hieuluat

Quyết định 1316/QĐ-BQP hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc của BQP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1316/QĐ-BQPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Chiêm
  Ngày ban hành:04/04/2019Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/04/2019Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • BỘ QUỐC PHÒNG
  ------------

  Số:  1316/QĐ-BQP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày  04  tháng 4 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng kỳ 2014-2018

  -------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

   

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

  1. Danh mục văn bản quy phạm pháp pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng kỳ 2014 -2018 (Phụ lục I).

  2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ  2014 - 2018 (Phụ lục II).

  3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ  2014 - 2018 (Phụ lục III).

  4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thay thế, ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong kỳ  2014 - 2018 (Phụ lục IV).

  Điều 2. Căn cứ Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này, các cơ quan giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, đề xuất văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 và những năm tiếp theo với lộ trình cụ thể.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Lãnh đạo BQP (7);

  - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

  - Cục Kiểm tra văn bản/BTP;

  - Vụ Pháp chế;

  - Cổng TTĐTBQP;

  - Các phòng, ban, Trung tâm/VPBQP;

  - Lưu: VT, PC; Nhung 95.

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

  (Đã ký)

   

  Thượng tướng Lê Chiêm

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC

  THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-BQP ngày 04/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

   

   

   

   

  Số

  TT

  Tên loại văn bản

  Số ký hiệu, ngày/tháng/năm ban hành văn bản

  Trích yếu nội dung văn bản

  Ngày có

  hiệu lực

   

  Ghi chú

   

  I. Lĩnh vực công tác quốc phòng

  1. Lĩnh vực quốc phòng

  1.  

  Luật

  22/2018/QH14

  22/6/2018

  Quốc phòng

  01/01/2019

   

  1.  

  Nghị định

  164/2018/NĐ-CP

  21/12/2018

  Quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

  10/02/2019

   

  1.  

  Nghị định

  168/2018/NĐ-CP

  28/12/2018

  Về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, ngành trung ương, địa phương

  14/02/2019

   

  1.  

  Nghị định

  02/2019/NĐ-CP  02/01/2019

  Về phòng thủ dân sự

  16/02/2019

   

  1.  

  Thông tư

  197/2014/TT-BQP

  30/12/2014

  Quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương

  15/02/2015

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKHĐT

  30/6/2016

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP

  14/8/2016

   

  2. Quản lý vùng trời

  1.  

  Nghị định

  74/2015/NĐ-CP

  09/9/2015

  Về phòng không nhân dân

  01/11/2015

   

   

  1.  

  Nghị định

  32/2016/NĐ-CP

  06/5/2016

  Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam

  26/6/2016

   

  1.  

  Nghị định

  42/2016/NĐ-CP

  15/5/2016

  Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

  01/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  19/2014/TT-BQP

  29/4/2014

  Ban hành điều lệ kỹ thuật dù Hàng không

  15/6/2014

   

  1.  

  Thông tư

  20/2014/TT-BQP

   29/4/2014

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Câu lạc bộ Hàng không Việt Nam

  15/6/2014

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP

  08/4/2016

  Về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng

  1/6/2016

  Bộ GTVT chủ trì

  1.  

  Thông tư

  35/2017/TT-BQP

  12/02/2017

  Quy định tiêu chuẩn điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

  30/3/2017

   

  1.  

  Thông tư

  155/2017/TT-BQP

  28/6/2017

  Quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của các sân bay quân sự

  12/8/2017

   

  1.  

  Thông tư

  16/2018/TT-BQP 03/02/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm bay giữa Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

  20/3/2018

   

  3. Công trình quốc phòng và khu quân sự

  1.  

  Quyết định

  44/2015/QĐ-TTg

   22/9/2015

  Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh

  06/11/2015

   

  1.  

  Quyết định

  25/2016/QĐ-TTg

  27/06/2016

  Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  133/2017/TT-BQP

  23/05/2017

  Quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27/6/2016 của TTCP về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh

  06/7/2017

   

  4. Phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

  1.  

  Nghị định

  30/2017/NĐ-CP 21/3/2017

  Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  05/5/2017

   

  1.  

  Quyết định

  63/2014/QĐ-TTg

   11/11/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

  01/01/2015

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2014/TTLT-BCA-BQP

  03/09/2014

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của CP quy định việc phối hợp giữa BCA với BQP trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

  23/10/2014

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  15/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG

  06/5/2015

  Quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam

  01/10/2015

  Bộ GTVT chủ trì

  5. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

  1.  

  Nghị định

  23/2017/NĐ-CP

   13/3/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  01/5/2017

   

  1.  

  Thông tư

  95/2014/TT-BQP 07/07/2014

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

  25/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  97/2014/TT-BQP

  16/7/2014

  Quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng

  01/9/2014

   

  1.  

  Thông tư

  130/2014/TT-BQP

  24/9/2014

  Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  12/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  47/2015/TT-BQP

  18/6/2015

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

  05/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  78/2016/TT-BQP  08/6/2016

  Về quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng

  01/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  143/2018/TT-BQP  15/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24/9/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  01/11/2018

   

  6. Bảo vệ biên giới quốc gia, biên phòng

  6.1 Bảo vệ Biên giới

  1.  

  Nghị định

  34/2014/NĐ-CP

  29/4/2014

  Về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam

  15/6/2014

   

  1.  

  Nghị định

  112/2014/NĐ-CP

  21/11/2014

  Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

  15/01/2015

   

  1.  

  Nghị định

  71/2015/NĐ-CP

  03/9/2015

  Về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  20/10/2015

   

  1.  

  Nghị định

  77/2017/NĐ-CP  03/7/2017

  Về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

  20/8/2017

   

  1.  

  Quyết định

  10/2016/QĐ-TTg  03/03/2016

  Về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

  18/4/2016

   

  1.  

  Thông tư

  43/2015/TT-BQP

  28/5/2015

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  11/7/2015

   

  1.  

  Thông tư

  162/2016/TT-BQP 21/10/2016

  Quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  06/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  49/2017/TT-BQP 08/3/2017

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển

  28/4/2017

   

   

  1.  

  Thông tư

  44/2018/TT-BQP

  24/3/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

  10/5/2018

   

  6.2 Nhập cảnh, xuất cảnh

  1.  

  Thông tư liên tịch

  03/2016/TTLT-BCA-BQP

  24/6/2016

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất

  24/6/2016

  Bộ Công an chủ trì

  7. Cảnh sát biển

  1.  

  Luật

  33/2018/QH14

  19/11/2018

  Cảnh sát biển Việt Nam

  01/7/2019

   

  1.  

  Nghị định

  13/2015/NĐ-CP 12/02/2015

  Sửa đổi Điều 9 Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

  31/03/2015

   

  8. Cơ yếu

  1.  

  Nghị định

  58/2016/NĐ-CP

  01/7/2016

  Quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

  01/7/2016

   

  1.  

  Nghị định

  53/2018/NĐ-CP

  16/4/2018

  Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

  16/4/2018

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT

  14/02/2014

  Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu

  01/4/2014

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

   05/3/2014

  Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

  19/4/2014

   

  1.  

  Thông tư

  05/2015/TT-BQP

  16/01/2015

  Quy định tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng; định mức sử dụng điện năng tại các kho, khu kỹ thuật; tiêu chuẩn, trang bị máy hát điện đối với các đơn vị, tổ chức thuộc lực lượng cơ yếu và doanh cụ trong phòng làm việc cơ yếu

  03/3/2015

   

  1.  

  Thông tư

  116/2015/TT-BQP

   01/10/2015

  Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

  20/11/2015

   

  1.  

  Thông tư

  01/2016/TT-BQP

  04/01/2016

  Thông tư quy định về tính tuổi nghề cơ yếu

  20/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  08/2016/TT-BQP 01/02/2016

  Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

  17/3/2016

   

  1.  

  Thông tư

  70/2016/TT-BQP

  02/6/2016

  Thông tư quy định trình tự thủ tục thôi, tại ngũ thôi việc đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý

  17/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  161/2016/TT-BQP

  21/10/2016

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

  09/12/2016

   

  9. Nghĩa vụ quân sự

  1.  

  Luật

  78/2015/QH11

   19/6/2015

  Nghĩa vụ quân sự

  01/01/2016

   

  1.  

  Nghị định

  13/2016/NĐ-CP  19/02/2016

  Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

  08/4/2016

   

  1.  

  Nghị định

  14/2016/NĐ-CP

  15/3/2016

  Quy định ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

  01/5/2016

   

  1.  

  Nghị định

  27/2016/NĐ-CP

  06/4/2016

  Quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

  01/6/2016

   

  1.  

  Thông tư

  07/2016/TT-BQP 26/01/2016

  Quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ  QĐND Việt Nam

  12/3/2016

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  16/2016/TTLT-BYT-BQP

   30/6/2016

  Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

  15/8/2016

  Bộ Y tế chủ trì

  1.  

  Thông tư liên tịch

  20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP

   22/6/2016

  Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

  15/8/2016

  BGDĐT chủ trì

  1.  

  Thông tư

  95/2016/TT-BQP 28/6/2016

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ, tại ngũ

  01/6/2016

   

  1.  

  Thông tư

  192/2016/TT-BQP 26/11/2016

  Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng

  15/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  220/2016/TT-BQP  29/12/2016

  Quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  279/2017/TT-BQP

  31/10/2017

  Thông tư quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ trong QĐND Việt Nam

  15/12/2017

   

  1.  

  Thông tư

  148/2018/TT-BQP  04/10/2018

  Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

  20/11/2018

   

  10. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  1.  

  Luật

   98/2015/QH13

   26/11/2015

  Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng

  01/7/2016

   

  1.  

  Nghị định

  59/2016/NĐ-CP

   01/7/2016

  Quy định về chứng minh thư quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

  01/7/2016

   

  1.  

  Nghị định

  82/2016/NĐ-CP  01/7/2016

  Quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

  01/7/2016

   

  1.  

  Nghị định

  83/2016/NĐ-CP

   01/7/2016

  Quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

  01/7/201

   

  1.  

  Nghị định

  151/2016/NĐ-CP

   11/11/2016

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

  30/12/2016

   

  1.  

  Nghị định

  19/2017/NĐ-CP

  24/02/2017

  Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

  15/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  107/2016/TT-BQP

   30/6/2016

  Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  113/2016/TT-BQP 23/8/2016

  Quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  08/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  170/2016/TT-BQP 30/10/2016

  quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  15/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  201/2016/TT-BQP 05/12/2016

  Quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng

  21/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  218/2016/TT-BQP 27/12/2016

  Quy định cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng minh sỹ quan; Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, Thẻ sĩ quan dự bị; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan dự bị

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  41/2017/TT-BQP

  27/02/2017

  Quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng

  14/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  134/2017/TT-BQP

  25/5/2017

  Quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật đặc công

  10/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  136/2017/TT-BQP

  26/5/2017

  Quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật xe - máy

  11/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  162/2017/TT-BQP

  10/7/2017

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  25/8/2017

   

  1.  

  Thông tư

  207/2017/TT-BQP

  23/8/2017

  Hướng dẫn thực hiện chuyên xếp lương đối với công nhân quốc phòng

  10/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  208/2017/TT-BQP 23/8/2017

  Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp

  10/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  224/2017/TT-BQP 13/9/2017

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng

  28/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  241/2017/TT-BQP  29/9/2017

  Quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  15/11/2017

   

              11. Dân quân tự vệ

  1.  

  Nghị định

  133/2015/NĐ-CP

  21/12/2015

  Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng

  15/02/2016

   

  1.  

  Nghị định

  03/2016/NĐ-CP  05/01/2016

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

  20/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  193/2014/TT-BQP

  26/12/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2014, Trang phục dân quân tự vệ

  14/02/2015

   

  1.  

  Thông tư

  04/2015/TT-BQP

   13/01/2015

  Quy định quản lý, sử dụng trang phục Dân quân tự vệ

  01/3/2015

   

  1.  

  Thông tư

  96/2015/TT-BQP

   31/8/2015

  Ban hành chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

  16/10/2015

   

  1.  

  Thông tư

  02/2016/TT-BQP  08/01/2016

  Quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ

  22/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  79/2016/TT-BQP 16/6/2016

  Quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ

  01/8/2016

   

  12. Giáo dục quốc phòng - an ninh

  1.  

  Luật

  30/2013/QH13

  19/6/2013

  Giáo dục quốc phòng và an ninh

  01//01/2014

   

   

  1.  

  Nghị định

  13/2014/NĐ-CP

  25/02/2014

  Hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

  10/4/2014

   

  1.  

  Thông tư

  24/2014/TT-BQP

  15/5/2014

  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong QĐNDVN

  01/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  25/2014/TT-BQP

   

  Quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

  02/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  38/2014/TT-BQP

   30/5/2014

  Ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

  14/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  39/2014/TT-BQP

   03/6/2014

  Ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

  20/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  40/2014/TT-BQP

   04/6/2014

  Quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

  01/01/2015

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH

  05/11/2015

  Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

  20/12/2015

   

  13. Đối ngoại quốc phòng

  1.  

  Thông tư

  22/2014/TT-BQP

  05/5/2014

  Hướng dẫn tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong Quân đội

  25/6/2014

   

  1.  

  Thông tư

  95/2015/TT-BQP

   25/8/2015

  Quy định về trình tự, thủ tục, xây dựng, ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế; xây dựng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội

  10/10/2015

   

  14. Công trình quốc phòng, khu quân sự, phòng thủ

  1.  

  Thông tư

  323/2017/TT-BQP 31/12/2017

  Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và điều hành sử dụng hệ thống Trường bắn, thao trường huấn luyện

  16/02/2018

   

  15. Cảnh vệ

  1.  

  Thông tư

  162/2018/TT-BQP

   11/11/2018

  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

  26/12/2018

   

  II. Tổ chức, xây dựng lực lượng

  1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

  1.  

  Nghị định

  18/2018/NĐ-CP

  02/02/2018

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  02/02/2018

   

  1.  

  Thông tư

  11/2015/TT-BQP

  17/03/2015

  Ban hành Điều lệ công tác bảo vệ an ninh QĐND Việt Nam

  02/05/2015

   

  1.  

  Thông tư

  03/2016/TT-BQP

   12/01/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

  01/3/2016

   

  1.  

