Quyết định 209/QĐ-BHXH bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:200

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:209/QĐ-BHXHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Thị Xuân Phương
  Ngày ban hành:28/02/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/02/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Hành chính, Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI
  VIỆT NAM

  -------
  -----------
  Số: 209/QĐ-BHXH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ----------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG 03 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 THUỘC LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
  -----------------------------
  TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
   
   
  Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
  Căn cứ Nghị quyết số 49/2010/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  Căn cứ yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);
  Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 26/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;
  Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BHXH ngày 24/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo him xã hội Việt Nam;
  Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;
  Xét đề nghị của Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điu 1. Ban hành bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (từ quy trình s QT-CSXH-42 đến QT-CSXH-44 theo Danh mục kèm theo) áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh vào bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 835/QĐ-BHXH ngày 29/7/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Điu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Chỉ đạo ISO, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điu 2;
  - Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường cht lượng;
  - Tng Giám đc (đ b/c);
  - Lưu: VT, BCĐ ISO(5b).
  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  Đỗ Thị Xuân Phương

   
  DANH MỤC
  QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  TRONG LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
   
   

  TT
  Tên quy trình
  Mã quy trình
  1
  Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
  QT-CSXH-42
  2
  Quy trình giải quyết trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
  QT-CSXH-43
  3
  Quy trình xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg
  QT-CSXH-44

   
  QUY TRÌNH
  GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 613/QĐ-TTG
   
   
  Mã số
  QT-CSXH-42
  Lần ban hành
  01
  Ngày ban hành:
  28/02/2014
   

   
  Soạn thảo
  Soát xét
  Phê duyệt
  Chức vụ
  Trưởng phòng
  Phó trưởng Ban
  Phó Tổng Giám đốc
  Chữ ký
   
   
   
  Họ tên
  Bùi Huy Nam
  Nguyễn Hùng Cường
  Đỗ Thị Xuân Phương

   
  SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

  Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
  Mô tả nội dung sửa đổi
  Lần ban hành / Lần sửa đổi
  Ngày ban hành
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  1. MC ĐÍCH
  Quy trình này nhằm thống nhất trình tự thực hiện và trách nhiệm giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời gian hưởng trợ cấp mất sức lao động.
  2. PHẠM VI ÁP DỤNG
  - Quy trình này áp dụng đối với hoạt động giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/5/2010 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH;
  - Bộ phận một cửa BHXH huyện, Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc cơ quan BHXH huyện, BHXH tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
  3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  - Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;
  - Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);
  - Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện;
  - Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm y tế.
  - Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời gian hưởng trợ cấp mất sức lao động;
  - Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế;
  - Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động;
  - Công văn số 1594/BHXH-CSXH ngày 22/4/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
  - Công văn số 3984/BHXH-CSXH ngày 28/9/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
  - Công văn 5371/BHXH-CSXH ngày 16/12/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung về thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
  4. ĐỊNH NGHĨA/VIT TẮT
  - BHXH: Bảo hiểm xã hội
  - BHYT: Bảo hiểm y tế
  - NLĐ: Người lao động
  - Phòng TN-QLHS: Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ
  - Phòng CĐBHXH: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
  5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  5.1
  Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
   
  - Thời gian công tác thực tế: từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm;
  - Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động mà không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;
  - Tuổi đời: Nam từ đủ 60 tuổi trở lên; Nữ từ đủ 55 tuổi trở lên.
  5.2.
  Thành phần hồ sơ
  Bản chính
  Bản sao
   
  - Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Mẫu số 01-QĐ613;
  - Trường hợp hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động không có hoặc bị thiếu, tùy theo từng trường hợp cụ thể NLĐ bổ sung:
  + Quyết định của cơ quan, đơn vị cho NLĐ nghỉ việc vì mất sức lao động;
  + Phiếu cá nhân (đối với trường hợp tại mặt sau của Quyết định nghỉ việc không ghi quá trình công tác);
  + Biên bản giám định y khoa (trừ trường hợp nghỉ việc vì mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 8/2/1982);
  + Quyết định hoặc Thông báo thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
  Trường hợp có Bản trích lục hồ sơ mất sức lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được thay cho hồ sơ nêu trên;
  - Đối với trường hợp sau khi có thêm:
  + Bị phạt tù không được hưởng án treo: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.
  + Bị mất tích trở về: Quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về.
  + Xuất cảnh trái phép: Quyết định trở về nước định cư hợp pháp.
  x
   
