hieuluat

Quyết định 1473/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thừa phát lại tỉnh Tuyên Quang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1473/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Giang
  Ngày ban hành:22/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Thương mại-Quảng cáo
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH
  TUYÊN QUANG
  --------

  Số: 1473/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Tuyên Quang, ngày 22 tháng 10 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

  ----------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

  Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1956/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 28 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

  Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định sau đây, cụ thể:

  - Mục V (lĩnh vực trọng tài thương mại) Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Mục II (lĩnh vực trọng tài thương mại) Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;

  - Mục II (lĩnh vực hòa giải thương mại) Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 về việc công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;

  - Mục XII Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 29/7/2017 về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Mục VI, Mục VII Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

  Điều 3. Giao Sở Tư pháp sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

  2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải đầy đủ các Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu trên và Danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn.

  3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ và hoàn thiện quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định; công khai đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: dichvucong.gov.vn; Cổng Dịch vụ công của tỉnh, địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn theo quy định.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
  - Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
  - Các PCT UBND tỉnh;
  - Như điều 4; (thực hiện)
  - CVP, các PCVP UBND tỉnh;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
  - Bưu điện tỉnh;
  - Viễn thông Tuyên Quang;
  - Phòng Tin học - Công báo;
  - Lưu: VT, KSTTHCMai.

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thế Giang

   

  DANH MỤC

  28 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI, LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI, LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1473/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

   

  TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  Qua dịch vụ BCCI

  Thực hiện tại bộ phận Một cửa

  Dịch vụ công trực tuyến

  Mức độ 3

  Mức độ 4

  I

  Lĩnh vực Thừa phát lại (13 thủ tục)

  1

  Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

  x

  x

   

   

  2

  Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  3

  Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  4

  Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  5

  Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

  - Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

  - Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

  Sở Tư pháp

  1.000.000 đồng/hồ sơ

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  - Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

  x

  x

   

   

  6

  Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  7

  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

  - Trường hợp thay đổi Trưởng Văn phòng: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

  - Trường hợp thay đổi khác: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  8

  Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  9

  Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  10

  Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  11

  Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  12

  Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh.

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, UBND tỉnh xem xét, quyết định

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  13

  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  Không

  - Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính;

  - Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  II

  Lĩnh vực Trọng tài thương mại (06 thủ tục)

  1

  Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  1.500.000 đồng

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

  x

  x

   

   

  2

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  Sở Tư pháp

  1.000.000 đồng

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  x

  x

   

   

  3

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc

  Sở Tư pháp

  - 500.000 đồng đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài;

  - 3.000.000 đồng đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  x

  x

   

   

  4

  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc

  Sở Tư pháp

  500.000 đồng

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  x

  x

   

   

  5

  Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

  Sở Tư pháp nơi Chi nhánh đặt trụ sở

  5.000.000 đồng

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

  x

  x

   

   

  6

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại

  Sở Tư pháp

  - Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.500.000đ

  - Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài: 1.000.000đ

  - Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000đ

  - Luật Trọng tài thương mại năm 2010;

  - Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ;

  - Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp;

  - Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

  x

  x

   

   

  III

  Lĩnh vực Hòa giải thương mại (09 thủ tục)

  1

  Đăng ký làm hoà giải viên thương mại vụ việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

   

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hoà giải thương mại;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hoà giải thương mại

  x

  x

   

   

  2

  Đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hoà giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

   

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ;

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

  x

  x

   

   

  3

  Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoà giải thương mại

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hoà giải thương mại

  x

  x

   

   

  4

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hoà giải thương mại

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  x

  x

   

   

  5

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hoà giải thương mại, chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị.

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  x

  x

   

   

  6

  Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hoà giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực.

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  x

  x

   

   

  7

  Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  x

  x

   

   

  8

  Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh.

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hoà giải thương mại

   

  x

  x

   

   

  9

  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh.

  Sở Tư pháp

  Không quy định

  - Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ

  - Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  x

  x

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
  Ban hành: 19/10/2016 Hiệu lực: 16/12/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 06/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Quyết định 2005/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 20/09/2020 Hiệu lực: 20/09/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị định 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
  Ban hành: 28/07/2011 Hiệu lực: 20/09/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Thông tư 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại
  Ban hành: 10/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
  Ban hành: 19/09/2018 Hiệu lực: 19/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
  Ban hành: 08/01/2020 Hiệu lực: 24/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Thông tư 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
  Ban hành: 28/08/2020 Hiệu lực: 12/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1473/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thừa phát lại tỉnh Tuyên Quang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
  Số hiệu:1473/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:22/10/2020
  Hiệu lực:22/10/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thế Giang
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (9)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X