hieuluat

Quyết định 1403-QĐ/UBKTTW Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Kiểm tra Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1403-QĐ/UBKTTWNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Văn Dụ
  Ngày ban hành:29/07/2013Hết hiệu lực:09/11/2016
  Áp dụng:29/07/2013Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA

  -------

  Số: 1403-QĐ/UBKTTW

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH "HỆ THỐNG MẪU VĂN BẢN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG"

  -----------------------

   

  Căn cứ Điều lệ Đảng khóa XI;

  Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI;

  Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kim tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI;

  Căn cứ Quyết định số 31-QĐ/TW ngày 01-10-1997 của Bộ Chính trị quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Quyết định số 91-QĐ/TW ngày 16-02-2004 của Ban Bí thư ban hành bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản trong một số điu của "Quy định vthể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng";

  Xét đề nghị của Vụ Tổng hợp,

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng" áp dụng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

  Điều 2. Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định này để ban hành Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ áp dụng cho Ủy ban kiểm tra cấp dưới.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
  - Như Điều 3,
  -
  Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, đng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  -
  Các đồng chí Trlý, Thư ký Chủ nhiệm,
  -
  Lưu: VT-LT, VTH(8b).

  TM. ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM
  Ngô Văn Dụ

   

   

  DANH MỤC

  HỆ THỐNG MẪU VĂN BẢN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1403-QĐ/UBKTTW ngày 29/7/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

   

  TT

  Tên mẫu văn bản

  Ký hiệu mẫu

  Trung ương

  Địa phương

  I.

  KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

    

  1.1

  Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  1A

  1a

  1.2

  Kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  1B

  1b

  1.3

  Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  1C

  1c

  1.4

  Thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  1D

  1d

  II.

  KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

    

  2.1

  Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

  2A

  2a

  2.2

  Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

  2B

  2b

  2.3

  Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

  2C

  2c

  2.4

  Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ lut trong Đảng

  2D

  2d

  III.

  GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

    

  3.1

  Quyết định giám sát

  3A

  3a

  3.2

  Kế hoạch giám sát

  3B

  3b

  3.3

  Báo cáo kết quả giám sát

  3C

  3c

  3.4

  Thông báo kết quả giám sát

  3D

  3d

  IV.

  THI HÀNH KỶ LUẬT ĐNG

    

  4.1

  Quyết định xem xét, thi hành kỷ luật đảng

  4A

  4a

  4.2

  Kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật đảng

  4B

  4b

  4.3

  Báo cáo kết quả xem xét, đề ngh thi hành kỷ luật đảng

  4C

  4c

  4.4

  Quyết định thi hành kỷ luật đảng

  4D

  4d

  V.

  GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

    

  5.1

  Quyết định giải quyết tố cáo

  5A

  5a

  5.2

  Kế hoạch giải quyết tố cáo

  5B

  5b

  5.3

  Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo

  5C

  5c

  5.4

  Thông báo kết luận giải quyết tố cáo

  5D

  5d

  VI.

  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG

    

  6.1

  Quyết định xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ lut đảng

  6A

  6a

  6.2

  Kế hoạch xem xét, giải quyết khiếu ni kỷ lut đảng

  6B

  6b

  6.3

  Báo cáo kết quả xem xét, giải quyết khiếu ni kỷ lut đảng

  6C

  6c

  6.4

  Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng

  6D

  6d

  VII.

  KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG

    

  7.1

  Quyết định kiểm tra tài chính đảng

  7A

  7a

  7.2

  Kế hoạch kiểm tra tài chính đảng

  7B

  7b

  7.3

  Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng

  7C

  7c

  7.4

  Thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng

  7D

  7d

   

   

  HỆ THỐNG MẪU VĂN BẢN NGHIỆP VỤ

  ÁP DỤNG CHO ỦY BAN KIỂM TRA CÁC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA

  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với…………………………
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

  -------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...;

  - Xét đề nghcủa... (Phòng theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kim tra),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với... (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kim tra).

  Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1- Đồng chí…………, Trưởng đoàn.

  2- Đồng chí…………, Phó Trưởng đoàn.

  3- Đồng chí…………, thành viên.

  4- Đồng chí…………, Thư ký.

  (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra)

  Trường hợp Trưởng đoàn không phải là Thành viên Ủy ban Kiểm tra thì ghi: Phân công đồng chí... (Phó Chủ nhiệm hoặc y viên) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra.

  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 4. Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy..., (tên tchức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra), Văn phòng Cơ quan y ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 4,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - .................;
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

  KẾ HOẠCH

  kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với... (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)
  (ban hành kèm theo Quyết định số        -QĐ/UBKTTU ngày.... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...)

  ---------------------

   

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Kiểm tra làm rõ, kết luận đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của... (tên tchức đảng được kim tra), cá nhân các đồng chí... (họ và tên đảng viên được kiểm tra) về các nội dung được kiểm tra.

  - Việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuc và đảng viên có liên quan phi hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

  2. Nội dung kiểm tra

  (Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra đi với tập thể, từng cá nhân được kiểm tra. Nếu đối tượng kiểm tra có cả tập thể và cá nhân, thì ghi tập thể trước, cá nhân sau).

  3. Thi gian kiểm tra

  - Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày .... đến ngày ….

  - Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng sngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

  4. Phương pháp tiến hành

  (Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

  Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

   

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA

  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  ĐOÀN KIỂM TRA…. (ghi theo số Quyết định)

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  BÁO CÁO

  kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với...
  (tên tổ chức đảng, họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

  -------------------------

   

  Thực hiện theo Quyết định số…., ngày… của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy…, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với…. (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra) về việc... (ghi nội dung kiểm tra).

  Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

  I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

  1. Nếu kiểm tra tchức đảng thì nêu khái quát đặc điểm, tình hình của tổ chc đảng có liên quan đến nội dung kiểm tra.

  2. Nếu kiểm tra đảng viên thì ghi sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

  - Họ và tên:                                            ; Bí danh:

  - Ngày sinh:

  - Quê quán:

  - Nơi ở hiện nay:

  - Chức vụ về Đảng, chính quyền, nơi công tác:

  - Dân tộc:                                              ; Tôn giáo:

  - Trình độ học vn, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ:

  - Ngày vào Đảng:                                    ; Ngày chính thức:

  - Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua):

  - Khen thưng: (các loại huân chương, huy chương đã được tặng thưởng):

  - K lut: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ lut, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

  II- Kết quả thẩm tra, xác minh

  - Nêu rõ kết quả thẩm tra, xác minh về từng nội dung được kiểm tra theo quyết định kiểm tra và làm rõ tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra.

  - Nhận xét của Đoàn Kiểm tra về trách nhiệm của tập thể, cá nhân đảng viên được kiểm tra theo từng nội dung đã thẩm tra, xác minh.

  (Nếu đối tượng kiểm tra có cả tập thể và cá nhân, thì ghi tập thể trước, cá nhân sau).

  III- Nhận xét và đề nghị

  - Nhận xét của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung kiểm tra.

  - Nhận xét chung của Đoàn Kim tra v ưu đim, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

  - Đoàn Kiểm tra kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy để đề nghị hoặc yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tchức đảng và đảng viên được kiểm tra (nếu có)./.

   

   

  TRƯỞNG ĐOÀN
  (ký và ghi rõ họ tên)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA

  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -TB/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  THÔNG BÁO

  kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với……………….


  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

  --------------------------

   

  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với... (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra) về việc... (ghi nội dung kiểm tra).

  Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy nhận thy:

  1- Ghi kết luận về từng nội dung theo quyết định kiểm tra; về tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra; về trách nhiệm ca tập thể, cá nhân đảng viên được kiểm tra đối với từng nội dung đã được thẩm tra, xác minh làm rõ (nếu đi tượng kim tra có cả tập thể và cá nhân, thì ghi tập thtrước, cá nhân sau).

  2- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy yêu cầu:

  - Đối với tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra.

  - Đối với tổ chức đảng; đảng viên được kiểm tra.

  - Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

  - Đối với Đoàn Kiểm tra.            

  Theo Quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy thông báo để... (tên tchức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra) và... (tên các tchức đảng có liên quan) biết, trin khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trước ngày.../.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ b/c),
  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy...,
  - Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy...,
  - (Tên tchức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra),
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng... (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kim tra),
  - ................;
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
  và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với...
  (tên tổ chức đảng được kiểm tra)

  ------------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm (nếu có).... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...;

  - Xét đề nghị của... (Phòng theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra).

  Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1- Đồng chí…………, Trưởng đoàn.

  2- Đồng chí…………, Phó Trưởng đoàn.

  3- Đồng chí…………, thành viên.

  4- Đồng chí…………, Thư ký.

  (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra)

  Trường hợp Trưởng đoàn không phải là Thành viên Ủy ban Kiểm tra thì ghi: Phân công đồng chí... (Phó Chủ nhiệm hoặc y viên) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra.

  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 4. Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy..., (tên tchức đảng được kiểm tra), Văn phòng Cơ quan y ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 4,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  KẾ HOẠCH

  kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra)
  (ban hành kèm theo Quyết định số      -QĐ/UBKTTU ngày.... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) y...)

  ---------------------

   

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của... (tên tổ chức đảng được kim tra) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết đim, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật ca Đảng.

  - Việc kim tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra.          

  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tchức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

  2. Nội dung kiểm tra

  (Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra)

  3. Thời gian kiểm tra

  - Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày .... đến …..

  - Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

  4. Phương pháp tiến hành

  (Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

  Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

   

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  ĐOÀN KIỂM TRA…. (ghi theo số Quyết định)

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  BÁO CÁO

  kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
  giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với...
  (tên tổ chức đảng được kiểm tra)

  --------------------------------

   

  Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy.., Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra); mốc thời gian kim tra từ ngày.... đến....

  Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

  I- Khái quát đặc điểm, tình hình

  Nêu khái quát đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng có liên quan đến nội dung kiểm tra.

  II- Kết quả thẩm tra, xác minh

  Nêu rõ kết quả thẩm tra, xác minh về từng nội dung đã kiểm tra; làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của tổ chức đảng được kiểm tra.

  III- Nhận xét và đề nghị

  - Nhận xét của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung kiểm tra.

  - Nhận xét chung của Đoàn Kiểm tra về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng được kiểm tra theo từng nội dung đã thẩm tra, xác minh.

  - Đoàn Kiểm tra đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy để đề nghị hoặc yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm./.

   

   

  TRƯỞNG ĐOÀN
  (ký và ghi rõ họ tên)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA

  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -TB/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  THÔNG BÁO

  kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
  giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với……
  (tên tổ chức đảng được kiểm tra)

  -------------------------------

   

  Thực hiện Chương trình công tác năm… (nếu có), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy… đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với… (tên tổ chức đảng được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra từ ngày… đến…

  Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy nhận thy:

  1- Ghi kết luận về từng nội dung theo quyết định kiểm tra; về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của tổ chức đảng được kiểm tra.

  2- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy yêu cầu:

  - Đối với tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng được kiểm tra.

  - Đối với tổ chức đảng được kiểm tra.

  - Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.       

  Theo Quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy thông báo để... (tên tchức đảng được kiểm tra) và... (tên các tchức đảng có liên quan) biết, trin khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trước ngày.../.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ b/c),
  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy...,
  - Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy...,
  - (Tên tchức đảng được kiểm tra),
  - Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng... (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kim tra),
  - ……………………..,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  giám sát…………………
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát)

  ------------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm (nếu có).... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...;

  - Xét đề nghị của... (Phòng theo dõi lĩnh vực, địa bàn được giám sát),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Giám sát... (tên tchức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát).

  Điều 2. Thành lập Đoàn Giám sát gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1- Đồng chí…………, Trưởng đoàn.

  2- Đồng chí…………, Phó Trưởng đoàn.

  3- Đồng chí…………, thành viên.

  4- Đồng chí…………, Thư ký.

  (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Giám sát)

  Trường hợp Trưởng đoàn không phải là Thành viên Ủy ban Kiểm tra thì ghi: Phân công đồng chí... (Phó Chủ nhiệm hoặc y viên) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trực tiếp chỉ đạo Đoàn Giám sát.

  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch giám sát (ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 4. Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy..., (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được giám sát), Văn phòng Cơ quan y ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 4,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được giám sát),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  KẾ HOẠCH

  giám sát... (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát)
  (ban hành kèm theo Quyết định số     -QĐ/UBKTTU, ngày.... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...)

  ----------------------

   

  1- Mục đích, yêu cầu

  - Qua giám sát, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phm (nếu có) của... (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được giám sát) trong việc... (nêu nội dung giám sát) để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục.

  - Việc giám sát bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên trong quá tnh giám sát.

  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy... (nơi được giám sát) chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

  2- Nội dung giám sát

  (Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung giám sát đối với các tập thể và cá nhân được giám sát; tập thể ghi trước, cá nhân ghi sau)

  3- Thi gian giám sát

  - Mốc thời gian giám sát: Từ ngày .... đến ngày …..

  - Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

  4- Phương pháp tiến hành

  (Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình giám sát hiện hành).

  Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hp với tình hình thực tế./.

   

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  ĐOÀN GIÁM SÁT…. (ghi theo số Quyết định)

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  BÁO CÁO

  kết quả giám sát………………
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát)

  ----------------------------

   

  Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy, Đoàn Giám sát đã tiến hành giám sát... (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát) về việc... (ghi nội dung giám sát).

  Đoàn Giám sát báo cáo kết quả giám sát như sau:

  I- Đặc điểm tình hình

  Nêu khái quát đặc điểm tình hình của tổ chức đảng đó có liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát (nếu giám sát đảng viên thì không có mục này).

  II- Kết quả giám sát

  Trình bày kết quả từng nội dung đã được giám sát, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân.

  III- Nhận xét và đề nghị

  - Nhận xét của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung giám sát.

  - Đoàn Giám sát đưa ra nhận xét chung và kiến nghị với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy để đề nghị (hoặc yêu cầu) tổ chức đảng hoặc đảng viên được giám sát và các tổ chức đảng liên quan có biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm./.

   

   

  TRƯỞNG ĐOÀN
  (ký và ghi rõ họ tên)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -TB/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  THÔNG BÁO

  kết quả giám sát……………..


  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát)

  ---------------------------

   

  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... đã tiến hành giám sát... (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được giám sát) về việc... (ghi nội dung giám sát).

  Sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy nhận thấy... (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được giám sát) có những ưu đim và hạn chế, khuyết đim sau:

  1. Ưu điểm

  …………………….

  2. Hạn chế, khuyết điểm

  …………………….

  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy yêu cầu:

  - Đối với tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng; đảng viên được giám sát.

  - Đối với tổ chức đảng; đảng viên được giám sát.

  - Đối vi các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

  Theo Quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy thông báo để... (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được giám sát) và... (tên các tchức đảng có liên quan) biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trước ngày…/.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy…,
  - Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy...,
  - (Tên tổ chức đảng, họ và tên đảng viên được giám sát),
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được giám sát),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật....
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

  ---------------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...;

  - Xét đề nghị của... (Phòng theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật... (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kim tra).

  Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1- Đồng chí…………, Trưởng đoàn.

  2- Đồng chí…………, Phó Trưởng đoàn.

  3- Đồng chí…………, thành viên.

  4- Đồng chí…………, Thư ký.

  (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra)

  Trường hợp Trưởng đoàn không phải là Thành viên Ủy ban Kiểm tra thì ghi: Phân công đng chí... (Phó Chủ nhiệm hoặc y viên) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kim tra.

  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 4. Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy..., (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên được kiểm tra), Văn phòng Cơ quan y ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 4,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  KẾ HOẠCH

  xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật...
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)
  (ban hành kèm theo Quyết định số        -QĐ/UBKTTU ngày.... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...)

  --------------------

   

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, động cơ, nguyên nhân vi phạm của... (tên tổ chức đảng được kiểm tra), cá nhân các đồng chí... (họ và tên đảng viên được kim tra); việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng; quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên vi phạm.

  - Việc kiểm tra xem xét, (đề nghị) thi hành kỷ luật bảo đảm dân chủ, khách quan, công minh, chính xác, kịp thời; đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

  2. Nội dung kiểm tra

  (Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra đối với tập thể, từng cá nhân được kiểm tra)

  3. Thi gian kiểm tra

  (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

  4. Phương pháp tiến hành

  (Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

  Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

   

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  ĐOÀN KIỂM TRA…. (ghi theo số Quyết định)

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  BÁO CÁO

  kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật....
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra)

  --------------------

   

  Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy.., Đoàn Kiểm tra đã thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật... (tên tchức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên được kiểm tra).

  Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

  I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

  1. Nếu kiểm tra tổ chức đảng thì trình bày khái quát đặc điểm tình hình tchức đảng có liên quan trực tiếp đến nội dung kiểm tra.

  2. Nếu kiểm tra đng viên thì trình bày sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

  - Họ và tên:                                            ; Bí danh:

  - Ngày sinh:

  - Quê quán:

  - Chức vụ về Đảng, chính quyền, nơi công tác:

  - Dân tộc:                                              ; Tôn giáo:

  - Trình độ học vn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

  - Ngày vào Đảng:                                    ; Ngày chính thức:

  - Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua):

  - Khen thưng: (các loại huân chương, huy chương đã được tặng thưởng):

  - K lut: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ lut, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

  II- Kết quả thẩm tra, xác minh

  - Nêu rõ kết quả thẩm tra, xác minh, xem xét, làm rõ về từng nội dung đã kiểm tra và tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng hoặc đảng viên được kiểm tra.

  - Nhận xét của Đoàn Kiểm tra về trách nhiệm tập thể, cá nhân đảng viên được kiểm tra theo từng nội dung đã thẩm tra, xác minh.

  (Nếu đối tượng kiểm tra có cả tập thể và cá nhân, thì ghi tập thể trước, cá nhân sau).

  III- Nhận xét và đề nghị

  - Nhận xét của các tchức đảng có liên quan về nội dung kiểm tra.

  - Đoàn Kiểm tra nhận xét chung khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

  - Đoàn Kiểm tra kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy để đề nghị hoặc yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra (nếu có).

   

   

  TRƯỞNG ĐOÀN
  (ký và ghi rõ họ tên)

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  thi hành kỷ luật đồng chí...
  (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)

  --------------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Xét tự kiểm điểm của đồng chí.... (họ và tên của đng viên); Báo cáo số ...., ngày... của... (tên tchức đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn Kiểm tra;

  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... nhận thấy: (tóm tt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... ),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Thi hành kỷ luật đồng chí... (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đng viên) bằng hình thức...

  Điều 2. ... (Tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đng chí... (họ và tên của đảng viên) thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 2,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  giải quyết tố cáo …………………….


  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị tố cáo)

  ---------------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...;

  - Xét đề nghị của... (Phòng theo dõi lĩnh vực, địa bàn có đối tượng bị t cáo),

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Giải quyết tố cáo... (tên tchức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị tố cáo).

  Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra giải quyết tố cáo gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1- Đồng chí…………, Trưởng đoàn.

  2- Đồng chí…………, Phó Trưởng đoàn.

  3- Đồng chí…………, thành viên.

  4- Đồng chí…………, Thư ký.

  (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra)

  Trường hợp Trưởng đoàn không là Thành viên Ủy ban Kiểm tra thì ghi: Phân công đồng chí… (Phó Chủ nhiệm hoặc Ủy viên) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra.

  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch giải quyết tố cáo (ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 4. Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy…, (tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên bị tố cáo), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy… và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 4,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn có đối tượng bị tố cáo),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  KẾ HOẠCH

  giải quyết tố cáo ... (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị tố cáo)
  (ban hành kèm theo Quyết định số    -QĐ/UBKTTU, ngày.... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...)

  ---------------------

   

  1- Mục đích, yêu cầu

  - Làm rõ đúng, sai về nội dung tố cáo và khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của... (tên tổ chức đảng bị tố cáo), cá nhân đồng chí... (họ và tên đảng viên bị tố cáo).

  - Việc giải quyết tố cáo bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên.

  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tchức đảng trực thuc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

  2- Nội dung tố cáo

  (Ghi rõ tóm tắt nội dung sự việc mà người tố cáo nêu một cách ngắn gọn, đầy đủ, đúng, chính xác từng nội dung tcáo, không nhất thiết phải ghi nguyên văn nội dung người tố cáo nêu).

  3- Thời gian tiến hành

  (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

  4. Phương pháp tiến hành

  (Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

  Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

   

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  ĐOÀN KIỂM TRA…. (ghi theo số Quyết định)

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  BÁO CÁO

  kết quả giải quyết tố cáo
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị tố cáo)

  ----------------------

   

  Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy.., Đoàn Kiểm tra đã tiến hành giải quyết tố cáo ... (tên tchức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị t cáo).

  Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tố cáo như sau:

  I- Khái quát đặc điểm, tình hình (hoặc sơ yếu lý lịch)

  1. Nếu giải quyết tố cáo tổ chức đảng thì nêu khái quát đặc điểm tình hình tổ chức đảng có liên quan trực tiếp đến nội dung kim tra.

  2. Nếu giải quyết tố cáo đảng viên thì ghi sơ lược lý lịch đảng viên, gồm:

  - Họ và tên:                                            ; Bí danh:

  - Ngày sinh:

  - Quê quán:

  - Nơi ở hiện nay:

  - Chức vụ về Đảng, chính quyền, nơi công tác:

  - Dân tộc:                                              ; Tôn giáo:

  - Trình độ học vn, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ:

  - Ngày vào Đảng:                                    ; Ngày chính thức:

  - Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua):

  - Khen thưng: (các loại huân chương, huy chương đã được tặng thưởng):

  - K lut: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ lut, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

  II- Nội dung tố cáo

  Tóm tắt nội dung tố cáo (ghi theo quyết định giải quyết tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...).

  III- Kết quả thẩm tra, xác minh

  Trình bày thứ tự từng nội dung mà người tố cáo đã nêu được Đoàn Kiểm tra xem xét. Nhận xét rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm (tố cáo đúng) hoặc sự việc tố cáo là không có hoặc đúng một phần hoặc có hiện tượng, nhưng thực chất vấn đề thì khác...

  IV- Nhận xét và đề nghị

  - Nhận xét của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung giải quyết tố cáo.

  - Đoàn Kiểm tra nhận xét chung và kiến nghị với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy để yêu cầu đối tượng bị tố cáo và các tổ chức đảng liên quan có biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm và hậu quả đã gây ra; xem xét việc thi hành kỷ luật (nếu thấy vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật)./.

   

   

  TRƯỞNG ĐOÀN
  (ký và ghi rõ họ tên)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -TB/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  THÔNG BÁO

  kết luận giải quyết tố cáo....
  (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị tố cáo)

  -------------------------

   

  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy nhận được tố cáo … (tên tổ chức đảng; họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị tố cáo); nội dung tố cáo tóm tắt như sau:…

  Sau khi xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy nhận thấy:

  1- Ghi kết luận về từng nội dung tố cáo (từng nội dung tố cáo diễn giải ngắn gọn, đầy đủ; nêu nhận xét, đánh giá, kết luận cụ thể, khách quan. Sau mỗi nội dung tố cáo, nêu kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy về nội dung đó: Tố cáo sai, tố cáo không có cơ sở, chưa đủ căn cứ kết luận, tố cáo đúng có khuyết điểm, tố cáo đúng có vi phạm (dẫn chiếu tại văn bản); về tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm (nếu có) của đối tượng bị tố cáo; về trách nhiệm của tập thể, cá nhân đảng viên bị tố cáo đối với từng nội dung đã được thẩm tra, xác minh làm rõ. Nếu đối tượng bị tố cáo có cả tập thể và cá nhân, thì ghi tập thể trước, cá nhân sau.

  2- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy yêu cầu:

  - Đối với tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng; đảng viên bị tố cáo.

  - Đối với tổ chức đảng; đảng viên bị tố cáo.

  - Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

  - Đối với Đoàn Kiểm tra.

  Theo Quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy thông báo để... (đi tượng bị tố cáo) và... (các tổ chức đảng có liên quan) biết, trin khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Kim tra Tỉnh (Thành) ủy trước ngày... ./.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy…,
  - Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy…,
  - (Tên tổ chức đảng; họ và tên đảng viên bị tố cáo),
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn có đối tượng bị tố cáo),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí....
  (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của người khiếu nại kỷ luật)

  ---------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...;

  - Xét đề nghị của... (Phòng theo dõi lĩnh vực, địa bàn có người khiếu nại),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí ... (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của người khiếu nại kỷ luật).

  Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1- Đồng chí…………, Trưởng đoàn.

  2- Đồng chí…………, Phó Trưởng đoàn.

  3- Đồng chí…………, thành viên.

  4- Đồng chí…………, Thư ký.

  (Ghi đy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra)

  Trường hợp Trưởng đoàn không là Thành viên Ủy ban Kiểm tra thì ghi: Phân công đồng chí... (Phó Chủ nhiệm hoặc Ủy viên) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra.

  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ th trong Kế hoạch giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng (ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 4. Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy..., đồng chí ... (họ và tên của người khiếu nại kỷ luật), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 4,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn có người khiếu nại),
  - ………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  KẾ HOẠCH

  xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí ….. (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của người khiếu nại kỷ luật)
  (ban hành kèm theo Quyết định số       -QĐ/UBKTTU, ngày.... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...)

  ------------------------

   

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Làm rõ nội dung khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí... (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của người khiếu nại kỷ luật); qua đó xác định tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và hình thức kỷ luật mà các tổ chức đảng có thẩm quyn đã quyết định đối với đảng viên khiếu nại.

  - Việc xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng bảo đảm dân chủ, khách quan, công minh, chính xác, kịp thời; đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

  - Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tchức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện đĐoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

  2- Nội dung khiếu nại

  (Ghi nội dung khiếu nại của người khiếu nại, trong đó nêu rõ ský hiệu và ngày tháng năm ban hành quyết định đang bị khiếu nại).

  3- Thi gian tiến hành

  (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

  4. Phương pháp tiến hành

  (Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

  Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

   

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  ĐOÀN KIỂM TRA…. (ghi theo số Quyết định)

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  BÁO CÁO

  kết quả xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí...
  (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của người khiếu nại kỷ luật)

  --------------------------------

   

  Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy.., Đoàn Kiểm tra đã thực hiện quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật của đồng chí... (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của người khiếu nại kỷ luật).

  Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật như sau:

  I- Sơ yếu lý lịch của người khiếu nại

  - Họ và tên:                                            ; Bí danh:

  - Ngày sinh:

  - Quê quán:

  - Chức vụ về Đảng, chính quyền, nơi công tác:

  - Dân tộc:                                              ; Tôn giáo:

  - Trình độ học vn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

  - Ngày vào Đảng:                                    ; Ngày chính thức:

  - Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ chính đã qua)

  - Khen thưng: (các loại huân chương, huy chương đã được tặng thưởng):

  - K lut: (nếu đã bị thi hành kỷ luật, ghi rõ thời gian, hình thức kỷ lut, nội dung vi phạm, cấp quyết định).

  II- Tóm tắt nội dung khiếu nại

  Tóm tắt về nội dung kỷ luật, nội dung khiếu nại kỷ luật, quá trình giải quyết và kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật của các tổ chức đảng có thm quyền đối với người khiếu nại kỷ luật.

  III- Kết quả thẩm tra, xác minh

  - Nêu đầy đủ kết quả thẩm tra, xác minh về từng nội dung khiếu nại. Làm rõ những điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật với quyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại trước đó.

  - Trình bày đầy đủ ý kiến của người khiếu nại kỷ luật, ý kiến đề nghị của tổ chức đảng cấp dưới (của các tổ chức đảng đã đề nghị, đã thi hành kỷ luật, đã giải quyết khiếu nại không đng ý hoặc khác với Đoàn Kiểm tra). Trường hợp đng viên bị kỷ luật khai tr thì báo cáo thêm về tư cách, phẩm cht của người khiếu nại từ sau khi bị khai trừ.

  IV- Nhận xét và đề nghị

  - Nhận xét của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

  - Đoàn Kiểm tra nhận xét chung về tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và hình thức kỷ luật mà các tổ chức đảng có thẩm quyền đã áp dụng đi với người khiếu nại kỷ luật.

  - Đoàn Kiểm tra đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy quyết định giữ nguyên, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật./.

   

  TRƯỞNG ĐOÀN
  (ký và ghi rõ họ tên)

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  giải quyết khiếu nại kỷ luật của đồng chí...
  (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của người khiếu nại kỷ luật)

  ----------------------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Xét đơn khiếu nại kỷ luật của... (họ và tên người khiếu nại);

  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... nhận thấy:

  * Nếu nhất trí với quyết định của tchức đảng đã thi hành kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật trưc thì ghi: Đồng chí... (họ và tên người khiếu nại) có vi phạm như đã nêu tại Quyết định số …… ngày...tháng...năm của... Hình thức kỷ luật... đi với đồng chí... (họ và tên người khiếu nại) là thỏa đáng.

  * Nếu không nhất trí với quyết định của tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại kỷ luật trước thì ghi nội dung vi phạm đã kết luận và ghi:

  Trường hợp tăng hình thức kỷ luật thì ghi thêm nội dung: Đồng chí.... (họ và tên người khiếu nại) có vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn,

  Trường hợp giảm hình thức kỷ luật thì ghi thêm nội dung: Đồng chí.... (họ và tên người khiếu nại) có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật... (hình thức kỷ luật đã áp dụng trước đó),

  Trường hợp xóa kỷ luật thì ghi thêm nội dung: Đồng chí... (họ và tên người khiếu nại) có thiếu sót, khuyết điểm, chưa đến mức phải thi hành kỷ luật,

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Nếu giữ nguyên hình thức kỷ luật ghi: Giữ nguyên hình thức kỷ luật... đối với đồng chí... (họ và tên người khiếu nại)

  * Nếu thay đổi hình thức kỷ luật thì ghi: Thay đổi hình thức kỷ luật... bằng hình thức... đi với đồng chí... (họ và tên người khiếu nại)

  * Nếu xóa kỷ luật thì ghi: Xóa hình thức kỷ luật... đối với đồng chí.... (họ và tên người khiếu nại)

  Điều 2. ... (Tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí... (họ và tên người khiếu nại) thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 2,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn có khiếu nại),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -QĐ/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  kiểm tra tài chính đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra)

  ------------------------

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm (nếu có).... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...;

  - Xét đề nghị của... (Phòng theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Kiểm tra tài chính đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra).

  Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau đây:

  1- Đồng chí............................. , Trưởng đoàn.

  2- Đồng chí............................. , Phó Trưởng đoàn.

  3- Đồng chí............................. , thành viên.

  4- Đồng chí............................. , Thư ký.

  (Ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra)

  Trường hợp Trưởng đoàn không phải là Thành viên Ủy ban Kiểm tra thì ghi: Phân công đồng chí... (Phó Chủ nhiệm hoặc Ủy viên) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trực tiếp chỉ đạo Đoàn Kiểm tra.

  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 4. Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy..., (tên tổ chức đảng được kiểm tra), Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... và các đồng chí có tên tại Điều 2 thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Như Điều 4,
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - ………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

  KẾ HOẠCH

  kiểm tra tài chính đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra)
  (ban hành kèm theo Quyết định số                - QĐ/UBKTTU  ngày.... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy...)

  --------------------------

   

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của... (tên tổ chức đảng được kiểm tra) trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.

  - Việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra.

  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

  2. Nội dung kiểm tra

  (Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra)

  3. Thời gian kiểm tra

  - Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày .... đến .........

  - Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc tại địa phương, đơn vị).

  4. Phương pháp tiến hành

  (Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

  Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

   

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  ĐOÀN KIỂM TRA…. (ghi theo số Quyết định)

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  BÁO CÁO

  kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với....
  (tên tổ chức đảng được kiểm tra)

  -----------------------------------------

   

  Thực hiện Quyết định số..., ngày... của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy.., Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra... (theo niên độ tài chính).

  Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

  I- Khái quát đặc điểm, tình hình

  Nêu khái quát đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng có liên quan đến nội dung kiểm tra.

  II- Kết quả thẩm tra, xác minh

  Nêu rõ kết quả thẩm tra, xác minh về từng nội dung đã kiểm tra; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm, nguyên nhân của tổ chức đảng được kiểm tra.

  III- Nhận xét và đề nghị

  - Nhận xét của các tổ chức đảng có liên quan về nội dung kiểm tra.

  - Nhận xét chung của Đoàn Kiểm tra về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng được kiểm tra theo từng nội dung đã thẩm tra, xác minh.

  - Đoàn Kiểm tra kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy..; để đề nghị hoặc yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, vi phạm (trường hợp có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì thực hiện quy trình kỷ luật); kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời về những nội dung cơ chế quản lý tài chính không còn phù hợp./.

   

   

  TRƯỞNG ĐOÀN
  (ký và ghi rõ họ tên)

   

   

  TỈNH (THÀNH) ỦY…
  ỦY BAN KIỂM TRA
  -------

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Số:     -TB/UBKTTU

  Độ mật theo quy định

  …., ngày…. tháng…. năm

   

   

  THÔNG BÁO

  kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với....
  (tên tổ chức đảng được kiểm tra)

  ------------------------

   

  Thực hiện Chương trình công tác năm... (nếu có), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy... đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với... (tên tổ chức đảng được kiểm tra); mốc thời gian kiểm tra... (theo niên độ tài chính).

  Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy nhận thấy:

  1- Ghi kết luận về từng nội dung theo quyết định kiểm tra; về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm, nguyên nhân của tổ chức đảng được kiểm tra.

  2- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy yêu cầu:

  - Đối với tổ chức đảng quản lý tổ chức đảng được kiểm tra.

  - Đối với tổ chức đảng được kiểm tra.

  - Đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

  Theo Quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy thông báo để ... (tên tổ chức đảng được kiểm tra) và... (tên các tổ chức đảng có liên quan) biết, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) ủy trước ngày.../.

   

   Nơi nhận:
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
  - Ban Thường vụ Tnh ủy (để b/c),
  - Ban Thường vụ Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy…,
  - Ủy ban Kiểm tra Huyện (Quận, Thành, Thị) ủy…,
  - (Tên tổ chức đảng được kiểm tra),
  -
  Các đồng chí Thành viên Ủy ban,
  - Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),
  - …………………………….,
  - Lưu: VP, HS...

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM
  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1403-QĐ/UBKTTW Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
  Số hiệu:1403-QĐ/UBKTTW
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:29/07/2013
  Hiệu lực:29/07/2013
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Ngô Văn Dụ
  Ngày hết hiệu lực:09/11/2016
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X