   
   
  x
   
  x
   
  x
   
  x
   
  x
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  x
   
  x
  x
  5.3.
  Số lượng hồ sơ
   
  01 bộ
  5.4
  Thời gian xử lý
   
  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
  5.5
  Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   
  Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh hoặc Bộ phận một cửa BHXH huyện
  5.6
  Lệ phí (nếu có)
   
  Không
  5.7
  Quy trình xử lý công việc
  TT
  Trình tự
  Trách nhiệm
  Thời gian
  Biểu mẫu/Kết quả
  Hồ sơ tiếp nhận tại BHXH huyện: Quy trình này gồm 03 bước, thời gian thực hiện tối đa là 30 ngày làm việc
  B1
  - Tiếp nhận hồ sơ theo quy định từ NLĐ. Viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
  - Giao hồ sơ cho Phòng CĐBHXH thuộc BHXH tỉnh
  Bộ phận một cửa BHXH huyện
  03 ngày
  Mẫu 01/PH;
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
  B2
  - Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa BHXH huyện;
  - Rút hồ sơ mất sức lao động đang lưu trữ tại BHXH tỉnh (trừ trường hợp không có);
  - Kiểm tra, giải quyết hưởng chế độ theo quy định;
  - Ban hành Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Mẫu số 02-QĐ613)
  - Chuyển dữ liệu và chính sách cho phòng Cấp sổ thẻ để in thẻ BHYT và nhận Thẻ BHYT từ phòng Cấp số thẻ;
  - Chuyển cho Bộ phận một cửa BHXH huyện: Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 02-QĐ613), Thẻ BHYT;
  - Chuyển cho Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh hồ sơ đã giải quyết để lưu trữ hoặc lập thủ tục di chuyển đi tỉnh khác hưởng chế độ theo quy định và gửi BHXH Việt Nam theo quy định.
  Phòng CĐBHXH BHXH tỉnh
  24 ngày
  Sổ giao nhận hồ sơ
   
   
   
   
  Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng
   
   
   
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
   
   
  B3
  - Tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ Phòng CĐBHXH BHXH tỉnh;
  - Trả hồ sơ đã giải quyết cho NLĐ;
  - Thu lại Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
  Bô phận một cửa BHXH huyện
  03 ngày
  Sổ giao nhận hồ sơ
  Hồ sơ tiếp nhận tại BHXH tỉnh: Quy trình này gồm 03 bước, thời gian thực hiện tối đa là 30 ngày làm việc.
  B1
  - Tiếp nhận hồ sơ theo quy định từ NLĐ. Viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
  - Giao hồ sơ cho Phòng CĐBHXH
  Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh
  02 ngày
  Mẫu 01/PH;
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
  B2
  - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng TN-QLHS;
  - Rút hồ sơ mất sức lao động đang lưu trữ tại BHXH tỉnh (trừ trường hợp không có);
  - Kiểm tra, giải quyết hưởng chế độ theo quy định;
  - Ban hành Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Mẫu số 02-QĐ613)
  - Chuyển dữ liệu và chính sách cho phòng Cấp sổ thẻ để in Thẻ BHYT và nhận Thẻ BHYT từ phòng Cấp số thẻ;
  - Chuyển cho Phòng TN-QLHS hồ sơ đã giải quyết
  Phòng CĐBHXH BHXH tỉnh
  25 ngày
  Sổ giao nhận hồ sơ;
   
   
   
   
   
   
  Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng
   
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
  B3
  - Tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ Phòng CĐBHXH;
  - Trả hồ sơ đã giải quyết cho NLĐ;
  - Thu lại Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
  - Thực hiện lưu trữ hồ sơ hoặc lập thủ tục di chuyển đi tỉnh khác hưởng chế độ theo quy định và gửi BHXH Việt Nam hồ sơ lưu trữ theo quy định.
  Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh
  03 ngày
  Sổ giao nhận hồ sơ
  Lưu ý
  Thời gian thực hiện các bước tại quy trình này, BHXH tỉnh, thành phố tùy thuộc vào tình hình giải quyết hồ sơ và đặc điểm của địa phương có thể quy định cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện quy trình này không được vượt quá 30 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

  6. BIỂU MẪU
  - Mẫu số 01-QĐ613; Mẫu số 02-QĐ 613 ban hành kèm theo công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;
  - Mẫu 01/PH: Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của BHXH Việt Nam quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT;
  - Sổ giao nhận hồ sơ (do BHXH huyện, BHXH tỉnh, thiết kế cho phù hợp).
  7. HỒ SƠ

  Văn bản lưu
  Thời gian lưu
  Trách nhiệm lưu
  1
  Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đối với hồ sơ nhận tại BHXH huyện
  Thực hiện theo quy định hiện hành
  Bộ phận một cửa BHXH huyện
  2
  Hồ sơ đề nghị hướng nêu tại mục 5.2 nêu trên; Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng và Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đối với hồ sơ nhận tại BHXH tỉnh.
  Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh
  3
  Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng
  BHXH Việt Nam

   
  QUY TRÌNH
  GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐÃ NGHỈ HƯU CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN TRONG LƯƠNG HƯU
  Mã số
  QT-CSXH-43
  Lần ban hành
  01
  Ngày ban hành:
  28/02/2014
   

   
  Soạn thảo
  Soát xét
  Phê duyệt
  Chức vụ
  Trưởng phòng
  Phó trưởng Ban
  Phó Tổng Giám đốc
  Chữ ký
   
   
   
  Họ tên
  Bùi Huy Nam
  Nguyễn Hùng Cường
  Đỗ Thị Xuân Phương

   
  SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

  Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
  Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
  Mô tả nội dung sửa đổi
  Lần ban hành / Lần sửa đổi
  Ngày ban hành
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. MỤC ĐÍCH
  Giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
  2. PHẠM VI ÁP DỤNG
  - Quy trình này áp dụng đối với hoạt động giải quyết trợ cấp 1 lần đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH;
  - Bộ phận một cửa BHXH huyện và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc cơ quan BHXH tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
  3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  - Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;
  - Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);
  - Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện;
  - Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm y tế;
  - Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu;
  - Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
  4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
  - BHXH: Bảo hiểm xã hội
  - BHYT: Bảo hiểm y tế
  - NLĐ: Người lao động
  - Phòng CĐBHXH: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
  - Phòng TN-QLHS: Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ
  5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  5.1
  Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
   
  Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập có đủ các điều kiện sau đây:
  - Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ từ đủ 05 năm trở lên (đủ 60 tháng);
  - Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/5/2011;
  - Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi hưởng lại lương hưu.
  5.2
  Thành phần hồ sơ
  Bản chính
  Bản sao
   
  - Quyết định hưởng chế độ hưu trí của đối tượng;
  - Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu tại thời điểm đề nghị giải quyết thì có thêm Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Mẫu số 01-QĐ52;
  - Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi thì có thêm:
  + Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân theo Mẫu số 02- QĐ52;
  + Giấy chứng từ hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết.
   
  x
   
   
   
  x
   
  x
   
   
   
   
   
   
  x
   
  5.3
  Số lượng hồ sơ
   
  01 bộ
  5.4
  Thời gian xử lý
   
  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
  5.5
  Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   
  Bộ phận một cửa BHXH huyện
  5.6.
  Lệ phí (nếu có)
   
  Không
  5.7
  Quy trình xử lý công việc: Quy trình này gồm 03 bước, thời gian thực hiện tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  TT
  Trình tự
  Trách nhiệm
  Thời gian
  Biểu mẫu/Kết quả
  B1
  - Tiếp nhận hồ sơ theo quy định từ NLĐ hoặc thân nhân của NLĐ. Viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
  - Giao hồ sơ cho Phòng CĐBHXH thuộc BHXH tỉnh;
  Bộ phận một cửa BHXH huyện
  03 ngày
  Mẫu 01/PH
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
  B2
  - Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa BHXH huyện;
  - Rút hồ sơ hưởng chế độ hưu trí lưu tại BHXH tỉnh;
  - Kiểm tra, giải quyết hưởng chế độ theo quy định (trong đó cóp lập Bảng tổng hợp thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập theo mẫu số 03-QĐ52);
  - Ban hành 03 Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu số 04-QĐ52);
  - Lập Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp (Mẫu số 05-QĐ52) chuyển cho Phòng KH-TC 01 bản để cấp kinh phí cho BHXH huyện chi trả;
  - Chuyển cho Bộ phận một cửa BHXH huyện: 02 Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu số 04-QĐ52) và 01 Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp (Mẫu số 05-QĐ52);
  - Chuyển cho Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh hồ sơ đã giải quyết để lưu trữ theo quy định.
   
  Phòng CĐBHXH BHXH tỉnh
  24 ngày
  Sổ giao nhận hồ sơ
   
   
   
   
   
   
  Quyết định hưởng trợ cấp
   
   
   
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
   
  B3
  - Tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ Phòng CĐBHXH BHXH tỉnh;
  - Trả quyết định hưởng trợ cấp và hướng dẫn NLĐ hoặc thân nhân NLĐ nhận tiền tại bộ phận kế toán;
  - Thu lại Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
  Bộ phận một cửa BHXH huyện
  03 ngày
  Sổ giao nhận hồ sơ
  Lưu ý
  Thời gian thực hiện các bước tại quy trình này, BHXH tỉnh, thành phố tùy thuộc vào tình hình giải quyết hồ sơ và đặc điểm của địa phương có thể quy định cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện quy trình này không được vượt quá 30 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

  6. BIỂU MẪU
  Quy trình này sử dụng các biểu mẫu:
  - Mẫu số 01-QĐ52; Mẫu số 02-QĐ52; Mẫu 03-QĐ52, Mẫu 04-QĐ52, Mẫu 05-QĐ52 ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29 tháng 10 năm 2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
  - Mẫu 01/PH: Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của BHXH Việt Nam quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT;
  - Sổ giao nhận hồ sơ (do BHXH huyện thiết kế cho phù hợp).
  7. HỒ SƠ

  TT
  Văn bản lưu
  Thời gian lưu
  Trách nhiệm lưu
  1
  Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu 01/PH)
  Thực hiện theo quy định hiện hành
  Bộ phận một cửa BHXH huyện
  2
  Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu số 04-QĐ52) và Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp (Mẫu số 05-QĐ52).
  Bộ phận Kế toán BHXH huyện
  3
  Danh sách hưởng trợ cấp (Mẫu số 05-QĐ52)
  Phòng KH-TC BHXH tỉnh
  4
  Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng nêu tại Mục 5.2 và Quyết định hưởng trợ cấp, Bảng tổng hợp thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập.
  Phòng TN-QLHS thuộc BHXH tỉnh

   
  QUY TRÌNH
  XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM CHỦ NHIỆM HỢP TÁC XÃ ĐỂ TÍNH HƯỞNG BHXH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 250/QĐ-TTG
   
  Mã số
  QT-CSXH-44
  Lần ban hành
  01
  Ngày ban hành:
  28/02/2014
   

   
  Soạn thảo
  Soát xét
  Phê duyệt
  Chức vụ
  Trưởng phòng
  Phó trưởng Ban
  Phó Tổng Giám đốc
  Chữ ký
   
   
   
  Họ tên
  Bùi Huy Nam
  Nguyễn Hùng Cường
  Đỗ Thị Xuân Phương

   
  SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

  Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
  Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
  Mô tả nội dung sửa đổi
  Lần ban hành / Lần sửa đổi
  Ngày ban hành
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. MỤC ĐÍCH
  Xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước;
  2. PHẠM VI ÁP DỤNG
  - Quy trình này áp dụng đối với hoạt động xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH;
  - Phòng TN-QLHS và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc cơ quan BHXH cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
  3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  - Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;
  - Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);
  - Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện;
  - Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm y tế;
  - Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước;
  - Công văn số 4533/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 11 năm 2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
  4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
  - BHXH: Bảo hiểm xã hội
  - NLĐ: người lao động
  - Phòng CĐBHXH: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
  5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  5.1
  Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
   
  Người có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã (sau đây gọi tắt là Chủ nhiệm hợp tác xã) trước ngày 01/7/1997 và sau khi thôi làm Chủ nhiệm hợp tác xã đảm nhiệm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đã từ trần hoặc chưa được giải quyết chế độ, chính sách BHXH đối với thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã của đối tượng không cư trú tại tỉnh, thành phố nơi đối tượng có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã.
  5.2
  Thành phần hồ sơ
  Bản chính
  Bản sao
   
  Đơn đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã theo Mẫu số 01A-QĐ250 của NLĐ hoặc Mẫu số 01B-QĐ250 của thân nhân NLĐ
  X
   
  5.3
  Số lượng hồ sơ
   
  01 bộ
  5.4
  Thời gian xử lý
   
  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ Danh sách phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã của NLĐ hoặc của thân nhân NLĐ.
  5.5
  Nơi tiếp nhận và trả kết quả
   
  Phòng TN-QLHS thuộc BHXH tỉnh
  5.6
  Lệ phí (nếu có)
   
  Không
  5.7
  Quy trình xử lý công việc: Quy trình này gồm 03 bước, thời gian thực hiện tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  TT
  Trình tự
  Trách nhiệm
  Thời gian
  Biểu mẫu/Kết quả
  B1
  - Tiếp nhận hồ sơ theo quy định từ NLĐ hoặc thân nhân NLĐ. Viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
  - Giao hồ sơ cho Phòng CĐBHXH.
  Phòng TN-QLHS
  01 ngày
  Mẫu 01/PH
   
  Sổ giao nhận hồ sơ
  B2
  - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng TN-QLHS;
  - Căn cứ Danh sách phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH (Mẫu số 02-QĐ250);
  - Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng TN-QLHS.
  Phòng CĐBHXH
  12 ngày
  Sổ giao nhận hồ sơ Giấy xác nhận
  B3
  - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng CĐBHXH;
  - Trả Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu số 02-QĐ250) cho NLĐ hoặc thân nhân người lao động và thu lại Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
  - Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.
  Phòng CĐBHXH
  12 ngày
  Sổ giao nhận hồ sơ
  Lưu ý
  Thời gian thực hiện các bước tại quy trình này, BHXH tỉnh tùy thuộc vào tình hình giải quyết hồ sơ và đặc điểm của địa phương có thể quy định cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện quy trình này không được vượt quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
   
   
   
   
   
   
   

  6. BIỂU MẪU
  Quy trình này sử dụng các biểu mẫu:
  - Mẫu số 01A-QĐ250; Mẫu số 01B-QĐ250; Mẫu số 02-QĐ250 ban hành kèm theo Công văn số 4533/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 11 năm 2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
  - Mẫu 01/PH: Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của BHXH Việt Nam quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT;
  - Sổ giao nhận hồ sơ (do BHXH tỉnh thiết kế cho phù hợp).
  7. HỒ SƠ

  TT
  Văn bản lưu
  Thời gian lưu
  Trách nhiệm lưu
  1
  Giấy xác nhận về thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH (Mẫu số 02-QĐ250)
  Thực hiện theo quy định hiện hành
  Văn thư thuộc Văn phòng BHXH tỉnh
  2
  - Đơn đề nghị xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã theo Mẫu số 01A-QĐ250 của NLĐ hoặc Mẫu số 01B-QĐ250 của thân nhân NLĐ;
  - Danh sách phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;
  - Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH (Mẫu số 02-QĐ250 ).
  - Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu 01/PH)
  Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
  Ban hành: 20/06/2006 Hiệu lực: 16/07/2006 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
  Ban hành: 10/01/2007 Hiệu lực: 10/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 94/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Ban hành: 22/08/2008 Hiệu lực: 23/09/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
  Ban hành: 30/09/2009 Hiệu lực: 25/11/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Ban hành: 09/12/2010 Hiệu lực: 09/12/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 116/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Ban hành: 14/12/2011 Hiệu lực: 05/02/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 1370/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Ban hành: 13/12/2013 Hiệu lực: 13/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
  Ban hành: 06/05/2010 Hiệu lực: 01/07/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
  Ban hành: 01/06/2010 Hiệu lực: 16/07/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Công văn 1594/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
  Ban hành: 22/04/2011 Hiệu lực: 22/04/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Quyết định 884/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
  Ban hành: 25/08/2011 Hiệu lực: 25/08/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Công văn 3984/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg
  Ban hành: 28/09/2011 Hiệu lực: 28/09/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
  Ban hành: 29/01/2013 Hiệu lực: 29/01/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Quyết định 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
  Ban hành: 30/08/2013 Hiệu lực: 15/10/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 209/QĐ-BHXH bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:200

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu:209/QĐ-BHXH
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/02/2014
  Hiệu lực:28/02/2014
  Lĩnh vực:Hành chính, Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Đỗ Thị Xuân Phương
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (7)
  Văn bản dẫn chiếu (8)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới