hieuluat

Kế hoạch 1584/KH-BHXH triển khai thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1584/KH-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Đào Việt Ánh
  Ngày ban hành:21/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:21/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Thông tin-Truyền thông
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  ___________

  Số: 1584/KH-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  _____________________

  Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai với những nội dung như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

  2. Yêu cầu

  a) Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

  b) Tăng cường tính chủ động, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ trong Kế hoạch đã đề ra.

  II. NHIỆM VỤ

  1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020.

  2. Bảo đảm điều kiện thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

  3. Kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử.

  (Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

  2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị./.

  Nơi nhận:

  - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

  - Tổng Giám đốc (để b/c);

  - Các Phó Tổng Giám đốc;

  - Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

  - BHXH các tỉnh, thành phố;

  - Lưu: VT, PC.

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Đào Việt Ánh

   

  Phụ lục

  NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP

  (Kèm theo Kế hoạch số 1584/KH-BHXH ngày 21/05/2020 của BHXH Việt Nam)

   

  STT

  Nội dung công việc

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian

  thực hiện

  Sản phẩm

  1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

  1.1

  Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

  Vụ Pháp chế

  - Các đơn vị: CSXH, CSYT, TCKT, Thu, Sổ - Thẻ.

  - Trung tâm: Công nghệ thông tin, Lưu trữ, Truyền thông.

  Quý II/2020

  Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

  1.2

  Xây dựng văn bản hướng dẫn phần mềm thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  Các đơn vị: CSXH, CSYT, TCKT, Thu, Sổ - Thẻ, Pháp chế.

  Quý II/2020

  Văn bản hướng dẫn phần mềm thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

  1.3

  Xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH.

  Trung tâm lưu trữ

  BHXH các tỉnh, thành phố

  Quý II/2020

  Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC.

  1.4

  Xây dựng Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

  Trung tâm Truyền thông

  BHXH các tỉnh, thành phố

  Quý II/2020

  Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

  2. Bảo đảm điều kiện thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử

  2.1

  Rà soát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Cổng Dịch vụ công ngành BHXH, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung ngành BHXH.

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  - Vụ Pháp chế;

  - BHXH các tỉnh, thành phố.

  Thường xuyên

   

  2.2

  Rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  BHXH các tỉnh, thành phố

  Thường xuyên

   

  3. Kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử

  3.1

  Kiểm soát về nghiệp vụ (đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả trong quá trình lựa chọn thủ tục TTHC)

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị: Thu, Sổ - Thẻ, CSXH, CSYT, TCKT.

  Thường xuyên

   

  3.2

  Kiểm soát về kỹ thuật trong quá trình xây dựng, vận hành.

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  BHXH các tỉnh, thành phố

  Thường xuyên

   

  3.3

  Kiểm soát mức độ bảo đảm về danh tính, xác thực điện tử đối với thủ tục, tổ chức các giải pháp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và trong quá trình rà soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử.

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  BHXH các tỉnh, thành phố

  Thường xuyên

   

  3.4

  Lựa chọn TTHC để ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử đáp ứng tiêu chí tại Điều 21 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

  Các đơn vị: Thu, Sổ - Thẻ, CSXH, CSYT, TCKT.

  - Trung tâm Công nghệ thông tin;

  - Vụ Pháp chế;

  - BHXH các tỉnh, thành phố.

  Hàng năm

  Văn bản thông báo danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử.

  3.5

  Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

  Các đơn vị: Thu, Sổ - Thẻ, CSXH, CSYT, TCKT.

  - Vụ Pháp chế;

  - Trung tâm Công nghệ thông tin;

  - BHXH các tỉnh, thành phố.

  Thường xuyên

  Văn bản sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ giải quyết TTHC.

  3.6

  Công khai danh mục TTHC thực hiện trên môi trường điện tử trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Cổng thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố.

  - Trung tâm Truyền thông;

  - BHXH các tỉnh, thành phố.

  Vụ Pháp chế

  Sau khi Quyết định công bố danh mục

  TTHC thực hiện trên môi trường điện tử được ban hành

   

  3.7

  Số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam còn hiệu lực.

  Trung tâm lưu trữ

  BHXH các tỉnh, thành phố

  Thực hiện theo lộ trình hàng năm và hoàn thành trước

  31/12/2025

   

  4. Về các nhiệm vụ khác

  4.1

  Xây dựng công cụ đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

  Trung tâm Công nghệ thông tin.

  - Vụ Pháp chế;

  - Trung tâm Truyền thông.;

  - BHXH các tỉnh, thành phố.

  Quý III/2020

  Công cụ đánh giá.

  4.2

  Kiểm tra hoạt động thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

  Trung tâm Công nghệ thông tin

  - Vụ Pháp chế;

  - BHXH các tỉnh, thành phố.

  Thường xuyên

  Báo cáo sau kiểm tra.

  4.3

  Báo cáo tình hình thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

  - Vụ Pháp chế;

  - BHXH các tỉnh, thành phố.

  - Các đơn vị: CSXH, CSYT, Thu, Sổ - Thẻ, TCKT;

  - Trung tâm: Công nghệ thông tin, Lưu trữ, Truyền thông.

  Lồng ghép nội dung trong Báo cáo Kiểm soát TTHC hàng quý và cả năm.

  Báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 1584/KH-BHXH triển khai thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu:1584/KH-BHXH
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:21/05/2020
  Hiệu lực:21/05/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Đào Việt Ánh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X