hieuluat

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tỉnh Lạng Sơn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:07/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vy Văn Thành
  Ngày ban hành:05/05/2014Hết hiệu lực:22/06/2018
  Áp dụng:15/05/2014Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LẠNG SƠN

  -------

  Số: 07/2014/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Lạng Sơn, ngày 05 tháng 5 năm 2014

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

  ---------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

  Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 37/TTr-STP ngày 15 tháng 4 năm 2014,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Chính phủ;
  - Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;
  - Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
  - TT Tỉnh ủy;
  - TT HĐND tỉnh;
  - Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Như Điều 3;
  - C, PVP, các phòng CV;
  - Công báo tỉnh, Báo LS;
  - Lưu: VT, (TTD).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Vy Văn Thành

  QUY CHẾ

  PHỐI HỢP TRONG VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2014/QĐ-UBND ngày 05 /5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh:

  Quy chế này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là các sở, ban, ngành); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan trong việc phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 20/2008/NĐ-CP) được sửa đổi tại Điều 2 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP.

  2. Đối tượng áp dụng:

  a) Các sở, ban, ngành;

  b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

  c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

  d) Tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

  Điều 2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

  1. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính khi nhận được văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị của Sở Tư pháp.

  Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

  1. Tuân thủ pháp luật.

  2. Công khai, minh bạch.

  3. Quy trình cụ thể, rõ ràng, thống nhất.

  4. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện.

  5. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền.

  6. Phối hợp trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

  Chương II

  QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  Điều 4. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

  1. Địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

  - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

  - Số điện thoại chuyên dùng: 0253.875.559

  - Địa chỉ thư điện tử: kstthc@langson.gov.vn.

  2. Sở Tư pháp tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu, đánh giá, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 13 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP được sửa đổi tại Điều 2 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP.

  3. Niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức:

  Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (theo Mẫu kèm theo Quy chế này) và công khai trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

  Điều 5. Chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý

  Sở Tư pháp có trách nhiệm chuyển phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý và dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi cho các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP. Việc chuyển văn bản phản ánh, kiến nghị được thực hiện như sau:

  1. Đối với phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức:

  - Phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc): Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị được gửi cho các sở, ban, ngành liên quan để xử lý.

  - Phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị được gửi cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để xử lý.

  2. Đối với các phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính:

  - Đối với các quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương: Văn bản đề nghị xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho các Bộ, ngành liên quan để kiến nghị xử lý.

  - Đối với các quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn bản đề nghị xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho các sở, ngành liên quan để tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý.

  - Đối với các quy định hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn: Văn bản đề nghị xử lý phản ánh, kiến nghị được gửi cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để xử lý.

  Điều 6. Trách nhiệm xử lý phản ánh, kiến nghị

  1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và theo thời hạn tại văn bản chuyển phản ánh kiến nghị của Sở Tư pháp.

  2. Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định.

  3. Trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp có thể lựa chọn các phản ánh, kiến nghị về những quy định hành chính đang gây bức xúc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức có thẩm quyền xử lý theo quy định.

  Điều 7. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

  1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

  2. Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Sở Tư pháp xem xét, công bố công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://www.langson.gov.vn và trên trang tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ

  http://www.langson.gov.vn/tp.

  3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh mở chuyên mục “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính” và có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tiếp nhận, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

  Chương III

  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

  1. Định kỳ 6 tháng và 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong Báo cáo chung về tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và gửi về Sở Tư pháp bằng văn bản giấy và văn bản điện tử (văn bản điện tử gửi bằng thư điện tử qua địa chỉ kstthc@langson.gov.vn). Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 25 tháng 5 hàng năm; báo cáo năm gửi trước ngày 25 tháng 11 hàng năm; báo cáo tổng hợp năm chính thức gửi trước ngày 25 tháng 02 của năm sau năm báo cáo.

  Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo, kèm biểu mẫu số 06a/BTP/KSTT/KTTH ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

  2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo để tổng hợp trong báo cáo chung của huyện theo nội dung, kỳ hạn và thời gian báo cáo.

  3. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp;

  Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các cơ quan, đơn vị để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị.

  Điều 9. Trách nhiệm thi hành

  1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

  2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

  NỘI DUNG

  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
  (Ban hành kèm theo Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)

  TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

  Sở Tư pháp UBND tỉnh Lạng Sơn mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

  - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…

  - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

  - Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

  Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

  - Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

  - Địa chỉ liên hệ: số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  - Số điện thoại chuyên dùng: 0253.875.559

  - Số Fax: 0253.870.354

  - Địa chỉ thư điện tử: kstthc@langson.gov.vn.

  Lưu ý:

  - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

  - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

  - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 07/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tỉnh Lạng Sơn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
  Số hiệu:07/2014/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:05/05/2014
  Hiệu lực:15/05/2014
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Vy Văn Thành
  Ngày hết hiệu lực:22/06/2018
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X