hieuluat

Nghị quyết 150/NQ-CP Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:867&868-11/2022
  Số hiệu:150/NQ-CPNgày đăng công báo:25/11/2022
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Văn Thành
  Ngày ban hành:14/11/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:14/11/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Tài nguyên-Môi trường
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 150/NQ-CP

  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

  ____________

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Kế hoạch s 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi);

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để triển khai thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

  Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, PL (2)
  .

  TM. CHÍNH PHỦ
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Lê Văn Thành

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
  (Kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích:

  - Cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2023 hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sa đi) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đt, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (Nghị quyết số 18-NQ/TW).

  - Cụ thể hóa Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

  - Tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật; xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

  2. Yêu cầu:

  - Thể chế hóa đúng, đầy đủ các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 8 nhóm vấn đề trọng tâm trong hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW.

  - Phát huy vai trò của nguồn lực đất đai, khắc phục nhữnhạn chế, bất cập đã được xác định trong quá trình tng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013.

  - Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình phục vụ thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua.

  - Việc triển khai các nhiệm vụ phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ và hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

  - Tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thực hiện tham vấn rộng rãi, đầy đủ, thực chất các đối tượng có liên quan.

  II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

  1. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ các kỳ họp thứ 4, 5 và 6 của Quốc hội khóa XV theo Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

  2. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này.

  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để lấy ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (từ tháng 11/2022 đến hết tháng 4/2023).

  4. Phân công các bộ chủ trì, phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật đất đai; xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này.

  5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện việc ly ý kiến Nhân dân và xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị mình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp (từ tháng 01 năm 2023 đến hết tháng 02 năm 2023).

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đưa nội dung Kế hoạch này vào Chương trình công tác của Chính phủ để chỉ đạo thực hiện.

  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan giúp Chính phủ tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

  3. Bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để sửa đổi các luật, pháp lệnh có quy định liên quan đến quản lý, sử dụng đất trình Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

  4. Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ lập đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trên cơ sở các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được Chính phủ thông qua.

  5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có trách nhiệm tổ chức truyền thông về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo trung thực, khách quan.

  6. Các bộ, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

  7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức lấý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến tại địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp./.

   

   

  PHỤ LỤC I

  CÁC NHIỆM VỤ PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP THỨ 4, 5 VÀ 6 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV
  (Kèm theo Nghị quyếsố 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)

   

  STT

  Nhiệm vụ công việc

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian/Kết quả

  I

  Xây dựng sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan; xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  1

  Đề xuất vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 về sa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất

  Bộ Tư pháp

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trình Chính phủ vào kỳ họp thường kỳ tháng 11/2022

  2

  Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  2.1

  Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

  2.2

  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

  2.3

  Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

  Bộ Tài chính

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2024

  II

  Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

  1

  Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trước ngày 01/9/2022 (Đã thực hiện)

  2

  Gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trước ngày 14/9/2022 (Đã thực hiện)

  3

  Tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để trình Quốc hội

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trước ngày 01/10/2022 (Đã trình ngày 27/9/2022)

  4

  Phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trước 20/10/2022

  5

  Tham gia các phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  20/10/2022 - 19/11/2022

  6

  Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  20/10/2022 - 19/11/2022

  III

  Các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

  1

  Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Pháp luật nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và xây dựng dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  - Trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022

  - Gửi Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

  2

  Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  - Trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022

  - Gi Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

  3

  Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật theo Nghị quyết của Ủy ban Thườnvụ Quốc hội (Kế hoạch chi tiết tại Ph lc II)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Tháng 01 - 02/2023

  4

  Tiếp thu giải trình ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trước 15/3/2023

  5

  Hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật gửi cơ quan chủ trì thẩm tra (Ủy ban Kinh tế), Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  - Trình Chính phủ trước ngày 15/3/2022

  - Gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước ngày 01/4/2023

  6

  Gửi hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 12/4/2023

  7

  Nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  - Trình Chính phủ trước ngày 15/4/2023

  - Gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trước ngày 25/4/2023

  - Gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 01/5/2023

  8

  Phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Trước 20/5/2023

  9

  Tham gia các phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Từ 20/5/2023 - 19/6/2023

  10

  Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hi

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Từ 20/5/2023 - 19/6/2023

  IV

  Các nhim v phc vụ kỳ hp thứ 6, Quốc hi khóa XV

  1

  Phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Tháng 6 - 7/2023

  2

  Tham gia ý kiến bằng văn bản về những nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, trong đó nêu rõ những vấn đề có ý kiến khác với dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và đề xuất phương án để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  - Trình Chính phủ trước ngày 25/7/2023

  - Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 31/7/2023

  3

  Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Tháng 8 - 9/2023

   

   

   

  PHỤ LỤC II

  KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
  (Kèm theo Nghị quyết s 150/NQ-CP ngày 14 tháng 11 năm của Chính phủ)

   

  STT

  Nhiệm vụ công việc

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian/Kết quả

  1

  Phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  - Trình Chính phủ trước ngày 25/11/2022

  - Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022

  2

  Xây dựng nội dung lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan

  Tháng 11/2022

  3

  Đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến công khai

  Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các cơ quan thông tấn báo chí

  Tháng 12/2022 - Tháng 01/2023

  4

  Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (theo Kế hoạch của Quốc hội)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường; các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

  Các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lấy ý kiến nhân dân đối với nội dung mình phụ trách gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tng hợp

  Tháng 01 - 02/2023

  5

  Tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

  - Trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023

  - Gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/4/2023

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X