hieuluat

Kế hoạch 117/KH-UBND Hà Nội thực hiện "Năm dân vận khéo" - 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:117/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành:05/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 117/KH-UBND

  Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VÀ THỰC HIỆN “NĂM DÂN VẬN KHÉO” - 2020

  ___________

   

  Thực hiện Kế hoạch số 1447-KH/BCSĐCP ngày 13/5/2020 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” - 2020, UBND Thành phố ban hành kế hoạch triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo”- 2020 với các nội dung sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1447-KH/BCSĐCP ngày 13/5/2020 của Ban cán sự Đảng UBND Chính phủ triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” - 2020; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của UBND các cấp, các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố;

  2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với công tác dân vận.

  3. Nội dung thực hiện “Dân vận khéo” phải thiết thực, hiệu quả. Xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” tại các đơn vị, chú trọng tại những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; Chỉ đạo và đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào nền nếp, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo”.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác gắn với chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

  2. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS),...

  3. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy: rà soát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở ngành, các phòng ban thuộc UBND quận, huyện, thị xã, đảm bảo một việc một đơn vị xuyên suốt; tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập. Chuẩn bị tốt nguồn lực để triển khai các nội dung phân cấp, phân quyền, ủy quyền khi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 97/2019/NQ14 của Quốc hội và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Thành ủy Hà Nội.

  4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, tiếp tục thực hiện phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở và xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  5. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

  6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cụ thể hóa các nội dung của “Năm dân vận khéo” với các phong trào do Thành phố phát động, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Giám đốc các sở, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, căn cứ tình hình đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

  2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và tại các quận, huyện, thị xã tiếp tục xây dựng các chuyên đề về công tác dân vận, kịp thời thông tin, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân vận chính quyền, điển hình tiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo”.

  3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước trong tình hình mới.

  4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền các cấp; đề xuất hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân tổ chức triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận khéo”; có hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Đưa kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền vào đánh giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

  Các cơ quan, địa phương, đơn vị báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước 10/11/2020 để tổng hợp, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

   

  Nơi nhận:
  - TT Thanh ủy Hà Nội;
  - TT HĐND Thành phố;
  - Bộ Nội vụ;
  - Chủ tịch UBND Thành phố;
  - Các PCT UBND Thành phố;
  - Ban Dân vận Thành ủy;
  - Văn phòng Thành ủy;
  - MTTQ, các tổ chức CT-XH TP;
  - Các sở, ban, ngành Thành phố;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP;
  - VPUBTP: CVP, các PCVP; P.KGVX, NC, TKBT, TH;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đức Chung

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 27/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X