Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Quảng Bình công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:15/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Hoài
  Ngày ban hành:19/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG BÌNH
  -------

  Số: 15/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Quảng Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG KHAI XIN LỖI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAI SÓT, QUÁ HẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

  ---------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

  Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 779/TTr-SNV ngày 14/6/2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1049/BC-STP ngày 06/6/2018.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Nội vụ;
  - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
  - Ban TV Tỉnh uỷ;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Sở Tư pháp;
  - Đài PTTH QB, Báo Quảng Bình;
  - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
  - Lưu: VT, KSTT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Hữu Hoài

   

   

  QUY ĐỊNH

  VỀ CÔNG KHAI XIN LỖI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHI GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAI SÓT, QUÁ HẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 19/ 6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định này quy định về trách nhiệm và quy trình công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) khi các cơ quan hành chính nhà nước được giao thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để xảy ra sai sót, quá hạn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền công bố.

  2. Người có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  Điều 3. Nguyên tắc thực hiện xin lỗi

  1. Việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân phải được thực hiện kịp thời, nghiêm túc khi cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính có hành vi vi phạm, có lỗi dẫn đến sai sót, quá hạn.

  2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức khắc phục trong thời gian sớm nhất đối với trường hợp hồ sơ quá hạn hoặc kết quả giải quyết có sai sót hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính do lỗi của cơ quan, đơn vị, địa phương.

  3. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm phải khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đã mắc phải và chịu sự giám sát của tổ chức, cá nhân về việc khắc phục những sai phạm đã cam kết sửa chữa khi công khai xin lỗi.

  4. Việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân phải được thực hiện bằng văn bản hoặc lời nói tại cơ quan tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương (xin lỗi trực tiếp) có sự chứng kiến và xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được xin lỗi.

  5. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc thực hiện quy định này để hạ thấp uy tín, danh dự của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

   

  Chương II. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN XIN LỖI QUY TRÌNH, HÌNH THỨC XIN LỖI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

   

  Điều 4. Các trường hợp phải thực hiện xin lỗi

  1. Tiếp nhận hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (do lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ).

  2. Giải quyết hồ sơ quá hạn.

  3. Quá trình giải quyết có sự sai sót trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

  4. Quá trình giải quyết để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng.

  Điều 5. Quy trình thực hiện thư xin lỗi

  1. Trách nhiệm thực hiện xin lỗi.

  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện xin lỗi, trực tiếp ký thư xin lỗi tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm về việc thực hiện thư xin lỗi của cơ quan, đơn vị. Trường hợp cấp phó trực tiếp ký thư xin lỗi phải báo cáo cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị biết.

  Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, cơ quan, đơn vị nào có lỗi thì gửi thư xin lỗi tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ lần đầu. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lần đầu có trách nhiệm chuyển thư xin lỗi đến tổ chức, cá nhân.

  2. Quy trình thực hiện thư xin lỗi.

  a) Trường hợp đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ sau khi đã tiếp nhận hồ sơ do lỗi của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận.

  - Hồ sơ của tổ chức, cá nhân do cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Trung tâm Hành chính công tỉnh (sau đây gọi chung là người tiếp nhận hồ sơ) nhưng qua thẩm tra, cán bộ, công chức, viên chức được phân công giải quyết hồ sơ (sau đây gọi chung là người giải quyết hồ sơ) hoặc cơ quan phối hợp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định do lỗi người tiếp nhận hồ sơ thì người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm liên hệ qua số điện thoại hoặc email hoặc đến gặp trực tiếp tổ chức, cá nhân để đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ ngay sau khi nhận được thông tin về sai sót.

  - Đồng thời, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển Thư xin lỗi (theo Mẫu số 01-XL ban hành kèm theo Quy định này) trực tiếp cho tổ chức, cá nhân kèm theo thông báo bổ sung hồ sơ thủ tục hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện trong trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

  - Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa, một cửa liên thông điện tử, qua đường bưu chính hoặc những thủ tục hành chính có quy định thêm thời gian để thẩm tra trước khi giải quyết, thì việc đề nghị cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ không được xem là sai sót của cơ quan, đơn vị.

  b) Trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết theo quy định do lỗi của cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ.

  - Khi giải quyết hồ sơ không đảm bảo thời gian quy định, người giải quyết hồ sơ (bao gồm người giải quyết hồ sơ của các cơ quan phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính) có trách nhiệm trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký Thư xin lỗi (theo Mẫu số 02-XL ban hành kèm theo Quy định này), gửi cho người tiếp nhận hồ sơ chậm nhất vào cuối ngày làm việc trước ngày hẹn trả kết quả đươc nêu trong phiếu hẹn. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

  - Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo qua số điện thoại hoặc qua email hoặc đến gặp trực tiếp thông báo cho cá nhân, tổ chức biết trước thời điểm hẹn trả kết quả về tiến độ đang giải quyết, lý do quá hạn, biện pháp khắc phục và thời hạn trả kết quả lần sau để cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả.

  - Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm gửi thông Thư xin lỗi cho cá nhân, tổ chức trong thời gian sớm nhất. Trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký nhận kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan, đơn vị thì gửi Thư xin lỗi cho cá nhân, tổ chức ngay khi đến giao dịch. Trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì gửi Thư xin lỗi qua đường bưu điện. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến thì chuyển Thư xin lỗi qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

  c) Trường hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sự sai sót, quá hạn do lỗi của cơ quan, đơn vị.

  - Khi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc cá nhân, tổ chức phát hiện kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sai sót hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc quá hạn và yêu cầu khắc phục, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện sai sót, quá hạn do lỗi của cơ quan, đơn vị thì chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ khắc phục trong thời gian sớm nhất, đồng thời phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc khắc phục hậu quả.

  - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ để xảy ra sai sót, quá hạn có trách nhiệm xin lỗi tổ chức, cá nhân bằng Thư xin lỗi (theo mẫu số 03-XL ban hành kèm theo Quy định này); đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trả kết quả tại địa điểm tổ chức, cá nhân yêu cầu (có thể trả kết quả qua đường bưu chính đối với trường hợp hồ sơ không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính).

  d) Trường hợp để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng quá trình giải quyết thủ tục hành chính .

  Khi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính hoặc cá nhân, tổ chức phát hiện hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng trong quá trình giải quyết, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục hậu quả; xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân đã làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ để quy trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ, các trách nhiệm khác có liên quan và gửi Thư xin lỗi tổ chức, cá nhân về sự cố này (theo mẫu số 04-XL ban hành kèm theo Quy định này). Trường hợp làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công ích bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng được xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

  Điều 6. Hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng trong giải quyết thủ tục hành chính

  1. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng thì tùy theo số lần, mức độ ảnh hưởng của sai sót, sự cố mất, thất lạc, bị hư hỏng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

  2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ để tình trạng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ vi phạm, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

  Điều 7. Hình thức quản lý, lưu trữ Thư xin lỗi

  Thư xin lỗi được tạo lập (hoặc lưu vào sổ điện tử tự động thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh) xuất thành 03 bản, 01 bản gửi cho tổ chức, cá nhân, 01 bản niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời hạn 05 ngày làm việc, 01 bản được gửi cho cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 8. Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương

  1. Tăng cường phổ biến, quán triệt và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định này.

  2. Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nghiêm túc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng.

  3. Chỉ đạo niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

  4. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động khắc phục hoặc đề xuất giải pháp khắc phục các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo trả kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn.

  5. Xem xét bổ sung vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương việc thực hiện xin lỗi. Có cơ chế kiểm soát việc thực hiện xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng tại cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm mỗi hồ sơ giải quyết sai sót, quá hạn phải thực hiện thư xin lỗi không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

  6. Bổ sung việc thực hiện xin lỗi vào tiêu chí thi đua của cơ quan, đơn vị để xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Có hình thức xử lý nghiêm (không xem xét thi đua, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp, không xem xét quy hoạch bổ nhiệm…) đối với cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính có sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng từ hai (02) lần/năm trở lên mà không có lý do chính đáng.

  7. Định kỳ hàng quý, sáu tháng, năm báo cáo tình hình và kết quả xử lý các hành vi vi phạm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trong báo cáo cải cách hành chính hàng quý, sáu tháng, năm của cơ quan, đơn vị, địa phương (theo Mẫu 05-XL ban hành kèm theo Quy chế này).

  Điều 9. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

   2. Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện Quy định này và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có) trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung Quy định cho phù hợp.

  3. Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng nhưng không thực hiện việc thông tin hoặc không xin gia hạn thời gian trả kết quả trong trường hợp chậm trễ; giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng xảy ra thường xuyên, đã nhắc nhở và yêu cầu khắc phục nhưng kết quả khắc phục không hiệu quả.

  Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

  1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền được xin lỗi, quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

  2. HHướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng phần mềm và kịp thời cập nhật thông tin về tình hình tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công.

  3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý, kiểm soát việc thực hiện thư xin lỗi về giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

  Điều 11. Điều khoản thi hành

  Các Mẫu ban hành kèm theo Quy định này thay thế cho Mẫu đơn xin gia hạn thời gian giải quyết được ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để được xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

   

  Mẫu số 01-XL

   

   

  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)

  ____________

  Số:        /TXL-…(2)…

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Địa danh, ngày … tháng … năm 20…

   

   

   

  THƯ XIN LỖI

  V/v sai sót trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

  ______________

  Kính gửi: ……………(3)

   

  Ngày … tháng … năm 20…, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ...(1)... tiếp nhận hồ sơ của …(3)… về việc …(4)…

  Tuy nhiên, sau khi đơn vị chuyên môn kiểm tra lại thì hồ sơ chưa đủ (hoặc không đúng) theo quy định nên đã liên hệ đề nghị …(3)… bổ sung hồ sơ.

  Sai sót này do lỗi của …(1)… đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của … (3)…; …..(1)….. trân trọng xin lỗi và sẽ sớm khắc phục sai sót này để trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước ... giờ ... phút ngày ..... tháng .... năm .....

  Mong nhận được sự thông cảm của …..(3)…./.

   

  Nơi nhận:                                                            

  - Như trên;

  - ....................................;

  - ....................................;

  - ....................................;

  - Lưu: VT.

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

   

   (Chữ ký, dấu)

   

  Họ và tên

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, đơn vị ban hành thư xin lỗi.

  (2) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị ban hành thư xin lỗi.

  (3) Tên cá nhân, tổ chức được xin lỗi.

  (4) Tên thủ tục hành chính.

   

   

  Mẫu số 02-XL

   

   

  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)

  _____________

  Số:        /TXL-…(2)…

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

         Địa danh, ngày … tháng … năm 20…

   

   

   

  THƯ XIN LỖI

  V/v giải quyết thủ tục hành chính quá hạn

  _______________

  Kính gửi: ………………(3)

   

  Ngày … tháng … năm 20…, ...(1)... tiếp nhận hồ sơ của …....(3)….… về việc ...(4)…; Sau khi tiếp nhận hồ sơ, …...(1)…... đã xem xét giải quyết hoặc chuyển hồ sơ cho (5)… xem xét giải quyết theo quy định [đối với trường hợp hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông].

  Theo quy định, ..…(1)….. sẽ trả kết quả vào ngày … tháng … năm 20...; Tuy nhiên, do ...(6)… nên …(1)… không thể trả kết quả như thời hạn quy định.

  Sự chậm trễ này do lỗi của ..…(1)..… đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của … (3)…; …(1)… trân trọng xin lỗi và xin được gia hạn thời gian hẹn trả kết quả trước ... giờ ... phút ngày ..... tháng .... năm .....

  Mong nhận được sự thông cảm của …(3).../.

   

  Nơi nhận:                                                            

  - Như trên;

  - Thủ trưởng cấp trên trực tiếp
  của cơ quan, đơn vị;

  - ....................................;

  - ....................................;

  - ....................................;

  - Lưu: VT.

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

   

   

  (Chữ ký, dấu)

   

  Họ và tên

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, đơn vị ban hành thư xin lỗi.

  (2) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị ban hành thư xin lỗi.

  (3) Tên cá nhân, tổ chức được xin lỗi.

  (4) Tên thủ tục hành chính.

  (5) Đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

  (6) Lý do quá hạn.

   

   

  Mẫu số 03-XL

   

   

  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)

  _____________

  Số:        /TXL-…(2)…

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

            Địa danh, ngày … tháng … năm 20…

   

   

   

  THƯ XIN LỖI

  V/v sai sót trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính

  ______________

  Kính gửi: ………………(3)

   

  Ngày … tháng … năm ……, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ……(1)… tiếp nhận yêu cầu của …..(3)… về việc khắc phục sai sót trong kết quả giải quyết TTHC.

  Qua kiểm tra, sai sót trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính do lỗi của …(1)…; và …(1)… đã phân công …(5)… khẩn trương khắc phục.

  Sự sai sót này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của ..… (3)…..; ...(1)… trân trọng xin lỗi và sẽ khắc phục sai sót này trước ... giờ ... phút ngày ..... tháng .... năm ......

  Mong nhận được sự thông cảm của …..(3)…./.

   

  Nơi nhận:                                                            

  - Như trên;

  - Thủ trưởng cấp trên trực tiếp

  của cơ quan, đơn vị;

  - ....................................;

  - ....................................;

  - ....................................;

  - Lưu: VT.

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

   

  (Chữ ký, dấu)

   

  Họ và tên

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, đơn vị ban hành thư xin lỗi.

  (2) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị ban hành thư xin lỗi.

  (3) Tên cá nhân, tổ chức được xin lỗi.

  (4) Tên thủ tục hành chính.

  (5) Đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

   

  Mẫu số 04-XL

   

   

  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)

  _____________

  Số:        /TXL-…(2)…

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

            Địa danh, ngày … tháng … năm 20…

   

   

   

  THƯ XIN LỖI

  V/v sai sót hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

  ________________

  Kính gửi: ………………(3)

   

  Ngày … tháng … năm 20…, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của .....(1) tiếp nhận yêu cầu của …(3)… về việc khắc phục sai sót hoặc để hồ sơ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính …(4).

  Qua kiểm tra, sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính do lỗi của …(1)…; và …(1)… đã phân công …(5)… khẩn trương khắc phục.

  Sự sai sót này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của … (3)…; ...(1)… trân trọng xin lỗi và sẽ khắc phục sai sót này trước ... giờ ... phút ngày ..... tháng .... năm ......

  Mong nhận được sự thông cảm của …..(3)…./.

   

  Nơi nhận:                                                            

  - Như trên;

  - Thủ trưởng cấp trên trực tiếp

  của cơ quan, đơn vị;

  - ....................................;

  - ....................................;

  - ....................................;

  - Lưu: VT.

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

   

  (Chữ ký, dấu)

   

  Họ và tên

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, đơn vị ban hành thư xin lỗi.

  (2) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị ban hành thư xin lỗi.

  (3) Tên cá nhân, tổ chức được xin lỗi.

  (4) Tên thủ tục hành chính.

  (5) Đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.


   

  Mẫu số 05-XL

  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (1)
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  TÌNH HÌNH XIN LỖI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÌ SỰ SAI SÓT, QUÁ HẠN, ĐỂ HỒ SƠ BỊ MẤT, BỊ THẤT LẠC, BỊ HƯ HỎNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  KỲ BÁO CÁO ………………..

  STT

  LĨNH VỰC, CÔNG VIỆC GIẢI QUYẾT

  SỐ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT

  TÌNH HÌNH XIN LỖI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

  GHI CHÚ

  Tổng

  Đề nghị bổ sung lần thứ nhất

  Đề nghị bổ sung lần thứ hai

  Quá hạn lần thứ nhất

  Quá hạn lần thứ hai

  Quá hạn lần thứ ba

  Kết quả giải quyết TTHC sai sót, để bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng

   

  1

  Lĩnh vực A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Lĩnh vực B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Lĩnh vực C

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Chữ ký)
  Họ và tên

  Địa danh, ngày … tháng … năm 20…
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  (Chữ ký, dấu)
  Họ và tên

             

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
  Ban hành: 26/02/2007 Hiệu lực: 28/07/2007 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/01/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
  Ban hành: 05/09/2014 Hiệu lực: 15/09/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Quảng Bình công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
  Số hiệu:15/2018/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:19/06/2018
  Hiệu lực:30/06/2018
  Lĩnh vực:Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Hữu Hoài
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới