hieuluat

Quyết định 1724/QĐ-BTP thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đấu giá tài sản

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1724/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Chí Hiếu
  Ngày ban hành:10/08/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:10/08/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ TƯ PHÁP
  ______

  Số: 1724/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nội dung công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

  - Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

  - Quyết định số 495/QĐ-BTP ngày 23/3/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để biết);
  - Văn phòng Chính phủ (để biết);
  - Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
  - Lưu: VT, BTTP.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG     Phan Chí Hiếu

   

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1724/QĐ-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  PHẦN I

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

  1.

  1.003915

  Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

  Bộ Tư pháp

  2.

   

  Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng

  Bộ Tư pháp

  3.

  1.000802

  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

  Bộ Tư pháp

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1.

  2.001815

  Cấp Thẻ đấu giá viên

  Sở Tư pháp

  2.

  2.001807

  Cấp lại Thẻ đấu giá viên

  Sở Tư pháp

  3.

  2.001395

  Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Sở Tư pháp

  4.

  2.001333

  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Sở Tư pháp

  5.

  2.001258

  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Sở Tư pháp

  6.

  2.001247

  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Sở Tư pháp

  7.

  2.001225

  Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

  Sở Tư pháp

  8.

  2.002139

  Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

  Sở Tư pháp

   

   

   

  PHẦN II.

  NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

   

  A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

  1. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

  Trình tự thực hiện:

  Người đủ tiêu chuẩn sau đây được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

  - Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

  - Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật đấu giá tài sản;

  - Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  Cách thức thực hiện:

  Người đủ tiêu chuẩn gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá đến Bộ Tư pháp.

  Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tư pháp thì xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá để đối chiếu.

  Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá.

  Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên, đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá;

  - Văn bản xác nhận đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá;

  - Phiếu lý lịch tư pháp;

  - Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

  - Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  Phí, lệ phí: 800.000 đồng.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá:

  - Không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật đấu giá tài sản.

  - Đang là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, trừ trường hợp là công chức, viên chức được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá để làm việc cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

  - Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.

  - Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá (mẫu TP-ĐGTS-01) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

   

   

   

   

  TP-ĐGTS-01
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________  Ảnh
  3x4

  GIẤY ĐỀ NGHỊ
  CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

   

   

  Kính gửi: Bộ Tư pháp

   

  Tên tôi là: ....................................................................  Nam/Nữ .......................................

  Ngày, tháng, năm sinh: ……/ ……./ …….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................

  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

  Điện thoại: ..................................................................  Email: ..........................................

  Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ...............................................

  Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp ............................................................................................

  QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
  (Ghi rõ từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học)

  Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

  Làm gì

  Ở đâu

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
  (Ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

   

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Tôi đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc đấu giá tài sản, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của pháp luật./.

   

  Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm có:

  1. ………………………………………………..

  2. ………………………………………………..

  3. ………………………………………………..

  4. ………………………………………………..

  5. ………………………………………………..

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đề nghị
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

  2. Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng

  Trình tự thực hiện:

  Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá mà thôi hành nghề theo nguyện vọng làm đề nghị thu hồi gửi Sở Tư pháp nơi người đó đăng ký hành nghề. Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan.

  Cách thức thực hiện:

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ khẳng định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người đó kèm theo giấy tờ có liên quan.

  Thành phần hồ sơ:

  Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người thuộc trường hợp bị thu hồi kèm theo giấy tờ có liên quan.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá được gửi cho người bị thu hồi Chứng chỉ, tổ chức nơi người đó hành nghề, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị. Trường hợp không đủ căn cứ thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  Phí, lệ phí: Không quy định.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

   

  3. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

  Trình tự thực hiện:

  - Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật đấu giá tài sản và lý do thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không còn.

  - Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá sau 01 năm kể từ ngày bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  - Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  - Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá nếu bị mất Chứng chỉ hành nghề đấu giá hoặc Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị hư hỏng không thể sử dụng được thì được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  Cách thức thực hiện:

  Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá đến Bộ Tư pháp.

  Thành phần hồ sơ:

  - Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật đấu giá tài sản gồm:

  + Giấy đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  + Giấy tờ chứng minh lý do thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không còn;

  + Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

  - Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 17 của Luật đấu giá tài sản gồm:

  + Giấy đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  + Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá.

  Phí, lệ phí: 500.000 đồng.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong các trường hợp sau đây:

  - Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 của Luật đấu giá tài sản.

  - Bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá (mẫu TP-ĐGTS-02) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

   

   

   

  TP-ĐGTS-02
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________  Ảnh
  3x4

  GIẤY ĐỀ NGHỊ
  CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

   

   

  Kính gửi: Bộ Tư pháp

   

  Tên tôi là: ....................................................................  Nam/Nữ .......................................

  Ngày, tháng, năm sinh: ……/ ……./ …….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................

  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

  Điện thoại: ..................................................................  Email: ..........................................

  Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ...............................................

  Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp ............................................................................................

  Lý do xin cấp lại: ...............................................................................................................

  Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho tôi.

  Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong đơn này.

   

   

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đề nghị
  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

  Trình tự thực hiện:

  Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề.

  Cách thức thực hiện:

  Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở.

  Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

  Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

  Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên;

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ;

  - 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp Thẻ đấu giá viên.

  Phí, lệ phí: Không quy định.

  Yêu cầu, điều kiên thực hiện thủ tục hành chính:

  - Thẻ đấu giá viên chỉ có giá trị khi đấu giá viên hành nghề trong tổ chức đã đề nghị cấp Thẻ.

  - Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, thừa phát lại.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-03) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

   

   

   

  TP-ĐGTS-03
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

  Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………………….

   

  Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng:....................................................................................................................

  Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số:...............................................................

  Cấp ngày...........................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

  Điện thoại: ..................................................................  Fax:..............................................

  Đề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên cho các đấu giá viên sau đây:

  STT

  Họ và tên

  Ngày sinh

  Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá

  Nơi thường trú

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đại diện theo pháp luật
  (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

   

   

  2. Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên

  Trình tự thực hiện:

  Trường hợp đấu giá viên hành nghề trong tổ chức bị mất Thẻ đấu giá viên, Thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được thì tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đề nghị Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên.

  Cách thức thực hiện:

  Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác gửi hồ sơ đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình đến Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở.

  Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

  Trường hợp Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác thì phải gửi bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của đấu giá viên được đề nghị cấp Thẻ.

  Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên;

  - 01 ảnh màu cỡ 2 cm x 3 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Thẻ đấu giá viên.

  Phí, lệ phí: Không quy định.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên (mẫu TP-ĐGTS-04) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

   

   

   

  TP-ĐGTS-04
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẤU GIÁ VIÊN

  Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………………….

   

  Tên tổ chức đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng:....................................................................................................................

  Giấy đăng ký hoạt động/ Quyết định thành lập số:...............................................................

  Cấp ngày...........................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

  Điện thoại: ..................................................................  Fax:..............................................

  Đề nghị Sở Tư pháp cấp lại Thẻ đấu giá viên cho: ..............................................................

  Ông/Bà: ........................................................................................  sinh ngày ..…/ ..…/ …..

  Số Chứng chỉ hành nghề đấu giá: ................................  ngày cấp .....................................

  Đã được cấp Thẻ đấu giá viên số: ...............................  ngày cấp: ....................................

  Lý do đề nghị cấp lại Thẻ đấu giá viên: ...............................................................................

   

   

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đại diện theo pháp luật
  (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

   

   

  3. Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Trình tự thực hiện:

  Doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sản thực hiện đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

  Cách thức thực hiện:

  Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

  Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

  - Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

  - Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

  Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  - Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

  - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

  - Doanh nghiệp đấu giá tài sản có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-05) ban hanh kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

   

   

  TP-ĐGTS-05
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………………………….

   

  Tên tôi là: ………………………………………………………… Nam/Nữ ....................................

  Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……/ ……..

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

  Điện thoại:……………………………… Email: .......................................................................

  Chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ..........................................

  Ngày cấp: …/..../.... Nơi cấp: .............................................................................................

  Đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản với các nội dung sau đây:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản (tên gọi ghi bằng chữ in hoa):

  .........................................................................................................................................

  Tên giao dịch (nếu có): ......................................................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): ..........................................................................................................

  Tên tiếng Anh (nếu có): ......................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………… Fax: ………………………. Email: ...................................

  Website: ...........................................................................................................................

  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân/ Thành viên họp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc là đấu giá viên đối với công ty hợp danh:

  a) Họ và tên: ………………………………Nam/Nữ: …………………sinh ngày: ……/ …../ ……..

  Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ...............................................

  Ngày cấp: ……/ …../ …. Nơi cấp: ......................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

  Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: .............................................  ngày cấp ……./ ……./ …….

  b) Họ và tên: ………………………………Nam/Nữ: …………………sinh ngày: ……/ …../ ……..

  Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ...............................................

  Ngày cấp: …../ …../ ….. Nơi cấp: ......................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

  Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: .............................................  ngày cấp ……./ ……./ …….

  3. Danh sách đấu giá viên khác trong doanh nghiệp đấu giá tải sản (nếu có):

  Stt

  Họ tên

  Năm sinh

  Chứng chỉ hành nghề đấu giá
  (ghi rõ số, ngày cấp)

  Địa chỉ, số điện thoại liên hệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đề nghị
  (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  4. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Trình tự thực hiện:

  Doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

  Cách thức thực hiện:

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị thay đổi đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

  Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị thay đổi, Sở Tư pháp quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

  Phí, lệ phí: 500.000 đồng.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Trường hợp đã quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp nhưng sau đó phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp là giả mạo thì Sở Tư pháp ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-07) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

   

   

   

  TP-ĐGTS-07
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

  DOANH NGHIỆP
  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………

   

  Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: ......................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Điện thoại: …………………….. Fax: ……………………. Email: ..............................................

  Giấy đăng ký hoạt động số:………………… do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ........................

  cấp ngày: ……………./ ……………../ ..................................................................................

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản như sau:

  1 ......................................................................................................................................

  2 ......................................................................................................................................

  3 ......................................................................................................................................

   

   

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đại diện theo pháp luật
  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   

   

   

   

  5. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Trình tự thực hiện:

  Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy thì gửi giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

  Cách thức thực hiện:

  Doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị cấp lại đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

  Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

  Phí, lệ phí: 500.000 đồng.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-08) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

   

   

   

  TP-ĐGTS-08
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

  DOANH NGHIỆP
  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Kính gửi: Sở Tư pháp …………….

   

  Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: ......................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………..Email: ..............................

  Giấy đăng ký hoạt động số: ……………………….. do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..............

  cấp ngày: ………………………/ ……………………/ ..............................................................

  Lý do xin cấp lại: ...............................................................................................................

  .........................................................................................................................................

   

   

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đại diện theo pháp luật
  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   

   

   

   

  6. Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Trình tự thực hiện:

  Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài thực hiện đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.

  Cách thức thực hiện:

  Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.

  Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

  - Quyết định thành lập chi nhánh;

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

  - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

  - Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

  Phí, lệ phí: Không quy định.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-09) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

   

   

   

  TP-ĐGTS-09
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

  DOANH NGHIỆP
  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………….

   

  Tên gọi đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: ...............................................................

  Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Điện thoại: ……………………………………….. Fax: .............................................................

  Giấy đăng ký hoạt động số: ……………………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ....................

  cấp ngày: ………………… / ……………… / .........................................................................

  Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

  1. Tên của chi nhánh: .........................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: ..............................................................................................

  Điện thoại: …………………………………………. Fax: ...........................................................

  Website: ...........................................................................................................................

  2. Trưởng chi nhánh: .........................................................................................................

  Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….. Nam/Nữ ...........................................

  Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……./ …………

  Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ...............................................

  Ngày cấp: ………………./ …………/ …………. Nơi cấp: .......................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ……………………. ngày cấp:....../………….. / ………………

  Thẻ đấu giá viên số: ………………………. do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố .............................

  cấp ngày ....................../ ……………../ ..............................................................................

  Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

   

   

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đại diện theo pháp luật
  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   

   

   

   

  7. Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

  Trình tự thực hiện:

  Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến xây dựng Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và gửi đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở để thẩm định.

  Cách thức thực hiện:

  Tổ chức đấu giá tài sản gửi Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.

  Thành phần hồ sơ: Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

  Phí, lệ phí: Không quy định.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Tổ chức đấu giá tài sản thiết lập Trang thông tin điện tử để tổ chức cuộc đấu giá dưới hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  - Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện đấu giá trực tuyến;

  - Có đội ngũ nhân viên điều hành hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;

  - Có phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành an toàn hệ thống kỹ thuật Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

  b) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau đây:

  - Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu, việc tham gia trả giá, giá đã trả và các thông tin về người tham gia đấu giá;

  - Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến;

  - Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; trích xuất được lịch sử việc trả giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến;

  - Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây một lần để những người tham gia đấu giá có thể xem được.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

   

  8. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

  Trình tự thực hiện:

  Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

  Cách thức thực hiện:

  Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

  Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

  - Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

  Phí, lệ phí: 2.700.000 đồng.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

  Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-14).

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật đấu giá tài sản.

  - Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

  - Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

   

   

   

  TP-ĐGTS-14
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

  KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………………….

   

  Tên tôi là: Nam/Nữ: ...........................................................................................................

  Ngày sinh: ........................................................................................................................

  Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số: ...............................................

  ngày cấp: ………………./ …………../ …………… nơi cấp: ...................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

  Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………… Email: .........................................................

  Tôi đã hoàn thành thời gian và nghĩa vụ của người tập sự tại ..............................................

  Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................

  Họ tên đấu giá viên hướng dẫn tập sự: ..............................................................................

  Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: ……………………….. ngày cấp ………../ …………./ ..........

  Thẻ đấu giá viên số: …………………………….. do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố .....................

  cấp ngày ………..../ …………../...........................................................................................

  Thời gian tập sự bắt đầu từ ngày ……/ ……/ …….. và kết thúc vào ngày ……/ ……/ ...........

  Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của thí sinh tham dự kiểm tra.

   

  Xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản
  (xác nhận các thông tin người tập sự cung cấp, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức)

  (Tỉnh, thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người đề nghị
  (ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  PHỤ LỤC II

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

  1.

  2.001502

  Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá

  Bộ Tư pháp

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1.

  2.001808

  Thu hồi Thẻ đấu giá viên

  Sở Tư pháp

  2.

  2.001386

  Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

  Sở Tư pháp

  3.

  2.001306

  Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

  Sở Tư pháp

  4.

  2.001233

  Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  Sở Tư pháp

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Đấu giá tài sản của Quốc hội, số 01/2016/QH14
  Ban hành: 17/11/2016 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Thông tư 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản
  Ban hành: 16/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
  Ban hành: 06/10/2017 Hiệu lực: 21/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 2571/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 14/12/2017 Hiệu lực: 14/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  09
  Quyết định 495/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp
  Ban hành: 23/03/2018 Hiệu lực: 23/03/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1724/QĐ-BTP thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đấu giá tài sản

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
  Số hiệu:1724/QĐ-BTP
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:10/08/2020
  Hiệu lực:10/08/2020
  Lĩnh vực:Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phan Chí Hiếu
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X