định của chức vụ, chức danh mới đó; nếu không được bầu, bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo thì hưởng lương theo ngạch, bậc và phụ cấp (nếu có) hoặc nghỉ chế độ theo các quy định hiện hành.

  - Ngoài các chế độ, chính sách quy định nêu trên, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dấn cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (kể cả ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã).

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trang ương kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, giải quyết.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),

  - Các tỉnh uỷ, thành ủy trực thuộc Trung ương,.

  - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

  - Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,

  - Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

  - Các đồng chí ủy viên BCH Trung ương,

  - Các đồng chí Lãnh đạo Ban,

  - Các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban,

  - Lưu Văn phòng.

  K/T TRƯỞNG BAN

  PHÓ TRƯỞNG BAN

   

   

   

   

  Nguyễn Quang Dương

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
  Ban hành: 24/12/2018 Hiệu lực: 24/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quy định 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc về thi hành Điều lệ Đảng
  Ban hành: 30/07/2021 Hiệu lực: 30/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  Ban hành: 30/01/2023 Hiệu lực: 30/01/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  Ban hành: 12/07/2023 Hiệu lực: 19/07/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
  Ban hành: 19/01/2011 Hiệu lực: 19/01/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
  Ban hành: 09/03/2015 Hiệu lực: 01/05/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
  Ban hành: 03/06/2023 Hiệu lực: 20/07/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Hướng dẫn 26-HD/BTCTW sắp xếp cán bộ, công chức ở địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương
  Số hiệu:26-HD/BTCTW
  Loại văn bản:Hướng dẫn
  Ngày ban hành:30/11/2023
  Hiệu lực:30/11/2023
  Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Quang Dương
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X