hieuluat

Kế hoạch 118/KH-UBND Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học về Cải cách hành chính của Việt Nam qua các thời kỳ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:118/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Đức Chung
  Ngày ban hành:05/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 118/KH-UBND

  Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ “CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ - NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ VẬN DỤNG SÁNG TẠO TRONG CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY”

  ____________

   

  Thực hiện Kế hoạch số 7216/KH-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính của Việt Nam qua các thời kỳ - Những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong công cuộc cải cách hành chính của thành phố Hà Nội hiện nay”, với những nội dung cụ thể sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC của Việt Nam qua các thời kỳ, thành tựu CCHC của Hà Nội và tiếp tục vận dụng sáng tạo trong giai đoạn hiện nay.

  - Trên cơ sở những ý kiến tham luận tại Hội thảo, các cơ quan tổ chức Hội thảo xây dựng báo cáo, kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác CCHC của Thành phố trong thời gian tới.

  2. Yêu cầu

  Hội thảo được tổ chức đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền Thành phố.

  II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  1. Nội dung hội thảo

  - Tổng quan về công tác CCHC và các giai đoạn CCHC.

  - Thành tựu trong công tác CCHC nước ta và thành phố Hà Nội qua các giai đoạn (từ 1986 đến 1994; Từ 1995 đến 2000; từ 2001 đến 2010; từ 2011 đến nay), vận dụng sáng tạo trong giai đoạn hiện nay.

  - Bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC đối với thành phố Hà Nội; các giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC của Thành phố trong thời gian tới.

  2. Chuẩn bị tổ chức Hội thảo

  - Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

  - Nội dung chuẩn bị: Xây dựng đề dẫn Hội thảo, xác định nội dung các bài tham luận; lập danh sách đại biểu mời; xây dựng nội dung, chương trình Hội thảo.

  - Thời gian thực hiện: Trong quý 3/2020.

  3. Tchức Hội thảo

  a. Địa điểm: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

  b. Công tác tổ chức

  - Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ.

  - Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị; UBND xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.

  c. Thành phần đại biểu (khoảng 150 người)

  a) Đại biểu Trung ương

  - Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), Học viện Hành chính quốc gia, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ).

  - Các báo cáo viên.

  b) Đại biểu Thành phố

  - Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố.

  - Mời đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy: Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức.

  - Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội của Thành phố.

  - Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố.

  - Đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng phòng Nội vụ.

  - Đại diện lãnh đạo một số UBND xã, phường, thị trấn

  c) Các cơ quan báo chí: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Đài truyền hình Hà Nội...

  d) Một số chuyên gia, các nhà khoa học.

  III. KINH PHÍ

  Kinh phí tổ chức Hội thảo được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước đã được UBND Thành phố phân bổ cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội theo Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của Thành phố.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Giao Sở Nội vụ chủ trì chuẩn bị Hội thảo.

  - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch; xây dựng nội dung, chương trình Hội thảo.

  - Xây dựng đề dẫn Hội thảo, xây dựng danh mục các vấn đề tại Hội thảo; đề xuất danh sách các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp để đặt bài tham luận đối với các đại biểu, các chuyên gia; tham gia tham luận tại Hội thảo đối với các nội thuộc lĩnh vực quản lý.

  - Tập hợp, biên tập các tham luận, xây dựng kỷ yếu Hội thảo.

  - Lập danh sách khách mời và gửi Giấy mời cho đại biểu

  - Chủ trì buổi Hội thảo; hướng dẫn thảo luận và trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan.

  - Tổ chức đón tiếp đại biểu và điều hành chương trình Hội thảo; các công việc khác có liên quan tới công tác tổ chức Hội thảo.

  2. Văn phòng UBND Thành phố

  - Tham gia đón tiếp đại biểu.

  - Phối hợp phục vụ Lãnh đạo UBND Thành phố dự và chủ trì Hội thảo.

  3. Sở Tài chính

  Hướng dẫn Sở Nội vụ xây dựng dự toán và thực hiện thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thảo theo quy định.

  4. Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND một số xã, phường, thị trấn

  - Cử đại biểu tham gia Hội thảo đầy đủ, đúng thành phần theo Giấy mời.

  - Chuẩn bị tham luận tại Hội thảo theo đề nghị của Sở Nội vụ.

  5. Đề nghị Báo Nhân dân, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế - Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

  - Tuyên truyền, đưa tin về Hội thảo và giới thiệu bài viết liên quan chủ đề Hội thảo;

  - Phối hợp thực hiện các công việc khác có liên quan tới công tác tổ chức Hội thảo.

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về “Cải cách hành chính của Việt Nam qua các thời kỳ - Những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong công cuộc cải cách hành chính của thành phố Hà Nội hiện nay”, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai. Trong quá trình tổ chức thực hiện (nếu có khó khăn vướng mắc), các cơ quan, đơn vị đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Nội vụ (Để báo cáo);
  - Thường trực Thành ủy (Để báo cáo);
  - Thường trực HĐND Thành phố (Để báo cáo);
  - UB MTTQ VN TPHN;
  - Các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố;
  - Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
  - Các Sở, ban, ngành Thành phố;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - Báo ND, Báo HNM, Báo KT-ĐT; Đài PT&THHN;
  - VPTP: CVP, các PCVP, TKBT, TH, NC, KSTTHC;
  - Lưu: VT, SNV

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đức Chung

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X