hieuluat

Kế hoạch 2596/KH-BHXH thực hiện Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2596/KH-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Thị Minh
  Ngày ban hành: 19/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------

  Số: 2596/KH-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

   

   

  KẾ HOẠCH

  THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 856/QĐ-TTg NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THEO HƯỚNG TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ”

   

  Căn cứ quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi là Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong toàn Ngành để hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  2. Xác định các quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là BHXH cấp tỉnh) tập trung chỉ đạo, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể của Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo tiến độ.

  B. NỘI DUNG

  I. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

  1. Tổ chức triển khai, quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành BHXH thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành. Tổ chức thực hiện đảm bảo: Đúng quan điểm, nguyên tắc; hoàn thành mục tiêu; đáp ứng tiến độ của Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  2. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  3. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

  4. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành BHXH như sau:

  4.1. Giai đoạn 2019-2020

  - Tại BHXH Việt Nam Trung ương:

  + Sp xếp giảm ít nhất 02 đơn vị đầu mi cấp Ban trực thuộc;

  + Kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ htrợ, chăm sóc Khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện gii quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, h tr khách hàng;

  + Cơ cu lại 02 đơn vị Tạp chí BHXH và Báo BHXH theo quy định tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tưng chính phủ Phê duyệt quy hoạch phát trin và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

  - Năm 2019, tại BHXH cấp tnh: Thực hiện sp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tnh, thành phtrực thuộc Trung ương và BHXH thành ph, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, cụ thể:

  + Gim 65 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh;

  + Gim 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn (Danh sách kèm theo);

  - Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 gim tối thiu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của BHXH Việt Nam.

  4.2. Giai đoạn 2021 - 2025

  Tiếp tục thực hiện rà soát, sp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh: Giảm 63 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tnh.

  4.3. Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện gim BHXH cấp huyện trên cơ sở kết quả Đề án tổng th sp xếp các đơn vị hành chính theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

  5. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tchức của BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện, các phòng trực thuộc BHXH cp tỉnh, đảm bo phù hợp với hthống tổ chức, phân cấp qun lý và đúng quy định pháp luật hiện hành.

  6. Phát triển hệ thng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tiếp tục hiện đại hóa, đầu tư phát trin công nghệ và phương pháp qun lý tiên tiến trong tchức thực hin BHXH, BHTN, BHYT. Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian ln, trục lợi chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

  7. Rà soát, sửa đi, bổ sung, ci tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng qun lý, điều hành; phân cp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyn hn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong toàn Ngành.

  8. Sắp xếp số lưng lãnh đạo cấp phó của đơn vị hợp nhất thuộc Ngành theo Đim 4, Mục 1, Phn B Kế hoạch này đảm bo: Không vượt quá tng s lãnh đạo cấp phó hiện có của các đơn vị thành viên; chm nhất sau 3 năm ktừ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất đơn vị thì số lượng cấp phó của các đơn vị phải bảo đảm đúng theo quy định.

  9. Đxuất, kiến nghị với cấp ủy có thẩm quyền để thống nhất mô hình tchức đảng tương ng với việc đi mi, sp xếp tchức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu.

  II. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan

  1. Vụ Tổ chc cán b

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tng Giám đốc ban hành văn bản hướng dn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản... tại Đim 4, Đim 8 Mục I, Phn B Kế hoạch này.

  - Chủ trì tham mưu giúp Tng Giám đốc đề xuất việc sa đi, bsung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

  - Tham mưu việc: Xây dựng danh mục vị trí việc làm; Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm: Thực hiện tinh giản biên chế. Cơ cu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo chtrương của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lại các đơn vị trong quá trình sắp xếp tchức bộ máy. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao đng bị tác động do sắp xếp. Tăng cường đào tạo, bồi dưng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cu quản lý.

  - Giúp Tng Giám đốc thực hiện vic đánh giá kết qutổ chức bộ máy BHXH cấp huyện, tiếp tục nghiên cu đxuất phương án sp xếp tchức bộ máy theo khu vực liên huyện trong giai đoạn 2021-2025, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 ca Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của y ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đảm bảo phù hợp vi thực tiễn của Ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

  2. Vụ Pháp chế

  Chủ trì tham mưu giúp Tổng Giám đốc rà soát, đánh giá các thủ tc hành chính của Ngành, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các quy trình nghiệp vụ nhm đẩy mạnh ci cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện cải cách thtục hành chính gn kết chặt chvới việc kiện toàn tchức, gim đầu mi, b cp trung gian, tinh gin biên chế của Ngành, bo đm dân ch, công khai, minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

  3. Trung tâm Công nghệ thông tin

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Tổng Giám đốc việc: Tăng cường phát trin hệ thng công nghệ thông tin đáp ứng tu chí xác định cấp độ 4 trong đảm bảo an toàn h thng thông tin theo cấp độ quy định lại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Tiếp tục hiện đại hóa, đầu tư phát trin công nghệ và phương pháp qun lý tiên tiến trong tchức thực hiện BHXH, BHTN, BHYT.

  4. Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH

  Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các đơn vị liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Đán nhm nâng cao nhận thức, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành BHXH và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong tchức thực hiện thng lợi các nội dung của Đán do Thủ tướng Chính ph phê duyệt.

  5. Các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

  - Tổ chức tuyên truyền để công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, chấp hành việc sắp xếp tchức bộ máy ngành BHXH; Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gin biên chế theo nội dung, lộ trình ca Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  - Tham mưu giúp Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thm quyền việc hoàn thiện hệ thng pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN, BHYT và hoàn thiện các chế tài xử vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

  - Chủ động rà soát, sửa đi, bsung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng qun lý, điều hành: phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhim vụ, gim bớt khâu trung gian;

  - Phối hợp với Vụ Tchức cán bộ, giúp Tng Giám đốc hướng dẫn việc sp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sn... tại các đơn vị trực thuộc trong Ngành, theo chức năng, nhiệm vụ ca đơn vị;

  - Tham mưu tchức thực hiện hiệu qu vic ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo thm quyền, quy định hiện hành.

  6. BHXH cấp tnh

  - Tổ chức tuyên truyền để công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, chấp hành việc sp xếp tchức bộ máy ngành BHXH; kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để gii quyết vướng mắc trong tchức thực hiện nhiệm vụ và sp xếp tchức bộ máy; tạo sự đồng thuận ca nhân dân trong tchức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

  - Thực hiện việc sp xếp tchức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sn... theo hưng dẫn ca BHXH Việt Nam và phân cp quản lý ca Ngành như sau:

  + Thí điểm tại BHXH 2 tỉnh Yên Bái và Đồng Nai kể từ ngày 01/10/2019;

  + Thực hiện đồng bộ tại tất cả các địa phương kể từ ngày 01/01/2020.

  - Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quản lý chặt chẽ trong thu - chi các quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo thẩm quyền;

  - Chủ động rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ đã phân cấp quản lý; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian trong các quy trình nghiệp vụ;

  - Thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức tại các đơn vị trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu quản lý.

  - Đề xuất, kiến nghị với cấp ủy có thẩm quyền để thống nhất mô hình tổ chức đảng tương ứng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh.

  C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của BHXH Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công gửi BHXH Việt Nam qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/12/2019.

  2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Kiến nghị với Tổng Giám đốc: Các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, đơn vị, cá nhân nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

  3. Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị đề xuất gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp và báo cáo Tổng Giám đốc./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c)
  - Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Tài chính, LĐ-TB&XH, TTCP (để b/c);
  - HĐQL, BHXH VN (để b/c);
  - Đảng ủy CQ BHXH VN (để p/h);
  - Tổng Giám đốc;
  - Các Phó Tổng Giám đốc;
  - Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để t/h);
  - Lưu: VT, TCCB (5b).

  TỔNG GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thị Minh

   

   

  DANH SÁCH

  BHXH CẤP HUYỆN THUỘC DIỆN SẮP XẾP TINH GỌN THEO ĐỀ ÁN
  (Kèm theo Kế hoạch s: 2596/KH-BHXH ngày 19 tháng 7 năm 2019 ca BHXH Việt Nam )

   

  Số TT

  BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  BHXH thành phố, thị xã chuyn giao về BHXH tnh qun lý

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  I. BHXH CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1

  TP. Hà Nội

  Đề nghị giữ nguyên cơ cấu tổ chức, số lượng BHXH các qun, huyện, thị xã trực thuộc

   

  2

  TP. Hồ Chí Minh

   

  3

  TP. Hải Phòng

   

  4

  TP. Đà Nng

   

  5

  TP. Cn Thơ

   

  II. BHXH CÁC TỈNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

  1

  An Giang

  BHXH thành phố Long Xuyên

   

  2

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  BHXH thành phBà Rịa

   

  3

  Bạc Liêu

  BHXH thành phố Bạc Liêu

   

  4

  Bc Kạn

  BHXH thành phố Bắc Kạn

   

  5

  Bắc Giang

  BHXH thành phố Bc Giang

   

  6

  Bắc Ninh

  BHXH thành phố Bắc Ninh

   

  7

  Bến Tre

  BHXH thành phố Bến Tre

   

  8

  Bình Dương

  BHXH thành phThDầu Một

   

  9

  Bình Định

  BHXH thành phố Quy Nhơn

   

  10

  Bình Phước

  BHXH thành phố Đồng Xoài

   

  11

  Bình Thuận

  BHXH thành phố Phan Thiết

   

  12

  Cà Mau

  BHXH thành ph Cà Mau

   

  13

  Cao Bng

  BHXH thành ph Cao Bng

   

  14

  Điện Biên

  BHXH thành phố Điện Biên Phủ

   

  15

  Đăk Lăk

  BHXH thành phBuôn Ma Thuột

   

  16

  Đăk Nông

  BHXH thị Gia Nghĩa

   

  17

  Đồng Nai

  BHXH thành phố Biên Hòa

   

  18

  Đồng Tháp

  BHXH thành ph Cao Lãnh

   

  19

  Gia Lai

  BHXH thành phố Pleiku

   

  20

  Hà Giang

  BHXH thành phố Hà Giang

   

  21

  Hà Nam

  BHXH thành phố Ph Lý

   

  22

  Hà Tĩnh

  BHXH thành phố Hà Tĩnh

   

  23

  Hải Dương

  BHXH thành phố Hải Dương

   

  24

  Hậu Giang

  BHXH thành phố Vị Thanh

   

  25

  Hòa Bình

  BHXH thành phố Hòa Bình

   

  26

  Hưng Yên

  BHXH thành phố Hưng Yên

   

  27

  Khánh a

  BHXH thành phố Nha Trang

   

  28

  Kiên Giang

  BHXH thành phố Rạch Giá

   

  29

  Kon Tum

  BHXH thành phố Kon Tum

   

  30

  Lai Châu

  BHXH thành phố Lai Châu

   

  31

  Lạng Sơn

  BHXH thành phố Lạng Sơn

   

  32

  Lâm Đồng

  BHXH thành phố Đà Lạt

   

  33

  Lào Cai

  BHXH thành phố Lào Cai

   

  34

  Long An

  BHXH thành phố Tân An

   

  35

  Nam Định

  BHXH thành phNam Dịnh

   

  36

  Nghệ An

  BHXH thành phố Vinh

   

  37

  Ninh Bình

  BHXH thành phố Ninh Bình

   

  38

  Ninh Thuận

  BHXH thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

   

  39

  Phú Thọ

  BHXH thành phố Vit Trì

   

  40

  Phú Yên

  BHXH thành phố Tuy Hòa

   

  41

  Quảng Bình

  BHXH thành phố Đồng Hới

   

  42

  Qung Nam

  BHXH thành phố Tam Kỳ

   

  43

  Qung Ngãi

  BHXH thành phố Qung Ngãi

   

  44

  Qung Ninh

  BHXH thành phố Hạ Long

   

  45

  Qung Trị

  BHXH thành phố Đông

   

  46

  Sóc Trăng

  BHXH thành phố Sóc Trăng

   

  47

  Sơn La

  BHXH thành ph Sơn La

   

  48

  y Ninh

  BHXH thành phố Tây Ninh

   

  49

  Thái Bình

  BHXH thành phố Thái Bình

   

  50

  Thái Nguyên

  BHXH thành phố Thái Nguyên

   

  51

  Thanh Hóa

  BHXH thành phố Thanh Hóa

   

  52

  Thừa Thiên Huế

  BHXH thành phố Huế

   

  53

  Tiền Giang

  BHXH thành phố M Tho

   

  54

  Trà Vinh

  BHXH thành phố Trà Vinh

   

  55

  Tuyên Quang

  BHXH thành ph Tuyên Quang

   

  56

  Vĩnh Long

  BHXH thành phố Vĩnh Long

   

  57

  Vĩnh Phúc

  BHXH thành phố Vĩnh Yên

   

  58

  Yên Bái

  BHXH thành phố Yên Bái

   

   

  Tổng số đơn vị BHXH cấp huyện giảm

  58

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Ban hành: 05/01/2016 Hiệu lực: 20/02/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  Ban hành: 25/10/2017 Hiệu lực: 25/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
  Ban hành: 24/12/2018 Hiệu lực: 24/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021
  Ban hành: 12/03/2019 Hiệu lực: 12/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
  Ban hành: 03/04/2019 Hiệu lực: 03/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
  Ban hành: 10/07/2019 Hiệu lực: 10/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 2596/KH-BHXH thực hiện Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu: 2596/KH-BHXH
  Loại văn bản: Kế hoạch
  Ngày ban hành: 19/07/2019
  Hiệu lực: 19/07/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới