hieuluat

Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủSố công báo:627&628-03/2023
  Số hiệu:13/QĐ-BCĐCCHCNgày đăng công báo:24/03/2023
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
  Ngày ban hành:08/03/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:08/03/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH
  HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________________

  Số: 13/QĐ-BCĐCCHC

  Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
  _________

  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

  Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

   


  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  -
  y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan trung ương của các đoàn th
  ;
  - Các thành viên Ban Chỉ đạo;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
  Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: VT, BCĐCCHC (2). NTQ

  TRƯỞNG BAN
  THỦ TƯỚNG
  Phạm Minh Chính

   

  KẾ HOẠCH

  Hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
  (Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ)
  ________

  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu

  - Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

  - Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

  - Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần bảo đảm thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

  2. Yêu cầu

  - Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách hiệu quả.

  - Triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023, cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.

  - Xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  - Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

  II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

  TT

  Nhiệm vụ

  Thời gian

  Cơ quan thực hiện

  Cơ quan phối hợp

  A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

  1.

  Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến cải cách hành chính.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

  2.

  Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính theo chuyên đề của các thành viên Ban Chỉ đạo.

  Năm 2023

  Các thành viên Ban Chỉ đạo

  Các bộ, ngành và địa phương

  3.

  Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

  Năm 2023

  Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

  Các bộ, ngành, địa phương

  4.

  Đi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tăng cường nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính; định kỳ hàng quý, thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả của các thành viên trước Ban Chỉ đạo.

  Năm 2023

  Các thành viên Ban Chỉ đạo; các bộ, ngành, địa phương

  Các cơ quan có liên quan

  5.

  Hướng dẫn, đôn đốc bộ, cơ quan, địa phương thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

  Năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành, địa phương

  6.

  Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của bộ, cơ quan địa phương, trong đó, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban.

  Năm 2023

  Các bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố chưa kiện toàn

  Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan

  7.

  Tổng hợp, đề xuất việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính.

  Năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành và địa phương

  8.

  Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về cải cách hành chính của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

  Năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan

  9.

  Triển khai xác định và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Quý II năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành và địa phương

  B. XÂY DỰNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

  I. NHÓM NHIỆM VỤ CHUNG

  1.

  Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Tư pháp

  2.

  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

  Năm 2023

  Bộ Tư pháp

  Các bộ, ngành và địa phương

  3.

  Nghiên cứu tăng cường cơ chế chính sách, điều kiện làm việc cho những người làm công tác thể chế.

  Năm 2023

  Bộ Tư pháp

  Các bộ, ngành và địa phương

  4.

  Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường nguồn lực và kinh phí cho công tác tư pháp.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Tư pháp

  5.

  Rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  B Tư pháp

  6.

  Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Tư pháp

  7.

  Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023, phù hợp với nhiệm vụ chung của cả giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất các giải pháp nhằm nâng cao điểm số và nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1).

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Tư pháp

  8.

  Thực hiện đúng quy định, có chất lượng công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2019 - 2023.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Tư pháp

  II. VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1.

  Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Nghị quyết s 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022.

  Năm 2023

  - Các bộ, ngành, địa phương;

  - Các bộ được giao đầu mối tại Nghị quyết số 01/NQ-CP

  Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  2.

  Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

  Trước 30 tháng 9 năm 2023

  Các bộ, ngành

  Văn phòng Chính phủ

  3.

  Tổ chức thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

  Năm 2023 và theo tiến độ được phê duyệt

  Các bộ, ngành

  Văn phòng Chính phủ

  4.

  Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022.

  Năm 2023 và theo tiến độ phê duyệt

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  5.

  Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa; thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định; tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả xử lý đối với ý kiến góp ý, vướng mắc, đề xuất của tổ chức, cá nhân về chính sách, quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý và công khai trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành

  Văn phòng Chính phủ

  6.

  Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  7.

  Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  8.

  Lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định thủ tục liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.

  Năm 2023

  Văn phòng Chính phủ

  Các bộ, ngành, địa phương

  III. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  1.

  Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Nội vụ

  2.

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

  Năm 2023

  Các bộ, cơ quan

  Bộ Nội vụ, các địa phương

  3.

  Quyết định phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Nội vụ

  IV. VỀ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

  1.

  Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Nội vụ

  2.

  Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Nội vụ

  3.

  Rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

  Năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành, địa phương

  4.

  Nghiên cứu các giải pháp triển khai vị trí việc làm trong hệ thống cơ quan hành pháp.

  Năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan

  5.

  Hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

  Năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan

  6.

  Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và chính sách liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh.

  Năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành, địa phương

  7.

  Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

  Tháng 4 năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành, địa phương

  8.

  Phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, kết nối chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Quý II năm 2023

  Bộ Nội vụ

  Các bộ, ngành, địa phương

  V. VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

  1.

  Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành

  Bộ Tài chính

  2.

  Trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Tháng 9 năm 2023

  Bộ Tài chính

  Các bộ, ngành, cơ quan có liên quan

  3.

  Triển khai thực hiện Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Tài chính

  4.

  Nghiên cứu, đề xuất ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

  Năm 2023

  Bộ Tài chính

  Các bộ, ngành, cơ quan có liên quan

  VI. VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ

  1.

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  2.

  Triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

  Năm 2023

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Các bộ, ngành, địa phương

  3.

  Triển khai hiệu quả cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ

  4.

  Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN.

  Năm 2023

  Bộ Tài chính

  Các bộ, ngành, cơ quan có liên quan

  5.

  Thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

  01 tháng 6 năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  6.

  Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của bộ, tỉnh; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

  Quý I năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  7.

  Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  8.

  Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  9.

  Tích hp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

  Quý I năm 2023

  Bộ Công an

  Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương

  10.

  Xác thực đồng bộ dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để làm sạch dữ liệu và kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

  Tháng 6 năm 2023

  Bộ Công an

  Các bộ, ngành

  11.

  Triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

  Năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  12.

  Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

  Trước tháng 6 năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  13.

  Hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại chính quyền cấp xã.

  Trước tháng 12 năm 2023

  Các bộ, ngành, địa phương

  Văn phòng Chính phủ

  14.

  Xây dựng Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

  Quý II năm 2023

  Văn phòng Chính phủ

  Các bộ, ngành, địa phương

  15.

  Nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho chuyển đổi số; thiết kế khung chương trình chuyển đổi số đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai từ cấp trung ương đến địa phương và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong phát triển các nền tảng số, dịch vụ số.

  Năm 2023

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Các bộ, ngành, địa phương

  16.

  Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

  Năm 2023

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan

  17.

  Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; mở rộng hệ thng quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ; từng bước triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 điện tử.

  Năm 2023

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Các bộ, ngành, địa phương

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Bộ Nội vụ, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm:

  - Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch.

  - Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

  - Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

  - Phối hợp với Bộ Tài chính để lập và phân bổ kinh phí hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra của Trưởng Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

  2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

  - Chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của bộ, ngành mình.

  - Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công.

  - Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.

  - Chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 theo chuyên đề liên quan đến phạm vi quản lý của bộ, ngành tại các đơn vị thuộc, trực thuộc hoặc tại các cơ quan, tổ chức tại địa phương.

  - Tổ chức thực hiện kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 theo Kế hoạch kiểm tra của từng thành viên Ban Chỉ đạo, báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo - Bộ Nội vụ) kết quả kiểm tra theo quy định.

  - Báo cáo định kỳ (quý, 06 tháng và năm) kết quả công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

  - Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo và Bộ Nội vụ về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan cần có sự phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo; tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính./

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
  Ban hành: 16/06/2014 Hiệu lực: 01/08/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
  Ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực: 10/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
  Ban hành: 17/04/2015 Hiệu lực: 17/04/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
  Ban hành: 19/10/2016 Hiệu lực: 16/12/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước
  Ban hành: 24/01/2019 Hiệu lực: 12/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị định 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
  Ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực: 15/02/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
  Ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: 15/08/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị
  Ban hành: 06/09/2022 Hiệu lực: 06/09/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
  Ban hành: 06/10/2022 Hiệu lực: 06/10/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
  Số hiệu:13/QĐ-BCĐCCHC
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:08/03/2023
  Hiệu lực:08/03/2023
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:24/03/2023
  Số công báo:627&628-03/2023
  Người ký:Phạm Minh Chính
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (9)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X