  Thông tư

  04/2016/TT-BQP

  12/01/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam

  01/3/2016

   

  1.  

  Thông tư

  64/2016/TT-BQP

  16/5/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban quản lý nhà tang lễ quốc gia phía Nam

  01/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  50/2017/TT-BQP  08/3/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng thi hành án cấp quân khu

  25/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  52/2017/TT-BQP 10/3/2017

  Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng

  01/5/2017

   

  1.  

  Thông tư

  142/2017/TT-BQP

  29/5/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng

  15/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  152/2017/TT-BQP 23/6/2017

  Ban hành chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  10/8/2017

   

  2. Quản lý, rèn luyện bộ đội, rèn luyện kỷ luật

  1.  

  Thông tư

  20/2018/TT-BQP 13/02/2018

  Quy định việc quản lý, sử dụng trang phục dự lễ trong QĐNDVN

  05/4/2018

   

  1.  

  Thông tư

  89/2018/TT-BQP

  29/6/2018

  Quy định việc quản lý, sử dụng nghiệp vụ canh gác và kiểm soát quân sự trong QĐNDVN

  12/8/2018

   

  1.  

  Thông tư

  167/2018/TT-BQP 03/12/2018

  Quy định về tín hiệu của xe quân sự được quyền ưu tiên

  17/01/2019

   

  3. Giáo dục đào tạo

  1.  

  Thông tư

  17/2016/TT-BQP

  11/3/2016

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

  01/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  23/2016/TT-BQP

  23/3/2016

  Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành chỉ huy - Tham mưu hải quân

  07/5/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  51/2016/TT-BQP  20/4/2016

  Ban hành Điều lệ Công tác nhà trường QĐND Việt Nam

  05/6/2016

   

  1.  

  Thông tư

  164/2016/TT-BQP

  22/10/2016

  Ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành chỉ huy - Tham mưu lục quân (văn bằng đại học thứ 2) cho đối tượng hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ

  06/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  102/2017/TT-BQP 28/4/2017

  Ban hành Chương trình đào tạo giảng viên bắn pháo

  12/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  42/2017/TT-BQP 27/2/2017

  Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường Quân đội

  14/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  96/2017/TT-BQP 27/4/2017

  Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong QĐNDViệt Nam

  12/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  286/2017/TT-BQP

  15/11/2017

  Quy định về quản lý học viên đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài

  31/12/2017

   

  1.  

  Thông tư

  24/2018/TT-BQP

  10/03/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP  ngày 11/3/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các nhà trường trong Quân đội và Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự vào các trường trong Quân đội

  15/04/2018

   

  III. Vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự

  1. Công tác kỹ thuật chung

  1.  

  Thông tư

  102/2014/TT-BQP

  06/8/2014

  Ban hành định mức chi phí cho sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa súng pháo đạn dược lục quân chuyên ngành kỹ thuật quân khí tại đơn vị

  25/9/2014

   

  1.  

  Thông tư

  105/2014/TT-BQP

  14/8/2014

  Quy định Công tác quản lý kho vật tư kỹ thuật trong Quân đội

  02/10/2014

   

  1.  

  Thông tư

  41/2015/TT-BQP

  26/5/2015

  Quy định chế độ bảo đảm tổ chức thi nâng bậc thợ kỹ thuật và thi thợ giỏi trong Quân đội

  14/7/2015

   

  1.  

  Thông tư

  94/2015/TT-BQP

  13/8/2015

  Quy định cơ chế hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất trang bị kỹ thuật quân sự giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân đội với Tập đoàn viễn thông Quân đội

  28/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  111/2016/TT-BQP

  19/8/2016

  Ban hành Định mức chi phí cho bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị ngành kỹ thuật Biên phòng

  01/9/2016

   

  1.  

  Thông tư

  146/2016/TT-BQP

  21/9/2016

  Ban hành định mức chi phí cho kiểm định mẫu của súng pháo khí tài và phương tiện đo ngành Quân khí: ĐMQK-03-2016

  10/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  67/2017/TT-BQP

  31/3/2017

  Ban hành Định mức chi phí cho bảo dưỡng 1, bảo dưỡng 2 khí tài trinh sát và gây nhiễu Ngành Tác chiến điện tử: ĐMTCSĐT-01-2017

  15/5/2017

   

  2. Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ

  1.  

  Thông tư

  85/2018/TT-BQP

  23/06/2018

  Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng

  01/07/2018

   

  3. Quản lý trang bị kỹ thuật, vật tư

  1.  

  Thông tư

  15/2014/TT-BQP

  17/4/2014

  Ban hành Định mức chi phí bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất và sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật Ngành kỹ thuật Đặc công

  02/6/2014

   

  1.  

  Thông tư

  16/2014/TT-BQP

  17/4/2014

  Ban hành Định mức chi phí bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất và sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật Ngành kỹ thuật hóa học

  02/6/2014

   

  1.  

  Thông tư

  161/2018/TT-BQP  31/10/2018

  Ban hành Bộ định mức chi phí cho bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa súng pháo - khí tài - đạn dược lục quân ký hiệu ĐMQK-05-2018

  15/12/2018

   

  1.  

  Thông tư

  169/2018/TT-BQP 13/12/2018

  Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý

  28/01/2019

   

  4. Xe máy, tàu thuyền

  1.  

  Thông tư

  13/2014/TT-BQP

  24/3/2014

  Quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

  12/5/2014

   

  1.  

  Thông tư

  141/2014/TT-BQP

  20/10/2014

  Sửa đổi Điều 21 Thông tư số 32/2010/TT-BQP ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch lái xe quân sự, cấp đổi giấy phép lái xe quân sự

  06/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  97/2015/TT-BQP

   31/8/2015

  Quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng

  16/10/2015

   

  1.  

  Thông tư

  11/2016/TT-BQP

  24/02/2016

  Quy định tiêu chí phân loại cảng, công bố danh mục cảng thủy nội địa; phân cấp kỹ thuật, tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật cảng nội địa, tiêu chuẩn bến thủy nội địa và quản lý hoạt động đối với cảng, bến thủy nội địa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng

  10/4/2016

   

  1.  

  Thông tư

  93/2016/TT-BQP  24/6/2016

  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự

  10/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  102/2016/TT-BQP 29/6/2016

  Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

  15/8/2016

   

   

  1.  

  Thông tư

  32/2017/TT-BQP  24/01/2017

  Quy định đăng ký quản lý sử dụng tàu thuyền quân sự

  10/3/2017

   

  1.  

  Thông tư

  172/2018/TT-BQP

  27/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

  10/02/2019

   

  5. An toàn, vệ sinh lao động

  1.  

  Thông tư

  17/2014/TT-BQP

  17/4/2014

  Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù quân sự

  01/6/2014

   

  1.  

  Thông tư

  142/2014/TT-BQP

  22/10/2014

  Quy định công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

  08/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  143/2014/TT-BQP

  22/10/2014

  Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Quân đội

  08/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  93/2015/TT-BQP

  12/8/2015

  Ban hành bổ sung danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BQP ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  28/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  109/2016/TT-BQP

  05/8/2016

  Ban hành Quy chuẩn QCVN 02:2016/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt thuốc phóng đạn dược

  20/9/2016

   

  1.  

  Thông tư

  117/2016/TT-BQP 30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi ra nhiệt dầu sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 01:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  118/2016/TT-BQP 30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị an định Hecxozen trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 02:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  119/2016/TT-BQP  30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo NitroGlyxerin sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 03:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  120/2016/TT-BQP 30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị tạo Dinitrotoluen sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 04:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  121/2016/TT-BQP  30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thiết bị kẹp đạn bằng khí nén sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 05:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  122/2016/TT-BQP 30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm khí nén YKC, VZ20/350 sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 06:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  123/2016/TT-BQP 30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trạm Azốt UGZCIA dùng để nạp cho tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 07:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  124/2016/TT-BQP 30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với trục cáp vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 08:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  125/2016/TT-BQP  30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với pa lăng kéo tay sử dụng để nâng, hạ bom, đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 09:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  126/2016/TT-BQP  30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xà cẩu đạn tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 10:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  127/2016/TT-BQP  30/8/2016

  Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc phòng: QTKĐ 11:2016/BQP

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  128/2016/TT-BQP  30/8/2016

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với tời thủ công thuốc phóng nổ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 12:2016/BQP)

  15/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

  01/2017/TT-BQP  04/01/2017

  Quy định việc khai báo điều tra thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng

  20/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  02/2017/TT-BQP 05/01/2017

  Quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  20/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  08/2017/TT-BQP  06/01/2017

  Quy định hoạt động kiểm định an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

  22/02/2017

   

  6. Tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành

  1.  

  Thông tư

  27/2014/TT-BQP

  21/5/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1572:2014 hạt lửa và đập HL -1Y

  08/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  28/2014/TT-BQP

  21/5/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 603:2014, máy thu sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  08/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  29/2014/TT-BQP

  21/5/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 826:2014, máy thu sóng ngắn KENWOOD R500 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  08/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  30/2014/TT-BQP

  21/5/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 9001:2014, Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất sữa chữa quốc phòng - Các yêu cầu

  08/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  31/2014/TT-BQP

  21/5/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 860:2014, máy tính cá nhân để bàn dùng trong quân sự - Phương pháp thử tác động của đột biến nhiệt độ

  08/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  32/2014/TT-BQP

  21/5/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 860-1:2014, máy tính cá nhân để bàn dùng trong quân sự - Phương pháp thử tác động của nhiệt độ

  08/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  33/2014/TT-BQP

  21/5/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 890-1:2014, Mìn MB-K3 sau sửa chữa-yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  08/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  34/2014/TT-BQP

  21/5/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 422:2014 Phương pháp Abel xác định độ bền hóa học của thuốc phóng, thuốc nổ

  08/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  75/2014/TT-BQP

  01/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 19011:2014, Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, sữa chữa quốc phòng - Hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Quyết định số 156/2006/QĐ-BQP ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  15/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  76/2014/TT-BQP

  01/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 830:2014, Máy thu dải rộng AR5000 sau sửa chữa-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  77/2014/TT-BQP

  01/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 827:2014, Máy thu dải rộng ICOM IC - R9000 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  78/2014/TT-BQP

  02/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1574:2014, Lốp đặc đồng bộ 1 180x165

  15/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  79/2014/TT-BQP

  02/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 861-1:2014, Máy tính cá nhân để bàn dùng trong quân sự - Phương pháp thử tác động của độ ẩm ở nhiệt độ cao trong chế độ không đổi

  15/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  80/2014/TT-BQP

  02/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 861-2:2014, Máy tính cá nhân để bàn dùng trong quân sự - Phương pháp thử tác động của độ ẩm ở nhiệt độ cao trong chế độ chu kỳ

  15/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  81/2014/TT-BQP

  02/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1573:2014, Hạt lửa KBM-3SK

  15/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  82/2014/TT-BQP

  02/7/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 891:2014, Mìn MB-N3 sau sửa chữa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/8/2014

   

  1.  

  Thông tư

  103/2014/TT-BQP

  11/08/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 877:2014, Cơ sở đo lường-chất lượng yêu cầu chung về năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm

  26/9/2014

   

  1.  

  Thông tư

  113/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1756:2014, Lễ phục sĩ quan nam mùa hè K08 (may hàng loạt)

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  114/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1757:2014, Áo khoác quân sự  sĩ quan nam K08 (may hàng loạt)

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  115/2014/TT-BQP

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1758:2014, Vỏ chăn in loang K12

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  116/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1759:2014, Áo choàng cấp dưỡng nam K10

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  117/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1760:2014, Áo choàng cấp dưỡng nữ K10

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  118/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1761:2014, Áo ấm nghiệp vụ công tác tàu

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  119/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1762:2014, Vải Popeline Pevi K09

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  120/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1765:2014, Vải Tropical Peco in loang

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  121/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1766:2014, Vải Xicaro CVC in loang

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  122/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1767:2014, Dây võng

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  123/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1768:2014, Dây lưng dệt K11

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  124/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1769:2014, Dây lưng to có choàng vai và bao súng

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  125/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1770:2014, Ruột chăn xo POP và túi đựng chăn

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  126/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1771:2014, Tăng Vinilon in loang

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  127/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1754:2014, Nhiên liệu điêzen (DO) L-02 - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  128/2014/TT-BQP

  23/9/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1755:2014, Nhiên liệu Jet A-1K-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  07/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  132/2014/TT-BQP

  06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 860:2014, Máy tính cá nhân để bàn dùng trong quân sự-Phương pháp thử tác động của nhiệt độ cao

  24/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  133/2014/TT-BQP

  06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS862:2014, Máy tính cá nhân để bàn dùng trong quân sự-Phương pháp thử tác động của rung

  24/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  134/2014/TT-BQP

  06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 514:2014, Giấy quỳ dùng thử nghiệm Vi -ây-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  24/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  135/2014/TT-BQP

  06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1477:2014, Thiết bị khuếch đại và chuyển mạch anten sóng ngắn Khuếch đại/CKT-505

  24/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  136/2014/TT-BQP

  06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 919;2014, máy thu sóng ngắn P1521 sau sửa chữa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  24/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  137/2014/TT-BQP

  06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1571:2014, hạt lửa và đập HL-1

  24/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  138/2014/TT-BQP

  06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 9000:2014, Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, sửa chữa quốc phòng – Cơ sở và từ vựng

  24/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  139/2014/TT-BQP

  06/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 934:2014, Thuốc nổ công nghiệp – Natriat-phương pháp thử

  24/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  145/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1697:2014, Bộ đồ vải nghiệp vụ quân y

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  146/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1698:2014, Tủ đựng bát đũa TBĐ-09

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  147/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1781:2014, Khay chia ăn bộ binh K10

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  148/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1780:2014, Bếp dầu hóa hơi TS92

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  149/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1779:201, Xe đẩy thực phẩm 1 sàn XĐ06

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  150/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1778:2014, Xe sơ chế thực phẩm XT 04

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  151/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1777:2014, Giày da nam Cảnh sát biển đế chịu dầu

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  152/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1776:2014, Giày da thấp cổ sĩ quan nữ

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  153/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1775:2014, Giày vải cao cổ chiến sỹ

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  154/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1774:2014, Bít tất K09

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  155/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1773:2014, Mũ dã chiến và làm nhiệm vụ A2

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  156/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1772:2014, Khăn mặt bông K09

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  157/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1701:2014, Dép nhựa PVC

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  158/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1700:2014, Bếp dầu 20 bấc

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  159/2014/TT-BQP

  29/10/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1699:2014, Màn tuyn cá nhân

  15/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  30/2015/TT-BQP

   09/4/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1036:2015 Mìn K3-10 sau sửa chữa yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  28/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  31/2015/TT-BQP

  09/4/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1478:2015, thiết bị khuyếch đại an ten sóng cực ngắn KĐ/CKT-900

  28/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  32/2015/TT-BQP

  09/4/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1479;2015, Thiết bị chặn thu trinh sát phát lệnh định hướng CH/CKT -804

  28/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  33/2015/TT-BQP

  09/4/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1073:2015, Ống nhòm 15x50VN

  28/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  34/2015/TT-BQP

  09/4/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1037:2015, mìn CПM sau sửa chữa yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  28/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  35/2015/TT-BQP

  09/4/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1064:2015 mạng cục bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  28/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  36/2015/TT-BQP

  09/4/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1009:2015 kính ngắm PBO-2 VN

  28/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  37/2015/TT-BQP

  09/4/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 610:2015, Bộ dưỡng kiểm tra các loại súng cỡ nòng 7,62mm

  28/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  49/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1813:2015, máy thở - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  50/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1814:2015, máy theo dõi bệnh nhân- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  51/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1815:2015, dầu tua bin khí hàng hải SGT- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  52/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1816:2015, Dầu dụng cụ MVP- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  53/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1817:2015, Lễ phục Hạ sĩ quan – Binh sĩ

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  54/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1818:2015, Lễ phục Hạ sĩ quan – Binh sĩ Hải quân đối ngoại mùa hè K11

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  55/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1819:2015, Áo khoác gác 5 lớp Hạ sĩ quan - Binh sĩ nam

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  56/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1820:2015, Ghế tựa GT06

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  57/2015/TT-BQP

  01/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1821:2015, Bi đông nhựa 1 lít có ca

  16/8/2015

   

  1.  

  Thông tư

  74/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1844:2015, Lễ phục sỹ quan Hải quân đối ngoại 2 hàng cúc K08 (đo may)

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  75/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1845:2015, Lễ phục sỹ quan mùa đông K08 (đo may)

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  76/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1846:2015, Quần áo nghiệp vụ bay mùa đông K09

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  77/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1859:2015, Xôi sấy

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  78/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1858:2015, Cơm sấy

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  79/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1857:2015, Khay chia ăn 4 ngăn

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  80/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1856:2015, Máy thái củ quả KQ06

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  81/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1855:2015, nền cấp hiệu hạ sĩ quan – Binh sỹ K09

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  82/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1854:2015, Mũ kiểm soát quân sự K12

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  83/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1853:2015, Giày ghệt hải quân đánh bộ

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  84/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1852:2015, Giày vải thấp cổ nữ

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  85/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1851:2015, Giày ghệt da sỹ quan nữ

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  86/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1850:2015, Áo khoác quân sự sĩ quan nam K08 (đo may)

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  87/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1849:2015, Áo khoác quân sự sĩ quan nam K08 (đo may)

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  88/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1847:2015, Quần áo nghiệp vụ bay mùa hè K09

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  89/2015/TT-BQP

  29/7/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1848:2015, quân phục dã chiến sĩ quan cấp tướng nam K07

  16/9/2015

   

  1.  

  Thông tư

  99/2015/TT-BQP

  11/9/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1657:2015, máy thu sóng ngắn ICOM IC-R71 và ICOM IC-R-72 sau sữa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2015

   

  1.  

  Thông tư

  100/2015/TT-BQP

  11/9/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1654:2015, Ra đa quan sát YT-H sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2015

   

  1.  

  Thông tư

  101/2015/TT-BQP

  11/9/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 599:2015, Cáp điện đèn bay đêm dã chiến

  01/11/2015

   

  1.  

  Thông tư

  102/2015/TT-BQP

  11/9/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1094:2015, Ngòi BEД-1M sau sửa chữa-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2015

   

  1.  

  Thông tư

  103/2015/TT-BQP

  11/9/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1095:2015, Ngòi chống tháo NCT2-79 sau sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2015

   

  1.  

  Thông tư

  104/2015/TT-BQP

  11/9/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 713:2015, Bộ dưỡng kiểm tra súng cao xạ 12,7mm k54 (K38/46)

  01/11/2015

   

  1.  

  Thông tư

  105/2015/TT-BQP

  18/9/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1071:2015, Kính ngắm PGOK-9 VN

  01/11/2015

   

  1.  

  Thông tư

  125/2015/TT-BQP

  17/11/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1658:2015, hệ thống bếp lò hơi cơ khí d -70

  02/01/2016

   

  1.  

  Thông tư

  126/2015/TT-BQP

  17/11/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1659:2015, hệ thống bếp lò hơi cơ khí d -150

  02/01/2016

   

  1.  

  Thông tư

  127/2015/TT-BQP

  17/11/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1660:2015, hệ thống bếp lò hơi cơ khí d -250

  02/01/2016

   

  1.  

  Thông tư

  128/2015/TT-BQP

  17/11/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1661:2015, hệ thống bếp lò hơi cơ khí d -500

  02/01/2016

   

  1.  

  Thông tư

  129/2015/TT-BQP

  17/11/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1662:2015, hệ thống bếp lò hơi cơ khí d -40

  02/01/2016

   

  1.  

  Thông tư

  130/2015/TT-BQP

  17/11/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1920:2015, hệ thống bếp lò hơi cơ khí d -30

  02/01/2016

   

  1.  

  Thông tư

  141/2015/TT-BQP

  17/12/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 373:2015, Đạn CT-B441M

  02/01/2016

   

  1.  

  Thông tư

  143/2015/TT-BQP

  29/12/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1137:2015, Nguồn lưu điện OFF-LINE công suất đến 2000 VA - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  11/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  144/2015/TT-BQP

  29/12/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1155:2015, Dàn phóng bom PЬY-2500 sau sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  11/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  145/2015/TT-BQP

  29/12/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1566:2015, Ngòi áp điện NADD-94 (VP-7-VN)

  11/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  146/2015/TT-BQP

  29/12/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1096:2015, Ngòi chống tháo dùng cho mìn M2-C1 sau sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  11/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  147/2015/TT-BQP

  29/12/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1647:2015, Khí tài lặn Divex Shadow Excursion sau sửa chữa – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  11/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  148/2015/TT-BQP

  29/12/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1433:2015, Đai Ra đa HAzdA-25M1 sau sửa chữa Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  11/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  149/2015/TT-BQP

  29/12/2015

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1063:2015, Máy tính cá nhân để bàn – Khối hệ thống -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  11/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  32/2016/TT-BQP

  28/3/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 979:2016, Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K11 hệ thống bắn và điều khiển 9C428 trên xe БMП-1, sau sửa chữa-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  11/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  34/2016/TT-BQP

  30/3/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1912:2016, Máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn nhảy tần VRH811/S

  13/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  35/2016/TT-BQP

  30/3/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1915:2016, Bộ Thông thoại số trên xe tăng thiết giáp VIS

  13/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  36/2016/TT-BQP

  30/3/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1913:2016, Máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn VRH811/SR

  13/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  37/2016/TT-BQP

  30/3/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1914:2016, Máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn nhảy tần VRU812/S

  13/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  43/2016/TT-BQP

  30/3/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 629:2016, thuốc phóng keo-phân cấp chất lượng theo độ an định hóa học bằng phương pháp áp kế

  13/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  44/2016/TT-BQP

  30/3/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 629:2016, thuốc phóng keo – bằng phương pháp áp kế

  13/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  66/2016/TT-BQP

  23/5/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1875:2016, chất lỏng công nghệ VN.SP-3-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  07/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  67/2016/TT-BQP

  23/5/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1874:2016, Xăng dung môi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  07/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  68/2016/TT-BQP

  23/5/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1868:2016, Lều cấp cứu say nắng LSN-12

  07/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  69/2016/TT-BQP

  23/5/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1867:2016, thùng đựng cơ số quân y TCSQY-13

  07/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  133/2016/TT-BQP  12/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1715:2016, Súng cao xạ 14,5 mm ЭГY- 1  sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  134/2016/TT-BQP 12/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1903:2016, xe НYUNDAI CHORUS sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  135/2016/TT-BQP 12/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1714:2016, Súng cao xạ 14,5 mm ЭПY- 4  sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  136/2016/TT-BQP  12/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1904:2016, xe URAL 43206 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  137/2016/TT-BQP  12/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1736:2016, Kính ngắm trực tiếp ОП4M -7 (OP4M-7) sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  140/2016/TT-BQP 17/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1731:2016, Đài vô tuyến điện P-173M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  05/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  141/2016/TT-BQP  17/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1717:2016, Xe thiết giáp M113 - Phân cấp chất lượng

  05/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  142/2016/TT-BQP 17/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1809:2016, máy thu phát vô tuyến điện sóng ngắn 20W

  05/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  143/2016/TT-BQP  17/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1808:2016, Máy thu phát vô tuyến điện sóng ngắn 5 W

  05/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  144/2016/TT-BQP 17/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1746:2016, Tàu Grip sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  05/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  148/2016/TT-BQP  26/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1686:2016, Tàu ngầm P4 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  149/2016/TT-BQP  26/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1687:2016, Tàu tên lửa 12418 - Ra đa MP123-02-MОДȜ sau sửa chữa và phương pháp kiểm tra

  15/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  150/2016/TT-BQP 26/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1688:2016, Tương thích điện từ trường trên tàu tên lửa 1241 PЭ

  15/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  151/2016/TT-BQP 26/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1719:2016, Máy thu phát vô tuyến điện sóng ngắn VRP61

  15/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  152/2016/TT-BQP  26/9/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1718:2016, Máy thu phát vô tuyến điện sóng ngắn VRU611

  15/11/2016

   

  1.  

  Thông tư

  155/2016/TT-BQP  14/10/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1807:2016, Camera trinh sát mục tiêu ảnh nhiệt tích hợp đo xa laser Explorer sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  156/2016/TT-BQP 14/10/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1726:2016, Xe MITSUBISHI ZINGER GLS/MT sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  157/2016/TT-BQP 14/10/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1806:2016, Tổ hợp tên lửa P17Э - Thiết bị đo quỹ đạo bay tên lửa (BTИ) sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  158/2016/TT-BQP 14/10/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1727:2016, Xe HYUNDAI COUNTY sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  159/2016/TT-BQP 14/10/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1725:2016, Xe NISSAN X-TRAIL - Phân cấp chất lượng

  01/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  171/2016/TT-BQP  03/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1702:2016, Xe thiết giáp ƂƬР -152 lắp động cơ điêzen YC4D - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  20/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  172/2016/TT-BQP  03/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1729:2016, Hỏa cụ phát xạ hồng ngoại IR 19-VN và IR 35-VN

  20/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  173/2016/TT-BQP  03/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1730:2016, Thuốc hỏa thuật HN 07-19 và HN 09-35

  20/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  174/2016/TT-BQP  03/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1703:2016, Xe chỉ huy tham mưu thông tin UAZ-31512.XTT - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  20/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  175/2016/TT-BQP  03/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1728:2016, Túi bảo quản có máy hút ẩm TBQ

  20/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  176/2016/TT-BQP 04/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1782:2016, Tổ hợp tên lửa Bastion - Xe MZKT -7930 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  177/2016/TT-BQP  04/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1785:2016, Ra đa Score 3000 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  178/2016/TT-BQP 04/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 173:2016, Tàu tên lửa 12418 - Thiết bị nhận biết địch, ta 6710P-7 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  179/2016/TT-BQP 04/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1786:2016, Tên lửa П-15У - Hệ thống khí, nhiên liệu sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  180/2016/TT-BQP 04/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1784:2016, Tên lửa Accular - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  187/2016/TT-BQP 18/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1802:2016, Màng hấp thụ khí ăn mòn KT-11-21

  05/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  188/2016/TT-BQP  18/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1987:2016, Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn

  05/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  189/2016/TT-BQP n 18/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1804:2016, Buồng tăng giảm áp Hytech D.A.R.T và Buồng chuyển tiếp A.T.E.L sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  05/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  190/2016/TT-BQP  18/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1803:2016, Kính ngắm đêm NVS -1BT

  05/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  191/2016/TT-BQP 18/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1801:2016, Dung dịch rửa nòng pháo RNP

  05/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  194/2016/TT-BQP 30/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1795:2016, Xe GAZ-66 điezen hóa (GAZ-66.D) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  16/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  195/2016/TT-BQP  30/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1796:2016, Xe PAZ -320547 điezen hóa (PAZ-320547.D) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  16/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  196/2016/TT-BQP  30/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS Sửa đổi 1:2016 TCVN/QS 1291:2010, Xe URAL-375D điezen hóa (URAL-375D.D)- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  16/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  197/2016/TT-BQP  30/11/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1794:2016, Xe ZIL -131 điêzen (ZIL-131.D) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  16/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  200/2016/TT-BQP 01/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1805:2016, Máy đẩy người nhái CUDA M1200 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  16/01/2017

   

  1.  

  Thông tư

  208/2016/TT-BQP 23/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1793:2016, Máy ngắm tự động kiểu 3АП - 23 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  209/2016/TT-BQP  23/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1792:2016, Máy ngắm tự động kiểu А3П-37-2 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  210/2016/TT-BQP 23/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1790:2016, Máy ngắm tự động kiểu E18 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  211/2016/TT-BQP 23/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1791:2016, Máy ngắm tự động kiểu C89 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  212/2016/TT-BQP  23/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1876:2016, Toàn đạc điện tử Flexline TS02 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  222/2016/TT-BQP  31/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1984:2016, Rada cảnh giới bắt sóng thấp Đề xi mét VRS-2DM

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  223/2016/TT-BQP  31/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1985:2016, Máy thu phát vô tuyến điện sóng ngắn nhảy tần VRS631/S

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  224/2016/TT-BQP  23/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1690:2016, Máy thu nén khí CONTRI SUB MCH6 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  225/2016/TT-BQP  31/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1689:2016, Máy thông tin thủy âm Divex Digicom II sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  226/2016/TT-BQP 31/12/2016

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1986:2016, Máy thu phát vô tuyến điện VRH911

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  03/2017/TT-BQP  06/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1689:2017, Máy thông tin thủy âm Diex Digicom II sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  04/2017/TT-BQP

  06/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1690:2016, Máy nén khí CONTRI SUB MCH6 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  05/2017/TT-BQP

  06/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1985:2016, Máy thu phát vô tuyến điện sóng ngắn nhảy tần VRS631/S

  25/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  06/2017/TT-BQP

  06/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1984:2016, ra đa cảnh giới bắt thấp sóng Đề xi mét VRS-2DM

  25/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  07/2017/TT-BQP  06/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1986:2017, Máy thu phát vô tuyến điện VRH911

  25/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  10/2017/TT-BQP  23/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn QCVN 07:2017/BQP - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống sét kho chứa đạn

  10/3/2017

   

  1.  

  Thông tư

  27/2017/TT-BQP

  23/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1540:2017, Xe tiêu tẩy không quân sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/3/2017

   

  1.  

  Thông tư

  28/2017/TT-BQP

  23/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1541:2017, Xe tiêu tẩy không quân, phân cấp chất lượng

  10/3/2017

   

  1.  

  Thông tư

  29/2017/TT-BQP

  23/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1539:2017, xe bọc thép trinh sát phóng xạ hóa học DM-2PH sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/3/2017

   

  1.  

  Thông tư

  30/2017/TT-BQP

  23/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1909:2017, Tàu ST112 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/3/2017

   

  1.  

  Thông tư

  31/2017/TT-BQP

  23/01/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1910:2017, Tàu ST126 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/3/2017

   

  1.  

  Thông tư

  43/2017/TT-BQP

  03/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1627:2017, Kính ngắm đêm NV/S-9M

  20/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  44/2017/TT-BQP

  03/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1645:2017, Thuốc phóng hình ống NDT-3-16/1

  20/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  45/2017/TT-BQP

  03/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1642:2017, Thuốc phóng hình lá NBL-62-275-7,5

  20/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  46/2017/TT-BQP

  03/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1641:2017, Thuốc phóng hình lá NBL-50-240-5

  20/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  47/2017/TT-BQP

  03/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1643:2017, Thuốc phóng Piroxilin

  20/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  55/2017/TT-BQP

  23/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1612:2017, Hộp thuốc thử TH-13

  10/5/2017

   

  1.  

  Thông tư

  56/2017/TT-BQP

  23/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1619:2017, Xe phát sóng cơ động BTS-Canter 3.5 – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/5/2017

   

  1.  

  Thông tư

  57/2017/TT-BQP

  23/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1621:2017,  xe ứng cứu thông tin cơ động UC02-Isuzu NLR55E - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/5/2017

   

  1.  

  Thông tư

  58/2017/TT-BQP

  23/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1620:2017, Xe ứng cứu thông tin cơ động UC01 - Suzuki SK410K - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/5/2017

   

  1.  

  Thông tư

  59/2017/TT-BQP

  23/3/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1618:2017, Xe công trình CTX - Canter 3.5 - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/5/2017

   

  1.  

  Thông tư

  85/2017/TT-BQP

   17/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1877:2017, Máy đo xa laser LH41C sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  05/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  86/2017/TT-BQP

  17/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1864:2017, Tương thích điện từ (EMC) cho các khí tài quân sự hoạt động trong dải sóng cm - Yêu cầu chung về phát xạ và khả năng miễn nhiễm

  05/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  87/2017/TT-BQP

  17/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1865:2017, Tương thích điện từ (EMC) cho các khí tài quân sự hoạt động trong dải sóng dm - Yêu cầu chung về phát xạ và khả năng miễn nhiễm

  05/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  89/2017/TT-BQP

  18/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1863:2017, Tương thích điện từ (EMC) cho các khí tài quân sự hoạt động trong dải sóng cực ngắn - Yêu cầu chung về phát xạ và khả năng miễn nhiễm,

  05/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  90/2017/TT-BQP

  18/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1862:2017, Tương thích điện từ (EMC) cho các khí tài quân sự hoạt động trong dải sóng ngắn - Yêu cầu chung về phát xạ và khả năng miễn nhiễm,

  05/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  91/2017/TT-BQP

   24/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1721:2017, Máy đo xa laser Vector 21 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  92/2017/TT-BQP

  24/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1720:2017, Tổ hợp tên lửa P17Э - Đầu đạn 8Ф44Э sau sửa chữa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  93/2017/TT-BQP

  24/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1614:2017, Chất tiêu độc 3/2 - Phân cấp chất lượng

  15/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  94/2017/TT-BQP

   24/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1613:2017, Mặt nạ phòng độc MV-5-Phân cấp chất lượng

  15/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  95/2017/TT-BQP

   24/4/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 886:2017, Đạn CT-73 mm (kiểu PG-9)

  15/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  123/2017/TT-BQP

   09/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1939:2017, Bơm tiêm điện - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  124/2017/TT-BQP

  09/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1942:2017, Dầu nhờn động cơ xăng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  25/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  125/2017/TT-BQP

   09/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1943:2017, Dầu nhờn thủy lực- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  25/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  126/2017/TT-BQP

  09/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1944:2017, Dầu nhờn công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

  25/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  127/2017/TT-BQP

  09/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1945:2017, Tủ để bát K14

  25/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  128/2017/TT-BQP

  09/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1946:2017, Vải Gabadin len 50/50 K08

  25/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  129/2017/TT-BQP

  09/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1947:2017, Vải Popeline Pevi K13

  25/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  130/2017/TT-BQP

  10/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1938:2017, Bơm truyền dịch tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  25/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  137/2017/TT-BQP

  29/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1704:2017, Phần Mềm công nghệ thông tin - Quy trình phát triển phần mềm

  15/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  138/2017/TT-BQP

  29/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1706:2017, Trang bị công nghệ thông tin - Phương pháp thử tác động của nhiệt ẩm

  15/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  139/2017/TT-BQP

  96/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1705:2017, Trang bị công nghệ thông tin - Phương pháp thử tác động của đột biến nhiệt độ

  15/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  140/2017/TT-BQP

  29/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1789:2017, Công nghệ thông tin - Mạng cục bộ (LAN) - Hệ thống mạng cáp

  15/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  141/2017/TT-BQP

  29/5/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1707:2017, Trang bị công nghệ thông tin - Phương pháp thử tác động của rung xóc

  15/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  146/2017/TT-BQP

  21/6/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1303:2017, Đạn hơi liên thanh cỡ 7,62 mm kiểu M43 và K53 không đầu

  10/8/2017

   

  1.  

  Thông tư

  147/2017/TT-BQP

  21/6/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1266:2017, Đạn súng trường 7,62 x 54 mm (K53) đầu lõi thép

  10/8/2017

   

  1.  

  Thông tư

  148/2017/TT-BQP

  21/6/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1250:2017, Đạn súng trường 7,62 x 39 mm (K56) đầu lõi thép kiểu M43

  10/8/2017

   

  1.  

  Thông tư

  149/2017/TT-BQP

  21/6/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1970:2017, Ống nhòm đêm 5x75

  10/8/2017

   

  1.  

  Thông tư

  150/2017/TT-BQP

  21/6/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1837:2017, Thuốc nổ phá - Xác định độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast

  10/8/2017

   

  1.  

  Thông tư

  163/2017/TT-BQP

  17/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1655:2017, Đạn 14,5 mm xuyên cháy và chuyên cháy vạch đường kiểu 1956

  05/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  164/2017/TT-BQP

  17/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1656:2017, Đạn pháo cao xạ 23 mm nổ phá sát thương cháy và nổ phá sát thương cháy vạch đường (kiểu K85)

  05/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  165/2017/TT-BQP

  17/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1626:2017, Đạn 12,7 mm xuyên cháy vạch đường kiểu 1954

  05/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  166/2017/TT-BQP

  17/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1625:2017, Đạn lựu phóng 548D

  05/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  167/2017/TT-BQP

  17/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1628:2017, Ống nhòm đêm VN/G-10A

  05/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  176/2017/TT-BQP

  31/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1751:2017, Nhóm động cơ M400 - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  177/2017/TT-BQP

  31/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1752:2017, Động cơ 6L350 - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  178/2017/TT-BQP

  31/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1750:2017, Xuồng cao tốc ST-660-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  179/2017/TT-BQP

  31/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1749:2017, Xuồng cao tốc ST-650-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  180/2017/TT-BQP

  31/7/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1753:2017, Động cơ ДР -76-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  184/2017/TT-BQP

  07/8/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn QCVN 09:2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo mặt đất

  25/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  185/2017/TT-BQP

  07/8/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn QCVN 10:2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không

  25/9/2017

   

  1.  

  Thông tư

  192/2017/TT-BQP

  21/8/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1975:2017, Tên lửa hàng không Р-27ЭP1 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  193/2017/TT-BQP

  21/8/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1974:2017, Tên lửa hàng không Р-73Э sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  194/2017/TT-BQP

  21/8/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1978:2017, Máy bay quân sự kiểm tra không phá hủy - Quy định chung

  10/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  195/2017/TT-BQP

  21/8/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1976:2017, Tên lửa hàng không Р-27ЭT1 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  196/2017/TT-BQP

  21/8/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1977:2017, Tên lửa hàng không X-31A sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  10/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  197/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với Bộ nâng chuyển tên lửa k350-110 sử dụng trong BQP (QTĐK 01:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  198/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với Cáp và quang cẩu tên lửa sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTĐK 02:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  199/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn giá đỡ tháo dỡ K359-60 sử dụng trong BQP (QTĐK 03:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  200/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị MC-35004 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTĐK 04:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  201/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị thử tải 8E088 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTĐK 05:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  202/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Trạm sấy và làm lạnh YXHC Ф55-70MЭ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTĐK 06:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  203/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống áp lực xe bệ phóng 9П-117M sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTĐK 08:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  204/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống chai, mạng, đường ống dẫn ni tơ sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTĐK 07:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  205/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy nén khí ДK-9M, ЭK-9 sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTĐK 09:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  206/2017/TT-BQP

  22/8/2017

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Máy đánh gỉ đạn sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTĐK 10:2017/BQP)

  08/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  209/2017/TT-BQP

  01/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1972:2017, Kính ngắm đêm PKMSN

  16/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  210/2017/TT-BQP

  01/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1921:2017, Thuốc nổ A-IX-1

  16/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  211/2017/TT-BQP

  01/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1971:2017, Kính ngắm đêm BAKn

  16/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  212/2017/TT-BQP

  01/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1274:2017, Thuốc nổ hexogen

  16/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  213/2017/TT-BQP

  01/9/2017

  Ban hành Bộ định mức chi phí cho kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng súng pháo khí tài lục quân, ký hiệu: ĐMQK-04-2017

  16/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  214/2017/TT-BQP

  01/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1973:2017, Kính ngắm đêm B41

  16/10/2017

   

  1.  

  Thông tư

  217/2017/TT-BQP

  12/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1952:2017, Máy thu phát vô tuyến điện sóng ngắn VRU611 - Phân cấp chất lượng

  01/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  218/2017/TT-BQP

  12/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1954:2017, Máy phát 91Z cải tiến - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  01/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  219/2017/TT-BQP

  12/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1955:2017, Thiết bị truyền dẫn quang SDH TV 14XX

  01/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  220/2017/TT-BQP

  12/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1953:2017, Máy thu phát vô tuyến điện sóng ngắn nhảy tần 125 W

  01/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  221/2017/TT-BQP

  12/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1950:2017, Tổng đài cấp chiến thuật dung lượng nhỏ

  01/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  226/2017/TT-BQP

  20/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1956:2017, Máy nén khí Contri Sub MCH6 - Phân cấp chất lượng

  06/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  227/2017/TT-BQP

  20/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1949:2017, xe đo YA3-452T-Phân cấp chất lượng

  06/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  228/2017/TT-BQP

  20/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1957:2017, Máy thông tin thủy âm Divex Digicom II - Phân cấp chất lượng

  06/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  229/2017/TT-BQP

  20/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1948:2017, xe trinh sát pháo binh EL/M2129 –Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  06/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  230/2017/TT-BQP

  20/9/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1958:2017, Ống nhòm nhìn đêm NL-91 - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  06/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  243/2017/TT-BQP

  06/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1800:2017, Máy phát vô tuyến điện sóng ngắn VRS642

  22/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  244/2017/TT-BQP

  06/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1984:2017, Giấy ức chế ăn mòn ĐB-2

  22/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  245/2017/TT-BQP

  06/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1985:2017, dung dịch ức chế an mòn ĐB-2.1

  22/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  246/2017/TT-BQP

  06/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1878:2017, máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn 10W

  22/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  247/2017/TT-BQP

  06/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1879:2017, máy phát vô tuyến diện sóng ngắn VRS641

  22/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  249/2017/TT-BQP

  11/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1882:2017, Máy thu phát vô tuyến điện sóng cực ngắn nhảy tần VRU812

  27/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  250/2017/TT-BQP

  11/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1881:2017, Máy thu vô tuyến điện sóng ngắn VRS651

  27/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  251/2017/TT-BQP

  11/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1884:2017, thiết bị vi ba số ít kênh dải tần UHF HTC -6080/VHF-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  27/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  252/2017/TT-BQP

  11/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1883:2017, Thiết bị vi ba số ít kênh dải tần VHF HTC-6080/VHF-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  27/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  253/2017/TT-BQP

  11/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1886:2017, Thiết bị vi ba số 4E1HTC-4450/VB-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  27/11/2017

   

  1.  

  Thông tư

  274/2017/TT-BQP

  27/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 730:2017, Mỡ biển VN.AMC

  15/12/2017

   

  1.  

  Thông tư

  275/2017/TT-BQP

  27/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1885:2017, Thiết bị Router HTC-0802/RT-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

  15/12/2017

   

  1.  

  Thông tư

  276/2017/TT-BQP

  27/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 631:2017, Vật liệu bảo quản săm lốp cao su AO-1

  15/12/2017

   

  1.  

  Thông tư

  277/2017/TT-BQP

  27/10/2017

  Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 729:2017, Mỡ VN.PVK

  15/12/2017

   

  1.  

  Thông tư