Quyết định 17/2016/QĐ-UBND tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh tỉnh Thái Nguyên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:17/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Bắc
  Ngày ban hành:27/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI NGUYÊN
  ------------
  Số: 17/2016/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------
  Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP TỈNH
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
  -----------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
  Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
  Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
  Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
  Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1796/TTr-STC ngày 16 tháng 6 năm 2016, Công văn số 281/STP-XD&KTrVB ngày 13/6/2016 của Sở Tư pháp;
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là tài sản) mua sắm tập trung cấp tỉnh bao gồm:
  a) Máy vi tính (bao gồm máy vi tính để bàn và máy tính xách tay).
  b) Máy photo copy.
  c) Máy điều hòa (bao gồm máy điều hòa treo tường và máy điều hòa cây).
  d) Thiết bị dạy học, đồ chơi dùng cho học sinh mầm non.
  đ) Máy siêu âm đen trắng xách tay.
  2. Việc điều chỉnh danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.
  Điều 2. Áp dụng danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh
  1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   

   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Bắc

   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới