Kế hoạch 36/KH-UBND công tác thanh tra, kiểm tra công vụ Tp.Hà Nội năm 2014

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:36/KH-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Vũ Hồng Khanh
  Ngày ban hành:14/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/02/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -----------------
  Số: 36/KH-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  -----------------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

   
   
  KẾ HOẠCH
  CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CÔNG VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014.
   
   
  Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về công tác thanh tra năm 2014; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014", UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2014 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc thanh tra, kiểm tra công tác thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội trong "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014".
  - Phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thực thi công vụ; gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực tài nguyên - môi trường, xây dựng - đô thị, giao thông - vận tải, văn hóa  - du lịch.
  - Nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan đơn vị Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
  2. Yêu cầu
  - Hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng pháp luật.
  - Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra công vụ
  II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP
  1. Đối tượng
  - Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ UBND Thành phố giao.
  - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
  2. Nội dung
  Công tác thanh tra, kiểm tra công tác thực thi công vụ được thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2014, tập trung vào các trọng tâm như sau:
  - Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014".
  - Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố trong quá trình thực hiện công vụ.
  - Việc thực hiện Quy chế văn hóa  công sở; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị; Quy định về nghĩa vụ, những việc cán bộ, công chức, viên chức được làm và không được làm.
  - Công tác thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân; trọng tâm là lĩnh vực tài nguyên - môi trường, xây dựng - đô thị, giao thông - vận tải, văn hóa, du lịch.
  3. Phương pháp
  3.1. Đối với thanh tra công vụ
  Các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra căn cứ các quy định pháp luật về thanh tra; về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và kế hoạch thanh tra năm 2014 để tiến hành thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc Thành phố theo quy định pháp luật, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2014".
  3.2. Đối với kiểm tra công vụ
  - Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực, chủ trì hoạt động kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố theo các nội dung quy định tại mục II.2 của Kế hoạch này, gồm có: kiểm tra đột xuất, không báo trước; kiểm tra đột xuất, có báo trước và kiểm tra định kỳ theo kế hoạch.
  - Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ báo cáo, giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra công vụ (trừ những thông tin, tài liệu quản lý theo chế độ mật) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức khắc phục thiếu sót, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị vi phạm quy định trong quá trình thực thi công vũ; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan tổ chức, cá nhân thực hiện kiến nghị của Đoàn Kiểm tra công vụ.
  - Các thành viên Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố được sử dụng các phương tiện thu, phát thông tin để phục vụ hoạt động kiểm tra.
  - Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố có thể mời một số cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Bộ Nội vụ, các cơ quan thông tấn, báo chí cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ.
  III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  1. Sở Nội vụ:
  - Dự thảo, trình UBND Thành phố quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố Hà Nội năm 2014; thành phần gồm có: Trưởng đoàn là Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Trưởng Đoàn Thường trực là Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các Phó trưởng Đoàn là Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chánh Thanh tra Thành phố, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; các thành viên là cán bộ, công chức của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng đoàn Kiểm tra công vụ được phép trưng dụng cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Thành phố tham gia Đoàn Kiểm tra trong trường hợp cần thiết.
  - Chỉ đạo Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố theo Kế hoạch này.
  2. Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố
  - Căn cứ Kế hoạch này và đặc điểm, tình hình đơn vị quản lý để lập kế hoạch và tiến hành tự thanh tra, kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
  - Phối hợp với Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố trong việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu và các điều kiện khác; tạo điều kiện cho Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố thực hiện nhiệm vụ.
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực có trách nhiệm đình kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố
  2. Các Sở, ban, ngành; UBND các: quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về UBND Thành phố (trước ngày 20 của tháng cuối quý qua Sở Nội vụ để tổng hợp Báo cáo chung).
  Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, Các Sở, ban, ngành; UBND các: quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố kịp thời báo cáo về các khó khăn, vướng mắc (nếu có) với UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.
   

   Nơi nhận:
  - Thường trực: TU, HĐND TP;
  - Thường trực BCĐ Chương trình 08/TU;
  - Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
  - Các PCT UBND TP;
  - Các Sở, ban, ngành TP;
  - UBND các: quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn;
  - VPUBTP: CVP, các PCVP; các phòng CV, HC, TH;
  - Lưu: VT, NCĐà.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Khanh

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Kế hoạch 36/KH-UBND công tác thanh tra, kiểm tra công vụ Tp.Hà Nội năm 2014

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:36/KH-UBND
  Loại văn bản:Kế hoạch
  Ngày ban hành:14/02/2014
  Hiệu lực:14/02/2014
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Vũ Hồng Khanh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới