hieuluat

Quyết định 1322/QĐ-BTNMT cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1322/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành:16/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:16/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  ____________

  Số: 1322/QĐ-BTNMT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  _______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  -  Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ Tư pháp;

  - Hội đồng tư vấn cải cách TTHC;

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

  - Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT;

  - Lưu: VT, PC.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Trần Hồng Hà

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2020)

  _____________________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (Nghị quyết số 68/NQ-CP).

  2. Bám sát quan điểm, mục tiêu, yêu cầu việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

  3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

  2. Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

  3. Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  4. Xây dựng trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  5. Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

  6. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 2, 3, 4 5 phần II Kế hoạch này.

  7. Thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát.

  8. Tiếp tục duy trì việc tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, cá nhân về quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường nói chung và các quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

  9. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

  Chi tiết về nội dung nhiệm vụ, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành và sản phẩm dự kiến tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng; bảo đảm chế độ báo cáo thực hiện nhiệm vụ cụ thể; báo cáo năm về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

  2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập dự toán, bảo đảm đủ kinh phí để triển khai thực hiện. Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, các đơn vị được huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

  3. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Làm đầu mối trong việc tham mưu, triển khai, đôn đốc, tổng hợp báo cáo; báo cáo Bộ trưởng những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ./.

   

   

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Trần Hồng Hà

   

   

   

   

   
   
   

  Phụ lục

  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  (kèm theo Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2020)

   

  STT

  Nội dung công việc

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  Sản phẩm dự kiến

  1

  Phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị

  Thủ trưởng các đơn vị

   

  Ngay sau khi Quyết định này được ban hành

  Nội dung nghị quyết được phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị

  2

  Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

   

   

   

   

  2.1

  Hướng dẫn việc thống kê và cập nhật dữ liệu, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Vụ Pháp chế

   

  Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ có hướng dẫn

  Có văn bản hướng dẫn; trao đổi; tập huấn (nếu có)

  2.2.

  Thống kê, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế

  Trước ngày

  25/8/2020

  Các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và kết quả tính toán chi phí tuân thủ được thống kê, tính toán theo hướng dẫn và được cập nhật trên Hệ thống phần mềm và gửi Vụ Pháp chế về kế quả thống kê, tính toán chi phí tuân thủ nêu trên.

  2.3

  Góp ý kiến về kết quả thống kê, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Trước ngày

  05/9/2020

  Văn bản góp ý đối với kết quả thống kê, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  2.4

  Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện kết quả thống kê, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở ý kiến của Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế

  Trước ngày

  15/9/2020

  Công văn về tiếp thu, giải trình và hoàn thiện kết quả thống kê, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh gửi Vụ Pháp chế

  2.5

  Rà soát, hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ kết quả thống kê dữ liệu và tính toán tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Trước ngày

  30/9/2020

  Dữ liệu và tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm; dự thảo Công văn trình Lãnh đạo Bộ gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị tham gia ý kiến đối với kết quả thống kê, tính toán chi phí tuân thủ nêu trên.

  2.6

  Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống phần mềm trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Chính phủ

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Trước ngày

  20/10/2020

  Dữ liệu và tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được hoàn thiện trên Hệ thống phần mềm

  2.7

  Xây dựng báo cáo kết quả thống kê, tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Trước ngày

  31/10/2020

  Trình Bộ trưởng phê duyệt báo cáo kết quả thống kê tính toán chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  3

  Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

   

   

   

   

  3.1

  Hướng dẫn rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Vụ Pháp chế

   

  Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ có hướng dẫn

  Có văn bản hướng dẫn; trao đổi; tập huấn (nếu có)

  3.2

  Rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đề xuất phương án cắt giảm và tính toán chi phí cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế

  Trước ngày

  10/9/2020

  Dự thảo kết quả rà soát, đánh giá; đề xuất phương án cắt giảm và tính toán chi phí cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh gửi Vụ Pháp chế (bao gồm cả các biểu mẫu theo hướng dẫn)

  3.3

  Góp ý kiến đối với kết quả rà soát, đánh giá; đề xuất phương án cắt giảm và tính toán chi phí cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị

  Vụ Pháp chế

   

  Trước ngày

  20/9/2020

  Ý kiến góp đối với kết quả rà soát, đánh giá; đề xuất phương án cắt giảm và tính toán chi phí cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị

  3.5

  Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá; đề xuất phương án cắt giảm và tính toán chi phí cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và gửi về Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế

  Trước ngày

  30/9/2020

  Kết quả rà soát, đánh giá; đề xuất phương án cắt giảm và tính toán chi phí cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được hoàn thiện

  3.6

  Tổng hợp, hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá; đề xuất phương án cắt giảm và tính toán chi phí cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ và báo cáo Lãnh đạo Bộ để gửi xin ý kiến các bộ ngành, cơ quan có liên quan

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Trước ngày

  10/10/2020

  Dự thảo Công văn của Bộ gửi các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả rà soát, đánh giá, tính toán chi phí cắt giảm và dự thảo phương án cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

  3.7

  Tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá; phương án cắt giảm và tính toán chi phí cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; xây dựng, trình Bộ trưởng Phương án cắt giảm, đơn giản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Trước ngày

  30/10/2020

  Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (kèm theo các Biểu mẫu theo quy đinh); dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

  3.8

  Xây dựng dự thảo 01 Thông tư để sửa đổi các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (nếu có)

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Ngay sau khi Phương án cắt giảm, đơn giản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ được Thủ tướng Chính        phủ thông qua

  Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng để sửa đổi các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh

  3.9

  Xây dựng 01 dự thảo VBQPPL để sửa đổi nhiều VBQPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (nếu có)

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Ngay sau khi Phương án cắt giảm, đơn giản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ được Thủ tướng Chính  phủ thông qua

  Dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi các VBQPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

  3.10

  Xây dựng dự thảo 01 VBQPPL để sửa đổi nhiều VBQPPL thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (nếu có)

  Vụ Pháp chế

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Ngay sau khi Phương án cắt giảm, đơn giản quy định liên quan đến hoạt động  kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ được Thủ tướng Chính       phủ thông qua

  Dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sửa đổi các VBQPPL thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phủ liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

  4

  Thường xuyên cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên Hệ thống phần mềm

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế

  Thường xuyên

  Quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được cập nhật trên Hệ thống phần mềm

  5

  Tiếp tục duy trì việc tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường nói chung và các quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế

  Thường xuyên

  Ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định pháp luật tài nguyên và môi trường được tiếp nhận, xử lý qua đường văn bản; qua cổng thông tin điện tử của Bộ, của đơn vị; qua thư điện tử; qua đối thoại, hội nghị, hội thảo, tập huấn,...

  6

  Báo cáo năm về tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Vụ Pháp chế

  Trước ngày

  20/12/2020

  Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1322/QĐ-BTNMT cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu:1322/QĐ-BTNMT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:16/06/2020
  Hiệu lực:16/06/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X