hieuluat

Quyết định 1545/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1545/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
  Ngày ban hành:10/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG

  _________

  Số: 1545/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

  Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018 về việc công bố “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông” đã được công bố tại Quyết định này, kể từ ngày 01/10/2020.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng;
  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
  - Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
  - Lưu: VT, VP, CATTT (30).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Anh Tuấn

   

   

   

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  (Kèm theo Quyết định số 1545/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  ___________

   

  PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  1.

   

  Cấp Giấy chứng nhận tên định danh

  Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

  An toàn thông tin

  Cục An toàn thông tin - Bộ TTTT

  2.

   

  Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh

  3.

   

  Gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh

   

   

  PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên VBQPPL quy định nội dung

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  1.

  1.002819

  Cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

  - Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 về chống thư rác;

  - Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác;

  - Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT ngày 02/3/2009 quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận MSQL đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet;

  - Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTT ngày 30/12/2008.

  Viễn thông

  Bộ TTTT

  2.

  1.004707

  Gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

  3.

  1.002810

  Báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động

   

   

   

   

  PHẦN II

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

  1. Cấp giấy chứng nhận tên định danh

  Trình tự thực hiện:

  - Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp tên định danh (theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP);

  - Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

  - Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và quyết định một trong các trường hợp sau:

  + Cấp tên định danh cho tổ chức, cá nhân và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn;

  + Không cấp tên định danh cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần làm rõ, tổ chức, cá nhân bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ và nộp lại hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn.

  Cách thức thực hiện:

  Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

  - Qua dịch vụ bưu chính (Địa chỉ: Cục An toàn thông tin, Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

  - Trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia (tendinhdanh.ais.gov.vn); Cổng dịch vụ công...

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. Thành phần hồ sơ:

  a) Đối với tổ chức:

  - Bản khai đăng ký tên định danh (Mẫu 01 phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP);

  - Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

  b) Đối với cá nhân:

  - Bản khai đăng ký tên định danh (Mẫu 01 phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP);

  - Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

  - Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết:

  01 ngày kể từ khi nộp Hồ sơ theo quy định.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Giấy chứng nhận tên định danh.

  Lệ phí (nếu có):

  Theo quy định của Bộ Tài chính1

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

  Bản khai tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  Không có

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

   

   

   

   

  BẢN KHAI ....................... (1) TÊN ĐỊNH DANH

   

  Căn cứ Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

  ..... (2) đề nghị được ..... (1) tên định danh với các nội dung sau:

  Phần 1: Thông tin chung

  1. Tên định danh đăng ký

  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

  2. Hình thức sử dụng (Cuộc gọi hoặc tin nhắn):

  3. Sản phẩm/dịch vụ dự kiến sử dụng tên định danh (đề nghị cung cấp tài liệu về sản phẩm, dịch vụ, ... kèm theo)

   

  4. Lĩnh vực hoạt động (xem danh sách website)

   

  5. Dự kiến sử dụng tên định danh trên các mạng

  Viettel  □        MobiFone  □       Vinaphone  □

  Vietnamobile  □      Gtel  □       Mạng khác □

   

   

  6. Cá nhân, Tổ chức/doanh nghiệp đăng ký

   

  7. Người quản lý tên định danh (phải là cá nhân)

  6.1. Tên Cá nhân, Tổ
  chức/doanh nghiệp* _____________________

  6.2. Giấy ĐKKD,
  CMND/Hộ chiếu/CCCD __________________

  6.3. Địa chỉ* ___________________________

  6.4. Điện thoại* ________________________

  6.5. Fax ______________________________

  5.6. Email* ____________________________

  7.1. Họ và tên* _______________________

  7.2. CMND/Hộ
  chiếu/CCCD ________________________

  7.3. Ngày tháng
  năm sinh ___________________________

  7.4. Giới
  tính*/Chức vụ ________________________

  7.5. Địa chỉ * _________________________

  7.6. Điện thoại * ______________________

  7.7. Fax ____________________________

  7.8. Email * __________________________

   

   

  8. Người đại diện làm thủ tục đăng ký tên định danh (phải là cá nhân). (3)

  8.1. Họ và tên * _______________________________________________________________

  8.2. CMND/Hộ chiếu/
  CCCD ______________________________________________________________________

  8.3. Ngày tháng năm sinh _______________________________________________________

  8.4. Giới tính*/Chức vụ _________________________________________________________

  8.5. Địa chỉ * _________________________________________________________________

  8.6. Điện thoại * _______________________________________________________________

  8.7. Fax _____________________________________________________________________

  8.8. Email * __________________________________________________________________

   

   

  Phần 2. Tài liệu kèm theo

  1. .................................................................................................................................................

  2. ................................................................................................................................................

  Phần 3. Cam kết

  ..... (2) xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị ..... (1) tên định danh và các tài liệu kèm theo.

  2. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký và sử dụng tên định danh đúng quy định và không vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức khác.

  3. Cập nhật kịp thời thông tin liên quan tới tên định danh mỗi khi có thay đổi.

  4. Nếu được ..... (1) tên định danh, ..... (2) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về sử dụng tên định danh, quảng cáo qua tin nhắn, gọi điện thoại và các quy định khác có liên quan./.

   

   

  ....., ngày....tháng....năm....
  Xác nhận của cá nhân, tổ chức/
  doanh nghiệp đăng ký tên định danh

  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Cấp/cấp lại/gia hạn.

  (2) Tên Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp.

  (3) Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền cho đơn vị khác đăng ký, hai bên làm Giấy ủy quyền.

  (*) Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc.

   

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

   

  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

  Căn cứ vào các văn bản Hiến pháp hiện hành,

  ....., ngày ... tháng ... năm 20… chúng tôi gồm có:

  1. Bên Ủy quyền:

  - Họ tên: ......................................................................................................................................

  - Địa chỉ: ......................................................................................................................................

  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:........................ cấp ngày:....................... nơi cấp:.........................

  - Quốc tịch: ..................................................................................................................................

  - Là đại diện cho Công ty ..................................., địa chỉ tại ..............................., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............................................................................................

  2. Bên được Ủy quyền:

  - Họ tên: ......................................................................................................................................

  - Địa chỉ: ......................................................................................................................................

  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ......................... cấp ngày:............................. nơi cấp: ..........................

  - Quốc tịch: ..................................................................................................................................

  - Là đại diện cho Công ty ........................................................, địa chỉ tại ....................................., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ........................................................................

  3. Nội dung ủy quyền:

  Thực hiện các thủ tục đăng ký tên định danh với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

  4. Thời hạn ủy quyền:

  Từ ngày......... tháng........ năm........ đến ngày........ tháng......... năm ...........

  5. Cam kết

  - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

  - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

  Giấy ủy quyền trên được lập thành ................ bản, mỗi bên giữ ................ bản.

   

  BÊN ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

   

   

   

  2. Cấp lại giấy chứng nhận tên định danh

  Trình tự thực hiện:

  - Tổ chức, cá nhân khai đăng ký cấp tên định danh với các thông tin cập nhật theo mẫu số 01 Phụ lục Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

  - Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

  - Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh theo quy định tại Điều 26 Nghị định này với thời hạn giữ nguyên như giấy chứng nhận tên định danh đã được cấp trước đây.

  Cách thức thực hiện:

  Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

  - Qua dịch vụ bưu chính (Địa chỉ: Cục An toàn thông tin, Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

  - Trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia (tendinhdanh.ais.gov.vn), Cổng dịch vụ công...

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. Thành phần hồ sơ:

  - Bản khai đăng ký tên định danh (Mẫu 01 phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP);

  - Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết:

  01 ngày kể từ khi nộp Hồ sơ theo quy định.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Giấy chứng nhận tên định danh.

  Lệ phí (nếu có):

  Theo quy định của Bộ Tài chính

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

  Bản khai tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  Không có

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

   

   

   

   

  BẢN KHAI ................. (1) TÊN ĐỊNH DANH

   

  Căn cứ Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

  ..... (2) đề nghị được ......... (1) tên định danh với các nội dung sau:

  Phần 1: Thông tin chung

  1. Tên định danh đăng ký

  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

  2. Hình thức sử dụng (Cuộc gọi hoặc tin nhắn):

  3. Sản phẩm/dịch vụ dự kiến sử dụng tên định danh (đề nghị cung cấp tài liệu về sản phẩm, dịch vụ, ... kèm theo)

   

  4. Lĩnh vực hoạt động (xem danh sách website)

   

  5. Dự kiến sử dụng tên định danh trên các mạng

  Viettel  □           MobiFone  □       Vinaphone  □

  Vietnamobile  □          Gtel  □       Mạng khác □

   

   

  6. Cá nhân, Tổ chức/doanh nghiệp đăng ký

   

  7. Người quản lý tên định danh (phải là cá nhân)

  6.1. Tên Cá nhân, Tổ
  chức/doanh nghiệp * _____________________

  6.2. Giấy ĐKKD,
  CMND/Hộ chiếu/CCCD __________________

  6.3. Địa chỉ * ___________________________

  6.4. Điện thoại * ________________________

  6.5. Fax ______________________________

  5.6. Email * ____________________________

  7.1. Họ và tên * _______________________

  7.2. CMND/Hộ chiếu/CCCD ________________________

  7.3. Ngày tháng
  năm sinh ___________________________

  7.4. Giới
  tính*/Chức vụ ________________________

  7.5. Địa chỉ * _________________________

  7.6. Điện thoại * ______________________

  7.7. Fax ____________________________

  7.8. Email * __________________________

   

   

  8. Người đại diện làm thủ tục đăng ký tên định danh (phải là cá nhân). (3)

  8.1. Họ và tên * _______________________________________________________________

  8.2. CMND/Hộ chiếu/
  CCCD ______________________________________________________________________

  8.3. Ngày tháng năm sinh _______________________________________________________

  8.4. Giới tính*/Chức vụ _________________________________________________________

  8.5. Địa chỉ * _________________________________________________________________

  8.6. Điện thoại * _______________________________________________________________

  8.7. Fax _____________________________________________________________________

  8.8. Email * __________________________________________________________________

   

   

  Phần 2. Tài liệu kèm theo

   

  1...................................................................................................................................................

  2...................................................................................................................................................

  Phần 3. Cam kết

  .......... (2) xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị ........... (1) tên định danh và các tài liệu kèm theo.

  2. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký và sử dụng tên định danh đúng quy định và không vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức khác.

  3. Cập nhật kịp thời thông tin liên quan tới tên định danh mỗi khi có thay đổi.

  4. Nếu được ........... (1) tên định danh, ........... (2) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về sử dụng tên định danh, quảng cáo qua tin nhắn, gọi điện thoại và các quy định khác có liên quan./.

   

   

  ....., ngày....tháng....năm....
  Xác nhận của cá nhân, tổ chức/
  doanh nghiệp đăng ký tên định danh

  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Cấp/cấp lại/gia hạn.

  (2) Tên Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp.

  (3) Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền cho đơn vị khác đăng ký, hai bên làm Giấy ủy quyền.

  (*) Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc.

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

   

  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

  ................, ngày .......... tháng ........... năm 20...... chúng tôi gồm có:

  1. Bên Ủy quyền:

  - Họ tên: ......................................................................................................................................

  - Địa chỉ: ......................................................................................................................................

  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:........................................ cấp ngày:............................. nơi cấp:..................

  - Quốc tịch: .................................................................................................................................

  - Là đại diện cho Công ty ................................................, địa chỉ tại ..........................., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ........................................................................................................

  2. Bên được Ủy quyền:

  - Họ tên: ......................................................................................................................................

  - Địa chỉ: ......................................................................................................................................

  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .................................. cấp ngày:................................ nơi cấp:....................

  - Quốc tịch: .................................................................................................................................

  - Là đại diện cho Công ty .............................................................., địa chỉ tại ..............................., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.....................................................................

  3. Nội dung ủy quyền:

  Thực hiện các thủ tục đăng ký tên định danh với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

  4. Thời hạn ủy quyền:

  Từ ngày ............ tháng ......... năm ......... đến ngày ......... tháng ......... năm ................

  5. Cam kết

  - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

  - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

  Giấy ủy quyền trên được lập thành ........... bản, mỗi bên giữ ........... bản.

   

  BÊN ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

   

   

   

  3. Gia hạn giấy chứng nhận tên định danh

  Trình tự thực hiện:

  - Trước thời điểm hết hạn ít nhất 15 ngày, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi Bản khai tên định danh với các thông tin cập nhật theo Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP và các tài liệu có liên quan đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

  - Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh theo quy định tại Điều 26 Nghị định này với thời hạn thêm là 03 năm.

  Cách thức thực hiện:

  Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

  - Qua dịch vụ bưu chính (Địa chỉ: Cục An toàn thông tin, Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

  - Trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia (tendinhdanh.ais.gov.vn), Cổng dịch vụ công...

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. Thành phần hồ sơ:

  - Bản khai đăng ký tên định danh (Mẫu 01 phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP);

  - Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Thời hạn giải quyết:

  01 ngày kể từ khi nộp Hồ sơ theo quy định

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

  Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  Giấy chứng nhận tên định danh

  Lệ phí (nếu có):

  Theo quy định của Bộ Tài chính

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

  Bản khai tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  Không có

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

   

   

   

   

  BẢN KHAI ...................... (1) TÊN ĐỊNH DANH

   

  Căn cứ Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

  ............ (2) đề nghị được .............. (1) tên định danh với các nội dung sau:

  Phần 1: Thông tin chung

  1. Tên định danh đăng ký

  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

  2. Hình thức sử dụng (Cuộc gọi hoặc tin nhắn):

  3. Sản phẩm/dịch vụ dự kiến sử dụng tên định danh (đề nghị cung cấp tài liệu về sản phẩm, dịch vụ, ... kèm theo)

   

  4. Lĩnh vực hoạt động (xem danh sách website)

   

  5. Dự kiến sử dụng tên định danh trên các mạng

  Viettel  □            MobiFone  □      Vinaphone  □

  Vietnamobile  □          Gtel  □       Mạng khác □

   

   

  6. Cá nhân, Tổ chức/doanh nghiệp đăng ký

   

  7. Người quản lý tên định danh (phải là cá nhân)

  6.1. Tên Cá nhân, Tổ
  chức/doanh nghiệp * _____________________

  6.2. Giấy ĐKKD,
  CMND/Hộ chiếu/CCCD __________________

  6.3. Địa chỉ * ___________________________

  6.4. Điện thoại * ________________________

  6.5. Fax ______________________________

  5.6. Email * ____________________________

  7.1. Họ và tên * _______________________

  7.2. CMND/Hộ
  chiếu/CCCD ________________________

  7.3. Ngày tháng
  năm sinh ___________________________

  7.4. Giới
  tính*/Chức vụ ________________________

  7.5. Địa chỉ * _________________________

  7.6. Điện thoại * ______________________

  7.7. Fax ____________________________

  7.8. Email * __________________________

   

   

  8. Người đại diện làm thủ tục đăng ký tên định danh (phải là cá nhân). (3)

  8.1. Họ và tên * _______________________________________________________________

  8.2. CMND/Hộ chiếu/
  CCCD ______________________________________________________________________

  8.3. Ngày tháng năm sinh _______________________________________________________

  8.4. Giới tính*/Chức vụ _________________________________________________________

  8.5. Địa chỉ * _________________________________________________________________

  8.6. Điện thoại * _______________________________________________________________

  8.7. Fax _____________________________________________________________________

  8.8. Email * __________________________________________________________________

   

   

  Phần 2. Tài liệu kèm theo

   

  1...................................................................................................................................................

  2...................................................................................................................................................

  Phần 3. Cam kết

  .......... (2) xin cam kết:

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị ................ (1) tên định danh và các tài liệu kèm theo.

  2. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký và sử dụng tên định danh đúng quy định và không vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức khác.

  3. Cập nhật kịp thời thông tin liên quan tới tên định danh mỗi khi có thay đổi.

  4. Nếu được .............. (1) tên định danh, .............. (2) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam về sử dụng tên định danh, quảng cáo qua tin nhắn, gọi điện thoại và các quy định khác có liên quan./.

   

   

  ....., ngày....tháng....năm....
  Xác nhận của cá nhân, tổ chức/
  doanh nghiệp đăng ký tên định danh

  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Cấp/cấp lại/gia hạn.

  (2) Tên Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp.

  (3) Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền cho đơn vị khác đăng ký, hai bên làm Giấy ủy quyền.

  (*) Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc.

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

   

  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

  .........., ngày ........ tháng ......... năm 20...... chúng tôi gồm có:

  1. Bên Ủy quyền:

  - Họ tên: ......................................................................................................................................

  - Địa chỉ: .....................................................................................................................................

  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:........................................ cấp ngày:............................. nơi cấp:..................

  - Quốc tịch: .................................................................................................................................

  - Là đại diện cho Công ty ................................................, địa chỉ tại ..........................., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .........................................................................................................

  2. Bên được Ủy quyền:

  - Họ tên: ......................................................................................................................................

  - Địa chỉ: ......................................................................................................................................

  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .................................. cấp ngày:................................ nơi cấp:....................

  - Quốc tịch: .................................................................................................................................

  - Là đại diện cho Công ty .............................................................., địa chỉ tại ..............................., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.....................................................................

  3. Nội dung ủy quyền:

  Thực hiện các thủ tục đăng ký tên định danh với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

  4. Thời hạn ủy quyền:

  Từ ngày ............ tháng ......... năm ......... đến ngày ......... tháng ......... năm ................

  5. Cam kết

  - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

  - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

  Giấy ủy quyền trên được lập thành ........... bản, mỗi bên giữ ........... bản.

   

  BÊN ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

   

   

   

  --------------------

  1 200.000 đồng (theo quy định tại Thông tư 269/TT-BTC ngày 14/11/2016, điểm 2.1 khoản 2 mục B, Biểu mức thu phí và lệ phí thuộc lĩnh vục an toàn thông tin)

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chống thư rác
  Ban hành: 13/08/2008 Hiệu lực: 11/09/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác
  Ban hành: 30/12/2008 Hiệu lực: 09/02/2009 Tình trạng: Không còn phù hợp
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 03/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet
  Ban hành: 02/03/2009 Hiệu lực: 15/04/2009 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 09/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác
  Ban hành: 08/04/2011 Hiệu lực: 25/05/2011 Tình trạng: Không còn phù hợp
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
  Ban hành: 14/08/2020 Hiệu lực: 01/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 1361/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"
  Ban hành: 16/08/2018 Hiệu lực: 16/08/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1545/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông tin

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu:1545/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:10/09/2020
  Hiệu lực:01/10/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phạm Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X