hieuluat

Quyết định 1617/QĐ-BGTVT thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc quản lý của Bộ GTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1617/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Công
  Ngày ban hành: 30/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 1617/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  ----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hi thuộc phạm vi chức năng quản lý ca Bộ Giao thông vận ti.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Như Điều 3;
  - Cục KSTTHC (VPCP);
  - Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng, Chi cục hàng hải: TPHCM, Hải Phòng;
  - Cổng TTĐT Bộ GTVT;
  - Lưu: VT, KSTTHC (03).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Công

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 30 thng 8 năm 2019 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên TTHC

  Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi thủ tc hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thtục hành chính cấp trung ương

  I- Lĩnh vực hàng hải

  1

  B-BGT-285387-TT

  Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC)

  Thông tư số 28/2019/TT- BGTVT

  Hàng hải

  Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký tàu biển)

  2

  B-BGT-285386-TT

  Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992)

  Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT

  Hàng hải

  Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải. Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký tàu biển)

   

  PHỤ LỤC II

  NỘI DUNG TTHC TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI CÔNG BỐ SỬA ĐỔI
  (Kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

   

  1. Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC)

  1.1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Chủ tàu gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu đến một trong các cơ quan sau đây: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký tàu biển).

  - Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận:

  + Tàu biển Việt Nam có tổng dung tích trên 1000 GT hoạt động tuyến quốc tế;

  + Tàu biển Việt Nam có tổng dung tích trên 1000 GT hoạt động tuyến nội địa, tàu biển nước ngoài có tổng dung tích trên 1000 GT sẽ được cấp Giấy chứng nhận nếu chủ tàu có yêu cầu.

  b) Giải quyết TTHC:

  - Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký tàu biển kiểm tra hồ sơ theo quy định, vào sổ hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

  - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

  - Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính: Cơ quan đăng ký tàu biển kiểm tra hồ sơ theo quy định và vào sổ hồ sơ theo đúng ngày và dấu bưu điện. Ngày vào sổ hồ sơ là căn cứ để tính ngày cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký tàu biển thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

  - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký tàu biển phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  b) Giải quyết TTHC:

  1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

  1.3. Thành phần, số lượng hồ :

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị của chtàu theo mẫu;

  - Bản chính đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo đảm tài chính phù hợp với quy định của Công ước Bunker 2001; trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm thì phải nộp cả bản gốc giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái bảo hiểm liên quan.

  Trường hợp đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính, giấy chứng nhận tái bảo hiểm về trách nhiệm dân sự của chủ tàu được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ tàu phải cung cấp địa chỉ chính thức, hợp pháp trang thông tin điện tử của tổ chức đã cấp để kiểm tra.

  - Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1.4. Thời hạn giải quyết:

  Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ theo quy định

  1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  1.6. Cơ quan thc hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cng vụ hàng hi được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển;

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển;

  - Cơ quan phối hợp: Không có

  1.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

  1.8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị ca chủ tàu.

  1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu theo quy định ca Công ước Bunker 2001.

  1.11. Căn cứ pháp lý ca thtục hành chính:

  - Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001;

  - Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT ngày 12/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2011;

  - Thông tư 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

   

  Mẫu

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------
  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
  Independence - Freedom - Happiness
  ---------------

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU NHIÊN LIỆU

  APPLICATION FOR ISSUING CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE

  Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển)

  To:         (Name of the Register of Ship)

  Tên chủ tàu ...........................................................................................................................

  Name of shipowner:

  Địa chỉ: .................................................................................................................................

  (Address)

  Tên người khai thác tàu (nếu có): ...........................................................................................

  Name of Operator (if any):

  Địa ch (Address): ..................................................................................................................

  Đề nghị cấp Giấy chứng nhận bo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu theo quy định của Công ước Bunker 2001 cho tàu dưới đây:

  Kindly request to issue certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage in accordance with the requirements of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 for the following ship:

  Tên tàu: ................................................................................................................................

  Name of Ship

  Quốc tịch: .............................................................................................................................

  Flag Stale of Ship

  Hô hiệu/Số IMO: ....................................................................................................................

  Call sign/IMO Number

  Cng đăng ký: ......................................................................................................................

  Port of Registry

  Loại tàu: ...............................................................................................................................

  Type of Ship

  Tổng dung tích: .....................................................................................................................

  Gross Tonnage

  Tên và địa ch ca các công ty bo hiểm và/hoặc (những) người bảo lnh:

  Name and Address of the Insurer(s) and/ or Guarantor(s)

  n (Name): ..........................................................................................................................

  Địa ch (Address): ..................................................................................................................

  Tên (Name): ..........................................................................................................................

  Địa ch (Address): ..................................................................................................................

  Loại hình bo đảm: ................................................................................................................

  Type of Security

  Thời hạn bo đảm: ................................................................................................................

  Duration of Security:

  Tên và địa chỉ của tổ chức tái bo hiểm: .................................................................................

  Name and Address of the Re- insurance Organization

  Loại hình tái bo hiểm: ...........................................................................................................

  Type of Re-insurance

  Thời hạn tái bo hiểm: ...........................................................................................................

  Duration of Re-insurance:

   

   

  ……… Ngày ….. tháng …. năm …..
  Date…………………
  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
  APPLICANT
  Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
  (signature, full name and seal)

   

  2. Cấp Giấy chng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992)

  2.1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Chủ tàu gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu đến một trong các cơ quan sau đây: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký tàu biển).

  - Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận: Là tàu biển Việt Nam và tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài vận chuyển trên 2000 tấn dầu dưới dạng xô.

  b) Giải quyết TTHC:

  - Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký tàu biển nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định, vào sổ hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

  - Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính: Cơ quan đăng ký tàu biển nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định và vào sổ hồ sơ theo đúng ngày và dấu bưu điện. Ngày vào sổ hồ sơ là căn cứ để tính ngày cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

  - Đối với hồ sơ không đúng quy định: Trường hợp chủ tàu nộp hồ sơ trực tiếp, Cơ quan đăng ký tàu biển hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký tàu biển thông báo bằng văn bản đến chủ tàu đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký tàu biển phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

  2.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị của chủ tàu theo mẫu;

  - Bản chính đơn bo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo đảm tài chính phù hợp với quy định của Công ước CLC 1992; trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm thì chtàu phải nộp cả bản gốc giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái bảo hiểm liên quan;

  Trường hợp đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính, giấy chứng nhận tái bảo hiểm về trách nhiệm dân sự của chtàu được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ tàu phải cung cấp địa chỉ chính thức, hợp pháp trang thông tin điện tử ca tổ chức đã cấp để kiểm tra;

  - Bn sao (chụp) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển,

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  2.4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

  2.6. Cơ quan thực hiện thtục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hi, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu bin;

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hi, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển;

  - Cơ quan phối hợp: Không có

  2.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

  2.8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.

  2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị của chủ tàu.

  2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính đáp ứng các quy định của Công ước CLC 1992.

  2.11. Căn cứ pháp lý ca thtục hành chính:

  - Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001;

  - Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT ngày 12/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2011;

  - Thông tư 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

   

  Mẫu:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------
  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
  Independence - Freedom - Happiness
  ---------------

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU

  APPLICATION FOR ISSUING CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

  Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển)

  To:         (Name of the Register of Ship)

  Tên chủ tu ...........................................................................................................................

  Name of ship’s owner:

  Địa ch: .................................................................................................................................

  (Address)

  Tên người khai thác tàu (nếu có): ...........................................................................................

  Name of Operator (if any):

  Địa ch (Address): ..................................................................................................................

  Đề nghị cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu theo quy định của Công ước CLC 1992 cho tàu dưới đây:

  Request kindly to issue certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage in accordance with the requirements of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 for the following ship:

  Tên tàu: ................................................................................................................................

  Name of Ship

  Quốc tịch: .............................................................................................................................

  Flag State of Ship

  Hô hiệu/Số

  IMO: .....................................................................................................................................

  Call sign/IMO Number

  Cng đăng ký: ......................................................................................................................

  Port of Registry

  Loại tàu: ...............................................................................................................................

  Type of Ship

  Tổng dung tích: .....................................................................................................................

  Gross Tonnage

  Tên và địa chỉ của các công ty bảo hiểm và/hoặc (những) người bo lãnh:

  Name and Address of the Insurer (s) and/or Guarantor(s)

  Tên (Name): ..........................................................................................................................

  Địa chỉ (Address): ..................................................................................................................

  Tên (Name): ..........................................................................................................................

  Địa chỉ

  (Address): .............................................................................................................................

  Loại hình bo đảm: ................................................................................................................

  Type of Security

  Thời hạn bo đảm: ................................................................................................................

  Duration of Security:

  Tên và địa chcủa tổ chức tái bảo hiểm: .................................................................................

  Name and Address of the Re- insurance Organization:

  Loại hình tái bảo hiểm: ...........................................................................................................

  Type of Re-insurance:

  Thời hạn tái bảo hiểm: ...........................................................................................................

  Duration of Re-insurance:

   

   

  …….. Ngày …. thng …. năm ……
  ….
  Date…………
  Nghề nghiệp
  applicant
  K, ghi rõ họ tên, đóng dấu
  (signed and named and sealed)

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 46/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
  Ban hành: 30/06/2011 Hiệu lực: 01/09/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 189/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải
  Ban hành: 08/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 28/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
  Ban hành: 12/08/2019 Hiệu lực: 01/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1617/QĐ-BGTVT thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc quản lý của Bộ GTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 1617/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/08/2019
  Hiệu lực: 01/10/2019
  Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Công
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới