hieuluat

Nghị quyết 834/NQ-UBTVQH14 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: 17&18-01/2020
  Số hiệu: 834/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: 05/01/2020
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày ban hành: 17/12/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính
 • ỦY BANN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  -------------

  Số: 834/NQ-UBTVQH14

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

  -----------

  ỦY BANN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

  Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy bann Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

  Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy bann Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 622/TTr-CP ngày 04 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2849/BC-UBPL14 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy bann Pháp luật,

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

  1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Hương Trà như sau:

  a) Thành lập xã Bình Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ 22,10 km2 diện tích tự nhiên, 1.559 người của xã Hồng Tiến và toàn bộ 117,92 km2 diện tích tự nhiên, 4.392 người của xã Bình Điền. Sau khi thành lập, xã Bình Tiến có 140,02 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.951 người.

  Xã Bình Tiến giáp xã Bình Thành, xã Hương Bình, phường Hương Vân; huyện A Lưới và huyện Phong Điền;

  b) Sau khi sắp xếp, thị xã Hương Trà có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 07 phường.

  2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Lộc như sau:

  a) Thành lập xã Giang Hải trên cơ sở nhập toàn bộ 5,70 km2 diện tích tự nhiên, 2.058 người của xã Vinh Hải và toàn bộ 18,73 km2 diện tích tự nhiên, 4.682 người của xã Vinh Giang. Sau khi thành lập, xã Giang Hải có 24,43 km2 diện tích tự nhiên và quy mở dân số 6.740 người.

  Xã Giang Hải giáp các xã Vinh Hiền, Vinh Hung, Vinh Mỹ, thị trấn Phú Lộc và Biển Đông;

  b) Sau khi sắp xếp, huyện Phú Lộc có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 02 thị trấn.

  3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện A Lưới như sau:

  a) Thành lập xã Lâm Đớt trên cơ sở nhập toàn bộ 16,58 km2 diện tích tự nhiên, 2.403 người của xã A Đớt và toàn bộ 51,28 km2 diện tích tự nhiên, 2.208 người của xã Hương Lâm. Sau khi thành lập, xã Lâm Đớt có 67,86 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.61 L người.

  Xã Lâm Đớt giáp các xã A Roàng, Đông Sơn, Hương Nguyên, Hương Phong và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

  b) Thành lập xã Quảng Nhâm trên cơ sở nhập toàn bộ 5,39 km2 diện tích tự nhiên, 2.225 người của xã Hồng Quảng và toàn bộ 37,85 km2 diện tích tự nhiên, 2.302 người của xã Nhâm. Sau khi thành lập, xã Quảng Nhâm có 43,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.527 người.

  Xã Quảng Nhâm giáp các xã A Ngo, Hồng Bắc, Hồng Thái, Sơn Thủy, thị trấn A Lưới và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

  c) Thành lập xã Trung Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 10,34 km2 diện tích tự nhiên, 1.242 người của xã Bắc Sơn và toàn bộ 67,40 km2 diện tích tự nhiên, 2.053 người của xã Hồng Trung. Sau khi thành lập, xã Trung Sơn có 77,74 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.295 người.

  Xã Trung Sơn giáp các xã Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Vân; huyện Phong Điền và nưởc Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;

  đ) Sau khi sắp xếp, huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.

  4. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nam Đông như sau:

  a) Thành lập xã Hương Xuân trên cơ sở nhập toàn bộ 7,64 km2 diện tích tự nhiên, 1.512 người của xã Hương Giang và toàn bộ 11,21 km2 diện tích tự nhiên, 2.547 người của xã Hương Hòa. Sau khi thành lập, xã Hương Xuân có 18,85 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.059 người.

  Xã Hương Xuân giáp cấc xã Hương Hưu, Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Lộ, Thượng Nhật và thị trấn Khe Tre;

  b) Sau khi sắp xếp, huyện Nam Đông có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

  5. Sắp xếp các đơn vị hành chỉnh cấp xã thuộc huyện Phú Vang như sau:

  a) Thành lập xã Phú Gia trên cơ sở nhập toàn bộ 7,37 km2 diện tích tự nhiên, 3.502 người của xã Vinh Phú và toàn bộ 19,70 km2 diện tích tự nhiên, 5.611 người của xã Vinh Thái. Sau khi thành lập, xã Phú Gia có 27,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân sổ 9.113 người.

  Xã Phú Gia giáp các xã Vinh An, Vinh Hà, Vinh Thanh, Vinh Xuân, thị trấn Phú Đa; huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy;

  b) Sau khi sắp xếp, huyện Phú Vang có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 02 thị trấn.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

  2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thí hành, tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 98 xã, 39 phường và 08 thị trấn;

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy bann nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

  2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

   

  Nơi nhận:

  - Chính phủ;

  - Ban Tổ chức Trung ương;

  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Tổng cục Thống kê;

  - Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Lưu: HC, PL.

  Số e-PAS: 105087

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Kim Ngân

   
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  Ban hành: 25/05/2016 Hiệu lực: 25/05/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021
  Ban hành: 12/03/2019 Hiệu lực: 12/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 834/NQ-UBTVQH14 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  Số hiệu: 834/NQ-UBTVQH14
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 17/12/2019
  Hiệu lực: 01/01/2020
  Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính
  Ngày công báo: 05/01/2020
  Số công báo: 17&18-01/2020
  Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới